Oppaan KTK - Musiikkikasvatus, KM, 2019-20 tiedot



Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Maisterintutkinnon syventävien opintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen myötä musiikkikasvattajan tietoja ja taitoja syvennetään. Osaamista kehitetään edelleen myös pro gradu ‑tutkielmaan johtavissa tutkimusopinnoissa. Valinnaiset syventävät opinnot profiloivat omaa osaamista kohti työelämää musiikin ja kasvatuksen parissa.

Maisterintutkinnon osaamistavoitteet musiikkikasvatuksen opinnoissa ovat:

  1. Opiskelija kykenee johtamaan ja kehittämään monipuolisia ja uutta luovia musiikkikasvatukseen ja musiikin oppimiseen liittyviä kokonaisuuksia.
  2. Opiskelija osaa työskennellä moniammatillisissa ja ‑kulttuurisissa työyhteisöissä.
  3. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida musiikkiin ja taiteeseen liittyviä ilmiöitä, kasvatusta, opetusta ja oppimista käsittelevää tietoa ja luoda sen pohjalta uutta.
  4. Opiskelija kykenee toimimaan empaattisesti, eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa erilaisissa tilanteissa.
  5. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimukseen perustuvaa ja oppijat huomioon ottavaa musiikinopetusta.
  6. Opiskelija kykenee analysoimaan musiikin, taiteen, kulttuurin, kasvatuksen ja yhteiskunnan suhdetta, tekemään siitä johtopäätöksiä ja soveltamaan päätelmiään musiikki- ja kasvatusyhteisöjen kehittämisessä.
  7. Opiskelija osaa analysoida omaa musiikki-, taide- ja ihmiskäsitystään sekä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia oletuksia.
  8. Opiskelija kykenee sosiaalisesti vastuulliseen ja eettisesti kestävään johtajuuteen musiikki-, taide- sekä opetus- ja kasvatusalan tehtävissä. 
  9. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti työelämätaitojaan ja kehittää niitä tarkoituksenmukaisesti.

 

Löydät tutkintorakenteen, opintojaksot ja opintojaksokuvaukset välilehdeltä-opintojaksot.

Koulutuksen tutkintorakenteen ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas