Oppaan HuTK - Kulttuuriantropologia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kulttuuriantropologia

Osoite: Kulttuuriantropologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3340 Anneli Meriläinen-Hyvärinen
Sähköpostiosoite: anneli.merilainen-hyvarinen@oulu.fi
opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi  
www-sivut: http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Kulttuuriantropologia on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista. Se muodostaa arkeologian kanssa yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisessä valintakokeessa valitaan 16 pääaineopiskelijaa. Opiskelijoilla on yhteiset perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 8 pääaineopiskelijaa.

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteiset perusopinnot on vapaa sivuaine kaikille yliopiston tutkinto-opiskelijoille, mutta aineopintoihin haetaan sivuaineopinto-oikeutta tekemällä vapaamuotoinen hakemus oppiaineen professorille. Arkeologian ja saamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijoille kulttuuriantropologia on kuitenkin vapaa sivuaine.

Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada tutkinto-ohjelman pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena oppiaineiden yhteiset perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat pääasiassa yliopistonlehtori puh. 029 448 3340 ja professori puh. 040 184 2176. Luettelo opintojaksojen tentaattoreista löytyy WebOodista.

 

Katsaus oppiaineeseen

Kulttuuriantropologia tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja käyttäytymisen kulttuurista ja sosiaalista rakentumista eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Kulttuuriantropologian tavoite on analysoida erilaisia kulttuureita ja tutkia, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmistoimintaan, ajatteluun ja elämään. Tutkimuksen kohteena ovat kulttuurien ainutlaatuiset piirteet, mutta myös se, kuinka kulttuurit muistuttavat toisiaan. Perustutkimuksen ja koulutuksen tärkeä tehtävä on sekä parantaa vieraiden kulttuureiden ymmärtämistä että tehdä läpinäkyviksi omia kulttuurisia tapojamme. Kulttuuriantropologia pyrkii erityisesti ymmärtämään kulttuureja niiden omasta näkökulmasta. Tuotettua tietoa sovelletaan usein konkreettisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaine tarjoaa ainoana Suomessa laajan, myös arkeologian ja bioantropologian opintoja sisältävän opintokokonaisuuden kulttuuriantropologiassa. Opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat ympäristö-, poliittinen ja soveltava antropologia, pohjoiset kulttuurit sekä uskontoantropologia. Kulttuuriantropologille sujuva englannin kielen taito on välttämättömyys, sillä opiskelu sekä vaatii että kehittää valmiuksia kansainväliseen työskentelyyn. Omakohtaisella kenttätyöllä eli osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla on keskeinen sija tutkimuksessa, minkä vuoksi sosiaalinen avoimuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat kulttuuriantropologille tärkeitä ominaisuuksia.

Opiskelijat voivat valita vapaasti oman aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa. Luontevasti kulttuuriantropologiaan liittyviä ja sitä tukevia sivuaineita ovat esimerkiksi arkeologia, museologia, historia, taidehistoria, saamelainen kulttuuri, maantiede, psykologia, sosiologia, naistutkimus ja taloustieteet, mutta muutkin humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet soveltuvat sivuaineiksi. Työelämän valmiuksia parantaakseen opiskelijan kannattaa opiskella esimerkiksi kaupallisia aineita, kieliä, tietojenkäsittelytieteitä, matkailualaa tai terveystieteitä. Sivuaineena kulttuuriantropologia täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin terveystieteellisiäkin aineita.

 

Sijoittuminen työelämään

Kulttuuriantropologiassa saatu koulutus valmistaa tutkijan ammattiin, mutta se antaa samalla valmiudet myös monenlaisiin tehtäviin kulttuurialalla ja museoissa, tiedotusvälineissä, aikuisopetuksessa, järjestötoiminnassa, yrityksissä ja hallintotehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopiston opintotoimistossa. Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus WebOodissa tai yliopiston opiskelijapalveluissa. Kunkin lukukauden alussa ilmestyy oppiaineen opetusohjelma, joka on nähtävissä oppiaineen kotisivuilla (http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/node/4731). Informaatio- ja palautetilaisuuksista sekä opiskelijoille tärkeistä tapahtumista kerrotaan oppiaineen kotisivuilla ja opiskelijoiden sähköpostilistalla. Opetus koostuu luennoista, seminaareista, kirjatenteistä ja kenttätyöharjoituksista. Kulttuuriantropologian opiskelu aloitetaan johdantokurssista. Kirjatentit suoritetaan sähköisesti Examinarium-tenttiakvaariossa. Tutkintoon kuuluu mm. kenttätyökurssi (haastattelu, osallistuva havainnointi, valokuvaus ja muu kenttädokumentointi), työharjoittelu ja itsenäisen tutkimustyön tekeminen.

Kirjatentit voidaan osittain korvata kotiesseillä, joista sovitaan tentaattoreiden kanssa. Myös valinnaisista tenttikirjoista on aina sovittava tentaattorin kanssa hyvissä ajoin ennen tenttiä. Esseissä ym. suorituksissa on aina ilmoitettava suoritettavien opintopisteiden määrä ja korvattava opintojakso (tunniste ja nimi). Erikseen sovittaessa myös muiden oppiaineiden järjestämillä kursseilla on joissain tilanteissa mahdollista korvata kulttuuriantropologian opintovaatimuksia. Lisäksi kulttuuriantropologian opintoihin voi sopimuksen mukaan hyväksilukea kansainvälisiä opintoja. Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, joka opiskelijan tulee tarkistaa noin puolen vuoden välein. Tallennettuja opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen. Kulttuuriantropologian opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata oppiaineiden tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia teoreettisia perusteita. Hän osaa määritellä arkeologian ja kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata tutkimuksen eri osa-alueita. Hän osaa selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä sekä määritellä kummankin tieteenalan eri osa-alueiden peruskäsitteitä.

Kulttuuriantropologian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on käsitys alan tutkimusmenetelmistä, teoreettisista näkökulmista ja suuntauksista sekä keskeisistä erityisalueista. Hän kykenee toteuttamaan itsenäisesti pienimuotoisen tutkimuksen itse kerätyn tutkimusaineiston pohjalta. Opiskelija osaa tieteellisen keskustelun, argumentoinnin ja kirjoittamisen perusteet.

Kulttuuriantropologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida valitsemansa etnografisen aiheen erityispiirteitä. Hän osaa erotella erilaiset tiedekäsitykset sekä teoreettiset ja metodologiset tutkimussuuntaukset sekä suhteuttaa oman erikoistumisalueensa niihin. Hän kykenee rakentamaan teoreettisesti perustellun tutkimusasetelman ja ratkaisemaan asettamansa tutkimusongelmat. Hän osaa soveltaa kulttuuriantropologian opintoja työelämässä.

 

Opintojaksot

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, 25 op

687223Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op
687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op
687360P Sosiaalinen maailma, 5 op
687361P Biologia ja kulttuuri, 5 op
687362P Aineellinen kulttuuri, 5 op
687363P Ihminen ja ympäristö, 5 op

Kulttuuriantropologian aineopinnot, 45 op

687227Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (kulttuuriantropologia), 0 op
687240A Etnografian peruskurssi, 5 op
687241A Uskontoantropologia, 5 op
687242A Talous- ja ympäristöantropologia, 5 op
687243A Poliittinen antropologia, 5 op
687244A Soveltava antropologia, 5 op

687250A Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä, 5 op
687245A Teoriaseminaari, 5 op
687212A Kandidaatin seminaari, 10 op 
687213A Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op

 

Kulttuuriantropologian syventävät opinnot, 80 op

687229Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (kulttuuriantropologia), 0 op
687247S Etnografinen erikoistuminen, 7 op
687215S Syventävät teoriaopinnot, 10 op
687216S Syventävät metodiopinnot, 10 op
687248S Harjoittelu, 5 op
687218S Seminaari, 8 op
687219S Pro gradu -tutkielma, 40 op
687221S Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto kulttuuriantropologia), 0 op