Oppaan LTK - Kliininen laboratoriotiede, 2009-10...2011-12 tiedotEtusivu Opetus Tentit

KLIINISEN LABORATORIOTIETEEN TIETEENALAOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

 

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten. Koulutuksen vastuullisena laitoksena toimii terveystieteiden laitos.

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voidaan suorittaa viidessä tieteenala- tai koulutusohjelmassa:
1. Hoitotieteen tieteenalaohjelma
2. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma
3. Radiografian tieteenalaohjelma
4. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma
5. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet

Alemman korkeakoulututkinnon (terveystieteiden kandidaatti) tavoitteet:

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

Ylemmän korkeakoulututkinnon (terveystieteiden maisteri) tavoitteet:

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
5) hyvä viestintä- ja kielitaito

 

Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelman tarkoituksena on, että opiskelijat saavuttavat asiantuntijuuden terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, opetus- ja johtotehtäviin. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan siten, että hän voi pätevöityä esimerkiksi ylihoitajan, johtavan hoitajan, osastonhoitajan tai kliinisen laboratoriotyön asiantuntijan tehtäviin.

 

Aikaisempien opintojen korvautuvuus

Aikaisemmalla tutkinnolla korvautuvat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti: * -merkityt opintojaksot korvautuvat aikaisemman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen (opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella. ** -merkityt opinnot korvautuvat edellisten lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Näitä yhdellä tai kahdella tähdellä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen anoa hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee kielikeskus. Opiskelijan tulee anoa hyväksilukemista kielikeskuksen omalla hyväksilukemishakemuksella.

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien yliopistojen avoimissa yliopistoissa,  suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla kotisivuilta ja opiskelijoiden tilasta. Päätöksen mahdollisesta opintojakson hyväksilukemisesta tekee pääaineen professori tai opintojaksosta vastaava opettaja.

 

 

Opintojen rakenne

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat (180 op):
Yleisopinnot
Pääaineen perus- ja aineopinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat (120 op):
Pääaineen syventävät opinnot
Sivuaineen opinnot
Vapaavalintaiset opinnot


Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleisopinnot 52 op


Orientoivat opinnot 40 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 2.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 6.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

Kieli- ja viestintäopinnot 12 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet**  2.0 1)
900008Y Puheviestinnän perusteet** 2.0
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0 1)
902008Y Vieras kieli, englanti** 3.0 1)
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0

1) Kielikeskus käsittelee amk-tutkinnon korvaavuusanomuksen

Kliinistä laboratoriotiedettä pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnolla korvautuvat 18 opintopistettä: 350020Y Vaihtoehtoiset yleisopinnot* 18 op.  


Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelman pääaineopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kliinisen laboratoriotieteen perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi** 2.0
351511P Johdatus kliiniseen laboratoriotieteeseen 5.0
351513P Kliinisen laboratoriotieteen korvautuvat perusopinnot* 11.0
040002Y Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7.0

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kliinisen laboratoriotieteen aineopinnot ja kandidaatin tutkielma 48 op 352311A Kliinisen laboratoriotieteen filosofia ja etiikka 3.0
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 11.0
352532A Kliinisten laboratoriotutkimusten perusteet 3.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0
352114A Kandidaattitutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0
352513A Kliinisen laboratoriotieteen korvautuvat aineopinnot* 17.0

Maisterin tutkintoon kuuluvat kliinisen laboratoriotieteen syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielma 60.0 op
353550S Kliinisen laboratoriotieteen syventävät opinnot 30.0
Osio 1: 353550S-01 Kliinisen laboratoriotieteen kehittäminen 4.0
Osio 2: 353550S-02 Kliinisen laboratoriotieteen vaihtoehtoiset syventävät opinnot 12.0
353213S Tutkimusmenetelmät II Lab 8.0
353204S Tutkielmaseminaari 6.0
353206S Pro gradu -tutkielma 30.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe


Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot

Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat jollakin muulla tieteenalalla Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelmassa terveystieteiden kandidaatin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja tulee suorittaa vähintään 55 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisia opintoja suoritetaan 60 opintopistettä. Molempiin tutkintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi 25 opintopisteen opintokokonaisuus.

Kliinistä laboratoriotiedettä pääaineena opiskeleville aikaisemmalla sosiaali- tai terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnolla korvautuvat kandidaatintutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 30 opintopistettä ja maisteritutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 25 opintopistettä.

Opinnot lukukausittain

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.0
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 6.0
350005Y Tilastotiede 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0
350008Y Suorittajasta oppijaksi 3.0

2. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
350005Y Tilastotiede 3.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0
902008Y Vieras kieli 3.0

 

3. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 0.5
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
900008Y Puheviestinnän perusteet 2.0

Kliinisen laboratoriotieteen opinnot lukukausittain
1. lukukausi
351008P Tutkimuskurssi 2.0
040002Y Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7.0
351511P Johdatus kliiniseen laboratoriotieteeseen 5.0

 

2. lukukausi
352107A Tutkimusmenetelmät I 4.0
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 11 op
352532A Kliinisten laboratoriotutkimusten perusteet 3.0

3. lukukausi
352311A Kliinisten laboratoriotieteen filosofia ja etiikka 3.0
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0
353550S-02 Kliinisen laboratoriotieteen vaihtoehtoiset syventävät opinnot 6.0

4. lukukausi
353213S Tutkimusmenetelmät II Lab 8.0
353204S Tutkielmaseminaari 3.0
353206S Pro gradu - tutkielma 14.0
353550-02 Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 6.0

5. Lukukausi
353204S Tutkielmaseminaari 3.0
353206S Pro gradu -tutkielma 16.0
353550-01 Kliinisen laboratoriotieteen kehittäminen
353205S Kirjallinen kypsyyskoe