Oppaan OyKKK - Kauppatieteiden maisteri, kv. liiketoiminnan johtaminen, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tässä oppaassa esitetään kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoon liittyvät opinnot, pääaineena kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yleisoppaassa on kuvattu yleiset opiskeluun liittyvät käytännöt ja periaatteet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien yleiset osaamistavoitteet:

Maisteriohjelmien vastuuhenkilö: KTT Sinikka Moilanen.

 

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEN MAISTERIOHJELMA

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelma yhdistää johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan perusteiden opettamisen vastuulliseen, kasvuhakuiseen ja innovatiiviseen yrittäjyyteen. Maisteriohjelmastamme valmistuu talouden ja yhteiskunnan muutosagentteja. Maistereita, joilla on valmiuksia vastata nykyajan liike-elämän haasteisiin esimerkiksi olemassa olevien organisaatioiden muutosjohtamisen, kestävän kehityksen ja kasvuyrittäjyyden periaatteisiin nojaavan uuden liiketoiminnan rakentamisen kautta.

Opintojen ensimmäisen vuoden aikana suoritettavat kurssit perehdyttävät opiskelijan monikansallisten yritysten ja kansainvälisen liiketoiminnan viitekehykseen, innovatiivisen ja yrittäjyysvetoisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen tematiikkaan sekä organisaatioiden muutoksen ymmärtämiseen globaalissa kontekstissa. Maisteriohjelman toisen vuoden rakenne tarjoaa mahdollisuuden suunnata opintoja opiskelijan henkilökohtaisten mielenkiinnon kohteiden ja opiskelujen sujuvan loppuun saattamisen perusteella.

Kursseilla yhdistetään teoriaa ja käytäntöä niin sisällöissä kuin opetusmenetelmissä. Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat aktiivisesti eri organisaatioiden toimeksiantojen ratkaisemiseen. Opiskelijakokemus on aidosti kansainvälinen ja sosiaalista verkostoa rakentava, sillä vuosikursseilla on opiskelijoita useista eri kansallisuuksista. Valmistuneet opiskelijamme toimivat monipuolisesti erilaisissa liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla kattaen koko yrityskentän monikansallisissa yrityksistä nuoriin startup-yrityksiin.

Ammatillisen osaamisen ohella kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman tavoitteena on antaa riittävät perusvalmiudet alan tieteellisiin jatko-opintoihin sekä tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon soveltamiseen yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Osaamistavoitteet:

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa

Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman oppiainevastaava: KTT Sakari Sipola.

 

KTM-tutkinnon kokonaisrakenne (pohjakoulutus KTK-tutkinto)

Opintojen sisältö:

a) Pääaineen opinnot, 120 op

    Tutkintoon suoritetaan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman opinnot 120 op.

b) Muita yliopistotasoisia opintoja tarvittaessa siten, että KTM-tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä.

 

KTM-tutkinnon rakenne (pelkkää maisteritutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat)

Jokainen koulutukseen valittu laatii ohjaajien opastuksella henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa määritellään yksityiskohtaisesti tutkintoa varten suoritettavat opinnot sekä opintojen suoritusaikataulu. Opintosuunnitelma laaditaan ottaen huomioon opiskelijan aikaisemmat opintosuoritukset, opintomenestys ja urasuunnitelmat.

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja täydentävät opinnot

HOPS tehdään aluksi itsenäisesti alla olevien ohjeiden ja opinto-oppaan avulla. Virallisesti HOPSin hyväksyy Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op), sisältäen pääaineen opintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja, ohjelman rakenteen mukaisesti. Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja seuraavan taulukon mukaisesti, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

 

Vaadittava kielitaito:
- Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito
- Vähintään 1 vieraan kielen B2-taso


 Kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelman opintojaksot ja niiden ajoitus löytyvät ohjelman rakennekaaviosta.