Oppaan TTK - Kaivos- ja rikastustekniikka, diplomi-insinööri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

KAIVOS- JA RIKASTUSTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRI

Kaivos- ja rikastustekniikan alan tutkinto-ohjelmissa koulutetaan tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä kaivosteollisuuden palvelukseen.

Kaivannaisalan diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op, 2 v) tähtäävissä opinnoissa opiskelija saa valmiuden kaivannaisalan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinööriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja ohjata kaivosten toimintaa niiden eri elinkaari- ja prosessivaiheissa turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteita noudattaen.

Kaivos- ja rikastustekniikan diplomi-insinööriohjelmassa kaivannaisalan asiantuntijoiksi aikovat valitsevat opintosuunnakseen eli erikoistuvat joko kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan tai sovellettuun geofysiikkaan. Opintosuunnista valmistuva opiskelija hallitsee kaivostoiminnan tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavat tekniset, geologiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset perusteet kaivoksen perustamisesta aina sen sulkemiseen saakka, sekä ymmärtää kestävän kehityksen mukaiseen kaivostoimintaan liittyvät tekijät, mukaan lukien ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuun.

Kaivostekniikka on tekniikan alana laaja käsittäen mm. malmivarojen arvioinnin, geotekniikan, louhintamenetelmät ja –tekniikat, tuotantokapasiteetin analysoinnin, kairausmenetelmät ja rahoituksen mallinnuksen. Opinnoista saatua asiantuntemusta voidaan käyttää paitsi metallikaivosten suunnittelussa ja tuotannon ohjaamisessa ja johtamisessa, myös muussa maankamaran luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvässä toiminnassa.

Oulun yliopiston kaivannaisalan yksikössä on maailman ainoa yliopistoympäristöön rakennettu jatkuvatoiminen ja automatisoitu koerikastamo, joka tarjoaa erinomaisen nykyaikaisen infrastruktuurin alan opetukseen ja tutkimukseen.

Rikastustekniikan opintosuunnasta valmistuva diplomi-insinööri hallitsee erityisesti rikastustekniikan menetelmät, ilmiöt ja automaation sekä tuntee toimintaan liittyvät turvallisuusasiat, sosiaalisen vastuun sekä ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaisen toiminnan.

Rikastustekniikka käsittelee prosesseja ja ilmiöitä, joiden avulla louhitusta malmista voidaan rikastaa taloudellisesti arvokkaat mineraalit. Menetelmiin kuuluvat mm. murskaus, jauhatus, mekaaninen rikastustekniikka, vaahdotus, kemialliset rikastusmenetelmät sekä magneettiset ja tiheyseroihin perustuvat menetelmät.

Sovelletun geofysiikan diplomi-insinöörikoulutus antaa opiskelijalle valmiudet geofysikaalisten menetelmien ja mittauslaitteiden käyttöön, niiden tuottamien aineistojen analysointiin ja tulkintaan ja eri menetelmien soveltamiseen kaivostoiminnan koko elinkaaren aikana.

Opintosuunnalta valmistuva diplomi-insinööri ymmärtää geofysikaaliset perusilmiöt ja sovelletun geofysiikan menetelmien perusteet sekä niiden soveltamisen käytäntöön sekä toimintaan liittyvät turvallisuusasiat ja sosiaalisen vastuun, geofysikaalisten aineistojen analysoinnin ja tulkinnan sekä eri menetelmien soveltamisen mineraalivarojen etsinnässä, kartoituksessa, hallinnossa sekä ympäristötutkimuksessa.

Kaivos- ja rikastustekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä asiantuntijana kaivannaisalan yrityksissä tai tutkimuslaitoksissa. Työtehtävät liittyvät tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon sekä erilaisiin alan johtotehtäviin. Valmistuneet diplomi-insinöörit pystyvät toimimaan kaivannaisalan teknillisten tehtävien lisäksi myös tuotannonohjaus-, tuotekehitys-, markkinointi- sekä muissa teknillistaloudellisissa insinööritehtävissä.

Valmistuneiden työnimikkeitä voivat olla esim. kaivosinsinööri, rikastusinsinööri, geofyysikko, kaivoksen johtaja, rikastamopäällikkö, tutkija, projektipäällikkö ja asiantuntija.