Oppaan LTK - Hammaslääketiede 2009-2010, 2009-10 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA


Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten koulutus järjestetään niin, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen viidessä vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus hammaslääketieteen laitoksen opintohallintoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

Viransijaisuuskelpoisuus

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Erityisestä syystä tällainen opiskelija voi toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enintään 31 päivään elokuuta 2005. (21.8.2003/758)

 

Juonneopetus

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen opetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa perinteinen osastojako on purettu ja asiat opetetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

Kliininen opetus ja harjoittelu tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Opintojaksot suoritetaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirtymisen edellytyksenä on edellisten opintojaksojen, sekä niihin liittyvän hoitoharjoittelun asianmukainen suorittaminen.

Käytännön perusvalmiudet opetellaan ns. fantom-harjoitteluna taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaisten potilastöiden alkamista. Potilastyöt aloitetaan mahdollisimman varhain. Kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen näkemyksen edistämiseksi opetuksessa noudatetaan potilaiden kokonaishoidon periaatetta, jossa sama opiskelija vastaa ohjatusti potilaan purennan ongelmien diagnostisoinnista, etiologisten tekijöiden selvittämisestä, purennan kuntouttamisesta ja hammassairauksien ehkäisystä alusta loppuun.

Juonneopetus muodostuu kymmenestä eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat oppimistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä. Opetusteknisistä syistä voidaan pieniä osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Syventävien opintojen tutkielma

Syventävien opintojen tutkielma suoritetaan opiskelijan  valitsemassa hammaslääketieteen oppiaineessa tai jollakin lääketieteen teoreettisella laitoksella.

 

Kypsyysnäyte ja kieliopinnot

Kypsyysnäyte ja kieliopinnot suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa.

 

Harjoittelun suorittaminen

Tutkintoasetuksen edellyttämä harjoittelu (34 op) toteutetaan kliinisenä hoitoharjoitteluna Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa.

Kliininen harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes
opintoviikko-/opintopistemäärä täyttyy ja hoitoharjoittelu arvioidaan hyväksytyksi. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen, sisätautien ja kirurgian propedeuttisen kurssin sekä 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen.
Potilastyöskentely tapahtuu ohjauksen alaisena siten, että opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, kariologia, parodontologia ja protetiikka. Opiskelun loppuvaiheessa suoritetaan itsenäistä harjoittelua hammaslääketieteen laitoksella Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa.

Terveyskeskusharjoitteluun liittyvä ehkäisevä toiminta tapahtuu terveyskeskuksen neuvoloissa. Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana 2-3 hengen ryhmissä lastenneuvolassa hammashoitajan tai hammaslääkärin antamaan valistustilaisuuteen 1-2 -vuotiaiden lasten vanhemmille.

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Tutkinnon laajuus
Yleisopinnot 6,0 op
Kieliopinnot 6,0 op
Perusopinnot 103,5 op
Aineopinnot 89,4 op
Syventävät opinnot 61,1 op
Harjoittelu 34 op
Yhteensä 300 op

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman yleisrakenne; opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet ja -jaksot

YLEISOPINNOT
Korkeakoululaitos ja opintoympäristö 2 op
Lääketieteen informatiikka (osat 1 ja 2) 1.5 op
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1,5 op
Tutkimusmenetelmät 1,0 op

KIELIOPINNOT
Vieras kieli 3 op
Toinen kotimainen kieli 3 op

PERUSOPINNOT
Anatomia 15 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
Kemia 6 op
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 14 op
Ensiapu 1 op
Lääketieteellinen biofysiikka 2,5 op
Fysiologia 15 op
Psykologia 4,5 op
Yleinen patologia 4,5 op
Mikrobiologia 9,5 op
Potilaan haastattelu ja tutkiminen 2,5 op
Ympäristöterveydenhuolto 1,5 op
Farmakologia ja toksikologia 10 op
Epidemiologian perusteet 1,5 op
Biostatistiikka 3,0 op
Säteily ja sen turvallinen käyttö 1,0 op
Yhteensä 103,5 op

AINEOPINNOT
Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (Katso 040101A Anatomia) 0,5 op
Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
Purentafysiologia I 2,8 op
Hammasmorfologia 1,8 op
Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
Kariologian perusteet 3,3 op
Korjaava karieshoito 5,1 op
Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 4,5 op
Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
Säteilysuojaus 1,1 op
Suu- ja leukakirurgian perusteet 4,7 op
Ortodontian perusvalmiudet 5,8 op
Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
Sisätautioppi I 3,5 op
Reseptioppi 1 op
Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op
Endodontia 1,6 op
Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op
Purentafysiologia II 3,1 op
Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,4 op
Kokoproteesioppi 3,9 op
Osaproteesioppi 2 op
Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op
Iho- ja sukupuolitaudit 0,6 op
Suun limakalvosairaudet (sisältäen luennon proteesistomatiitti) 2,7 op
Kevytsillat 0,3 op
Proteesien korjaukset 0,9 op
Materiaalioppi 1 op
Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 1,8 op
Pedodontia 1,2 op
Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 0,8 op
Dentoalveolaarinen kirurgia (sisältäen luennon retinoitunut hammas) 3,6 op
Anestesiologia 1 op
Kuntatentti/OSCE 0 op
Kausaalinen kariesdiagnostiikka (sisältäen luennot syljen kliininen fysiologia ja ravinto-oppi) 1,3 op
Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 3,4 op
Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op
Suukirurgia ja yleissairaudet 0,5 op
Suupatologian kurssi 4 op
Sisätautioppi II 0,8 op
Psykiatria 0,5 op
Neurologia 0,5 op
Kliininen farmakologia 1,5 op
Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op
Yhteensä 89,4 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT
Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,1 op
Purennan kirurginen kuntoutus I 0,9 op
Aikuisortodontia 0,4 op
Immediaattiproteesioppi 0,3 op
Patofunktion syventävä osio 0,5 op
Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
Parodontaalisairaudet lapsilla 0,3 op
Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 0,1 op
Parodontaalikirurgia 2,7 op
Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op
Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
Endodontian syventävä kurssi 2,1 op
Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op
Mikrobiologia II 2 op
Odontogeeniset infektiot, sisältäen absessit 1,3 op
Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
Keskikasvovammat 0,1 op
Kasvovammaprotetiikka 0,1 op
Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
Uniapnea neurologiselta kannalta 0,1 op
Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,5 op
Suupatologia 1 op ja suusyövän hoito 0,2 op
Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op
Oikeushammaslääketiede 0,3 op
Implantologia 0,6 op
Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op
Sosiaalihammaslääketieteen  ajankohtaiset aiheet 2,3 op
Parodontologian seminaarit 1,1 op
Tieteelliset taidot, loppukuulusteluun valmistautuminen 3,2 op
Syventävien opintojen tutkielma 20 op
Syventävä harjoittelu (oppiainepalvelu liittyen syventäviin opintoihin) 3 op
Kypsyysnäyte 0 op
Valinnaiset opinnot 7,8 op

Yhteensä 61,1 op

HARJOITTELU 34 op

 

Opinnot lukukausittain

 

Peruskoulutuksen I osa (prekliininen vaihe) opetus lukukausittain
Peruskoulutuksen I osan (prekliininen vaihe) opetus on yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu tiettyjä hammaslääketieteellisiä aiheita ns. prekliinisenä juonteena:

DC1 - DC4

I Prekliininen juonne
Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (Katso 040101A Anatomia) 0,5 op
Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,4 op
Purentafysiologia I 2,8 op
Hammasmorfologia 1,8 op
Kariologian perusteet (osittain) 1,5 op

Peruskoulutuksen II osa (kliininen vaihe) opetus lukukausittain

3. vuoden syksy (DC5)
Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op
Kariologian perusteet 1,8 op
Korjaava karieshoito 5,1 op
Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 4,5 op
Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op
Säteilysuojaus 1,1 op
Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet
Suukirurgian perusteet DC5,
Anamneesi ja potilaan tutkiminen sekä
Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC5 2,9 op
Ortodontian perusvalmiudet 5,8 op
Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op
Sisätautioppi I 3,5 op
Reseptioppi 1 op
Purentafysiologia II 2,2 op
Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5
Yhteensä 35,8 op
Kliininen harjoittelu DC5 *

 

3. vuoden kevät (DC6)
Endodontia 1,6 op
Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op
Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet
Suukirurgian perusteet DC6 sekä Kirurgisen potilashoidon
perusvalmiudet DC6 (luennot ja ryhmäopetus) 1,8 op
Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,1 op
Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,4 op
Materiaalioppi 1 op
Osaproteesioppi 2 op
Kevytsillat 0,3 op
Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op
Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op
Aikuisortodontia 0,4 op
Kieliopinnot, vieras kieli (kts. 902007Y) 1,5 op
Yhteensä 15,8 op
Kliininen harjoittelu DC6 *

 

4. vuoden syksy (DC7)
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op
Iho- ja sukupuolitaudit 0,6 op
Suun limakalvosairaudet sisältäen luennon
Proteesistomatiitti (PROT) 2,7 op
Kokoproteesioppi 3,9 op
Immediaattiproteesioppi 0,3 op
Proteesien korjaukset 0,9 op
Patofunktion syventävä osio 0,5 op
Purennan kirurginen kuntoutus I 0,9 op
Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op
Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 1,8 op
Pedodontia 1,2 op
Parodontaalisairaudet lapsilla 0,3 op
Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 0,1 op
Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 0,8 op
Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,2 op
Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op
Dentoalveolaarinen kirurgia 3,6 op
Parodontaalikirurgia 2,7 op
Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op
Yhteensä 25,7 op
Kliininen harjoittelu DC7 *

 

4. vuoden kevät (DC8)
Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,1 op
Anestesiologia 1 op
Endodontian syventävä kurssi ja 2,1 op
Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op
OSCE-tentti 0 op
Kausaalinen kariesdiagnostiikka
sisältäen luennot Syljen kliininen fysiologia ja
Ravinto-oppi 1,3 op
Odontogeeniset infektiot sisältäen absessit (5KORV) 1,3 op
Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op
Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka sisältäen luennot keskikasvovammat (5KORV) sekä kasvovammaprotetiikka (PROT) 3,4 op
Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op
Tutkimusmenetelmät 1,0 op
Yhteensä 14,4 op
Kliininen harjoittelu DC8 *

 

5. vuoden syksy (DC9)
Mikrobiologia II 2 op
Suukirurgia ja yleissairaudet, sisältäen luennon uniapnea neurologiselta kannalta (5NEUL) 0,5 op
Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 2,1 op
Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,5 op
Suupatologia 4 op
Suupatologia sisältäen luennon Suusyövän hoito (5KORV) 1,2 op
Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op
Oikeushammaslääketiede 0,3 op
Sisätautioppi II 0,8 op
Psykiatria 0,5 op
Neurologia 0,5 op
Kliininen farmakologia 1,5 op
Implantologia 0,6 op
Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op
Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op
Yhteensä 17 op
Kliininen harjoittelu DC9 *

 

5. vuoden kevät (DC10)
Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op
Sosiaalihammaslääketieteen  ajankohtaiset aiheet 2,3 op
Parodontologian seminaarit 1,1 op
Loppukuulusteluun valmistautuminen 3,2 op
Syventävät opinnot, tutkielma 20 op
Syventävät opinnot, syventävä harjoittelu
(oppiainepalvelu liittyen syventäviin opintoihin) 3 op
Kypsyysnäyte 0 op
Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot 4,5 op
Suupatologian mikroskooppikurssi
Kariologian syventävä ajantasaistaminen
Koneellisen juurihoidon kurssi
Pään ja leukojen alueen kirurgisia erityiskysymyksiä
Inlay-onlaykurssi
Vaativa purennan kuntoutus
Yhdistelmäprotetiikka ja erikoiskiinnittimet
Uutta hammasprotetiikan materiaaleista
Ajankohtaisia kysymyksiä parodontaalisairauksista
Vanhusten lääkehoidon syventävä kurssi
Ehkäisevän hammashoidon opetustuokio
Täydentävää säteilysuojelukoulutusta
ST-ohje 1.7 op
Hammaslääkärin toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana
Syventävä oikomishoidon kurssi
Oikeushammaslääketieteen syventävä kurssi
Yhteensä 39,6 op
Kliininen harjoittelu DC10 *

*Kliininen harjoittelu DC5 - DC10 yhteensä 34 opintopistettä

 


HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA, PERUSKOULUTUKSEN II OSA (KLIININEN VAIHE) OPETUS LUKUKAUSITTAIN

3. lukuvuosi 51,6 op + kliininen
harjoittelu*

4. lukuvuosi 40,1 op + kliininen
harjoittelu*

5. lukuvuosi 56,6 op + kliininen
harjoittelu*

DC5

DC6

DC7

DC8

DC9

DC10

Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op


Kariologian perusteet 1,8 op


Korjaava karieshoito 5,1 op


Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 4,5 op


Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op


Säteilysuojaus 1,1 op


Suukirurgian perusteet 2,9 op


Ortodontian perusvalmiudet 5,8 op


Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op


Sisätautioppi I 3,5 op


Reseptioppi 1 op


Purentafysiologia II 2,2 op


Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

Endodontia 1,6 op


Ortodontian luovutusseminaarit DC6 0,7 op


Suukirurgian perusteet 1,8 op

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien
syventäminen 1,1 op


Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,4 op


Materiaalioppi 1 op
Osaproteesioppi 2 op

Kevytsillat 0,3 op

Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op


Aikuisortodontia 0,4 op


Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op


Iho- ja sukupuolitaudit 0,6 op


Suun limakalvosairaudet 2,7 op
Immediaattiproteesioppi 0,3 op


Proteesien korjaukset 0,9 op


Patofunktion syventävä osio 0,5 op

Kokoproteesioppi 3,9 op


Purennan kirurginen kuntoutus I 0,9 op


Purennan kirurginen kuntoutus II 0,2 op


Purennan kuntoutus väestö-tasolla 0,4 op


Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 1,8 op


Pedodontia 1,2 op


Parodontaalisairaudet lapsilla 0,3 op


Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 0,1 op


Lasten suu- ja hammassairauksien hallinta
väestötasolla 0,8 op


Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja
hammaslääketieteellinen genetiikka 2,4 op


Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op


Dentoalveolaarinen kirurgia 3,6 op


Parodontaalikirurgia 2,7 op


Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen
1,1 op


Anestesiologia 1 op


Endodontian syventävä kurssi 2,1 op


Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

OSCE-tentti


Kausaalinen kariesdiagnostiikka 1,3 op


Odontogeeniset infektiot 1,3 op


Odontogeeniset infektiot 0,3 op


Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 3,4 op


Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7
op

 

Toinen kotimainen kieli (vuodesta 2011 alkaen) 3.0 op

Mikrobiologia II 2 op


Suukirurgia ja yleissairaudet
0,5 op


Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä
parodontaali-infektiot 2,1 op


Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset 0,5 op


Suupatologia 5,2 op


Tartuntavaarallisten potilaiden hoito 0,1 op


Oikeushammaslääketiede 0,3 op


Sisätautioppi II 0,8 op


Psykiatria 0,5 op


Neurologia 0,5 op


Kliininen farmakologia 1,5 op


Implantologia 0,6 op


Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op


Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

Ortodontian luovutusseminaarit DC10 0,7 op


Sosiaalihammaslääketieteen syventävät
aiheet 2,3 op


Parodontologian seminaarit 1,1 op


Loppukuulusteluun valmistautuminen 3,2 op


Syventävät opinnot, tutkielma 20 op


Syventävät opinnot, syventävä harjoittelu
3 op


Kypsyysnäyte Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot
vähintään 4,5 op


Yht. 35,8 op


Yht. 15,8 op


Yht. 25,7 op


Yht. 14,4 op


Yht. 17 op


Yht. (vähintään) 39,6 op

Kliininen harjoittelu DC5*

Kliininen harjoittelu DC6*

Kliininen harjoittelu DC7*

Kliininen harjoittelu DC8*

Kliininen harjoittelu DC9*

Kliininen harjoittelu DC10*


3. - 5. lukuvuosi DC5 - DC10 opinnot +
*kliininen harjoittelu 34 op = yhteensä op

 

OPETUSJUONTEET

I Prekliininen juonne

Prekliinisen juonteen tavoitteena on, että opiskelija tuntee suun terveydenhuollon toimintatahot ja terveyden edistämisen perusperiaateet; leukojen ja purentaelimen kasvun ja hammaslääketieteellisen genetiikan perusteet.
Lisäksi opiskelija tuntee hammasmorfologian sekä tietää purentaelimen rakenteen ja toiminnan.

Hammaslääketieteellisiä aiheita ja esimerkkejä sijoitetaan myös muun prekliinisen opetuksen yhteyteen.

 

II Perusvalmiudet-juonne

Juonteen tavoitteena on antaa opiskelijalle hammaslääkärin taitojen perusvalmiudet sekä teorian että käytännön tasolla. Ajatuksellisesti juonneopetuksen sisältö on jaoteltu alla olevan mukaisesti:

Sairauksien perusesittely ja potilashoidon perusteet DC5-DC6

Suun alueen sairauksien etiologian ja patologian perusteet, hoidon pääperiaatteet, potilaan tutkiminen, potilasasiakirjat, hygieniakäyttäytyminen sekä muut teknisesti potilashoitoon liittyvät asiat.

Harjoitustyöt DC5, DC6

Fantomharjoittelu, jossa opitaan tarpeelliset kädentaidot potilastyöskentelyn aloittamiseen.

Valmiuksien täydentäminen DC6, DC8, DC10

Perusvalmiuksia syventävä opetus, joka vaatii tiettyjen kliinisten valmiuksien ja perustiedon hallitsemista.

 

III Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys

Juonteessa tuodaan esille lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn,
diagnostiikkaan ja hoitoon. Lääketieteen puolelta annettava opetus on integroitu hammaslääketieteellisiin
aihepiireihin. Juonne on jaoteltu seuraaviin pääosioihin:

1. Infektiot
2. Farmakologia
3. Yleissairaudet
4. Suulääketiede ja suupatologia

 

IV Purennan kuntoutus -juonne

Purennan kuntoutus -juonteen päätavoite on antaa kokonaisnäkemys purennan kuntoutuksesta subjektiivinen ja objektiivinen hoidontarve sekä kustannukset huomioiden. Tavoitteena on myös opettaa käytännön taidot
purennan kuntoutukseen tähtäävien proteettisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

Purennan proteettinen kuntoutus

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineen antaman opetuksen tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen hammaspuutosten aiheuttamiin biologisiin ja toiminnallisiin muutoksiin purentaelimessä sekä antaa valmiudet niiden diagnosointiin ja hammaspuutosten ja erilaisten hammasvaurioiden hoitamiseen hammasproteettisin keinoin. Lisäksi opetetaan hammasprotetiikassa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet. Proteettiset hoitosuunnitelmat (osaprotetiikka/kiinteä protetiikka) esitellään protetiikan oppiaineen viikottaisissa kokouksissa.

Kiinteä proteesioppi

Irtoproteesioppi

 

V Traumat ja kipu -juonne

Traumat ja kipu -juonteen suoritettua opiskelijalle tulee olla valmiudet dentoalveolaaristen traumojen diagnosointiin ja hoitoon sekä kasvojen ja leukojen alueen vammojen diagnosointiin ja hoitoonohjaukseen. Kiputeemapäivän jälkeen opiskelijan tulee osata kasvokipupotilaan tutkiminen, hoitoperiaatteet ja hoitoonohjaus.
Sisältö: leuka- ja hammastraumat sekä niiden diagnostiikka (KIR), keskikasvovammat (5KORV), kasvovammaprotetiikka (PROT), kasvojen alueen kiputilat -teemapäivät ja röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa.

 

VI Kasvu ja kehitys -juonne

Laajassa opetuskokonaisuudessa käsitellään kasvavan lapsen hammashoitoa eri näkökulmista, kasvua ja
kehitystä yleensä sekä yleisimpiä lastentauteja ja niiden huomioimista hammashoidossa. Jakson jälkeen
opiskelija on tietoinen siitä, mitä seikkoja lasten hammashoidossa eri tilanteissa on otettava huomioon ja
hänellä on hyvä tietämys kasvun ja kehityksen yleispiirteistä, kasvun seurannasta sekä purentavirheiden
etiologiasta.

Lasten suun ja hampaiden hoito

 

VII Operatiivinen juonne

Operatiiviset toimenpiteet -juonteen tavoitteena on opettaa opiskelijalle kirurgisen toiminnan perusteet ja antaa valmiudet yleisimpien hammaslääkärin toimialaan kuuluvien suu- ja leukakirurgisten toimenpiteiden tekemiseen.

 

VIII Gerodontologian juonne

Gerodontologian juonteen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä. Juonteeseen sisältyy käytännön harjoittelu Höyhtyän palvelutalossa ja Hiirosen vanhainkodissa.

Vanhuspotilaan hammashoito

Tavoitteena on ymmärtää vanhenemiseen ja vanhuspotilaan hoitoon liittyviä näkökohtia.
Opetukseen sisältyy demografiaa, biologiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä;
vanhusten sairaudet ja lääkkeet; suun alueen vanhenemismuutokset; vanhuspotilaan hoidon suunnittelu;
vajaakuntoisen vanhuksen hoito; hammashoidon komplikaatiot, geriatrista farmakologiaa hammashoidossa; vanhusten ravitsemuksesta

Opetuksesta vastaa: Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaine, apulaisopettaja Anna-Maija Syrjälä

Teemailtapäivä I

Vanhusten palvelujen käyttö, suun terveyden kokeminen
Tavoitteena on antaa perustiedot vanhusten suun terveyspalvelujen käytöstä sekä vanhusten suun terveyden kokemisesta.

Opetuksesta vastaa: Sosiaalihammaslääketieteen oppiaine, yliopistotutkija Satu Lahti

Vanhuspotilaan kariologinen hoito ja profylaksia

Tavoitteena on antaa valmiudet hoitaa vanhusten kariologisia ongelmia ja perehdyttää vanhusten kariesprofylaksiaan.

Opetuksesta vastaa: Pedodontian, kariesopin ja juurenhoidon oppiaine,  yliopistotutkija Liisa Seppä

Vanhuspotilaan parodontologinen hoito

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat vanhusten parodontaalisairauksien erityispiirteisiin ja niiden hoitoon.

Opetuksesta vastaa: Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaine, apulaisopettaja Anna-Maija Syrjälä

Teemailtapäivä II

Vanhuspotilaan proteettinen hoito

Tavoitteena on antaa valmiudet ikääntyneen ihmisen purennan kuntoutukseen proteettisin keinoin.
Opetuksesta vastaa: Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaine, osastohammaslääkäri Erkki
Hujanen

Vanhuspotilaan röntgenlöydökset

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet havaita ja ymmärtää yleisiä vanhuuteen liittyviä degeneratiivisia patologis-anatomisia suun ja leukojen alueen luumuutoksia sekä erityisesti vanhuksilla esiintyviä patologisia suun ja leukojen alueen röntgenlöydöksiä.

Opetuksesta vastaa: Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaine, hammaslääketieteellisen
radiologian yksikkö

Vanhuspotilaan kirurginen hoito

Vanhusten suukirurgian erityspiirteet: leikkauskelpoisuus, lääkitys, toimenpide, jälkihoito.

Opetuksesta vastaa: Suu- ja leukakirurgian oppiaine

 

IX Tieteelliset taidot

Tieteelliset taidot -juonteen tavoitteena on tiedon hankkimisen ja kriittisen ajattelun oppiminen, jatkuvan oppimisen sisäistäminen ja sekä teoreettisen ja käytännön taitojen yhdistäminen. Opintojen tulee muodostaa kokonaisuus, johon sisältyy varsinaisen tutkimustyön ja tutkimuksen raportoinnin lisäksi myös tutkimusaiheen kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmäopintoja ja tutkimusaiheen suullinen esittäminen tutkielmaseminaarissa. Lisäksi opiskelija seuraa vähintään yhden väitöstilaisuuden opintojensa aikana.

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomusten tai vastaavien tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa.

Tieteellisen juonteen keskeisiä opintojaksoja ovat Tieteellisen tutkimuksen perusteet, Biostatistiikka ja
Epidemiologian perusteet. Opetussuunnitelmassa määritellyn ydinaineksen lisäksi opiskelija voi valita muita syventävien opintojen tutkielmaa tukevia opintoja esimerkiksi muiden laitosten tai tiedekuntien tai jatkokoulutuksen opetustarjonnasta (esim. metodiopinnot). Opiskelija kokoaa tieteellisen toiminnan opintosuoritukset (ydinopintojaksot ja täydentävät opinnot) tieteellisten opintojen lokikirjaan.

Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielman hyväksyy dekaani työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä. Tutkielmasta toimitetaan yksi kappale asianomaiselle laitokselle tai klinikalle ja työn ohjaajan allekirjoituksella varustettu kappale tiedekunnan kansliaan.

 

090602S Syventävien opintojen tutkielma 20 op

 

Diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa
opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät limakalvosairauksiin, suusyöpään, radiologiaan tai hampaan biologiaan.

Röntgenyksikkö:

Opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot tekemällä kirjallisuuskatsauksen ja aiheeseen liittyvän tutkimustyön. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja leukaröntgenyksikön kanssa.
Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa.
Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.
Vastuuhenkilö: Professori Aune Raustia (aune.raustia(at)oulu.fi)

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman sekä osallistumalla kliiniseen työskentelyyn oppiaineessa. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.
Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen.
Vastuuhenkilö: Professori Matti Knuuttila (matti.knuuttila(at)oulu.fi)

Pedodontian, kariesopin ja juurenhoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Toinen tapa on esitellä kliinisesti mielenkiintoinen/mielenkiintoisia potilastapauksia ja laatia siihen/niihin liittyvä aiheeseen sopiva kirjallisuuskatsaus. Kolmas vaihtoehto on laatia kirjallisuuskatsaus jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. pulpa-dentiinikompleksin metabolian säätely, dentiinikarieksen patobiologia, korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen sekä pedodontian ja juurenhoidon suorittamiseen liittyvät erityiskysymykset.
Vastuuhenkilö: professori Leo Tjäderhane (leo.tjaderhane(at)oulu.fi)

Sosiaali hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.
Tutkimusaiheet: Karieksen hallinta nykyoloissa, Suunterveyden edistäminen koululaisilla, Hammashoitopelko, Koettu suun terveys ja suun terveyteen liittyvä elämänlaatu
Vastuuhenkilöt: Professori Hannu Hausen (hannu.hausen(at)oulu.fi), yliopistotutkija Satu Lahti
(satu.lahti(at)oulu.fi)

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.
Vastuuhenkilö: Professori Kyösti Oikarinen (kyosti.oikarinen(at)oulu.fi)

X Valinnaisuus-juonne


090605A Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset opinnot

Vaihtoehtoisten ja valinnaisten opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus perehtyä laajemmin häntä kiinnostaviin aiheisiin joko hammaslääketieteessä tai muussa yliopiston tarjoamassa opetuksessa. Ko. opintoja tulee valita vähintään 7,8 op ja näistä muita kuin hammaslääketieteen alan opintoja hyväksytään korkeintaan 1,5 op.

Opetustavat ja opetuksen järjestämisen edellytyksenä oleva minimiryhmäkoko vaihtelevat oppiaineittain.
Järjestettävä opetus suunnitellaan toisen kliinisen opintovuoden keväällä (DC8) opiskelijoiden ilmoittautumisen perusteella. Opetus järjestetään viimeisenä kliinisenä lukuvuotena.
Opetusmuodot: luennot, ryhmätyöt, seminaarit, kliininen harjoittelu
Suoritustavat: läsnäolovelvollisuus, ryhmätöiden ja/tai seminaarien suorittaminen, kuulustelu
Yhdyshenkilö:
Laajuus: 4,5 op
Sijoitus: DC8 - DC10, Syventävät opinnot

 

Opintosuoritusten arviointi

 

090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa (090501A-02) varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan em. oppikirjoissa ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat; b) korjaavan hoidon kliinisten toimenpiteiden arvioinnin tulos, ja c) kliinisen työskentelyn kompetenssiarvio.

 

090502A Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Perusvalmiudet-juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Perusvalmiudet-juonteen, Hammas- ja suusairaudet ja yleisterveys -juonteen (infektiot), Purennan kuntoutus -juonteen, Traumat ja kipu -juonteen sekä Operatiivisen juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan edellä mainitut kirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

 

090503A Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan edellä mainitut kirjat ja
luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä edellä mainitun kirjan aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa
edellytetään hallittavan edellä mainittu kirja ja luennoilla esitetyt asiat. Ensimmäisen välikuulustelun
hyväksytty suorittaminen on edellytys potilastöiden aloittamiselle. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet.

 

090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita
parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

090506A Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien röntgenologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken.
Lisäksi loppuarvosanan edellytyksenä on suoritettu erillinen säteilysuojelutentti. Loppuarvosanan perustana on  loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut ja kuvaustekniikan sekä diagnostiikan taidot.

 

090510A Sosiaalihammaslääketiede

Loppuarvosana määräytyy lopputentin perusteella. Lisäksi loppuarvosanaan voi vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty syventävien opintojen tutkielma.

 

090302A Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintoviikkomäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys diagnostiikan ja suun limakalvosairauksien oppiaineessa. Loppuarvosanan saamisen edellytyksenä on suun limakalvosairauksien lokikirjan palauttaminen.