Oppaan KTK - Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus, KM, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoultus

Koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen 0-6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa.

Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys.

Tutkintorakenteet ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

 

Maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

•Opiskelija kykenee ottamaan vastuuta toiminnastaan ja tukemaan oppilaiden minäpystyvyyden kehittymistä.

•Opiskelija osaa työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä.

•Opiskelija osaa analysoida ja selittää kasvatusta ja opetusta käsittelevää teoriatietoa.

•Opiskelija kykenee toimimaan empaattisesti, eettisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti sekä osaa arvioida omaa toimintaansa vaihtelevissa tilanteissa.

•Opiskelija osaa suunnitella tutkimukseen perustuvaa opetusta.

•Opiskelija kykenee osallistumaan opetuksen kehittämiseen ja arviointiin.

•Opiskelija kykenee tekemään yleistyksiä ja johtopäätöksiä omaksumastaan tiedosta, tuottamaan teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä opetukseen.

•Opiskelija osaa analysoida omaa lapsikäsitystään sekä lapsuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia oletuksia.