Oppaan HuTK - Elämänkatsomustieto, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Elämänkatsomustieto

Osoite: Elämänkatsomustieto, PL 1000, 90014 Ou­lun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistonlehtori Erkki Urpilainen 029 448 3305, opintoasiansihteeri study.humanities@oulu.fi Sähköpostiosoite: erkki.urpilainen (at) oulu.fi

www.oulu.fi/elamankatsomustieto/

 

Opinto-oikeus

Elämänkatsomustiedon opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 029 448 3305, erkki.urpilainen(at)oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.

Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, mikä globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.

Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Kaikkien opintojen ajoitus on vapaa.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.

Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

700677P Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op

700678P Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, 5 op

700679P Etiikan perusteet, 5 op

700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, 5 op

700681P Globaalit ongelmat ja nationalismi, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op:

700682A Etiikan erityiskysymyksiä, 5 op

700676A Maailman uskonnot, 5 op

700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt, 5 op

700684A Sukupuolet yhteiskunnassa, 5 op

700685A Tieto, arvot ja ihmisyys, 5 op

700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka, 5 op

700687A Tieteen ja uskonnon suhde, 5 op