Oppaan LTK - Terveyshallintotiede, 2012-13 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

TERVEYSHALLINTOTIEDE

 

TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2012-2013.

 

Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos.

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtaja koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmaan valituilla opiskelijoilla pääaineena on terveyshallintotiede.

Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

 

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet:

Alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

  1. Soveltaa terveyshallintotieteen käsitteitä ja termejä terveysalan muuttuvissa toimintaympäristöissä ja organisaatioissa
  2. Seurata ja tulkita terveydenhuollon ja terveyshallintotieteen kehitystä
  3. Soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja
  4. Käyttää ja soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä
  5. Viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi myös toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä myös kansainväliselle kohdeyleisölle

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet:

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija osaa kandidaatin tutkinnossa hankkimansa osaamisen lisäksi:

  1. Hankkia ja arvioida kriittisesti alan uusinta tietoa ja käyttää sitä itsenäisesti ja innovatiivisesti moniammatillisen johtamisen näkökulmasta ja siihen liittyvien syventävien opintojen alueella.
  2. Tehdä tutkimustyötä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen ja kykenee jatko-opintoihin terveyshallintotieteessä
  3. Osallistua terveysalan tutkimuksee, asiantuntijatehtäviin, johtamiseen ja kehittämiseen
  4. Osaa viestiä ja kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti, selkeästi ja analyyttisesti
  5. Arvioida toimintaympäristössään toimivien henkilöiden toimintaa ja osaamista sekä kartuttaa heidän tietämystään ja valmiuksiaan

Tutkintojen osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis,- suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja opetustehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ( Ohjaus- ja työelämäpalvelut: valmistuneiden työurat ja sijoittuminen työelämään). Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettuja opintoja.

 

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisemmalla tutkinnolla hyväksiluettavat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti:
* -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.
** -merkityt opinnot korvautuvat ainoastaan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

***-merkityt opinnot korvautuvat ainoastaan soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen hakea hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee Kielikeskus. Opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista Kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella.

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien muiden yliopistojen avoimissa yliopistoissa, suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston www-sivulta  ( http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ). Aikaisemmin osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä AHOT-periaatteita http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/AHOT/AHOT-prosessi

 

Hyväksiluettavat yleisopinnot:

Ylemmällä terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla luetaan yleisopintojen orientoivista opinnoista hyväksi muut opinnot paitsi 350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi (3 op).

Kieli- ja viestintäopintojen (8 op) hyväksilukemista haetaan Kielikeskuksesta.

Hyväksiluettavat vapaavalintaiset:

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon luetaan hyväksi terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella vapaavalintaisiin opintoihin 35 op.**

Aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 15 op*

Terveystieteiden maisterin tutkintoon luetaan hyväksi soveltuvan ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella vapaavalintaisiin opintoihin 25 op.***

 

 

OPINTOJEN RAKENNE

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op):
Yleisopinnot 25 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 65 op
Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 90 op

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot 63 op
Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 57 op

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot terveyshallintotieteen pääaineessa

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot 25 op

Orientoivat opinnot 17 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 3.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 5.0 ***
350006Y Terveystieteiden informatiikka 4.0 ***
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0

Kieli- ja viestintäopinnot 8 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0 **
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
902008Y Vieras kieli, englanti 3.0 **

Pääaineen opinnot 65 op

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

351008P Tutkimuskurssi 2.0 **

351137P Terveyshallintotiede I 7.0

351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0

350005Y Tilastotiede 6.0

351145P Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja projektit 6.0

 

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen aineopinnot 40 op

352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0
352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0

352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0

352215A Terveyshallintotiede II 8.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

(+ sivuaineessa 352146A Hallinnon harjoittelu 6.0 kandidaatintutkielman (352114A) sijasta )

Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 90 op

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja ovat joillakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavat opinnot ja opintokokonaisuudet.

Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 35 op **

Aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 15 op *

 

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot terveyshallintotieteen pääaineessa

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

Pääaineen opinnot 63 op

Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 63 op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi 5.0
353208S Johtamisen soveltava reflektointi 10.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353204S Tutkielmaseminaari 8.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0.0

 

Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 57 op

Terveystieteiden maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sivuaine- ja vapaavalintaisia opvat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavat opinnot ja opintokokonaisuudet.

Soveltuvan ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuu maisterin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 25 opintopistettä.***

 

 

OPINNOT LUKUKAUSITTAIN

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.5
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 5.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0

9000074 Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0

2. lukukausi

350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.5
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
902008Y Vieras kieli 3.0

3. lukukausi

901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0


Terveyshallintotieteen opinnot lukukausittain

1. lukukausi

351008P Tutkimuskurssi 2.0 **

351137P Terveyshallintotiede I 7.0

350005Y Tilastotiede 3.0


2. lukukausi
351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0

350005Y Tilastotiede 3.0

351145P Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja projektit 6.0


3. lukukausi
352114A Kandidaatintutkielma ja Kirjallinen kypsyyskoe 10.0
352215A Terveyshallintotiede II 8.0

4. lukukausi
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
352214A Hallinto-oikeus sekä työ- ja virkamiesoikeus 8.0

352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0

(+sivuaineen opinnoissa 352146A Hallinnon harjoittelu 6.0)


5. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 4.0
353408S Terveyshallintotieteen synteesi 5.0

6. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 4.0
353206S Pro gradu-tutkielma 15.0

353208S Hallinnon harjoittelu 5.0


7. lukukausi

353208S Hallinnon harjoittelu 5.0
353206S Pro gradu-tutkielma 15.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe