Oppaan LTK - Lääketiede, 2012-13 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2012 – 2013 

Lääketieteen koulutusohjelma
(2012 aloittavat opiskelijat) 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla lääkäriksi valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti terveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija saavuttaa seuraavat osaamistavoitteet:  

Lääkäri ammattilaisena

-   omaa ja ymmärtää keskeiset ammatilliset arvot, kuten ensisijaisesti potilaan edun mukainen toiminta,     rehellisyys, kunnioitus ja luottamuksen säilyttäminen
-   ymmärtää ja toimii ammatillisten eettisten periaatteiden mukaan, mukaan lukien yksilön autonomian kunnioitus, hyvän tekeminen ja vahingoittamisen välttäminen
-   ymmärtää ja toteuttaa hoitosuositusten ja hyväksyttyjen hoitomenetelmien mukaista hoitoa, mukaan lukien tietoon perustuvan hoitosuostumuksen sekä hoidon rajojen esilletuonti
-   osaa toimia terveydenhuollon ryhmän jäsenenä
-   osaa arvostaa elinikäisen oppimisen tärkeyttä

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa

-   hankkii ja omaa keskeiset kliiniset ja tieteelliset tiedot, taidot ja asenteet
-   ymmärtää ja osaa soveltaa tieteellisiä metodeja potilastyöhön ja elinikäiseen oppimiseen
-   osaa toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa

-   osaa kommunikoida tuloksellisesti potilaiden ja heidän omaistensa kanssa, toimii huomaavaisesti ja myötämielisesti ja osaa päättää tarvittaessa yhteydenpidon
-   osaa vuorovaikutuksessa ja hoidossa huomioida potilaan ja hänen omaistensa uskonnollisen ja kulttuurisen taustan sekä sosiaaliset olosuhteet
-   osaa välittää suullista ja kirjallista tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sekä omaksua tarvittaessa opettajan rooli 

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa

-   osaa antaa yksilöllistä, henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa potilashoitoa sekä laatia yleisten akuuttien ja kroonisten sairauksien hoitosuunnitelmat kaiken ikäisille potilaille
-   osaa analyyttisesti, tutkimustietoon perustuen tehdä diagnooseja ja laatia hoitosuunnitelmia
-   tuntee terveydenhuoltojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä arvostaa terveydenhuollon ja sen toimijoiden koordinaatiota hoidon jatkuvuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi 

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

-   edistää potilaiden kattavaa ja korkeatasoista hoitoa sekä väestön terveydentilaa heidän kulttuuristaan, kielestään, etnisestä taustastaan, tai sosiaalisesta statuksestaan huolimatta
-   ymmärtää terveyden edistämisen ja lääkärin vastuun tärkeyden koko yhteiskunnassa sekä osallistuu väestön hyvinvointia edistäviin projekteihin ja edistää terveydenhuoltopalveluiden organisaatioiden ja yhteiskuntaresurssien hyödyntämistä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lääkäri ihmisenä

-   tunnistaa omat motivaatiot, arvot ja rajoitukset ja hankkii toisilta ehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi
-   tunnistaa omat reaktionsa vaikeissa tilanteissa sekä pyrkii löytämään keinoja ahdistavien tilanteiden hallitsemiseksi
-   ymmärtää reaktioidensa vaikutukset omaan elämäänsä ja työhönsä sekä pyrkii pitämään henkilökohtaisen elämän ja työelämän tasapainossa
-   pystyy käsittelemään lääketieteellisiä virheitä ja osaa ottaa niistä oppia  

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelu.

Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymävaihe

Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelmassa on parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä useiden opintojaksojen sijainti ja laajuus muuttuvat. Tämän johdosta Weboodissa olevia opintojaksokuvauksia päivitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi vuosittain.

Ennen vuotta 2011 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti. 


Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:


Yleisopinnot 26 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 304 op
Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op

Tutkintorakenne 


Opintojen vaiheet


Lääketieteen opinnot jakaantuvat opintojaksoihin, joiden kuvaukset löytyvät tästä oppaasta. Eri jaksojen opintoja integroidaan mahdollisuuksien mukaan toisiinsa siten, että tärkeitä teoreettisia opintoja pyritään sisällyttämään kliiniseen vaiheeseen ja toisaalta opiskelun alusta lähtien pyritään opintojaksoihin tuomaan kliinisiä ongelmia ja vuorovaikutustaitoja.     

Juonneopetus

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksella tavoiteltavia kompetensseja sekä koulutuksen erityisiä painopistealueita käsitellään koko opetusohjelman läpäisevissä opetusjuonteissa, joita ovat Lääkärin ammattiin kasvu (LAK)-juonne, Elinympäristö, elintavat ja terveys (EET)-juonne, sekä EBM (Evidence based medicine) – juonne.

Yleisopinnot 26 op

Yleisopinnot koostuvat juonneopetuksista seuraavasti:
Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 9 op
Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
Evidence Based Medicine – juonne 12 op

 

Kieliopinnot 6 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op (sisältyy EBM-juonteeseen)

Perus-, aine- ja syventävät opinnot 304 op

Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 304 opintopistettä.

Tutkielma 20 op

Lääketieteen koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Syventävien opintojen tutkielman suoritukseen sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallinen tutkielma sekä kypsyysnäyte (äidinkielen koe).  Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät koulutusohjelman www-sivulta. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon. 

Harjoittelu 24 op

Opintoihin sisältyy harjoittelu (amanuenssuuri), jonka suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä. Vuonna 2011 ja myöhemmin opintonsa aloittaneet noudattavat uutta harjoitteluohjesääntöä, joka astuu voimaan 1.8.2012.

 

Opinnot lukukausittain (syksyllä 2012 aloittavat)
(OPS muutokset ja laajuudet toteutuneen mukaisesti päivitetty 10.11.2014)

1. lukuvuosi (C1 ja C2)
040201A         Anatomia 14 op
040201A         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y         Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 4 op, sisältäen

040013Y         Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y         Peruselvytys 0.5 op
040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1.5 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op, sisältäen

041002Y-01    EET-opinnot 1 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 5 op, sisältäen
902006Y         Vieras kieli 1.5 op
040007Y         Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op
040011Y-01    Lääketieteen informatiikka osa 1: tieto- ja viestintätekniikka 0.5 op
040011Y-02    Lääketieteen informatiikka osa 2: tiedonhankinta 1 op
041001Y-01    EBM-opinnot 0.5 op

yht. 51 op

2. lukuvuosi (C3 ja C4)
040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A         Fysiologia 15 op
040119A         Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A         Psykologia 4 op
040108A         Yleinen patologia 5 op
080803A-01    Säteily ja sen turvallinen käyttö 1,5 op (osa radiologia I opintojaksoa)

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen                     
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 5 op sisältäen
040005Y         Biostatistiikka 3 op
040105Y         Epidemiologian perusteet 1.5 op
041001Y-02    EBM-opinnot 0.5 op 

yht. 55,5 op


3. lukuvuosi (C5 ja C6)
080601A         Anestesiologia I 4 op
080222A         Elinpatologia  I 6 op    
080712A         Kirurgia I 16 op
040127A         Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080603A         Kliininen kemia  3 op
080803A         Radiologia I ja säteilyn turvallinen käyttö 3,5 op
080711A         Sisätautioppi I 16,5 op (laajuus päivitetty)   
080427A-01    Yleislääketiede 1 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 3 op sisältäen:
042001Y-01    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
042001Y-02    Fysiologia 1 op
042001Y-04    Anatomia 1 op


Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen
041003Y-03    LAK-opinnot 1 op
                     Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne sisältäen
                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1 op sisältäen
040011Y-03    Lääketieteen informatiikka osa 3: kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op
041001Y-03    EBM-opinnot 0.5 op

yht. 56 op    

4. lukuvuosi (C7 ja C8)
080613A         Anestesiologia II 3 op
080223A         Elinpatologia II 2 op
080714A         Kirurgia II 8 op
080302A         Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A         Neurokirurgia 3 op
080301A         Neurologia 6 op
080511A         Psykiatria 12 op
080713A         Sisätautioppi II 4,5 op (laajuus päivitetty)
080205A         Keuhkotautioppi 3 op (OPS muutos, siirtynyt 3 lkv:lta)
080202A         Oikeuslääketiede 4 op (OPS muutos, siirtynyt 6 lkv:lta)
080427A-02    Yleislääketiede 1 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 2 op sisältäen:
042001Y-03    Fysiologia 1 op
042001Y-05    Patologia 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
041002Y-04    EET-opinnot 1 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 2 op sisältäen 
902007Y         Vieras kieli 1.5 op
041001Y-04    EBM-opinnot 0.5 op

yht. 57,5 op

5. lukuvuosi (C9 ja C10)
080224A         Elinpatologia III 2 op
080203A         Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A         Kliininen farmakologia  1 op
080503A         Lastenpsykiatria 3 op
080502A         Lastentautioppi 14 op
080505A         Perinnöllisyyslääketiede 2 op
901006Y         Toinen kotimainen kieli 3 op
080303A         Silmätaudit 4 op
080401A         Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080427A-03    Yleislääketiede 5 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen:
042001Y-06    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
080705S-01    Tutkielman tutkimussuunnitelma 
080510A-05    OSCE-tentti

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen
040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op                     
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
041002Y-05    EET-opinnot 1 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1 op sisältäen
041001Y-05    EBM-opinnot 1 op

yht. 53 op


6. lukuvuosi (C11 ja C12)
080916A         Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A         Geriatria 5 op
040116A         Kansanterveystiede 5 op
080204A         Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y         Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 5 op    
080813A         Radiologia II 2 op
080410A         Työterveyshuolto 2 op
080427A-04    Yleislääketiede 9 op
042001Y         Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen:
042001Y-07    Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 3 op sisältäen

040015Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op
041003Y-06    LAK-opinnot 2 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
041002Y-06    EET-opinnot 1 op
                    Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1 op sisältäen
041001Y-06    EBM-opinnot 1 op

yht. 43 op

080705S         Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op
080707S         Harjoittelut 24 op                 

 
LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2012 aloittavat opiskelijat

  1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1

C3

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Anatomia 14 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

 

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

 

 

LAK 4 op:
   Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
   Terveydenhuollon etiikka 1.5 op
   Peruselvytys 0.5 op

 

EET 1 op:
   EET-opinnot 1 op

 

EBM 5 op:
   Lääketieteen informatiikka osa 1ja

   2: tietoliikennepalvelut 0.5 op
   tiedonhankinta 1 op
   Vieras kieli 1.5 op
   Tieteellisen tutkimuksen perusteet         

   1.5 op
   EBM-opinnot 0.5 op

Fysiologia 15 op

Psykologia 4 op

Yleinen patologia 5 op

Mikrobiologia 10 op

Farmakologia ja toksikologia 10 op

Potilaan haastattelu ja tutkiminen
4 op

Säteily ja sen turvallinen käyttö 1,5 op

 

 

 

 

EET 1 op:
   Ympäristöterveydenhuolto 1op

 

EBM 5 op:
   Biostatistiikka 3 op
   Epidemiologian perusteet 1.5 op
   EBM-opinnot 0.5 op

Elinpatologia I 6 op

Sisätautioppi I 16,5 op

 

Kirurgia I 16 op

Anestesiologia I 4 op

Kliininen kemia 3 op

Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

Radiologia I ja säteilyn turvallinen käyttö 3,5 op

Yleislääketiede 1 op

Perustieteiden integroidut opinnot
3 op

 

 

LAK 1 op:

   LAK-opinnot 1 op

 

EBM 1 op:
   Lääketieteen informatiikka Osa 3:

   Kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op
   EBM-opinnot 0.5 op

Anestesiologia II 3 op

Elinpatologia II 2 op

Kirurgia II 8 op

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
6 op

Neurologia 6 op

Neurokirurgia 3 op

Psykiatria 12 op

Sisätautioppi II 4,5 op

Yleislääketiede 1 op

Keuhkotautioppi 3 op

Oikauslääketiede 4 op

Perustieteiden integroidut opinnot 
2 op

 

EET 1 op:

   EET-opinnot 1 op

 

EBM 2 op:
   Vieras kieli 1.5 op
   EBM-opinnot 0.5 op

Elinpatologia III 2 op

Iho- ja sukupuolitautioppi  5 op

Lastentautioppi 14 op

Lastenpsykiatria  3 op

Perinnöllisyyslääketiede 2 op

Silmätautioppi 4 op

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

Kliininen farmakologia 1 op

Yleislääketiede 5 op

Perustieteiden integroidut opinnot 1 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

Tutkielman tutkimussuunnitelma

OSCE-tentti

LAK 1 op:
   Terveydenhuollon etiikka 1 op

 

EET 1 op:

   EET-opinnot 1 op

 

EBM 1 op:

   EBM-opinnot 1 op

 

Fysiatria ja kuntoutus 5 op

Geriatria 5 op

Kansanterveystiede 5 op

Kliininen syöpätautioppi 4 op

Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 5 op

Radiologia II 2 op

Yleislääketiede  9  op

Työterveyshuolto 2  op

Perustieteiden integroidut opinnot  1 op

 

 

LAK 3 op:
   Terveydenhuollon etiikka 1 op
   LAK-opinnot  2 op

 

EET 1 op:

   EET-opinnot  1 op

 

EBM 1 op:

   EBM - opinnot 1 op

51 op

55,5 op

56 op

  57,5 op

53 op

 43 op

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op

Harjoittelu yhteensä 24 op

TUTKINNON KOKONAISLAAJUUS 360 op

             


Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen koulutusohjelmassa


C1 - C4
Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana noudatetaan lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka koulutusdekaani hyväksyy.

C5 - C12
Kolmannesta opintovuodesta eteenpäin opetukseen tulee osallistua koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Edellisen lukuvuoden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuosien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä koulutusdekaanin päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyminen

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kolmannelle lukuvuodelle siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuna C5-lukukauden loppuun mennessä. C5 lukukauden aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen lukuvuoden lopputenteistä, joita ovat: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia ja immunologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin opiskelijoiden keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä jaettaessa harjoittelupaikkoja Lääketieteen killan välityksellä.


Lääketieteen kandidaatin arvo


Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa ( Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 ).


Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus ( 377/2011 ) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää seuraavaa:
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on laillistetun lääkärin välitön johto ja valvonta.

Valtioneuvoston asetus ( 104/2008 §3e ) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää, että lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivuilta sekä viransijaisuuskelpoisuuden hakemisesta lääketieteen koulutusohjelman www-sivuilta .

Peruskoulutuksen opas

Ohjeita ja määräyksiä opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa on kuvattu tiedekunnan peruskoulutuksen oppaassa 2012-13 . (tähän linkki 2012-13 oppaaseen, kun julkaistu).


TUTKINNON RAKENNE

Yleisopinnot

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 9 op
040013Y       Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y       Peruselvytys 0.5 op
040015Y       Terveydenhuollon etiikka 3.5 op
041003Y        LAK–opinnot  3 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
040119Y       Ympäristöterveydenhuolto 1 op
041002Y       EET – opinnot  4 op

Evidence Based Medicine –juonne 12 op
040007Y       Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op
040011Y       Lääketieteen informatiikka osa 1-3  2 op
040005Y       Biostatistiikka 3 op
040105Y       Epidemiologian perusteet 1.5 op
041001Y       EBM –opinnot  4 op

Yleisopinnot yhteensä 26 op

Kieliopinnot

901006Y       Toinen kotimainen kieli 3 op
902006Y       Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)
902007Y       Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)

Kieliopinnot yhteensä 6 op

Perusopinnot

040201A       Anatomia 14 op
040201A       Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y       Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A       Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op 
040106A       Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A       Fysiologia 15 op
040119A       Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040117Y       Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A       Psykologia 4 op
040108A       Yleinen patologia 5 op

Perusopinnot yhteensä 89 op

Aineopinnot

042001Y       Perustieteiden integroidut opinnot 7 op
080601A       Anestesiologia I 4 op
080613A       Anestesiologia II 3 op
080222A       Elinpatologia I   6 op
080223A       Elinpatologia II 2 op
080224A       Elinpatologia III 2 op  
080205A       Keuhkotautioppi 3 op
080712A       Kirurgia I 16 op
080714A       Kirurgia II 8 op
040127A       Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080603A       Kliininen kemia  3 op
080803A       Radiologia I 5 op
080813A       Radiologia II 2 op
080711A       Sisätautioppi I 12 op
080713A       Sisätautioppi II 9 op           
080302A       Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A       Neurokirurgia 3 op
080301A       Neurologia 6 op
080511A       Psykiatria 12 op
080203A       Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A       Kliininen farmakologia 1 op
080503A       Lastenpsykiatria 3 op
080502A       Lastentautioppi 14 op
080505A       Perinnöllisyyslääketiede 2 op
080303A       Silmätaudit 4 op
080401A       Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080427A       Yleislääketiede I-IV 16 op 
080916A       Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A       Geriatria 5 op
040116A       Kansanterveystiede 5 op
080204A       Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y       Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 5 op
080202A       Oikeuslääketiede 4 op
080410A       Työterveyshuolto 2 op
080510A       OSCE-tentti 

Syventävät opinnot  (60 op)

080705S       Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op
080705S       Tutkielman opintosuunnitelma  

Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy lääketieteen aineopintoihin integroituja opintoja 40 op

Aineopinnot ja syventävät opinnot yhteensä 215 op

Harjoittelu

080707S       Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op