Oppaan LTK - Terveyshallintotiede, 2010-11 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUNNITELMA 2010-2011
Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten. Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos.
Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voidaan suorittaa viidessä tieteenala- tai koulutusohjelmassa:
1. Hoitotieteen tieteenalaohjelma
2. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma
3. Radiografian tieteenalaohjelma
4. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma
5. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet
Alemman korkeakoulututkinnon (terveystieteiden kandidaatti) tavoitteet:

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

Ylemmän korkeakoulututkinnon (terveystieteiden maisteri) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.

Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelman tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Terveyshallintotiede pääaineena valmistuneet sijoittuvat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi perusturvajohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, palveluyksikön johtajan, ylihoitajan, projektipäällikön, kehittämispäällikön, yrittäjän, opettajan, suunnittelijan, koordinaattorin, osastonhoitajan ja tutkijan tehtäviin. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata tulevaa sijoittumistaan työelämään.

Aikaisempien opintojen korvautuvuus

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti: * -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella. ** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan.

Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella.

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.

 Opintojen rakenne

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op):
Yleisopinnot
Pääaineen perus- ja aineopinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op

Orientoivat opinnot 40 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 6.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0
360001Y Psykologia* 6.0
360002Y Sosiologia* 6.0
360003Y Kansanterveystiede* 6.0 

* Terveyshallintotiedettä pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla tai vastaavantasoisella opistoasteisella tutkinnolla korvautuvat opinnot (yht. 18 op). Mikäli opiskelijalla ei ole aikaisempaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavantasoista opistoasteista tutkintoa, hänen tulee suorittaa 18 opintopistettä tutkintoa tukevia vapaavalintaisia opintoja.

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet** 1) 2.0
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0
901007Y Toinen kotimainen kieli 1) 3.0
902008Y Vieras kieli, englanti** 1) 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0

1) Kielikeskus käsittelee amk-tutkinnon korvaavusanomuksen.

 

Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelman pääaineopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi** 1) 2.0
tai
351132P Terveydenhuollon hallinto tänään 2.0
351137P Terveyshallintotiede I 7.0
351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0
351145P Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja arviointi  6.0
351140P Terveydenhuollon projektit 6.0

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 40 op
352107A Tutkimusmenetelmät I 2) 6.0
tai
352134A Terveyshallinnon teoria ja käytäntö 6.0
352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0
352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0
352215A Terveyshallintotiede II 8.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

Maisterin tutkintoon kuuluvat terveyshallintotieteen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 68 op 353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 10.0
353208S Hallinnon harjoittelu 10.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0
353204S Tutkielmaseminaari 8.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0.0

1) Mikäli opiskelija suorittaa hoitotieteen sivuaineopinnoissa Tutkimuskurssin, suoritetaan terveyshallintotieteen pääaineopinnoissa Terveydenhuollon hallinto tänään. 2) Mikäli opiskelija suorittaa hoitotieteen sivuaineopinnoissa Tutkimusmenetelmät I, suoritetaan terveyshallintotieteen pääaineopinnoissa Terveyshallinnon teoria ja käytäntö.

 

Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot

Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 63 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja suoritetaan vähintään 52 opintopistettä. Molempiin tutkintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista hyväksiluetaan 30 opintopistettä.

 

Terveystieteiden laitoksella tarjolla olevat vapaavalintaiset opintojaksot:

352222A Gerontologinen hoitotiede, ikääntyminen yhteisöllisenä voimavarana 8.0 op
353113S Vaikuttava potilasohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 5.0 op
352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 1.0 - 5.0 op yksilöllisen suunnitelman mukaisestiOpinnot lukukausittain

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

2. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
350005Y Tilastotiede 3.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
902008Y Vieras kieli 3.0

3. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
900008Y Puheviestinnän perusteet 2.0

Terveyshallintotieteen opinnot lukukausittain

1. lukukausi
351137P Terveyshallintotiede I 7.0
351132P Terveydenhuollon hallinto tänään 2.0

2. lukukausi
351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0
352134A Terveyshallinnon teoria ja käytäntö 6.0
352215A Terveyshallintotiede II 5.0
351140P Terveydenhuollon projektit 6.0

3. lukukausi
352114A Kandidaatintutkielma ja Kirjallinen kypsyyskoe 10.0
352215A Terveyshallintotiede II 5.0

4. lukukausi
351145P Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja arviointi  6.0
352214A Hallinto-oikeus sekä virkamies- ja työoikeus 8.0
352147A Terveydenhuollon moniammatillinen johtaminen 8.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0

5. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 4.0
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0
353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 5.0 

6. lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 4.0
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0
353407S Terveyshallintotieteen syventävät opinnot 5.0

7. lukukausi
353208S Hallinnon harjoittelu 10.0
353206S Pro gradu -tutkielma 10.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe