Oppaan HuTK - Logopedia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Logopedia

Logopedia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopisto-opettaja Kaisu Heinänen, puh. 029 448 3393; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi (henkilökunnan sähköpostiosoitteet)

www-sivut: http://www.oulu.fi/logopedia/    

 

Opinto-oikeus

Logopedian tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada ainoastaan osallistumalla valintakokeeseen. Hakuaika on kerran vuodessa keväisin. Hakemus täytetään Opintopolku-portaalissa. Sivuaineena logopediasta voi suorittaa perusopinnot. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saa tutkinto-ohjelmasta.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopisto-opettaja Kaisu Heinänen, puh: 029 448 3393, logo.opinnot@oulu.fi.

 

Katsaus logopedian tutkinto-ohjelmaan

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeuden toimia laillistettuna puheterapeuttina ja hän voi toimia myös useissa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Logopedian peruskoulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa opiskelijat perehtyvät normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen lisäksi näissä ilmeneviin häiriöihin sekä niiden moniammatilliseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Pääaineen, logopedian, opintoja täydentävät tutkinto-ohjelmaan kuuluvat sivuaineet, mm. psykologia, lääketiede sekä kielitiede ja fonetiikka. Opiskelija suorittaa ensin kolmivuotisen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen kaksivuotisen filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Opiskelu sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa.

Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueena on lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitys sekä niihin liittyvät häiriöt. Tutkimusta toteutetaan pääasiassa Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa, joka on menestynyt hyvin Oulun yliopiston 2014 toteuttamassa kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa (Research Assessment Excersice, RAE2014). Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kohtuullisessa määrin laitoksen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä logopedian tutkimushankkeissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa logopediassa.

 

Sijoittuminen työelämään

Puheterapeutit sijoittuvat hyvin työelämään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Myös koulutukseen, tutkimustyöhön ja apuvälineteknologian kehitystyöhön tarvitaan logopedisen alan osaajia.

 

Tutkinto-ohjelmakohtaisia käytännön ohjeita

Käytännön ohjeita löytyy Humanistisen tiedekunnan ja logopedian tutkinto-ohjelman www-sivuilta.

 

Opintokokonaisuudet ja osaamistavoitteet

Logopedian perusopinnoissa opiskelija perehtyy logopediatieteen keskeiseen sisältöön, tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Hän saa perustiedot normaalista kielen, puheen ja vuorovaikutuksen kehityksestä ja kehityksen tukemisesta. Perusopinnot suoritettuaan hän osaa noudattaa tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita.

Logopedian perusopintojen osaamistavoitteet:

Logopedian aineopinnoissa opiskelija perehtyy laaja-alaisesti logopedisten tutkimusmenetelmien ja häiriöiden osa-alueisiin. Nämä täydentyvät monipuolisen sivuainevalikoiman avulla. Aineopintojen keskeisin tavoite on syventää opiskelijan tiedollisia ja metodisia valmiuksia niin, että hän kykenee paitsi itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, myös soveltamaan oppimaansa teoreettista tietoa koko aine- ja syventävien opintojen ajan jatkuvissa kliinisissä oppimisjaksoissa.

Logopedian aineopintojen osaamistavoitteet:

Logopedian syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopintojen ja kliinisten oppimisjaksojen avulla valmiudet opiskelijan omaan kiinnostukseen perustuvaan logopediseen tutkimukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn puheterapeuttina. Syventävien opintojensa kautta opiskelija saavuttaa syvälliset valmiudet logopedisen tiedon ja vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden luonteen ymmärtämiseen, analysointiin ja raportointiin. Samalla opiskelija saa myös ammatinharjoittamisen edellyttämät monipuoliset työelämävalmiudet.

Logopedian syventävien opintojen osaamistavoitteet:

Kielitieteen ja fonetiikan opintokokonaisuus

Kielitieteen ja fonetiikan opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy kielen ja puheen olemukseen, sekä omaksuu valmiudet jäsennellä kielen ja puheen ilmiöitä.

 

Psykologian opintokokonaisuus

Psykologian opintokokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan ihmisen psyykkistä kehitystä ja toimintaa sekä perehtyy niissä ilmeneviin häiriöihin.

 

Lääketieteen opintokokonaisuus

Lääketieteen opintokokonaisuudessa opiskelija oppii tuntemaan ihmisen fyysisen rakenteen ja toiminnan pääperiaatteet ja ymmärtämään, miten erilaiset vammat ja sairaudet liittyvät logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.


 

Logopedian sivuaineopinnot (25 op)

694700P          Logopedian peruskurssi                                                                             6 op                sl

694809P          Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys                                 6 op                kl

694817P          Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen ja KITI-

                      ryhmän ohjaus *                                                                                        2 op                kl

694824P          Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin             6 op                kl

694959Y         Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi                                                  5 op                sl

*) suoritustapa eroaa pääaineopiskelijoiden suoritustavasta

 

 

Logopedian pääaineopinnot (218 op) 

694753Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (logopedia)                                      0 op                1. sl

694758Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (logopedia)                                       0 op                3. sl

 

 

Logopedian perusopinnot (25 op)

694700P Logopedian peruskurssi                                                                                      6 op                1. sl

694816P Puheen akustiikka                                                                                              2 op                1. kl

694809P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Lapsen kielen kehitys                                          6 op                1. kl

694817P Kielen ja kommunikoinnin kehitys: Kielellisen kehityksen tukeminen ja KITI-

            ryhmän ohjaus                                                                                                   5 op                1. kl

694824P Johdatus lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöihin                      6 op                1. kl

 

 

Logopedian aineopinnot (84 op)

Lasten ja nuorten kielen, puheen ja kommunikoinnin häiriöt (27 op)

694791A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden arviointi

  ja diagnostiikka                                                                                                 7 op                2. sl

694825A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus I                8 op                2. sl

694826A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus II                7 op                2. kl

694827A Lasten ja nuorten kommunikoinnin, kielen ja puheen häiriöiden kuntoutus III               5 op                3. sl

 

Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I–VI (27 op)

694714A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt I: Äänihäiriöt                                                      5 op                3. kl

694830A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia                                                     6 op                3. kl

694796A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt III: Aikuisten kuulovammat,

  ikääntyminen ja muistihäiriöt                                                                               5 op                3. sl

694797A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt IV: Motoriset puhehäiriöt                                     5 op                3. sl

694828A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt V: Nielemisvaikeudet                                           4 op                3. kl

694799A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt VI: Alku- ja loppuseminaari                                   2 op                3. kl

 

Logopedinen tutkimus I

694810A Logopedinen tutkimus I: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka                                           3 op                3. sl

694708A Logopedinen tutkimus I: Proseminaari ja kandidaatintutkielma                                   10 op              3. sl–3. kl

694724A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/logopedia)                                                        0 op                3. kl

 

Logopedian kliiniset opinnot I

694800A Kliiniset taidot I                                                                                                7 op                2. sl

694801A Terapia I                                                                                                          10 op              2. kl–3. kl

 

 

Logopedian syventävät opinnot (110 op)

694759Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (logopedia)                                       0 op                4. sl

Logopedinen tutkimus II

694811S Logopedinen tutkimus II: Tutkimusmetodiikka ja -etiikka II                                        5 op                4. sl

694802S Logopedinen tutkimus II: Tutkimusseminaari                                                           6 op                4. sl–4.kl

694803S Pro gradun kirjallisuuskatsaus                                                                               10 op              4. kl

694812S Pro gradu -tutkielma                                                                                          30 op              5. sl

694737S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/logopedia)                                                            0 op                5. sl tai kl

 

                     

Logopedinen asiantuntijuus

694822S Logopedinen asiantuntijuus 1                                                                               12 op              4. kl

              Asiantuntijaesitelmä 2 op sisältyy pakollisena

694823S Logopedinen asiantuntijuus II                                                                               5 op                5. kl

 

Logopedian kliiniset opinnot II

694804S Kliiniset taidot II                                                                                                7 op                4. sl

694805S Terapia II                                                                                                         10 op              4. sl–4. kl

694829S Kliiniset taidot III                                                                                               25 op              5. kl

 

Vapaavalintaiset opinnot (10 op)

694752S Vapaavalintainen opintojakso (logopedia)                                                               10 op              4. sl

 

 

Sivuaineopinnot (57 op)

Kielitiede ja fonetiikka (10 op)

694958Y Suomen kielen rakenne                                                                                      5 op                1. sl

694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi                                                           5 op                1. sl

 

Psykologian opinnot (25 op)

730097P Kehityspsykologian perusteet                                                                              5 op                1. sl

730098P Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet                                                           5 op                1. sl

730099A Kognitiivinen neurotiede                                                                                    5 op                1. kl

694832A Lastenneuropsykologiset ja kommunikatiiviset häiriöt                                              5 op                2. sl

730103A Kliininen aikuisneuropsykologia: neurokognitiiviset taustatekijät ja kuntoutus               5 op                2. kl

 

Lääketieteen opinnot (16 op)

694818A Puhe-elimistön anatomia ja fysiologia                                                                    5 op                1. sl–1. kl

694819A Lasten- ja aikuisneurologia                                                                                  5 op                2. sl

694749P Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria                                                                       3 op                2. kl

694820A Kliininen lääketiede                                                                                           3 op                2. sl 

 

Tilastotiede (5 op)

694821A Tilastotiede                                                                                                      5 op                2. kl

 

Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)

902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities                                                  2 op                1. sl

902001Y Academic Communication                                                                                  3 op                1. kl

901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK)                                    2 op                3. sl

901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK)                                      3 op                3. sl

900096Y Logopedi viestijänä                                                                                            5 op                1. sl–3. kl