Oppaan Aineenopettajien pedagogiset opinnot, 2014-15 tiedotEtusivu Opetus Tentit

Aineenopettajakoulutus: pedagogiset opinnot

Osaamistavoitteet

Aineenopettajan pedagogiset opinnot kestävät yhden vuoden.

Koulutuksessa opiskelijat kehittävät tietojaan, taitojaan ja pätevyyttään toimia aineenopettajana. Opinnot antavat kelpoisuuden aineenopettajatehtäviin.

Opinnot jakaantuvat perus- ja aineopintoihin

Perusopinnot: opiskelijat tulevat tietoisiksi lasten ja nuorten kehityshaasteista ja -tehtävistä sekä kasvatuksen, opetuksen ja yhteiskunnan muutoksesta. He kykenevät etsimään ja soveltamaan uusia tietoja, käsitteitä, teorioita ja opetusstrategioita ja -menetelmiä.

Aineopinnot: opiskelijat kykenevät soveltamaan kasvatustieteellistä teoriaa koulun toimintaan ja opetustyöhön, tuntevat erilaisia tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä sekä osaavat tarkastella tietoa, tapahtumia ja ilmiöitä kriittisesti, analyyttisesti ja kontekstuaalisesti.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 1. kykenee laatimaan tavoitesuhteisen pedagogisen portfolion.
 2. osaa kuvailla erilaisia pedagogiikan sovellustapoja.
 3. välittää oppiainetiedon oppijoille (pedagoginen sisältötieto).
 4. kykenee tarkastelemaan oppijoiden erityisopetuksen tarvetta.
 5. pystyy toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
 6. pystyy toimimaan joustavasti erilaisissa opetus-opiskelu-oppimistilanteissa.
 7. osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.
 8. osaa ottaa vastuuta omista tekemisistään ja tukea oppijoiden minäpystyvyyttä.
 9. pystyy arvioimaan oppiainetiedon ja opetussuunnitelman välistä suhdetta.
 10. on empaattinen ja tahdikas sekä osaa valita ja suhteuttaa oman toimintansa tilanteisiin sopivaksi.

Maisterin-tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 1. osaa laatia tavoitesuhteisen pedagogisen portfolio.
 2. osaa pohtia pedagogisen toiminnan luonnetta ja pedagogisen teorian sovellettavuutta.
 3. osaa pohtia opetuksen, opiskelun ja oppimisen arviointia ja arvostelua.  
 4. kykenee arvioimaan oppijoiden erityisopetuksen tarvetta.
 5. osaa toimia erilaisissa oppimisympäristöissä.
 6. pystyy toimimaan joustavasti erilaisissa opetus-opiskelu-oppimistilanteissa.
 7. osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.
 8. osaa ottaa vastuuta omista tekemisistään ja tukea oppijoiden minäpystyvyyttä.
 9. kykenee työskentelemään moniammatillisissa ympäristöissä.
 10. osaa analysoida ja tulkita kasvatusta, opetusta ja oppiainetta koskevaa teoreettista tietoa.
 11. osaa suhteuttaa oppiainetietoa opetussuunnitelmaan.
 12. osaa analysoida luovuutta kasvatus- ja opetuskontekstissa.
 13. on empaattinen ja tahdikas sekä osaa valita ja suhteuttaa oman toimintansa tilanteisiin sopivaksi.
 14. osaa selostaa ja tulkita tutkimusta ja tutkimusperusteista opetusta.
 15. kykenee työskentelemään koulun ja kasvatuksen kehittämisen hyväksi sekä arvioimaan saavutettuja tuloksia.
 16. osaa yleistää informaatiota sekä luoda ja arvioida teoreettista tietoa ja soveltaa sitä opetukseen
     Pedagogisten opintojen ajoitustaulukko  
       
Tunnus Opintojakson nimi 3. vuosi, kevät 4. vuosi, syksy
410067P Kasvatustieteen peruskurssi 4  
410068P Didaktiikka 4  
410069P Kasvatuspsykologia 4  
410070P Kasvatussosiologia   4
410071P Kasvatusfilosofia   4
410083P Pedagoginen seminaari 3  
05011xA Ainedidaktiikka I 3  
05021xA Ainedidaktiikka II 3  
05031xA Ainedidaktiikka III 1  
050410A Ainedidaktinen tutkimus   8
050081A Perusharjoittelu 5  
050082A Syventävä harjoittelu I   6
050083A Syventävä harjoittelu II   6
416004A Opetushallinnon perusteet   1
050085A Erityispedagogiikka   1
050091A Valinnaiset opinnot 3  

Musiikkikasvatuksen koulutuksen aineenopettajien pedagogiset opinnot poikkeavat ajoitukseltaan muista aineenopettajien pedagogisten ajoituksista. Tarkemmat musiikkikasvatuksen ajoitukset löydät musiikkikasvatuksen koulutuksen oppaasta.

Opettajan pedagogisten opintojen täydentäminen kasvatustieteen aineopinnoiksi (60 op):

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) korvaavat kokonaan kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja kasvatustieteen aineopinnoista 25 op (sekä kasvatustieteen pääaineen aineopinnoista opintojaksot Polkuja työelämään ja Projektiharjoittelu, yht 8 op) siten, että opiskelijalle jää suoritettavaksi seuraavat opintojaksot: