Oppaan HuTK - Tulevaisuudentutkimus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Tulevaisuudentutkimus

Osoite: Tulevaisuudentutkimus, PL 1000, 90014 Ou­lun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 0294 48 3305, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: erkki.urpilainen (at) oulu.fi

www: http://www.oulu.fi/tulevaisuudentutkimus/

Opinto-oikeus

Tulevaisuudentutkimuksen kurssien järjestäjänä on Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia, joka on kansallinen koulutus- ja tutkimusverkosto. Verkostoa koordinoi Turun Kauppakorkeakoulussa toimiva Tulevaisuudentutkimuskeskus.

Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemiassa opiskeleminen edellyttää opinto-oikeutta jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa tai korkeakoulussa. Tulevaisuusopintoja voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelija voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai muodostaa 25 opintopisteen laajuisen, sivuaineeseen rinnastettavan opintokokonaisuuden.

 

Opintoneuvonta

Oulun yliopistossa antaa yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 029 448 3305

 

Katsaus oppiaineeseen

 

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä.  Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opintojaksojen suorittaminen alkaa tammikuussa 3. periodilla ja jatkuu seuraavan syyslukukauden 2. periodille asti.

 

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

 

700714P   Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

700716P   Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

700717P   Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

700715P   Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

700713P   Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op