Oppaan LuTK - Maantieteen tutkinto-ohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Maantiede: laajasti luonnosta luoviin ihmisyhteisöihin

Maantieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan 180 op:n laajuinen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) alempi korkeakoulututkinto. Tutkintoon sisältyvät sivuaineet ovat vapaasti valittavia. LuK-tutkinnon jälkeen suoritetaan 120 opintopisteen laajuinen filosofian maisterin (FM) ylempi korkeakoulututkinto.

Maantiede on laaja tieteenala. Sen kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.

Luonnonmaantiede tarkastelee luonnonjärjestelmiä sekä luonnon ja ihmisen välistä alueellista vuorovaikutusta, johon liittyy keskeisesti ympäristö- ja globaalimuutostutkimus. Spatiaalinen analytiikka ja mallinnus ovat luonnonmaantieteen keskeisiä kehitysalueita.

Kulttuurimaantiede tarkastelee yhtäältä väestön, asutuksen, talouselämän, politiikan ja ihmisyhteisöjen alueellisia piirteitä, toisaalta alueellisten järjestelmien, paikkojen ja maisemien merkitystä yhteisöille ja yksilöille.

Matkailumaantieteen kohteena ovat matkailun ja virkistyksen alueelliset järjestelmät ja vaikutukset sekä matkailu- ja vapaa-ajanympäristön kehittämisen ja suunnittelun erityiskysymykset.

Geoinformatiikka keskittyy kartografiaan, paikkatietojärjestelmien, paikannuksen ja mobiilien palveluiden perus- ja soveltavaan tutkimukseen.

Aluekehityksen ja aluepolitiikan opetuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskunnallisten prosessien alueellista ja tilallista ulottuvuutta teoreettisesta ja soveltavasta näkökulmasta. Eri aluetasoja koskevan tarkastelun kohteena ovat muun muassa erilaiset aluekehitysmekanismit, aluepoliittiset nykyprosessit ja yhteiskuntapolitiikan tilalliset ja alueelliset konfliktit.

 

LuK-tutkinto (180 op):

Maantieteen opinnot 85 op:

Kaikille kuuluvat opinnot 21 op:

Sivuaineopinnot 74 op


LuK-tutkinnon suoritettuaan maantieteen opiskelija osaa

 

FM- tutkinto 120 op:

Maantieteen opinnot 80 op:

Sivuaineopinnot 40 op

 

FM-tutkinnon suoritettuaan maantieteilijä osaa

 

Yhteystiedot:

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijat voivat olla yhteydessä koulutussuunnittelija Outi Kivelään.

Tutkinto-ohjelmavastaava: prof. Jan Hjort (0294 48 1704)
Tutkimusyksikön johtaja: prof. Jarkko Saarinen (0294 48 1716)
sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi