Oppaan KTK - Luokanopettaja, KM (sisältää Taikan ja Teknon), 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen 0-6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa.

Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Opiskelijalla on kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnan lisäksi mahdollisuus hakea opinto-oikeutta viiden eri tiedekunnan tarjoamista opintokokonaisuuksista.

Tutkintorakenteet ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia ja uutta luovia kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä kokonaisuuksia.
Opiskelija osaa työskennellä moniammatillisessa ja -kulttuurisessa työyhteisössä.
Opiskelija osaa analysoida kasvatusta, opetusta ja oppimista käsittelevää teoriatietoa ja luoda sen pohjalta uutta tietoa.
Opiskelija kykenee toimimaan empaattisesti, eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa erilaisissa tilanteissa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimukseen perustuvaa ja oppijat huomioon ottavaa opetusta. 

Opiskelija kykenee analysoimaan kasvatuksen ja yhteiskunnan suhdetta, tekemään siitä johtopäätöksiä ja soveltamaan päätelmiään kasvatusyhteisöjen kehittämisessä.
Opiskelija osaa analysoida omaa ihmiskäsitystään sekä lapsuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia oletuksia.
Opiskelija kykenee sosiaalisesti vastuulliseen ja eettisesti kestävään johtajuuteen opetus- ja kasvatusalan tehtävissä. 
Opiskelija osaa analysoida kriittisesti työelämätaitojaan ja kehittää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Maisterivaiheen pedagogiset opinnot ovat laajuudeltaan 25op ja koostuvat seuraavista opintojaksoista

408037S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari 15op

408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa 5op

408036S Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa 5op