Oppaan OyKKK - Sivuaine, Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25–40 op

Tarjolla vain kauppakorkeakoulun sivuaineopiskelijoille (ei kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille). Ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa. Joillakin opintojaksoilla on rajattu opiskelijamäärä.


Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan yhdeksän yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opin­to­jaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

 

Kurssi-ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan kotiyliopistossa erikseen ilmoitettavina ajankohtina, jotka voivat poiketa kotiyliopistossa muuten noudatettavista ilmoittautumisajoista – opiskelijan tulee tarkastaa kunkin kurssin ilmoittautumisaika ja noudattaa sitä. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

 

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä

Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen kotiyliopiston opintorekisteriin. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen yrityssimulaation (5 op).

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä ristiinopiskeluna. Jotta opis­ke­li­jan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta.  Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta ei ole mahdollista saada.

LITO-opintokokonaisuuden kursseja ei voi sisällyttää KTK- tai KTM-tutkintoon. LITO-opintojaksojen sisällöt ja oppimistavoitteet on suunniteltu opiskelijalle, joka suorittaa muuta kuin kauppatieteellistä tutkintoa. Tämän vuoksi kurssien sisältö ja aiheiden käsittelytapa poikkeavat kauppatieteellisten tutkintojen perusopinnoista. Tämän vuoksi LITO-kurssit eivät myöskään sovellu kauppatieteellisen tutkinnon perusopintoja korvaaviksi kursseiksi.

Ennen LITO-opintojaksojen suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset opintojaksot:

- voidaan sisällyttää omaan tutkintoon

- eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.

LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ainoastaan LITO-opintojaksoja. Opintoihin ei siis voi hakea hyväksilukua aiemmin suoritetuilla opinnoilla.

 

LITO-opiskelijan opas

LITO:n kurssialustan (www.lito.fi) etusivulta löytyy Opiskelijan opas, joka sisältää tarpeellista käytännön tietoa ja ohjeita LITO-opintojen suorittamiseen.

Opintojaksoja koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Sivuaineen kurssitarjonta löytyy "Opetus" -välilehdeltä.

 

Ao. taulukon vasemmassa sarakkeessa esitetään lukuvuonna 2019-2020 tarjottavat kurssit ja oikeassa sarakkeessa lisätietoa opiskelijoille, jotka suorittavat myös muita kauppatieteiden sivuaineopintoja.

LITO-opintojaksot 2019-2020

Kurssilla voidaan Kauppatiede 25 op sivuainekokonaisuudesta korvata kurssi:

724830P Johdatus taloushallintoon, 5 op (Introduction to accounting and financial management)

724105P Johdon laskentatoimi

724831P Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op
(Basics of business law) 

724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus

724832P Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5op (Economics and the business environment)

724110P Taloustieteen perusteet

724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op (Basics of marketing and sales)

724106P Markkinoinnin perusteet

724835P Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op (Basics of management and organisations)

724102P Johtajuus ja organisaatiot

724836P Johdatus yritysvastuuseen, 5 op (Introduction to Corporate social responsibility)

-

724837P Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – yrityssimulaatio, 5 op (Understanding and managing a business as a dynamic whole – business simulation game)

-

 

Yrittäjyys 25 op sivuainekokonaisuudesta:

724833P Johdatus yrittäjyyteen, 5 op (Introduction to entrepreneurship)

724814P Introduction to Business Development

LITO-kurssien vastaavuus sivuaineopiskelijoille OyKKK muuhun opintotarjontaan on merkitty yllä. Kokonaisuutta ei voi sijoittaa KTK -tutkintoon ja sen osilla ei voi korvata KTK-tutkinnon pakollisia opintojaksoja. Jos sivuaineopiskelija aloittaa myöhemmin tutkinto-opiskelijana kauppakorkeakoulussa, suoritettujen LITO-opintojaksojen korvaavuus arvioidaan erikseen.

LITO-kokonaisuuden suorittaminen antaa kelpoisuuden kauppatieteiden aineopintoihin (35 op) Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vain silloin,
kun opiskelija on suorittanut kokonaisuudesta vähintään 25 op sisältäen vähintään kolme opintojaksoa näistä:

724830P Johdatus taloushallintoon
724832P Liiketoimintaympäristön taloustiede
724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet
724835P Johtamisen ja organisaatioiden perusteet

LITO-kurssien vastaavuus sivuaineopiskelijoille OyKKK muuhun opintotarjontaan on esitetty Kauppatiede 25 op sivuaineopintojen yhteydessä.