Oppaan LTK - Lääketiede, 2011-12 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA  2011 - 2012   

(syksyllä 2011 aloittavat opiskelijat)


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla lääkäriksi valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti terveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana . Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksen tavoitteena on saavuttaa seuraavat kompetenssit:

Lääkäri ammattilaisena

- omaa ja ymmärtää keskeiset ammatilliset arvot, kuten ensisijaisesti potilaan edun mukainen toiminta, rehellisyys, kunnioitus ja luottamuksen säilyttäminen

- ymmärtää ja toimii ammatillisten eettisten periaatteiden mukaan, mukaan lukien yksilön autonomian kunnioitus, hyvän tekeminen ja vahingoittamisen välttäminen

- ymmärtää ja toteuttaa hoitosuositusten ja hyväksyttyjen hoitomenetelmien mukaista hoitoa, mukaan lukien tietoon perustuvan hoitosuostumuksen sekä hoidon rajojen esilletuonti

- osaa toimia terveydenhuollon ryhmän jäsenenä

- osaa arvostaa elinikäisen oppimisen tärkeyttä 

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa

- hankkii ja omaa keskeiset kliiniset ja tieteelliset tiedot ja taidot

- ymmärtää ja osaa soveltaa tieteellisiä metodeja potilastyöhön ja elinikäiseen oppimiseen

- osaa toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa

-  osaa kommunikoida tuloksellisesti potilaiden ja heidän omaistensa kanssa, toimii huomaavaisesti ja myötämielisesti ja osaa päättää tarvittaessa yhteydenpidon

- osaa vuorovaikutuksessa ja hoidossa huomioida potilaan ja hänen omaistensa uskonnollisen ja kulttuurisen taustan sekä sosiaaliset olosuhteet

- osaa välittää suullista ja kirjallista tietoa terveydenhuollon kollegoille sekä omaksua tarvittaessa opettajan rooli  

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa

- osaa antaa yksilöllistä, henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa potilashoitoa sekä laatia yleisten akuuttien ja kroonisten sairauksien hoitosuunnitelmat kaiken ikäisille potilaille

- osaa analyyttisesti, tutkimustietoon perustuen tehdä diagnooseja ja laatia hoitosuunnitelmia

- tuntee terveydenhuoltosysteemin rakenteen ja toiminnan sekä arvostaa terveydenhuollon ja sen toimijoiden koordinaatiota hoidon jatkuvuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi 

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

- edistää potilaiden kattavaa ja korkeatasoista hoitoa sekä väestön terveydentilaa heidän kulttuuristaan, kielestään, etnisestä taustastaan, tai sosiaalisesta statuksestaan huolimatta

- ymmärtää terveyden edistämisen ja lääkärin vastuun tärkeyden koko yhteiskunnassa sekä osallistuu väestön hyvinvointia edistäviin projekteihin ja edistää terveydenhuoltopalveluiden organisaatioiden ja yhteiskuntaresurssien hyödyntämistä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Lääkäri ihmisenä

- tunnistaa omat motivaatiot, arvot ja rajoitukset ja hankkii toisilta ehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi

- tunnistaa omat reaktionsa vaikeissa tilanteissa sekä pyrkii löytämään keinoja ahdistavien tilanteiden hallitsemiseksi

- ymmärtää reaktioidensa vaikutukset omaan elämäänsä ja työhönsä sekä pyrkii pitämään henkilökohtaisen elämän ja työelämän tasapainossa

- pystyy käsittelemään lääketieteellisiä virheitä ja osaa ottaa niistä oppia

 


Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.


Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymävaihe

Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelmassa on parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä useiden opintojaksojen sijainti ja laajuus muuttuvat. Tämän johdosta oodissa olevia opintojaksokuvauksia päivitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi vuosittain.


Ennen vuotta 2011 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti. 
 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:

Yleisopinnot 26 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 304 op
Harjoittelu 24 op
Valinnaiset opinnot (vapaaehtoisia)
Yhteensä 360 op

 

Opintojen vaiheet

Lääketieteen opinnot jakaantuvat kahteen vaiheeseen; ensimmäinen prekliininen vaihe kestää kaksi lukuvuotta (C1-C4) ja toinen kliininen vaihe 4 lukuvuotta (C5-C12). Kumpikin vaihe jakaantuu opintojaksoihin, joiden kuvaukset löytyvät tästä oppaasta. Eri vaiheiden opintoja integroidaan mahdollisuuksien mukaan toisiinsa siten, että tärkeitä prekliinisen vaiheen opintoja pyritään sisällyttämään kliiniseen vaiheeseen ja toisaalta myös prekliiniseen opiskeluun pyritään tuomaan kliinisiä ongelmia ja vuorovaikutustaitoja.

Juonneopetus

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksella tavoiteltavia kompetensseja sekä koulutuksen erityisiä painopistealueita käsitellään koko opetusohjelman läpäisevissä opetusjuonteissa, joita ovat Lääkärin ammattiin kasvu (LAK)-juonne, Elinympäristö, elintavat ja terveys (EET)-juonne, sekä EBM (Evidence based medicine) - juonne.  
  

Yleisopinnot 26 op

Yleisopinnot koostuvat juonneopetuksista seuraavasti:
Lääkärin ammattiin kasvu - juonne 9 op                                                                                                                                                 Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 5 op                                                             

Evidence Based Medicine -juonne 12 op 
 

Kieliopinnot 6 op


Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op


Perus-. aine- ja syventävät opinnot 304 op

Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 304 opintopistettä.


Tutkielma 20 op

Lääketieteen koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät www-sivulta. Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Harjoittelu 24 op

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Amanuenssuurien suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä.
Harjoittelu suoritetaan kahden viikon tai kuukauden jaksoissa vähintään kolmella eri erikoisalalla.

Amanuenssuuri 24 op (16 vko)


Opinnot lukukausittain (syksyllä 2011 aloittavat)
(Opetussuunnitelmaan päivitetty tehdyt OPS -muutokset ja laajuudet toteutuneen mukaan 10.11.2014)

1. lukuvuosi (C1 ja C2)
040201A         Anatomia 14 op
040201A         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia  7 op
040116Y         Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö  5 op
040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Lääkärin ammattiin kasvu - juonne 4 op, sisältäen:

040013Y         Johdanto lääketieteen opintoihin  2 op
040006Y         Ensiapu 1 op
040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 1 op, sisältäen:

041002Y -01    EET-opinnot 1 op                                                                                

                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 5 op, sisältäen:

902006Y         Vieras kieli 1.5 op
040007Y         Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op
040011Y -01    Lääketieteen informatiikka osa 1: tieto- ja viestintätekniikka 0.5 op
040011Y -02    Lääketieteen informatiikka osa 2: tiedonhankinta 1 op
041001Y -01    EBM-opinnot 0.5 op

yht. 51 op


2. lukuvuosi (C3 ja C4)
040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A         Fysiologia 15 op
040118A         Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A         Psykologia 4 op
040108A         Yleinen patologia 5 op
080803A-01    Säteilyn ja sen turvallinen käyttö 1,5 op (osa Radiologia I opintojaksoa)

Lääkärin ammattiin kasvu - juonne sisältäen

                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 1 op sisältäen

040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1 op

                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 5 op sisältäen

040005Y         Biostatistiikka 3 op
040105Y         Epidemiologian perusteet 1.5 op
041001Y -02   EBM-opinnot 0.5 op
 

yht. 55,5 op


3. lukuvuosi (C5 ja C6)
080601A         Anestesiologia I 4 op
080222A         Elinpatologia  I 6 op
080712A         Kirurgia I 16 op
040127A         Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080603A         Kliininen kemia  3 op
080803A         Radiologia I ja säteilyn turvallinen käyttö  3,5 op
080711A         Sisätautioppi I 16,5 op (päivitetty toteutuneen mukaiseksi)
080427A -01   Yleislääketiede 1 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 3 op sisältäen:
042001Y -01    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
042001Y -02    Fysiologia  1 op
042001Y-04     Anatomia 1 op (siirtynyt 4 lkv:lta)

Lääkärin ammattiin kasvu - juonne 1 op sisältäen

041003Y -03    LAK-opinnot 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne sisältäen

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 1 op sisältäen

040011Y -03     Lääketieteen informatiikka osa 3: kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op
041001Y -03     EBM-opinnot 0.5 op

yht. 56 op

 

4. lukuvuosi (C7 ja C8)
080613A         Anestesiologia II 3 op
080223A         Elinpatologia II 2 op
080714A         Kirurgia II 8 op
080302A         Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A         Neurokirurgia 3 op
080301A         Neurologia 6 op
080103A         Psykiatria 12 op
080713A         Sisätautioppi II 4,5 op (päivitetty laajuus)
080205A         Keuhkotautioppi 3 op (OPS muutos, siirtynyt 3 lkv:lta)
080202A         Oikeuslääketiede 4 op (OPS muutos, siirretty 6 lkv:lta)
080427A -02   Yleislääketiede 1 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 2 op sisältäen:
042001Y -03   Fysiologia 1 op
042001Y -05   Patologia 1 op


Lääkärin ammattiin kasvu - juonne sisältäen 
                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 1 op sisältäen

041002Y -04    EET-opinnot 1 op
                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 2 op sisältäen 

902007Y         Vieras kieli 1.5 op
041001Y -04    EBM-opinnot 0.5 op


yht. 57,5 op


5. lukuvuosi (C9 ja C10)
080224A         Elinpatologia III 2 op
080203A         Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A         Kliininen farmakologia  1 op
080503A         Lastenpsykiatria 3 op
080502A         Lastentautioppi 14 op
080505A         Perinnöllisyyslääketiede 2 op
901006Y         Toinen kotimainen kieli 3 op
080303A         Silmätaudit 4 op
080401A         Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080417A -03    Yleislääketiede 5 op
042001Y          Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen:
042001Y -06    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
080705S -01    Tutkielman tutkimussuunnitelma 
080510A         OSCE-tentti

Lääkärin ammattiin kasvu - juonne 1 op sisältäen

040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op
                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 1 op sisältäen

041002Y -05    EET-opinnot 1 op
                       Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 1 op sisältäen

041001Y -05    EBM-opinnot 1 op

yht. 53 op

 

6. lukuvuosi (C11 ja C12)
080916A         Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A         Geriatria 5 op
040116A         Kansanterveystiede 5 op
080204A         Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y         Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 5 op
080813A         Radiologia II 2 op
080410A         Työterveyshuolto 2 op
080427A -04    Yleislääketiede 9 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen:
042001Y -07    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu - juonne 3 op sisältäen:

040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op
041003Y -06    LAK-opinnot 2 op
                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys - juonne 1 op sisältäen

041002Y -06    EET-opinnot 1 op
                       Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine - juonne 1 op, sisältäen

041001Y-06     EBM-opinnot 1 op

  yht. 43 op

080705S         Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op

080707S         Harjoittelut 24 op                 

Yllä lueteltujen varsinaiseen tutkintoon kuuluvien opintojen ( 360 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa tarjottuja valinnaisia opintoja haluamillaan alueilla.

 

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2011 aloittavat opiskelijat  

  1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1-C2

C3-C4

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Anatomia 14 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

 

 

LAK 4 op:
Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
Terveydenhuollon etiikka 1 op
Ensiapu 1 op

 

EET 1 op

 

EBM 5 op:
Lääketieteen informatiikka osa 1ja 2: tietoliikennepalvelut 0.5 op
tiedonhankinta 1 op
Vieras kieli 1.5 op
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op
EBM-opinnot 0.5 op

Fysiologia 15 op

Psykologia 4 op

Yleinen patologia 5 op

Mikrobiologia 10 op

Farmakologia ja toksikologia 10 op

Potilaan haastattelu ja tutkiminen
4 op

Säteily ja sen turvallinen käyttö 1,5 op

 

EET 1 op:
Ympäristöterveydenhuolto 1op

 

EBM 5 op:
Biostatistiikka 3 op
Epidemiologian perusteet 1.5 op
EBM-opinnot 0,5 op

Elinpatologia I 6 op

Sisätautioppi I 16,5 op

Kirurgia I 16 op

Anestesiologia I 4 op

Kliininen kemia 3 op

Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

Radiologia I 3,5 op

Yleislääketiede 1 op

Perustieteiden integroidut opinnot 3 op

 

LAK 1 op

EBM 1 op:
Lääketieteen informatiikka Osa 3: Kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op
EBM-opinnot 0,5 op

Anestesiologia II 3 op

Elinpatologia II 2 op

Kirurgia II 8 op

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
6 op

Neurologia 6 op

Neurokirurgia 3 op

Psykiatria 12 op

Sisätautioppi II 4,5 op

Keuhkotautioppi 3 op

Oikeuslääketiede 4 op

Yleislääketiede 1 op

Perustieteiden integroidut opinnot 
2 op

 

EET 1 op

EBM 2 op:
Vieras kieli 1.5 op
EBM-opinnot 0,5 op

Elinpatologia III 2 op

Iho- ja sukupuolitautioppi  5 op

Lastentautioppi 14 op

Lastenpsykiatria  3 op

Perinnöllisyyslääketiede 2 op

Silmätautioppi 4 op

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

Kliininen farmakologia 1 op

Yleislääketiede 5 op

Perustieteiden integroidut opinnot 1 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

Tutkielman tutkimussuunnitelma

OSCE-tentti

LAK 1 op:
Terveydenhuollon etiikka 1 op

EET-opinnot 1 op

EBM-opinnot 1 op

Fysiatria ja kuntoutus 5 op

Geriatria 5 op

Kansanterveystiede 5 op

Kliininen syöpätautioppi 4 op

Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 5 op

 

Radiologia II 2 op

Yleislääketiede  9  op

Työterveyshuolto 2  op

Perustieteiden integroidut opinnot  1 op

 

 

LAK 3 op:
Terveydenhuollon etiikka 1 op
LAK-opinnot  2 op

 

EET-opinnot  1 op

 EBM - opinnot 1 op

51 op

55,5 op

56 op

57,5 op

53 op

 43 op

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op  

Harjoittelu yhteensä 24 op

Valinnaiset opinnot:

TUTKINNON KOKONAISLAAJUUS 360 op

 

Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen koulutusohjelmassa

C1 - C4
Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (sähköinen oodiHOPS), jonka koulutusdekaani hyväksyy.

C5 - C12
Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä opetusdekaanin päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (oodiHOPS) perustuen.


Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen koulutusohjelmassa

Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kliinisiin opintoihin siirtyvien keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä amanuenssuureja jaettaessa.


Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).


Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (104/2008) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (annettu 14.2.2008) määrää seuraavaa:
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön välitön johto ja valvonta.

Lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.