Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) 180 op

Opintojakso ja suositeltu suoritusajankohta 

1.syksy

1.kevät

2.syksy

2.kevät

3.syksy

3.kevät

Yleisopinnot 18 op

040012Y Tieto ja tutkimus 10 op

 

 

 

 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikka 3 op

3

 

 

 

 

 

Tieteellinen viestintä 3 op

 

 

 

3

 

 

Tilastolliset menetelmät 4 op

 

 

 

 

 

4

580101Y Orientoivat opinnot 2 op

2

 

 

 

 

 

901042Y Ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op

 

 

1

 

 

 

901043Y Ruotsi, suullinen kielitaito 2 op

 

 

2

 

 

 

902153Y English for Medical Technology 3 op

3

 

 

 

 

 

Perusopinnot 72 op

031010P Matematiikan peruskurssi I 5 op

5

 

 

 

 

 

031011P Matematiikan peruskurssi II 5 op

 

5

 

 

 

 

031017P Differentiaaliyhtälöt 5 op

 

5

 

 

 

 

031019P Matriisialgebra 5 op

5

 

 

 

 

 

040901Y Anatomian perusteet 2 op

 

 

 

2

 

 

040902Y Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 9 op

 

 

 

9

 

 

050004Y Kemia 3 op

 

 

 

3

 

 

764125P Solujen biofysiikan perusteet 5 op

 

5

 

 

 

 

521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op

5

 

 

 

 

 

580102P Johdatus hyvinvointitekniikkaan 5 op

3

2

 

 

 

 

761101P Perusmekaniikka 5 op

5

 

 

 

 

 

761103P Sähkö- ja magnetismioppi 5 op

 

5

 

 

 

 

761104P Yleinen aaltoliikeoppi 5 op

 

5

 

 

 

 

761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 5 op

 

 

 

5

 

 

764162P Biofysiikan perusteet 3 op

 

3

 

 

 

 

Aineopinnot 70 op

031050A Signaalianalyysi 5 op

 

 

 

 

5

 

040112A Fysiologia 15 op

 

 

 

 

15

 

041201A Basics in eHealth 5 op

 

 

5

 

 

 

080901A Johdatus kliinisen lääketieteen tekniikkaan 5 op 

 

 

5

 

 

 

521109A Sähkömittaustekniikan perusteet 5 op

 

 

5

 

 

 

521287A Johdatus tietokonejärjestelmiin 5 op

 

 

5

 

 

 

521302A Piiriteoria I 5 op

 

 

 

5

 

 

521337A Digitaaliset suodattimet 5 op

 

 

 

 

 

5

521431A Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op

 

 

 

 

 

5

555285A Projektinhallinnan peruskurssi 5 op

 

 

 

 

5

 

764324A Biofysiikan harjoitustyöt I 5 op

 

 

5

 

 

 

764327A Virtuaaliset mittausympäristöt 5 op

 

 

 

 

5

 

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op

 

 

 

 

 

 

580209A Kandidaatin tutkielma 10 op

 

 

 

 

 

10

580211A Kypsyysnäyte 0 op

 

 

 

 

 

 

Yht.

31

30

28

27

30

24

Valinnaiset opinnot 10 op

 

 

 

2

3

 

5

Tutkinto yht. 180 op

 

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia yleis-, perus- ja aineopintoja sekä valinnaisopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op.  Opinnot suositellaan suoritettavaksi oheisen ohjeellisen lukujärjestyksen mukaan. Kirjain Y kurssikoodin lopussa viittaa yleisopintoihin, kirjain P perusopintoihin ja kirjain A aineopintoihin. Ennen Sähkö- ja tietotekniikan kursseille osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Johdatus Unixiin -harjoitukset. Nämä suoritetaan 1.vuoden syksyllä ennen Ohjelmoinnin alkeet -kurssia.

Valinnaiset opinnot 10 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 180 op. Valitaan tutkintoa tukevista perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen kohdalla opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 4 op (580120A Työharjoittelu 1).

 Suositeltavia kandidaattivaiheen valinnaisia opintoja:

syksy:

031018P Kompleksianalyysi 4 op

465075A Materiaalin tutkimustekniikka 3,5 op
521144A Algoritmit ja tietorakenteet 6 op

521145A Ihminen-tietokone -vuorovaikutus 5 op 

521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op

766326A Atomifysiikka I 6 op (korvaa kurssin 761105P Atomi- ja ydinfysiikka 3 op)

766328A Termofysiikka 6 op (korvaa kurssin 761102P Lämpöoppi 2 op)

811170P Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun 6 op

kevät:
031021P Tilastomatematiikka 5 op
031022P Numeeriset menetelmät 5 op

040105Y Epidemiologian perusteet 1,5 op

521150A Internetin perusteet 5 op

555265P Työsuojelu ja työturvallisuusjohtaminen 5op

750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op
753124P Genetiikan perusteet 4 op

763333A Kiinteän aineen fysiikka 4 op

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 2 op

811168P Tietoturva 5 op

syksy tai kevät:

580120A Työharjoittelu 1 1-5 op

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op

 

Opintojen rakennekaavio 2015–17

2 vuotta, 120 op

 

 

Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) - Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma

Koodi ja nimi

1. syksy

1. kevät

2. syksy

2. kevät

Kaikille yhteiset opinnot 36 op

764664S Biosysteemien analyysi ja simulointi 6 op          

 

 

6

 

080914S Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan seminaari 3 op

 

 

3

 

521093S Biomedical Instrumentation 5 op                     

 

5

 

 

521124S Anturit ja mittausmenetelmät 5 op                   

5

 

 

 

521273S Biosignaalien käsittely I 5 op                             

5

 

 

 

764634S Lääketieteellinen fysiikka ja kuvantaminen 6 op 

6

 

 

 

764660S Bioelektroniikka 5 op                                       

 

5

 

 

580210S Pro gradu -tutkielma 35 op                                                    

 

 

10

25

580211S Kypsyysnäyte

 

 

 

 

Yht.

16

10

19

25

Syventymiskohteen opinnot (valitaan yksi syventymiskohde, josta suoritetaan vähintään 25 op)

A)  Biolääketieteellinen teknologia (35 op)

040911S Eläinten käyttäminen tutkimuksessa 3 op         

 

3

 

 

080915S Tissue Biomechanics 5 op                                

5

 

 

 

465105A Materiaalin tutkimustekniikka 5 op                   

5

 

 

 

580401A Basic Biomaterials 2 op              

 

 

2

 

580402S Biomedical Imaging Methods 5 op

 

5

 

 

761359A Spektroskooppiset menetelmät 5 op               

 

5

 

 

080917S Biolääketieteellisen teknologian erikoistyö 10 op

 

5

5

 

Yht.

10

18

7

0

B)   Lääketieteellinen kuvantaminen (35 op)

521149S Computer Vision Methods for Medical and Biomedical Images 5 op

5

 

 

 

521466S Konenäkö 5 op                                                

 

5

 

 

521259S Digitaalinen videonkäsittely 5 op                       

5

 

 

 

521289S Koneoppiminen 5 op                 

 

5

 

 

580402S Biomedical Imaging Methods 5 op

 

5

 

 

080918S Lääketieteellisen kuvantamisen erikoistyö 10 op

 

 

10

 

Yht.

10

15

10

0

C)  Terveysteknologia (35 op)

040404A Terveysteknologia ja kuntoutus 5 op                                     

 

5

 

 

080916S Biomechanics of Human Movement 5 op         

 

5

 

 

521114S Langattomat mittaukset 5 op                                                  

 

5

 

 

521430A Elektroninen mittaustekniikka 5 op                                        

 

5

 

 

521145A Ihminen-tietokone -vuorovaikutus 5 op          

5

 

 

 

080919S Terveysteknologian erikoistyö 10 op                                      

 

 

10

 

Yht.

5

20

10

0

Valinnaiset opinnot (n. 25 op) *

4/4/9

2/5/0

4/1/1

5/5/5

Yht.

30

30

30

30

Tutkinto yhteensä 120 op

*Taulukko on koottu olettaen, että opiskelija suorittaa kaikki syventymiskohteeseen kuuluvat kurssit. Syventymiskohteen kursseista tulee suorittaa vähintään 25 opintopistettä, joten opiskelija voi halutessaan korvata osan valinnaisilla opinnoilla.

 

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia aine- ja syventäviä opintoja, syventymiskohteen opintoja sekä valinnaisia opintoja. Opiskelija suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti pakolliset opinnot (70 op), valitsemansa syventymiskohteen opinnot (vähintään 25 op) sekä valinnaisopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op. Opinnot suoritetaan yksilöllisen lukujärjestyksen mukaan syventymiskohteesta ja valinnaisopinnoista riippuen. Osa opinnoista järjestetään vain joka toinen vuosi.

 

Valinnaiset opinnot n. 25 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op. Valinnaiset opinnot voi koota toisen syventymiskohteen opinnoista tai valitsemalla muista yliopiston järjestämistä alaan liittyvistä aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 5 op (580121A Työharjoittelu 2).

 Suositeltavia valinnaisia opintoja:

 Biolääketieteellisen teknologian syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

580121A Työharjoittelu 2 1-5 op

747604S Introduction to biocomputing 3 op

750340A Bioinformatiikan perusteet 3 op

764322A Solukalvojen biofysiikka 7 op

764338A Neurotieteen perusteet 5 op

764620S Hemodynamiikka 4 op

764629S Lineaaristen systeemien identifiointi, 5 op

521282S Biosignaalien käsittely II 5op

521285S Affective Computing 5 op

521149S Computer vision methods for medical and biomedical images 5 op

521240S Biofotoniikka ja biolääketieteellinen optiikka 5 op

 

Lääketieteellisen kuvantamisen syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

580121A Työharjoittelu 2 1-5 op

031044A Matemaattiset menetelmät 3 op

031028S Matemaattinen signaalinkäsittely 5 op

521240S Biofotoniikka ja biolääketieteellinen optiikka 5 op

521280S DSP-työt 5 op

521412A Digitaalitekniikka I 5 op

521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op

521282S Biosignaalien käsittely II 5op

521285S Affective Computing 5 op

521149S Computer vision methods for medical and biomedical images 5 op

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op

766661S NMR-kuvaus 8 op

 

Terveysteknologian syventymiskohteessa suositeltavia valinnaisia opintoja:

580121A Työharjoittelu 2 1-5 op

031044A Matemaattiset menetelmät 3 op

031028S Matemaattinen signaalinkäsittely 5 op

461028S Teknillisen mekaniikan mittaukset 6 op

464085A Tuotesuojaus 5 op

812671S Usability Testing 5 op

521280S DSP-työt 5 op

521238S Optoelektroniset mittaukset 5 op

521412A Digitaalitekniikka I 5 op

521432A Elektroniikkasuunnittelu I 5 op

521282S Biosignaalien käsittely II 5op

521285S Affective Computing 5 op

580201A Lääketieteen tekniikan ohjelmointityö 5 op

555242A Product Development 5 op