Oppaan LTK - Hammaslääketiede 2010-2011, 2010-11 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2010 - 2011

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

 

SISÄLLYS

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Juonneopetus
Harjoittelun suorittaminen
Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen
Viransijaisuuskelpoisuus
Syventävien opintojen tutkielma
Kypsyysnäyte ja kieliopinnot
Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne
Opinnot lukukausittain

Opetusjuonteet

I Prekliininen juonne
II Perusvalmiudet-juonne
III Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys
IV Purennan kuntoutus -juonne
V Traumat ja kipu -juonne
VI Kasvu ja kehitys -juonne
VII Operatiivinen juonne
VIII Gerodontologian juonne
IX Tieteelliset taidot
X Valinnaisuus-juonne

Opintosuoritusten arviointi

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

Hammaslääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Opetus perustuu "Hyvän hammaslääkärin ominaisuudet" - mutterimallin kuvaamiin kompetensseihin sekä näiden perusteella määriteltyyn hammaslääkärin ydinainesosaamiseen.

Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi juonneopetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten koulutus järjestetään niin, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen viidessä vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu.

 

Juonneopetus

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen opetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa perinteinen osastojako on purettu ja asiat opetetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

Kliininen opetus ja harjoittelu tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen.

Käytännön perusvalmiudet opetellaan ns. fantom-harjoitteluna taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaisten potilastöiden alkamista. Potilastyöt aloitetaan mahdollisimman varhain. Kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen näkemyksen edistämiseksi opetuksessa noudatetaan potilaiden kokonaishoidon periaatetta, jossa sama opiskelija vastaa ohjatusti potilaan purennan ongelmien diagnostisoinnista, etiologisten tekijöiden selvittämisestä, purennan kuntouttamisesta ja hammassairauksien ehkäisystä alusta loppuun.

Juonneopetus muodostuu kymmenestä eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat oppimistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä. Opetusteknisistä syistä voidaan pieniä osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Harjoittelun suorittaminen

Tutkintoasetuksen edellyttämä harjoittelu (34 op) toteutetaan kliinisenä harjoitteluna Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa.

Kliininen harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes
opintopistemäärä täyttyy ja harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen, sisätautien ja kirurgian propedeuttisen kurssin sekä 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää opiskelijalle kliinisen työn luvan.

Kliininen harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena siten, että opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, parodontologia ja protetiikka. Opiskelun loppuvaiheessa suoritetaan itsenäistä harjoittelua hammaslääketieteen laitoksella Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa.

Terveyskeskusharjoitteluun liittyvä ehkäisevä toiminta tapahtuu terveyskeskuksen neuvoloissa. Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana 2-3 hengen ryhmissä lastenneuvolassa hammashoitajan tai hammaslääkärin antamaan valistustilaisuuteen 1-2 -vuotiaiden lasten vanhemmille.

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus hammaslääketieteen laitoksen opintohallintoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

Viransijaisuuskelpoisuus

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).

 

Syventävien opintojen tutkielma

Syventävien opintojen tutkielma suoritetaan opiskelijan valitsemassa hammaslääketieteen oppiaineessa tai jollakin lääketieteen teoreettisella laitoksella.

 

Kypsyysnäyte ja kieliopinnot

Kypsyysnäyte ja kieliopinnot suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa.

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

 

Tutkinnon laajuus

Yleisopinnot 7 op
Kieliopinnot 6 op
Perusopinnot 103,5 op
Aineopinnot 89,5 op
Syventävät opinnot 60 op
Kliininen harjoittelu 34 op

Yhteensä 300 op

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman yleisrakenne; opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet ja -jaksot

 

YLEISOPINNOT

040015Y         Terveydenhuollon etiikka (I jakso) 1 op
040014Y         Johdanto hammaslääketieteen opintoihin 2 op
040011Y         Lääketieteen informatiikka (osat 1 ja 2) 1,5 op
040007Y         Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
090602A         Tutkimusmenetelmät 1 op

 

KIELIOPINNOT

Vieras kieli 3 op
Toinen kotimainen kieli 3 op

 

PERUSOPINNOT

040101A         Anatomia 15 op
040002Y         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y         Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040004Y         Kemia 6 op
040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 14 op
040006Y         Ensiapu 1 op
040112Y         Lääketieteellinen biofysiikka 2,5 op
040112A         Fysiologia 15 op
040104A         Psykologia 4,5 op
040108A         Yleinen patologia 4,5 op
040117A         Mikrobiologia 9,5 op
040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 2,5 op
040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1,5 op
040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op
040105Y         Epidemiologian perusteet 1,5 op
040005Y         Biostatistiikka 3 op
080623A         Säteily ja sen turvallinen käyttö 1 op

Yhteensä 103,5 op

 

AINEOPINNOT

090201A         Hammasmorfologia 2 op
090302A-01     Suupatologian kurssi 4 op
090302A-02     Suun limakalvosairaudet (sisältäen luennot proteesistomatiitti ja lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet) 3,1 op
090501A-01     Kariologian perusteet 5 op
090501A-02     Korjaava karieshoito 5,1 op
090501A-03     Endodontia 1,6 op
090501A-04     Kausaalinen kariesdiagnostiikka (sisältäen luennon syljen kliininen fysiologia) 1,3 op
090501A-07     Pedodontia 2,5 op
090502A-01     Suu- ja leukakirurgian perusteet 3,2 op
090502A-02     Dentoalveolaarinen kirurgia (sisältäen luennon retinoitunut hammas) 2,4 op
090502A-03     Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (sis. luennon keskikasvovammat) 1,4 op
090502A-05     Suukirurgia ja yleissairaudet (sisältäen luennon uniapnea neurologiselta kannalta) 0,5 op
090502A-12     Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op
090503A-01     Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op
090503A-02     Kokoproteesioppi 3,4 op
090503A-03     Osaproteesioppi 2,5 op
090503A-04     Materiaalioppi 1,5 op
090503A-05     Kevytsillat 0,3 op
090503A-07     Proteesien korjaukset 0,9 op
090504A-01     Purentafysiologia I 2,8 op
090504A-02     Purentafysiologia II 4,2 op
090505A-01     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op
090505A-05     Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op
090505A-08     Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
090506A-01     Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
090506A-05     Säteilysuojaus 1,1 op
090510A-04     Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
090510A-06     Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
090510A-08     Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op
090510A-11     Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
090601A-01     Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
090601A-05     Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op
090601A-08     Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op
090602Y         Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
090603A-02     OSCE-tentti 0 op
090202A         Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op
090203A         Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op
090205A         Neurologia 0,4 op
080206A         Reseptioppi 1 op
090301A         Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op
090403A         Anestesiologia 1 op
090404A         Psykiatria 0,4 op
090507A         Kliininen farmakologia 1,5 op
090508A         Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op
090509A-01     Sisätautioppi I 3 op
090509A-02     Sisätautioppi II 0,8 op

Yhteensä 89,5 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

090302A-01     Suupatologia 1,8 op ja suusyövän hoito 0,2 op
090302A-04     Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op
090302A-05     Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op
090501A-05     Endodontian syventävä kurssi (sis. koneellinen juurihoito) 2,1 op
090501A-06     Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,3 op
090502A-04     Odontogeeniset infektiot, sisältäen absessit 0,6 op
090502A-06     Purennan kirurginen kuntoutus I 0,3 op
090502A-07     Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
090502A-08     Implantologia 0,4 op
090502A-09     Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
090502A-11     Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op
090503A-06     Immediaattiproteesioppi 0,3 op
090504A-03     Patofunktion syventävä osio 0,5 op
090505A-02     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op
090505A-03     Parodontaalikirurgia 2,7 op
090505A-04     Parodontologian seminaarit 1,1 op
090505A-06     Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
090505A-13     Parodontaalisairaudet lapsilla 0,5 op
090505A-14     Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

090506A-02     Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
090506A-03     Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op
090506A-04     Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
090510A-05     Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
090510A-07     Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
090601A-04     Aikuisortodontia 0,4 op
090601A-06     Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op
090606A         Oikeushammaslääketiede 0,3 op
092201A         Mikrobiologia II 2 op
090602S         Syventävien opintojen tutkielma 20 op
040300A         Kypsyysnäyte 0 op
090605A         Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot 4,5 op

Yhteensä 60 op

 

090603A  HARJOITTELU 34 op

 

Opinnot lukukausittain

 

Peruskoulutuksen I osa (prekliininen vaihe) opetus lukukausittain

Peruskoulutuksen I osan (prekliininen vaihe) opetus on yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu tiettyjä hammaslääketieteellisiä aiheita ns. prekliinisenä juonteena:

 

DC1 - DC4

I Prekliininen juonne

090601A-08     Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (Katso 040101A Anatomia) 0,5 op
090510A-11     Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
090504A-01     Purentafysiologia I 2,8 op
090201A         Hammasmorfologia 2 op
(090501A-01)   Kariologian perusteet (osittain) 2 op

Peruskoulutuksen II osa (kliininen vaihe) opetus lukukausittain

 

3. vuoden syksy (DC5)

090602Y          Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
090501A-01     Kariologian perusteet 3 op
090501A-02     Korjaava karieshoito 5,1 op
090505A-01     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op
090506A-01     Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
090506A-05     Säteilysuojaus 1,1 op
090502A-01     Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet: Suukirurgian perusteet DC5, Anamneesi ja potilaan tutkiminen sekä Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC5
090601A-01     Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op
090510A-04     Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
090509A-01     Sisätautioppi I 3 op
080206A          Reseptioppi 1 op
090504A-02     Purentafysiologia II 4,2 op
090203A          Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

Yhteensä 37,2 op

090603A-05     Kliininen harjoittelu DC5 * (1 op)

 

3. vuoden kevät (DC6)

090501A-03     Endodontia 1,6 op
090601A-05     Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op
090502A-01     Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet: Suukirurgian perusteet DC6 sekä Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC6 (luennot ja ryhmäopetus) 3,2 op
090505A-02     Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op
090503A-01     Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op
090503A-04     Materiaalioppi 1,5 op
090503A-03     Osaproteesioppi 2,5 op
090503A-05     Kevytsillat 0,3 op
090505A-08     Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
090510A-06     Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
090601A-04     Aikuisortodontia 0,4 op
                     Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op

Yhteensä 19,1 op

090603A-06     Kliininen harjoittelu DC6 * (8 op)

 

4. vuoden syksy (DC7)

090508A          Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op
090301A          Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op
090302A-02     Suun limakalvosairaudet sisältäen luennot: Proteesistomatiitti (PROT) ja Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 3,1 op
090503A-02     Kokoproteesioppi 3,4 op
090503A-06     Immediaattiproteesioppi 0,3 op
090503A-07     Proteesien korjaukset 0,9 op
090504A-03     Patofunktion syventävä osio 0,5 op
090502A-06     Purennan kirurginen kuntoutus I 0,3 op
090502A-07     Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
090202A          Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op
090501A-07     Pedodontia 2,5 op
090505A-13     Parodontaalisairaudet lapsilla 0,5 op
090510A-08     Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op
090601A-02     Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 2,4 op
090502A-12     Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op
090502A-02     Dentoalveolaarinen kirurgia 2,4 op
090505A-03     Parodontaalikirurgia 2,7 op
090506A-03     Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

Yhteensä 23,4 op

090603A-07     Kliininen harjoittelu DC7 * (7 op)

 

4. vuoden kevät (DC8)

090510A-05     Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
090403A         Anestesiologia 1 op
090501A-05     Endodontian syventävä kurssi (sis. koneellinen juurihoito) 2,1 op
090505A-14     Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op
090603A-02     OSCE-tentti 0 op
090501A-04     Kausaalinen kariesdiagnostiikka sisältäen luennon syljen kliininen fysiologia 1,3 op
090502A-04     Odontogeeniset infektiot sisältäen absessit (5KORV) 0,3 op
090506A-02     Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
090502A-03     Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka sisältäen luennon keskikasvovammat (5KORV) 1,4 op
090506A-04     Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
090602A         Tutkimusmenetelmät 1 op
Toinen kotimainen kieli (vuodesta 2011 alkaen) 3 op

Yhteensä 12,4 op

090603A-08     Kliininen harjoittelu DC8 * (6 op)

 

5. vuoden syksy (DC9)

092201A          Mikrobiologia II 2 op
090502A-05     Suukirurgia ja yleissairaudet, sisältäen luennon uniapnea neurologiselta kannalta (5NEUL) 0,5 op
090505A-06     Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
090501A-06     Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,3 op
090302A-01     Suupatologia 4 op
090302A-01     Suupatologia sisältäen luennon suusyövän hoito (5KORV) 2 op
090302A-04     Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op
090302A-05     Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op
090606A          Oikeushammaslääketiede 0,3 op
090509A-02     Sisätautioppi II 0,8 op
090404A          Psykiatria 0,4 op
090205A          Neurologia 0,4 op
090507A          Kliininen farmakologia 1,5 op
090502A-08     Implantologia 0,4 op
090502A-09     Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
090505A-05     Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

Yhteensä 17,8 op

090603A-09     Kliininen harjoittelu DC9 * (7 op)

 

5. vuoden kevät (DC10)

090601A-06     Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op
090510A-07     Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op
090502A-11     Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op
090505A-04     Parodontologian seminaarit 1,1 op
090602S         Syventävät opinnot, tutkielma 20 op
040300A         Kypsyysnäyte 0 op

 

Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot 4,5 op

090501A-08     Kariologian syventävä ajantasaistaminen
090502A-010   Pään ja leukojen alueen kirurgisia erityiskysymyksiä
090503A-08     Inlay-onlaykurssi
090503A-10     Vaativa purennan kuntoutus
090503A-12     Uutta hammasprotetiikan materiaaleista
090505A-09     Ajankohtaisia kysymyksiä parodontaalisairauksista
090505A-11     Vanhusten lääkehoidon syventävä kurssi
090505A-12     Ehkäisevän hammashoidon opetustuokio
090506A-07     Täydentävää säteilysuojelukoulutusta ST-ohje 1.7 op
090510A-09     Hammaslääkärin toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana
090601A-07     Syventävä oikomishoidon kurssi
090606A-01     Oikeushammaslääketieteen syventävä kurssi

Yhteensä 37,1 op

090603A-10     Kliininen harjoittelu DC10 * (5 op)

 

*Kliininen harjoittelu DC5 - DC10 yhteensä 34 opintopistettä

 


HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA, PERUSKOULUTUKSEN II OSA (KLIININEN VAIHE) OPETUS LUKUKAUSITTAIN

3. lukuvuosi 56,3 op + kliininen
harjoittelu*

4. lukuvuosi 35,8 op + kliininen
harjoittelu*

5. lukuvuosi 54,9 op + kliininen
harjoittelu*

DC5

DC6

DC7

DC8

DC9

DC10

Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op


Kariologian perusteet 3 op


Korjaava karieshoito 5,1 op


Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op


Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op


Säteilysuojaus 1,1 op


Suukirurgian perusteet (DC5-DC6)


Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op


Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op


Sisätautioppi I 3 op


Reseptioppi 1 op


Purentafysiologia II 4,2 op


Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

Endodontia 1,6 op


Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op


Suukirurgian perusteet (DC5-DC6) 3,2 op

 

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien
syventäminen 1,5 op


Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,5 op


Materiaalioppi 1,5 op


Osaproteesioppi 2,5 op

 

 

Kevytsillat 0,3 op


Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op


Purennan kuntoutus väestö-tasolla 0,4 op

 


Aikuisortodontia 0,4 op


Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op


Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op


Suun limakalvosairaudet 3,1 op


Immediaattiproteesioppi 0,3 op


Proteesien korjaukset 0,9 op


Patofunktion syventävä osio 0,5 op

Kokoproteesioppi 3,4 op


Purennan kirurginen kuntoutus I 0,3 op


Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op


Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op


Pedodontia 2,5 op


Parodontaalisairaudet lapsilla 0,5 op


Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta
väestötasolla 1 op


Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja
hammaslääketieteellinen genetiikka 2,4 op


Kirurgia lasten hammashoidossa 0,4 op


Dentoalveolaarinen kirurgia 2,4 op


Parodontaalikirurgia 2,7 op


Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen
1,1 op


Anestesiologia 1 op


Endodontian syventävä kurssi 2,1 op


Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

OSCE-tentti


Kausaalinen kariesdiagnostiikka 1,3 op


Odontogeeniset infektiot 0,3 op


Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op


Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 1,4 op


Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7
op

 

Toinen kotimainen kieli (vuodesta 2011 alkaen) 3 op

 

Tutkimusmenetelmät 1 op

Mikrobiologia II 2 op


Suukirurgia ja yleissairaudet
0,5 op


Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä
parodontaali-infektiot 2,1 op


Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,3 op


Suupatologia 6 op

Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op


Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op


Oikeushammaslääketiede 0,3 op


Sisätautioppi II 0,8 op


Psykiatria 0,4 op


Neurologia 0,4 op


Kliininen farmakologia 1,5 op


Implantologia 0,4 op


Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op


Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op


Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op


Parodontologian seminaarit 1,1 op


Suu- ja leukakirurgian kirjallisuus 7,8 op


Syventävät opinnot, tutkielma 20 op


Kypsyysnäyte

Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot
vähintään 4,5 op


Yht. 37,2 op


Yht. 19,1 op


Yht. 23,4 op


Yht. 12,4 op


Yht. 17,8 op


Yht. (vähintään) 37,1 op

Kliininen harjoittelu DC5*

Kliininen harjoittelu DC6*

Kliininen harjoittelu DC7*

Kliininen harjoittelu DC8*

Kliininen harjoittelu DC9*

Kliininen harjoittelu DC10*


3. - 5. lukuvuosi DC5 - DC10 opinnot 147 op +
*kliininen harjoittelu 34 op = yhteensä 181 opOPETUSJUONTEET

I Prekliininen juonne

Prekliinisen juonteen tavoitteena on, että opiskelija tuntee suun terveydenhuollon toimintatahot ja terveyden edistämisen perusperiaateet; leukojen ja purentaelimen kasvun ja hammaslääketieteellisen genetiikan perusteet. Lisäksi opiskelija tuntee hammasmorfologian sekä tietää purentaelimen rakenteen ja toiminnan.

Hammaslääketieteellisiä aiheita ja esimerkkejä sijoitetaan myös muun prekliinisen opetuksen yhteyteen.

 

II Perusvalmiudet-juonne

Juonteen tavoitteena on antaa opiskelijalle hammaslääkärin taitojen perusvalmiudet sekä teorian että käytännön tasolla. Ajatuksellisesti juonneopetuksen sisältö on jaoteltu alla olevan mukaisesti:

Sairauksien perusesittely ja potilashoidon perusteet

Suun alueen sairauksien etiologian ja patologian perusteet, hoidon pääperiaatteet, potilaan tutkiminen ja diagnostiikan perusteet, potilasasiakirjakäytännöt, hygieniakäyttäytyminen sekä muu potilashoitoon liittyvä instrumentaatio ja materiaalit.

Harjoitustyöt

Ryhmätyöt ja fantomharjoittelu, joissa opitaan tarpeelliset taidot potilastyöskentelyn aloittamiseen.

Valmiuksien täydentäminen

Perusvalmiuksia täydentävä opetus, jolla syvennetään kliinisiä potilastyövalmiuksia. Osaamistavoitteena on saavuttaa hammaslääkärinä toimimisen edellyttämä kliininen kompetenssi.

 

III Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys

Juonteessa tuodaan esille lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn,
diagnostiikkaan ja hoitoon. Lääketieteen puolelta annettava opetus on integroitu hammaslääketieteellisiin
aihepiireihin. Juonne on jaoteltu seuraaviin pääosioihin:

1. Infektiot
2. Farmakologia
3. Yleissairaudet
4. Suulääketiede ja suupatologia

 

IV Purennan kuntoutus -juonne

Purennan kuntoutus -juonteen päätavoite on antaa kokonaisnäkemys purennan kuntoutuksesta subjektiivinen ja objektiivinen hoidontarve sekä kustannukset huomioiden. Tavoitteena on myös opettaa käytännön taidot purennan kuntoutukseen tähtäävien proteettisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

 

V Traumat ja kipu -juonne

Traumat ja kipu -juonteen suoritettua opiskelijalle tulee olla valmiudet dentoalveolaaristen traumojen diagnosointiin ja hoitoon sekä kasvojen ja leukojen alueen vammojen diagnosointiin ja hoitoonohjaukseen. Kiputeemapäivän jälkeen opiskelijan tulee osata kasvokipupotilaan tutkiminen, hoitoperiaatteet ja hoitoonohjaus.

 

VI Kasvu ja kehitys -juonne

Laajassa opetuskokonaisuudessa käsitellään kasvavan lapsen hammashoitoa eri näkökulmista, kasvua ja
kehitystä yleensä sekä yleisimpiä lastentauteja ja niiden huomioimista hammashoidossa. Jakson jälkeen
opiskelija on tietoinen siitä, mitä seikkoja lasten hammashoidossa eri tilanteissa on otettava huomioon ja
hänellä on hyvä tietämys kasvun ja kehityksen yleispiirteistä, kasvun seurannasta sekä purentavirheiden
etiologiasta.

 

VII Operatiivinen juonne

Operatiiviset toimenpiteet -juonteen tavoitteena on opettaa opiskelijalle kirurgisen toiminnan perusteet ja antaa valmiudet yleisimpien hammaslääkärin toimialaan kuuluvien suu- ja leukakirurgisten toimenpiteiden tekemiseen.

 

VIII Gerodontologian juonne

Gerodontologian juonteen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä. Juonteeseen sisältyy käytännön harjoittelu Höyhtyän palvelutalossa ja Hiirosen vanhainkodissa.

Vanhuspotilaan hammashoito

Tavoitteena on ymmärtää vanhenemiseen ja vanhuspotilaan hoitoon liittyviä näkökohtia. Opetukseen sisältyy demografiaa, biologiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä; vanhusten sairaudet ja lääkkeet; suun alueen vanhenemismuutokset; vanhuspotilaan hoidon suunnittelu; vajaakuntoisen vanhuksen hoito; hammashoidon komplikaatiot, geriatrista farmakologiaa hammashoidossa; vanhusten ravitsemuksesta.

 

IX Tieteelliset taidot

Tieteelliset taidot -juonteen tavoitteena on tiedon hankkimisen ja kriittisen ajattelun oppiminen, jatkuvan oppimisen sisäistäminen ja sekä teoreettisen ja käytännön taitojen yhdistäminen. Opintojen tulee muodostaa kokonaisuus, johon sisältyy varsinaisen tutkimustyön ja tutkimuksen raportoinnin lisäksi myös tutkimusaiheen kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmäopintoja ja tutkimusaiheen suullinen esittäminen tutkielmaseminaarissa. Lisäksi opiskelija seuraa vähintään yhden väitöstilaisuuden opintojensa aikana.

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomusten tai vastaavien tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa.

Tieteellisen juonteen keskeisiä opintojaksoja ovat Tieteellisen tutkimuksen perusteet, Biostatistiikka ja Epidemiologian perusteet. Opetussuunnitelmassa määritellyn ydinaineksen lisäksi opiskelija voi valita muita syventävien opintojen tutkielmaa tukevia opintoja esimerkiksi muiden laitosten tai tiedekuntien tai jatkokoulutuksen opetustarjonnasta (esim. metodiopinnot). Opiskelija kokoaa tieteellisen toiminnan opintosuoritukset (ydinopintojaksot ja täydentävät opinnot) tieteellisten opintojen lokikirjaan.

Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielman hyväksyy dekaani työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä. Tutkielmasta toimitetaan yksi kappale asianomaiselle laitokselle tai klinikalle ja työn ohjaajan allekirjoituksella varustettu kappale tiedekunnan kansliaan.

 

090602S Syventävien opintojen tutkielma 20 op

 

Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa

opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät suun limakalvosairauksiin ja suun ja leukojen alueen kasvaimiin (esim. suusyöpään).

Röntgenyksikkö:

Opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot tekemällä kirjallisuuskatsauksen ja aiheeseen liittyvän tutkimustyön. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja leukaröntgenyksikön kanssa.
Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa.
Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Aune Raustia (aune.raustia(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman sekä osallistumalla kliiniseen työskentelyyn oppiaineessa. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.

Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen.

Vastuuhenkilöt: Professori Matti Knuuttila (matti.knuuttila(at)oulu.fi), Professori Tellervo Tervonen (tellervo.tervonen(at)oulu.fi)

 

Pedodontian, kariesopin ja juurenhoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Toinen tapa on esitellä kliinisesti mielenkiintoinen/mielenkiintoisia potilastapauksia ja laatia siihen/niihin liittyvä aiheeseen sopiva kirjallisuuskatsaus. Kolmas vaihtoehto on laatia kirjallisuuskatsaus jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. pulpa-dentiinikompleksin metabolian säätely, dentiinikarieksen patobiologia, korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen sekä pedodontian ja juurenhoidon suorittamiseen liittyvät erityiskysymykset.

Vastuuhenkilö: Professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane(at)oulu.fi)

 

Sosiaalihammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: Karieksen hallinta nykyoloissa, Suunterveyden edistäminen koululaisilla, Hammashoitopelko, Koettu suun terveys ja suun terveyteen liittyvä elämänlaatu

Vastuuhenkilö: Yliopistotutkija Satu Lahti (satu.lahti(at)oulu.fi)

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori Kyösti Oikarinen (kyosti.oikarinen(at)oulu.fi)

 

X Valinnaisuus-juonne

090605A Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot

Vaihtoehtoisten ja valinnaisten opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus perehtyä laajemmin häntä kiinnostaviin aiheisiin joko hammaslääketieteessä tai muussa yliopiston tarjoamassa opetuksessa. Ko. opintoja tulee valita vähintään 4,5 op ja näistä muita kuin hammaslääketieteen alan opintoja hyväksytään korkeintaan 1,5 op. Opetustavat ja opetuksen järjestämisen edellytyksenä oleva minimiryhmäkoko vaihtelevat oppiaineittain. Järjestettävä opetus suunnitellaan toisen kliinisen opintovuoden keväällä (DC8) opiskelijoiden ilmoittautumisen perusteella. Opetus järjestetään viimeisenä kliinisenä lukuvuotena.

Opetusmuodot: luennot, ryhmätyöt, seminaarit, kliininen harjoittelu

Suoritustavat: läsnäolovelvollisuus, ryhmätöiden ja/tai seminaarien suorittaminen, kuulustelu

Yhdyshenkilö: Tutkijatohtori Vuokko Anttonen (vuokko.anttonen(at)oulu.fi)

Laajuus: 4,5 op

Sijoitus: DC8 - DC10, Syventävät opinnot

 

Opintosuoritusten arviointi

 

090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa (090501A-02) varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat; b) korjaavan hoidon kliinisten toimenpiteiden arvioinnin tulos, ja c) kliinisen työskentelyn kompetenssiarvio.

 

090502A Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Perusvalmiudet-juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Perusvalmiudet-juonteen, Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys -juonteen (infektiot), Traumat ja kipu -juonteen sekä Operatiivisen juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

 

090503A Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja
luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa
edellytetään hallittavan oppikirja ja luennoilla esitetyt asiat. Ensimmäisen välikuulustelun
hyväksytty suorittaminen on edellytys potilastöiden aloittamiselle. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet.

 

090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita
parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

090506A Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien röntgenologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken.
Lisäksi loppuarvosanan edellytyksenä on suoritettu erillinen säteilysuojelutentti. Loppuarvosanan perustana on loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut ja kuvaustekniikan sekä diagnostiikan taidot.

 

090510A Sosiaalihammaslääketiede

Loppuarvosana määräytyy lopputentin perusteella. Lisäksi loppuarvosanaan voi vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty syventävien opintojen tutkielma.

 

090302A Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa.