Oppaan HuTK - Yleinen kielitiede, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Yleinen kielitiede

Osoite: Suomen kieli, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: +358294483482

sähköposti: henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/yleinenkielitiede/

 

Opinto-oikeus

Yleisen kielitieteen opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Kaikkien opintojaksojen edellytyksenä on opintojakson 694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi suorittaminen.

 

Opintoneuvonta

Oppiaineesta vastaa yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen, joka on tavattavissa henkilökohtaisesti vastaanottoaikoina (huone GF331), puhelimitse (+358 29 448 3482) tai sähköpostitse. Vastaanottoajat vahvistetaan vuosittain ja ilmoitetaan oppiaineen www-sivuilla.

 

Katsaus oppiaineeseen

Yleistä kielitiedettä voi Oulun yliopistossa opiskella sivuaineena yhteensä 60 opintopisteen verran (25 opintopisteen laajuiset perusopinnot sekä 35 opintopisteen laajuiset aineopinnot). Oppiainetta ei voi Oulun yliopistossa opiskella pääaineena. Yleisen kielitieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnollisen kielen tieteellisen tutkimuksen yleisiin periaatteisiin. Aineistona käytetään eri kielten tarjoamaa konkreettista kieliainesta sekä erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja.

Yleinen kielitiede on sopiva sivuaine ennen kaikkea suomen kielen, saamen kielen, vieraiden kielten ja logopedian opiskelijoille. Yleinen kielitiede tarjoaa suomen, ruotsin ja saamen kielen äidinkielisille opiskelijoille uuden näkökulman em. kielten asemaan maailman kielten joukossa. Vieraiden kielten opiskelijoille yleinen kielitiede tarjoaa työkaluja opiskelemansa kielen rakenteen analyysiin.

 

Sijoittuminen työelämään

Yleisen kielitieteen sivuaineopinnot valmistavat opiskelijaa monenlaisille urapoluille. Yleinen kielitiede on hyödyllinen sivuaine paitsi tutkijoille myös opettajaksi aikoville, koska se antaa laajan kuvan kielen ja kieliopin luonteesta.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opetusohjelma

Yleisen kielitieteen opetusohjelma on nähtävillä WebOodissa. Suurin osa kursseista voidaan suorittaa myös kirjatentteinä Examinariumissa (ks. yksittäiset kurssikuvaukset). Kirjatenttien mitoitus suhteessa opintopisteisiin noudattaa tiedekunnan yleisiä ohjeita. 1 opintopiste vastaa n. 170 sivua suomenkielistä tai n. 100 sivua englannin- tai muun kielistä kirjallisuutta. Opiskelija voi koota yleisen kielitieteen perus- (25 op) ja aineopintokokonaisuudet (35 op) tarjottavina olevista kurssivaihtoehdoista kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan. Pakollinen opintojakso on kuitenkin yleisopintoihin sijoittuva 694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi.

Yleisen kielitieteen oppiaine tekee yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Opiskelijat voivat

yhdistää yleisen kielitieteen opintoihin logopedian, eri filologioiden tai esim. suomen kielen opintojaksoja. Opiskelija vastaa itse mahdollisten päällekkäisyyksien poistamisesta ja tarvittavien opinto-oikeuksien hankinnasta.

 

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Useisiin kursseihin kuuluu tentin suorittaminen. Luentomuotoisten kurssien tenttitilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia kursseja varten on Examinariumissa http://exam.oulu.fi ja sovittava tentin suorittamisesta etukäteen vastuuopettajan kanssa.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa kattava kuva kielen rakenteen ja käytön eri osajärjestelmistä (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka). Aineopinnoissa opiskelija syventää ja oppii soveltamaan perusopinnoissa saatua tietoa. Opiskelija voi käyttää aineopintojen opintojaksoja perusopintojen kokonaisuutta koostettaessa, sopimuksen mukaan myös muiden aineiden opintojaksoja.

Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia kielen rakenteita eri tasoilla (äänteet, muodot ja lauseet sekä merkitys). Hän osaa analysoida ja luokitella kielellisiä ilmiöitä erilaisissa kielissä. Opiskelija osaa palauttaa mieleen keskeisen kielitieteellisen termistön ja nimetä keskeiset kieliteoriat.

 

Aineopintojen jälkeen opiskelija osaa arvioida erilaisia kieliteorioita sekä yhdistää aiemmin opittuja rakenteita uusiin rakenteisiin. Opiskelija osaa arvioida kielitieteen keskeisten toimijoiden merkitystä kielitieteen kehityksessä. Hän osaa kerätä ja luokitella oman kielitieteellisen aineiston ja tehdä siitä teoreettisia yleistyksiä.

 

Opintojaksot

 

694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

 

Perusopinnot, 25 op:

Seuraavista valitaan 25 op

695251P Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op

695269P Fonologia, 5 op

695270P Morfologia, 5 op

695263P Syntaksi, 5 op

695264P Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op

695253P Kielitieteen historia, 5 op

695271P Kieli ja kulttuuri, 5 op

695272P Muu erikoisala I, (perusopinnot) 5 op

695273P Muu erikoisala II, (perusopinnot) 5 op

695282P Muu erikoisala III, (perusopinnot) 5 op

 

Aineopinnot 35, op:

Seuraavista valitaan 35 op

695274A Fonologian jatkokurssi, 5 op

695275A Morfologian jatkokurssi, 5 op

695276A Syntaksin jatkokurssi, 5 op

695277A Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, 5 op

695257A Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op

695261A Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op

695258A Historiallinen kielitiede, 5 op

695268A Diskurssianalyysi, 5 op

695278A Sosiolingvistiikka, 5 op

695279A Muu erikoisala I (aineopinnot), 5 op

695280A Muu erikoisala II (aineopinnot), 5 op

695283A Muu erikoisala III (aineopinnot), 5 op

 

Sopimuksen mukaan opiskelija voi käyttää myös muiden aineiden opintojaksoja, erilaisia vierailuluentoja ym. Ilman erillistä sopimusta perus- tai aineopintoihin voi käyttää tutkinto-ohjelman yleiset kurssit 694960P Kielikontaktit ja 682420P Vuorovaikutuksen tutkimus.