Oppaan LTK - Lääketiede, 2009-10...2010-11 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2009-2011

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa kuin perusterveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu tavoitteista ja niitä evaluoidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen koulutusohjelmaan sisältyvät keskeiset ydinosaamisalueet:
1. Lääkärin työhön kasvaminen ja eettisyys
2. Tutkijan taidot ja toiminta kansainvälisessä tiedeyhteisössä
3. Lääketieteen tietoperusta
4. Terveyden edistäminen
5. Vuorovaikutustaidot
6. Kliiniset taidot ja ongelmanratkaisu
7. Moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen
8. Lääkärin työn yhteiskunnalliset ja sosiaaliset sidokset

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täystoimisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelu.

Ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneiden koulutus perustuu lääketieteellisistä tutkinnoista annettuun asetukseen (762/1975). Tutkinnon laajuus on 240 ov ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 6 vuotta.

Siirtymävaihe

Yliopistojen tutkinnoista annettu asetus (794/2004) on kumonnut vuonna 1975 annetun asetuksen lääketieteellisistä tutkinnoista (762/1975). Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opintonsa ennen syksyä 2005 aloittaneet voivat jatkaa opiskelua aiempien tutkintovaatimusten mukaan 31.7.2010 saakka tai siirtyä opiskelemaan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan, jollei hän ole suorittanut kumotun asetuksen (762/1975) mukaista lääketieteen lisensiaatin tutkintoa 31.7.2010 mennessä.Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:

Yleisopinnot 8.5 op
Kieliopinnot 6.0 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 303.0 op
Harjoittelu 30.0 op
Valinnaiset opinnot 12.5 op
Yhteensä 360.0 op
Yleisopinnot 8.5 op 

Terveydenhuollon etiikka 3.0 op
Johdanto lääketieteen opintoihin 2.0 op
Lääketieteen informatiikka 2.0 op
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op

Kieliopinnot 6.0 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3.0 op
Vieras kieli 3.0 op

Perus-. aine- ja syventävät opinnot

Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 303 opintopistettä.

Tutkielma
Lääketieteen koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät www-sivulta. Opiskelijan on tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (762/1975) mukaan opiskelevilla, ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla syventävien opintojen tutkielman laajuus on 10 opintoviikkoa.

Harjoittelu 30.0 op

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu (amanuenssuuri). Amanuenssuurien suorittamisesta määrätään amanuenssuuriohjesäännössä.
Poliklinikka-amanuenssuuri yht. 6.0 op
-sisätautien poliklinikka-amanuenssuuri 3.0 op (2 vko)
-kirurgian poliklinikka-amanuenssuuri 3.0 op (2 vko)
Amanuenssuuri 24.0 op (16 vko)

Valinnaiset opinnot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja vähintään 12.5 opintopistettä (koskee syksyllä 2009 opintonsa aloittaneita). Tutkintoon kuuluvien kaikille pakollisten opintojen laajuus on siten 341.5 opintopistettä. Opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä.

Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi lääketieteen koulutusohjelmassa tarjottavia valinnaisia opintojaksoja. Valinnaisina opintoina voi resurssien puitteissa suorittaa myös tiedekunnan muiden koulutusalojen opintoja sekä muiden tiedekuntien opintoja. Tutkijalinjan opinnot ja vapaaehtoiset harjoittelut voivat myös olla osa valinnaisia opintoja. Valinnaisten opintojen tulee muodostaa opiskelijan osaamista syventävä tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Opiskelija suorittaa valinnaisia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan (HOPS).

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää muualla suorittamiaan opintoja tutkintoon kuuluvuiksi valinnaisiksi opinnoiksi, tulee hänen toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon hakemus opintojen hyväksilukemiseksi. Hakemukseen tulee liittää todistus muualla suoritetuista opinnoista sekä selvitys opintojakson tavoitteista, sisällöistä ja laajuudesta. Lomakkeita on saatavana tiedekunnan opintotoimistosta tai www-sivulta.
Päätöksen muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta valinnaisiksi opinnoiksi tekee opetusdekaani.

Lääketieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (762/1975) mukaan opiskelevilla, ennen vuotta 2005 opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla valinnaisten opintojen laajuus on 1.25-3.7 opintoviikkoa. Opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja niin, että tutkinnon laajuus on vähintään 240 opintoviikkoa.Opinnot lukukausittain


1. syksy (C 1)
Johdanto lääketieteen opintoihin 2.0 op
Terveydenhuollon etiikka 1.0 op
Anatomia 15.0 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7.0 op
Lääketieteen informatiikka osa 1: tieto- ja viestintätekniikka 0.5 op
Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5.0 op
yht. 30.5 op

1. kevät (C 2)
Kemia 6.0 op
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 14.0 op
Ensiapu 1.0 op
Vieras kieli 1.5 op
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op
Lääketieteen informatiikka osa 2: tiedonhankinta 1.0 op
yht. 25.0 op

2. syksy (C 3)
Fysiologia 15.0 op
Lääketieteellinen biofysiikka 2.5 op
Psykologia 4.5 op
Yleinen patologia 4.5 op
Toinen kotimainen kieli 3.0 op
Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.0 op
yht. 30.5 op

2. kevät (C 4)
Mikrobiologia 9.5 op
Ympäristöterveydenhuolto 1.5 op
Potilaan haastattelu ja tutkiminen 2.5 op
Biostatistiikka 3.0 op
Epidemiologian perusteet 1.5 op
Farmakologia ja toksikologia 10.0 op
yht. 28.0 op

3. lukuvuosi (C 5 ja 6)
Elinpatologia I 9.5 op
Sisätautien propedeuttinen kurssi 3.0 op
Sisätautioppi 15.0 op
Keuhkosairaudet 3.0 op
Kirurgia I 18.0 op
Anestesiologia 3.0 op
Radiologia I 3.0 op
Kliinisen kemian peruskurssi 2.5 op
Reseptioppi 1.0 op
Neurologia (propedeuttinen osa) 0.5 op
Lääketieteen informatiikka osa 3: kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op
yht. 59.0 op

4. lukuvuosi (C 7 ja 8)
Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6.0 op
Neurokirurgia 3.0 op
Neurologia 6.0 op
Silmätaudit 4.0 op
Psykiatria 14.0 op
Fysiatria 3.0 op
Oikeuslääketiede 4.0 op
Kivunhoito 2.5 op
Infektiosairaudet 5.0 op 
Terveydenhuollon etiikka 1.0 op
Vieras kieli 1.5 op
yht. 50.0 op

5. lukuvuosi (C 9 ja 10)
Lastentautioppi 13.5 op
Lastenpsykiatria 3.0 op
Elinpatologia II 2.5 op
Perinnöllisyyslääketiede 1.5 op
Synnytys- ja naistentautioppi 11.0 op
Kliininen kemia, endokrinologia 1.5 op
Kliininen farmakologia 2.5 op
Iho- ja sukupuolitautioppi 5.0 op
Terveyskeskustyö 4.5 op
yht. 45.0 op

6. lukuvuosi (C 11 ja 12)
Klininen syöpätautioppi 4.0 op
Yleislääkäri ja kansanterveys 9.5 op
Työterveyshuolto 1.5 op
Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 1.5 op
Sisätautiopin täydentävät opinnot 3.0 op
Kirurgia II 6.0 op
Radiologia II 3.0 op 
Terveydenhuollon etiikka 1.0 op
Tutkielma ja kypsyysnäyte 20.0 op

yht. 31.0 ov / 49.5 op

1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1

C3

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Johdanto lääketieteen opintoihin 2.0 op

Terveydenhuollon etiikka 1.0 op

Lääketieteen informatiikka osa 1: tietoliikennepalvelut 0.5 op

Anatomia 15.0 op

Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7.0 op

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5.0 op

Lääketieteellinen biofysiikka 2.5 op

Fysiologia 15.0 op

Psykologia 4.5 op

Toinen kotimainen kieli 3.0 op

Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.0 op

Yleinen patologia 4.5 op

Elinpatologia I 9.5 op

Sisätautien propedeuttinen kurssi 3.0 op

Sisätautioppi 15.0 op

Keuhkosairaudet 3.0 op

Kirurgia I 18.0 op

Anestesiologia 3.0 op

Reseptioppi 1.0 op

Kliininen kemian peruskurssi 2.5 op

Radiologia I 3.0 op

Neurologia (propedeuttinen osa) 0.5 op

Lääketieteen informatiikka Osa 3: Kliiniset tietojärjestelmät 0.5 op

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6.0 op

Neurologia 6.0 op

Neurokirurgia 3.0 op

Silmätautioppi 4.0 op

Psykiatria 14.0 op

Fysiatria 3.0 op

Oikeuslääketiede 4.0 op

Kivunhoito 2.5 op

Infektiosairaudet 5.0 op

Terveydenhuollon etiikka 1.0 op

Vieras kieli 1.5 op

Lastentautioppi 13.5 op

Lastenpsykiatria 3.0 op

Elinpatologia II 2.5 op

Perinnöllisyyslääketiede 1.5 op

Synnytys- ja naistentautioppi 11.0op

Kliininen kemia, endokrinologia 1.5 op

Kliininen farmakologia 2.5 op

Iho- ja sukupuolitautioppi 5.0 op

Terveyskeskustyö 4.5 op (järj. ensimmäisen kerran keväällä 2011)

Psykiatria II 6.5 op (järj. viimeisen kerran syksyllä 2009)

Kliininen syöpätautioppi 4.0 op

Yleislääkäri ja kansanterveys 9.5 op

Työterveyshuolto 1.5 op

Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 1.5 op

Sisätautioppin täydentävät opinnot 3.0 op

Kirurgia II 6.0 op

Radiologia II 3.0 op

Terveydenhuollon etiikka 1.0 op

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20.0 op

yht. 30.5 op

yht. 30.5 op

C2

C4

Kemia 6.0 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 14.0 op

Ensiapu 1.0 op

Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1.5 op

Lääketieteen informatiikka osa 2: tiedonhankinta 1.0 op

Vieras kieli 1.5 op

Mikrobiologia 9.5 op

Potilaan haastattelu ja tutkiminen 2.5 op

Ympäristöterveydenhuolto 1.5 op

Farmakologia ja toksikologia 10.0 op

Biostatistiikka 3.0 op

Epidemiologian perusteet 1.5 op

yht. 25.0 op

yht. 28.0op

55.5 op

58.5 op

59.0 op

50.0 op

45.0 op

49.5 op

Harjoittelu yhteensä 30.0 op

Valinnaiset opinnot: vähintään 12.5 op

TUTKINNON KOKONAISLAAJUUS 360 op

             

 


Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen koulutusohjelmassa

C1 - C4
Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka opetusdekaani hyväksyy.

C5 - C12
Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä järjestyksessä kuin opetus on sijoitettu koulutusohjelman opetussuunnitelmaan. Edellisen lukukauden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukukausien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä opetusdekaanin päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.Kliinisten opintojen aloittaminen lääketieteen koulutusohjelmassa

Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden prekliiniset opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (C5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi prekliinisen vaiheen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kliinisiin opintoihin siirtyvien keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä amanuenssuureja jaettaessa.Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (104/2008) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (annettu 14.2.2008) määrää seuraavaa:
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön välitön johto ja valvonta.

Lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.