Oppaan TTK - Kemian ala, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 Kemian tutkinto-ohjelma 

Oulun yliopiston kemian tutkinto-ohjelman opetus ja tutkimus ovat keskittyneet kestävään kemiaan ja luonnonvaroihin, materiaalien kemiaan ja analyyttiseen kemiaan. Kestävässä kemiassa keskitytään mm. jätevesien puhdistukseen, biomassan jalostamiseen korkea-arvoisiksi tuotteiksi, katalyyttien kehittämiseen teollisuuden tarpeisiin sekä uudentyyppisten energiaratkaisujen tutkimiseen. Materiaalien kemiassa yhdistyvät molekyylitason nanotehtaat, katalyytit, laskennallisten tietokonemallien kautta valoa säteileviin mikrorakenteisiin. Analyyttisen kemian tutkimuksella ja menetelmäkehityksellä on tärkeä rooli perus- ja soveltavassa tutkimuksessa, sekä esimerkiksi ympäristön ja teollisuuden prosessien seurannassa.

 

Tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot

 

Kemian tutkinto-ohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), joka on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto (FM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontie­teiden kandidaatin tutkinnon jälkeen ja se antaa joko kemistin tai aineenopettajan pätevyyden. Maisterin tutkinnon edellyttämä kandidaatin tutkinto voidaan suorittaa myös muissa yliopistoissa tai korkeakouluissa kuin Oulun yliopistossa. Muualla luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään opintojaan erikseen sovittavalla tavalla. Mahdolliset täydentävät opinnot katsotaan tapauskohtaisesti.

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää kaikille yhteiset yleis-, perus- ja aineopinnot. Myös sivuaineopinnot ovat osittain yhteiset kaikille. Tutkinto sisältää myös valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi suorittaa kiinnostuksensa mukaan kemian tai muiden tutkinto-ohjelmien opintojaksoista.

 

Tutkintojen osaamistavoitteet

 

Osaamistavoitteet:

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on seuraavat val­miudet:

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleiset edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

 

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on seuraavat valmiudet:

 

Suuntautumisvaihtoehdot

 

Kemian tutkinto-ohjelmassa on kemistin sekä aineenopettajan tutkintoon johtavat suuntautumisvaihtoehdot. Kemistin tutkintoon johtavan suuntautumisvaihtoehdon opetus liittyy kiinteästi opetuksesta vastaavien tutkimusyksiköiden ja niissä toimivien tutkimusryhmien tutkimusaiheisiin.

 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto

 

Kemian tutkinto-ohjelmassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan vuosittain 10 opiskelijaa. Valintaperusteina ovat soveltuvuuskoe (painotus 50 %) ja pääaineen ensimmäisen opiskeluvuoden opintomenestys (painotus 50 %). Pyrkiminen aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon aloitetaan ilmoittautumalla aineen­opettajan suuntautumisvaihtoehdon soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeen järjestää kasvatustieteiden tiedekunta ja siihen voi osallistua kaksi kertaa kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. Soveltuvuuskoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Valinta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon tehdään kuitenkin vain kerran vuodessa (joulu-tammikuussa) ja silloin otetaan huomioon molempien soveltuvuuskokeiden osallistujat.

 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valmistuvat lukion, perus­koulun ja muiden oppilaitosten opettajiksi.

 

Kemian tutkinto-ohjelmassa opiskelevilla aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoilla ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi tulee kemia, josta suoritetaan perus-, aine- ja syventävät opinnot sisältäen pro gradu -tutkielman. Toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, matematiikka tai tietojenkäsittelytiede (tietotekniikka). Toiseksi opetettavaksi aineeksi voidaan valita myös Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (kts. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, Luokanopettajankoulutus). Toisen opetettavan aineen laajuus on vähintään 60 op. Tutkintoon kuuluu myös pedagogiset opinnot (60 op), jotka järjestää kasvatustieteiden tiedekunta. Aineenopettajan koulutuksesta ja aineen­opettajan pätevyysvaatimuksista löytyy lisätietoa opinto-oppaan alkupuo­lelta.

 

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ja filoso­fian maisterin tutkinto kemistin sv:ssa

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemistin sv:ssa

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemistin suuntautumisvaihtoehdossa sisältää seuraavat opinnot:

 

Kemistin sv

LuK

Yleisopinnot

8

Kemian perusopinnot

25

Kemian aineopinnot

67

VAHTOEHTO 1. Suositeltavat sivuaineopinnot 75 op*

fysiikka 25 op, matematiikka 25 op,

prosessitekniikka 25 op

75

Valinnaiset opinnot

5

 

 

Tai VAIHTOEHTO 2.

 

Sivuaineopinnot 50 op*

- Fysiikka ja matematiikka yhteensä vähintään 25 op

 

  

Valinnaiset opinnot 30 op*

 

Yhteensä vähintään

180 op

 * Tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2 x 25 op) tai yh­den sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Toinen 25 op:n sivuainekokonai­suuksista voi olla Luonnontieteen opintoja vähintään 25 op sisältäen fysiikan ja matematiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset opinnot

 

Yleisopinnot 8 op

op

koodi

lk

Orientoivat opinnot (Pienryhmät, kemian tutkinto-ohjelman esittelyt, HOPS)

1

780078Y

1.sl-1.kl

Omaopettajatapaamiset

0

 

1.sl-3.kl

Englannin kieli 1 *

2

902002Y

1.sl

Englannin kieli 2 *

2

902004Y

2.kl

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito *

1

901034Y

1.kl

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito *

1

901035Y

1.kl

Tiedonhankintakurssi

1

030005P

3. sl

* kts. kieliopinnoista tarkemmin sekä Ruotsin kielen lähtötasovaatimuksista Kieli- ja viestintä­koulutuksen kotisivuilta.

 

Kemia 92 op

 

 

 

Perusopinnot 25 op

op

koodi

lk

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

5

780117P

1.sl

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

5

780118P

1.sl

Johdatus orgaaniseen kemiaan

5

780116P

1.kl

Kemian perustyöt

5

780127P

1.kl

Johdatus analyyttiseen kemiaan

5

780119P

2.sl

 

Aineopinnot 67 op

op

koodi

lk

Epäorgaaninen kemia I

5

781301A

2.kl

Epäorgaaninen kemia II

5

781302A

2.kl

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

780354A

2.kl

Fysikaalinen kemia I

5

781303A

1.kl

Fysikaalinen kemia II

5

781304A

2.sl

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

780331A

2.sl

Orgaaninen kemia I

5

781305A

2.sl

Orgaaninen kemia II

5

781306A

2.kl

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

781307A

2.sl

Instrumenttianalytiikka

5

781308A

3.sl

Kandidaatintutkielma

8

781321A

3.sl-3.kl

Kypsyysnäyte

0

780381A

3.kl

Tutkimusharjoittelu

9

780301A

3.sl-3.kl

 

Sivuaineopinnot ja Valinnaiset opinnot

op

koodi

lk

VAIHTOEHTO 1. Suositeltavat sivuaineopin-not 75 op

 

 

 

 

 

 

 

Fysiikan perusopintokokonaisuus 25 op

25

 

 

 

 

 

 

Matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op

25

 

 

 

 

 

 

Prosessitekniikka 25 op

 

 

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

5

477013P

1.sl

  Taselaskenta

5

477201A

2.kl

  Reaktorianalyysi

5

477222A

3.sl

sekä kaksi seuraavista:

5

 

3.sl/.3kl

    Termodynaamiset tasapainot 5 op

 

477401A

 

    Partikkelitekniikka 5 op

 

477121A

 

    Virtaustekniikka 5 op

 

477052A

 

    Lämmön- ja aineensiirto 5 op

 

477322A

 

    Erotusprosessit 5 op

 

477304A

 

 

 

 

 

Valinnaiset opinnot 5 op

5

 

 

 

 

 

 

VAIHTOEHTO 2.*

 

 

 

Fysiikka ja matematiikka yhteensä vähintään

25 op (Luonnontieteen opintoja väh. 25 op)

25

 

 

 

 

 

 

Jonkin oppiaineen sivuainekokonaisuus

25

 

 

 

Valinnaiset opinnot 30 op

30

 

 

voi sisällyttää esimerkiksi jonkin oppiaineen sivuainekokonaisuuden

 

 

 

 

* LuK-tutkintoon tulee sisältyä fysiikan ja matematiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op. Opiskelija voi valita opintojaksot oman kiinnostuksensa mukaan Fysiikan perusopintokokonaisuuden tai Fysiikan 60 op:n kokonaisuuden opintojaksoista ja matematiikan perus- ja aineopintojen opintojaksoista.

 

Kts. Fysiikan tutkinto-ohjelman opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille ja matematiikan tutkinto-ohjelman sivuainekokonaisuudet.

 

 

Fysiikka

Ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa fysiikasta perusopinnot (25 op), mutta ei enempää, suorittavat Fysiikan perusopintokokonaisuuden (25 op).

Ne opiskelijat, jotka suunnittelevat esim. aineenopettajan opintoja ja haluavat suo­rittaa fysiikasta enemmän kuin perusopinnot 25 op, suorittavat Fysiikan 60 op:n opintokokonaisuuden (opetettava aine) opintoja.

Kts. Fysiikan tutkinto-ohjelman opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille.

 

Matematiikka

Kts. Matematiikan tutkinto-ohjelman sivuainekokonaisuudet.

 

Kts. myös lukukappale Sivuaineopinnot

 

Valinnaiset opinnot

 

Kts. lukukappale Valinnaiset opinnot. Kemian valinnaisia opintoja: 781309 A Ympä­ristökemia 5 op, 780341-780344A Työharjoittelute­ollisuudessa 2-8 op.

 

 

Filosofian maisterin tutkinto kemistin sv:ssa

 

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jäl­keen.

Maisterin tutkinto on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa, mutta tutkintoon kuulu­vien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo kandidaatin opintojen loppuvaiheessa kolmannen vuoden kevätlukukaudella. Filosofian maisterin tutkinto antaa kemistin pätevyyden ja opiskelija voi opinnoissaan syventyä analyyttiseen, epäorgaaniseen, fysikaaliseen, orgaaniseen tai soveltavaan kemiaan (ks. opinnot kohdasta syventävät opinnot).

 

Maisteriopinnot 120 opintopistettä

sisältävät seuraavat opinnot:

 

Kemian syventävät opinnot 95 op

 

 

 

 

op

koodi

lk

 

 

 

 

Tutkimusprojekti

12

780601S

4.sl-4.kl

Syventymiskohteen erikoistyö

30

78x607S

5.sl-5.kl

Syventymiskohteen pro gradu -tutkielma

20

78x602S

5.sl-5.kl

Kypsyysnäyte

0

780699S

5.kl

Seminaariesitelmä

3

780690S

5.kl

 

 

 

 

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

30

 

4.sl-5.kl*

 

Kypsyysnäytteen lisäksi tutkintoon tulee sisältyä pääaineen syventävät opinnot, vähintään 60 op. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (pro gradu –tutkielma).

* Voi aloittaa jo 3. vuotena, kun opintojakson esitietovaatimukset täyttyvät. Maisterivaiheen valinnaisiin kemian syventäviin opintojaksoihin suositellaan sisällyttämään syventymiskohteen loppukuulustelu.

 

 

Valinnaiset opinnot 25 op

 

Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkinnon valinnaisia opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2 x 25 op) tai vaihtoehtoisesti yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Toinen 25 op:n sivuaineopintokokonaisuus voi olla opintokokonaisuus Luonnontieteen opintoja yhteensä vähintään 25 p.

Kandidaatin tutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja (koodi xxxxxxS) pääai­neesta eikä sivuaineista.

 

Maisterivaiheessa valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa muiden oppiaineiden perus-, aine- ja syventäviä opintoja, kemian valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja. Maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällyttämään erityisesti prosessitekniikan/kemiantekniikan opintoja sekä kirjaston tarjoama opintojakso Tiedonhankinta opinnäytetyössä (TiO) (300002M) 1 op.

 

Katso myös tutkinto-ohjelmien omat vaatimukset suoritettavista opintojaksoista eri opintokokonaisuuksiin (sivuaine). Valinnaisten opintojen tulisi tukea omaa suuntautumisvaihtoehtoa ja opintokokonaisuuksia harkitessa tulisi ottaa huomioon myös työllistymisnäkökohdat.

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden yliopis­tojen opintoja. Kemian tutkinto-ohjelmassa sivuaineiksi suositellaan fysiikkaa (LuTK), matematiikkaa (LuTK) ja prosessitekniikkaa (TTK). Sivuaineiksi sopivat myös mm. biokemia (BMTK), bio­logia (LuTK), geologia (Kaivannaisalan TK), ympäristötekniikka (TTK), ympäristönsuojelu (LuTK), ympäristöntutkimus (LuTK), taloustiede (TaTK, opinto-oikeus anottava) ja kasvatustiede (pedagogiset opinnot) (KTK). Opintokokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset löytyvät asianomaisen tiedekunnan opinto-oppaasta ja WebOodista. Sivuaineita valittaessa kannattaa selvittää, mitkä opinnot tukevat työllistymistä.

 

Sivuainemerkinnän luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi saada vähintään 15 opintopisteen suorituksesta, jos asianomaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitel­massa sellainen on määritelty, mutta monissa oppiaineissa kuten esimerkiksi ma­tematiikassa ja fysiikassa suositeltavaa kuitenkin on suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen opintokokonaisuus (tarvitaan esim. aineenopettajan virkaan).

 

Opintoja voi täydentää FM-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Jatko-opinnoista filosofian tohtorin (FT) tut­kinnon suorittamiseksi on kerrottu yliopiston kotisivuilla osoitteessa

http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/.

 

Kemistin tutkinnon täydentäminen aineenopettajan tutkinnoksi:

Saadakseen aineenopettajan pätevyyden kemistin tutkinnon suorittaneen opiskeli­jan tulee täydentää opintojaan niin, että hänellä on joko matematiikasta, fysiikasta tai tietotekniikasta vähintään 60 op:n opetettavan aineen opinnot (toinen opetettava aine) sekä suoritettava pedagogiset opinnot (60 op), joihin pyritään erilli­sen opinto-oikeuden kautta.

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ja filoso­fian maisterin tutkinto aineenopettajan sv:ssa

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopetta­jan sv:ssa

 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa sisältää seuraavat opinnot:

 

Aineenopettajan sv

LuK

Yleisopinnot

8

Kemian perusopinnot

25

Kemian aineopinnot

62-64

Toinen opetettava aine (fysiikka, matematiikka tai tietotekniikka)

40-50

Pedagogiset opinnot

30

Valinnaiset opinnot

15-3

Yhteensä vähintään

180 op

 

Huom! Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ei anna aineenopettajan päte­vyyttä.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset opinnot

 

Yleisopinnot 8 op

op

koodi

lk

Orientoivat opinnot (Pienryhmät, kemian tutkinto-ohjelman esittelyt, HOPS)

1

780078Y

1.sl-1.kl

Omaopettajatapaamiset

0

 

1.sl-3.kl

Englannin kieli 1 *

2

902002Y

1.sl

Englannin kieli 2 *

2

902004Y

2.kl

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito *

1

901034Y

1.kl

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito *

1

901035Y

1.kl

Tiedonhankintakurssi

1

030005P

3. sl

* kts. kieliopinnoista tarkemmin sekä Ruotsin kielen lähtötasovaatimuksista Kieli- ja viestintä­koulutuksen kotisivuilta.

 

Kemia 88-90 op

 

 

 

Perusopinnot 25 op

op

koodi

lk

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

5

780117P

1.sl

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

5

780118P

1.sl

Johdatus orgaaniseen kemiaan

5

780116P

1.kl

Kemian perustyöt

5

780127P

1.kl

Johdatus analyyttiseen kemiaan

5

780119P

2.sl

 

Aineopinnot 63-65 op

op

koodi

lk

Epäorgaaninen kemia I

5

781301A

2.kl

Epäorgaaninen kemia II

5

781302A

2.kl

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

780354A

2.kl

Fysikaalinen kemia I

5

781303A

1.kl

Fysikaalinen kemia II

5

781304A

2.sl

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

780331A

2.sl

Orgaaninen kemia I

5

781305A

2.sl

Orgaaninen kemia II

5

781306A

2.kl

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

5

781307A

2.sl

Fysiikan ja kemian demonstraatiot (suoritetaan

2

780396A

3.kl

pedagogisten opintojen yhteydessä) *

 

 

 

Kandidaatintutkielma

8

781321A

3.sl

Kypsyysnäyte

0

780381A

3.kl

Tutkimusharjoittelu

9

780301A

2.kl-3.sl

*voi sisältyä joko kandidaatin tutkintoon tai maisterin tutkintoon

 

Toisen opetettavan aineen opinnot 40-50 op

 

Fysiikka

Kts. Fysiikan tutkinto-ohjelma, sivuaineopintokokonaisuudet, Fysiikan perus- ja aineopintokokonaisuus 60 op.

 

Matematiikka

Kts. Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma, matematiikan sivuainekokonaisuudet.

 

Tietotekniikka (Tietojenkäsittelytiede)

Kts. Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luku Tietojenkäsittelytiede sivuaineena.

 

Pedagogiset opinnot 30 op

 

Opiskelijan odotetaan hallitsevan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, kun hän aloittaa opettajan pedagogiset opinnot. Kyseiset taidot (Windows-perusteet, tekstin­käsittely, sähköpostin ja internetin käyttö) voi opetella joko itsenäisesti tai erillisillä kursseilla.

 

Valinnaiset opinnot 15-3 op

 

Kts. luku Valinnaiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja (koodi xxxxxxS). Kemian valinnaisia opintoja: 780397A Kemiaa aineen­opettajille 5 op, 781309 A Ympäristökemia 5 op, 780341-780344A Työharjoittelute­ollisuudessa 2-8 op.

 

 

Filosofian maisterin tutkinto aineenopettajan sv:ssa

 

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jäl­keen. Filosofian maisterin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa antaa aineenopettajan pätevyyden.

 

 

Maisteriopinnot 120 opintopistettä

sisältävät seuraavat opinnot:

 

Kemian syventävät opinnot 62 op

 

 

 

 

op

koodi

lk

Kypsyysnäyte

0

780699S

5.kl

Syventymiskohteen pro gradu -tutkielma

20

78x602S

5.sl-5.kl

Aineenopettajan sv:n loppukuulustelu*

7

780683S

5.kl

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

35

 

4.sl-5.kl**

*sisältää kaksi osakuulustelua, kts. tarkemmin opintojaksokuvauksesta

**voi aloittaa jo 3. vuotena, kun opintojakson esitietovaatimukset täyttyvät

 

Toisen opetettavan aineen opinnot 20-10 op

 

Täydennetään kandidaatin opintojen aikana suoritetut toisen opetettavan aineen opinnot 60 opintopisteeseen.

 

Pedagogiset opinnot 30 op

 

Täydennetään kandidaatin opintojen aikana suoritetut pedagogiset opinnot 60 opintopisteeseen.

 

Valinnaiset opinnot 10-20 op

Valinnaiset opinnot

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää kolmannen opetettavan aineen 25 op:n opin­not, vaikka se ei annakaan pätevyyttä ko. aineen opettamiseen.

 

Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja (koodi xxxxxxS).

Maisterivaiheessa valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös kemian sy­ventäviä opintoja. Maisterivaiheen valinnaisiin opintoi­hin suositellaan sisällyttämään kirjaston tarjoama opintojakso Tiedonhankinta opin­näytetyössä (TiO) (300002M) 1 op.

Aineenopettajan tutkinnon täydentäminen kemistin tutkinnoksi

Suorittamalla seuraavat kemistin tutkintoon kuuluvat kemian opinnot aineenopettaja voi täydentää tutkintonsa kemistin tutkinnoksi.

Instrumenttianalytiikka (781308A) (5 op), Tutkimusprojekti (780601S) (12 op), Se­minaariesitelmä (780690S) (3 op) ja Syventymiskohteen erikoistyö (78x607S) (30 op), yhteensä 48 op.

 

Aineenopettajan jatko-opintokelpoisuudesta sekä jatko-opinnoista saa tietoa tutkinto-ohjelmasta sekä tiedekunnasta.

 

Opintojen kulku

 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty opintojen suositeltava suoritusjärjestys. Tätä suoritusjärjestystä voivat siirtyä noudattamaan myös ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2012 eli vanhan opetussuunnitelman voimassa ollessa. Tämä edellyttää uuden hopsin tekemistä.

 

Kemistin suuntautumisvaihtoehto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

  

VAIHTOEHTO 1. Sivuaineet fysiikka 25 op, matematiikka 25 op ja prosessitekniikka 25 op 

 

1. syyslukukausi

koodi

op

    yksikkö

 

Orientoivat opinnot (alkaa)

780078Y

1

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

780117P

5

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

780118P

5

Kemia

 

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

802151P

5

Matem. tiet

 

Fysiikan maailmankuva

761108P

5

Fys.tutkohj.

 

Mekaniikka I

761118P

5

Fys.tutkohj

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

477013P

5

Prosestekn

 

Englannin kieli 1

902002Y

2

*

 

Omaopettajatapaamiset 

(pakollisia)

 

 Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

* Kieli- ja viestintäkoulutus

 

1. kevätlukukausi

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

780116P

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia I

781303A

5

Kemia

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

901034Y

1

*

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

901035Y

1

*

 

Kemian perustyöt

780127P

5

Kemia

 

Fysiikan laboratoriotyöt I

761115P

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

 (pakollisia)

 

 Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

2. syyslukukausi

 

Johdatus analyyttiseen kemiaan

780119P

5

Kemia

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

780331A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia I

781305A

5

Kemia

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

781307A

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia II

781304A

5

Kemia

 

Funktiot ja raja-arvo

800119P

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

 (pakollisia)

 

      Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

 

 

 

2. kevätlukukausi

 

Epäorgaaninen kemia I

781301A

5

Kemia

 

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

780354A

5

Kemia

 

Epäorgaaninen kemia II

781302A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia II

781306A

5

Kemia

 

Englannin kieli 2

902004Y

2

 

 

Taselaskenta

477201P

5

 

 

 

 

 

 

 

Valinnaisia opintoja

 

3

 

 

 Omaopettajatapaamiset

 (pakollisia)

 

     Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

3. syyslukukausi

 

Instrumenttianalytiikka

781308A

5

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

780301A-03

3

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

780301A-02

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma 8 op (aloitus)

781321A

3

Kemia

 

Tiedonhankintakurssi

030005P

1

 

 

Fysiikan opintojakso

 

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

Reaktorianalyysi

477222A

5

 

 

 Omaopettajatapaamiset

 (pakollisia)

 

      Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

3. kevätlukukausi

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

780301A-01

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma (lopetus)

781320A

5

Kemia

 

Kypsyysnäyte

780381A

0

Kemia

 

Fysiikan opintojakso

 

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

Prosessitekniikan opintojaksoja

 

10

 

 

Muita sivuaine- tai valinnaisia opintoja

 

2

 

 

 Omaopettajatapaamiset

 (pakollisia)

 

        Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

VAIHTOEHTO 2. Sivuaineopinnot 50 op, Valinnaiset opinnot 30 op sisältäen fysiikka+ matematiikka yht. 25 op,

 

1. syyslukukausi

koodi

        op

                  yksikkö

 

Orientoivat opinnot (alkaa)

780078Y

1

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

780117P

5

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

780118P

5

Kemia

 

Johdatus matemaattiseen päättelyyn ja/tai

802151P

5

Matem. tiet

 

Fysiikan maailmankuva*

761108P

 

Fys.tutkohj.

 

Englannin kieli 1

902002Y

2

**

 

Sivuaineen pakoll. tai valinn. opintojaksoja (esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta)

 

10

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

      Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

* Esimerkkejä kursseista, jotka soveltuvat Luonnontieteen opintoja 25 op kokonaisuuteen.

** Kieli- ja viestintäkoulutus

 

1. kevätlukukausi

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

780116P

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia I

781303A

5

Kemia

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

901034Y

1

 

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

901035Y

1

 

 

Kemian perustyöt

780127P

5

Kemia

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

       Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

2. syyslukukausi

 

Johdatus analyyttiseen kemiaan

780119P

5

Kemia

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

780331A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia I

781305A

5

Kemia

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

781307A

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia II

781304A

5

Kemia

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

        Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

 

 

 

2. kevätlukukausi

 

Epäorgaaninen kemia I

781301A

5

Kemia

 

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

780354A

5

Kemia

 

Epäorgaaninen kemia II

781302A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia II

781306A

5

Kemia

 

Englannin kieli 2

902004Y

2

 

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

     Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

3. syyslukukausi

 

Instrumenttianalytiikka

781308A

5

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

780301A-03

3

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

780301A-02

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma 8 op (aloitus)

781321A

3

Kemia

 

Tiedonhankintakurssi

030005P

1

 

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

      Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

3. kevätlukukausi

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

780301A-01

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma (lopetus)

781320A

5

Kemia

 

Kypsyysnäyte

780381A

0

Kemia

 

Sivuaineopintoja

 

20

 

 

Muita sivuaine- tai valinnaisia opintoja

 

2

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

       Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

 

 

 

         

 

 

Filosofian maisterin tutkinto. Maisteriopinnot 120 op

 

 

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi

Tutkimusprojekti (aloitus)

780601S

6

Kemia

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

78x6xxS

15

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

10

 

yhteensä

 

9

 

 

 

 

 

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1. kevätlukukausi

Tutkimusprojekti (jatkuu)

780601S

6

Kemia

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

78x6xxS

15

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

10

 

yhteensä

 

9

 

 

 

 

 

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi

Syventymiskohteen erikoistyö (aloitus)

78x607S

20

Kemia

Pro gradu -tutkielma (aloitus)

78x602S

10

Kemia

yhteensä

 

30

 

 

 

 

 

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2. kevätlukukausi

 

 

 

Syventymiskohteen erikoistyö (jatkuu)

78x607S

10

Kemia

Pro gradu -tutkielma (jatkuu)

78x602S

10

Kemia

Seminaariesitelmä

780690S

3

Kemia

Kypsyysnäyte

780699S

0

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

7

 

yhteensä

 

30

 

 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

 

Selite:     FY = fysiikka, MA = matematiikka

    

 

 

    

 

1. syyslukukausi

    

 

      

FY 

   

FY

MA

opintojakso

    

koodi

     op  

op

   

op

op

Orientoivat opinnot

    

780078Y

    1  

 1

   

1

1

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

    

780117P

    5  

5

   

5

5

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

    

780118P

    5  

5

   

5

5

Englannin kieli 1

    

902002Y

    2  

2

   

2

2

Toisen opetettavan aineen opintoja:

    

 

      

 

   

 

 

  Fysiikan maailmankuva

    

761108P

    5  

5

   

5

 

  Fysiikan opintojaksoja

    

 

      

 10

   

10

 

  Johdatus matemaattiseen päättelyyn

    

802151P

    5  

 

   

 5

 

Funktiot ja raja-arvo

    

800119P

    5  

 

   

 5

 

Valinnaisia opintoja

    

 

      

 

   

 5

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

    

 

      

 x

   

x

 

yhteensä

    

 

      

 30

   

30

 

 

    

 

      

 

   

 

 

1.kevätlukukausi                
opintojakso koodi  op      FY   MA

Johdatus orgaaniseen kemiaan

 

780116P

  5      

5

   

5

 

Fysikaalinen kemia I

 

781303A

  5      

5

   

5

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

 

901034Y

  1      

1

   

1

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

 

901035Y

  1      

1

   

1

 

Kemian perustyöt

 

780127P

  5      

5

   

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 10 op:

    

 

      

 

   

 

 

  Fysiikan opintojaksoja

    

 

      

10 

   

 

 

  Matematiikan opintojaksoja

    

 

      

 

   

 15

 

Valinnaisia opintoja

    

 

      

 5

   

 

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

    

 

      

 x

   

x

 

yhteensä

    

 

      

 30

   

30

 

syyslukukausi +kevätlukukausi yhteensä

    

 

      

 60

   

60

 

 

    

 

      

 

   

 

2. syyslukukausi

    

 

      

FY

   

MA

 

  koodi  

op

      

op

   

op

Johdatus analyyttiseen kemiaan

  780119P  

5

      

5

   

5

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

  780331A  

5

      

5

   

5

 

Orgaaninen kemia I

  781305A  5      

5

   

5

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

  781307A  5      

5

   

5

 

Fysikaalinen kemia II

  781304A  

5

      

5

   

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 5 op:

    

 

      

 

   

 

 

  Fysiikan opintojakso

    

 

      

   

 

 

  Matematiikan opintojakso

    

 

      

 

   

 5

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

    

 

      

   

x

 

yhteensä

    

 

      

30

   

30

 

 

    

 

      

 

   

 

 

2. kevätlukukausi

    

 

      

FY

   

MA

 

  koodi  

op

      

op

   

op

Englannin kieli 2

  902004Y  2      

2

   

2

 

Epäorgaaninen kemia I

  781301A  5      

5

   

5

 

Epäorgaaninen kemia II

  781302A  5      

5

   

5

 

Epäorg. kemian laboratorioharjoitukset I

  780354A  5      

5

   

5

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

  780301A-1  3      

3

   

3

 

Orgaaninen kemia II

  781306A  5      

5

   

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 5 op:

    

 

      

 

   

 

 

  Fysiikan opintojakso

    

 

      

 5

   

 

 

  Matematiikan opintojakso

    

 

      

 

   

 5

 

Omaopettajatapaamiset

  (pakollisia)  

 

      x

yhteensä

           

30

syys- ja kevätlukukausi 

  yhteensä  

 

      

60

   

60

 

    

 

      

 

3. syyslukukausi

    

 

      

 

   

 

 

    

koodi

   op   

FY

   

MA

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

    

780301A-03

    3  

3

   

3

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

    

780301A-02

    3  

3

   

3

 

Kandidaatintutkielma

    

781321A

    8  

8

   

8

 

Tiedonhankintakurssi

    

030005P

    1  

1

   

1

 

Kypsyysnäyte

    

780381A

    0  

0

   

0

 

 

    

 

      

 

   

 

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 10 op:

    

 

      

 

   

 

 

  Fysiikan opintojaksoja

    

 

      

 10

     

  Matematiikan opintojaksoja

    

 

      

 

   

10 

 

Valinnaisia opintoja

    

 

      

 5

   

5

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

    

 

      

 x

   

x

 

yhteensä

    

 

      

 30

   

30

 

 

    

 

      

 

   

 

3. kevätlukukausi

    

 

      

FY

   

MA

 

       koodi   op   

op

   

op

Pedagogisia opintoja

    

        

    30  

30

   

30

 

Fysiikan ja kemian demonstraatiot *

    

780396A

    2  

x

   

x

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

    

 

      

   

x

 

yhteensä

    

 

      

30

   

30

 

syyslukukausi +kevätlukukausi yhteensä

    

 

      

60

   

60

                   

*voi kuulua joko kandidaatintutkintoon tai maisterintutkintoon

 

 

Filosofian maisterintutkinto. Maisteriopinnot 120 op

 

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi

op

FY

MA

 

 

*

*

Pedagogisia opintoja

    30

30

30

 

 

 

 

 

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1.kevätlukukausi

 

 

 

 

koodi 

   op

    FY

          MA

Toisen opetettavan aineen opintoja *

               

10 

10

10

Valinnaisia kemian syventäviä opintoja

 

20

20

20

yhteensä

 

 

30

30

syyslukukausi +kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

60

 

 

 

 

 

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi

 

 

 

 

 koodi

 op

 FY

 MA

Pro gradu -tutkielma (aloitus)

78x602S

10

10

10

Toisen opetettavan aineen opintoja *

 

 

5

5

Valinnaisia kemian syventäviä opintoja

 

 

15

15

yhteensä

 

 

30

30

 

 

 

 

 

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2.kevätlukukausi

 

  

 

 koodi

op 

 FY

 MA

Pro gradu -tutkielma (jatkuu)

78x602S

10

10

10

Kypsyysnäyte

780699S

0

0

0

Aineenopettajan sv:n loppukuulustelu

780683S

7

7

7

Valinnaisia opintoja

 

 

13

13

yhteensä

 

 

30

30

syyslukukausi +kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

60

*LuK-tutkintoon sisältyneet toisen opetettavan aineen opinnot täydennetään 60 op:ksi.

 

  

1. syyslukukausi

koodi

op

yksikkö

 

Orientoivat opinnot (alkaa)

780078Y

1

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

780117P

5

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

780118P

5

Kemia

 

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

802151P

5

Matem. tiet

 

Fysiikan maailmankuva

761108P

5

Fys.tutkohj.

 

Mekaniikka I

761118P

5

Fys.tutkohj

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

477013P

5

Prosestekn

 

Englannin kieli 1

902002Y

2

*

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

* Kieli- ja viestintäkoulutus

 

1. kevätlukukausi

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

780116P

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia I

781303A

5

Kemia

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

901034Y

1

*

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

901035Y

1

*

 

Kemian perustyöt

780127P

5

Kemia

 

Fysiikan laboratoriotyöt I

761115P

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

     Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi

 yhteensä

 

60

 

 

 

2. syyslukukausi

 

Johdatus analyyttiseen kemiaan

780119P

5

Kemia

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

780331A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia I

781305A

5

Kemia

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

781307A

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia II

781304A

5

Kemia

 

Funktiot ja raja-arvo

800119P

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

 

 

 

2. kevätlukukausi

 

Epäorgaaninen kemia I

781301A

5

Kemia

 

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

780354A

5

Kemia

 

Epäorgaaninen kemia II

781302A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia II

781306A

5

Kemia

 

Englannin kieli 2

902004Y

2

 

 

Taselaskenta

477201P

5

 

 

 

 

 

 

 

Valinnaisia opintoja

 

3

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

 Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi

 yhteensä

 

60

 

 

 

3. syyslukukausi

 

Instrumenttianalytiikka

781308A

5

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

780301A-03

3

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

780301A-02

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma 8 op (aloitus)

7801321A

3

Kemia

 

Tiedonhankintakurssi

030005P

1

 

 

Fysiikan opintojakso

 

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

Reaktorianalyysi

477222A

5

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 

 

3. kevätlukukausi

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

780301A-01

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma (lopetus)

781320A

5

Kemia

 

Kypsyysnäyte

780381A

0

Kemia

 

Fysiikan opintojakso

 

5

 

 

Matematiikan opintojakso

 

5

 

 

Prosessitekniikan opintojaksoja

 

10

 

 

Muita sivuaine- tai valinnaisia opintoja

 

2

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

   Kemia 

 

 

yhteensä

 

30

 

 syys- ja kevätlukukausi

yhteensä

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIHTOEHTO 2. Sivuaineopinnot 50 op, Valinnaiset opinnot 30 op sisältäen fysiikka+ matematiikka yht. 25 op,

 

1. syyslukukausi

koodi

op

yksikkö

 

Orientoivat opinnot (alkaa)

780078Y

1

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

780117P

5

Kemia

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

780118P

5

Kemia

 

Johdatus matemaattiseen päättelyyn ja/tai

802151P

5

Matem. tiet

 

Fysiikan maailmankuva*

761108P

 

Fys.tutkohj.

 

Englannin kieli 1

902002Y

2

**

 

Sivuaineen pakoll. tai valinn. opintojaksoja (esim. Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta)

 

10

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

 Kemia

 

 

yhteensä

 

30

 

* Esimerkkejä kursseista, jotka soveltuvat Luonnontieteen opintoja 25 op kokonaisuuteen.

** Kieli- ja viestintäkoulutus

 

1. kevätlukukausi

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

780116P

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia I

781303A

5

Kemia

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

901034Y

1

 

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

901035Y

1

 

 

Kemian perustyöt

780127P

5

Kemia

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

 Kemia

 

 

yhteensä

   30

30

 

 syys- ja kevätlukukausi

yhteensä

   60

60

 

 

 

2. syyslukukausi

 

Johdatus analyyttiseen kemiaan

780119P

5

Kemia

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

780331A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia I

781305A

5

Kemia

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

781307A

5

Kemia

 

Fysikaalinen kemia II

781304A

5

Kemia

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

    Kemia

 

 

yhteensä

    30

 

 

 

 

 

 

 

2. kevätlukukausi

 

Epäorgaaninen kemia I

781301A

5

Kemia

 

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

780354A

5

Kemia

 

Epäorgaaninen kemia II

781302A

5

Kemia

 

Orgaaninen kemia II

781306A

5

Kemia

 

Englannin kieli 2

902004Y

2

 

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

    Kemia 

 

 

yhteensä

   30

 

 

 syys- ja kevätlukukausi

 yhteensä

   60

 

 

 

 

3. syyslukukausi

 

Instrumenttianalytiikka

781308A

5

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

780301A-03

3

Kemia

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

780301A-02

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma 8 op (aloitus)

7801321A

3

Kemia

 

Tiedonhankintakurssi

030005P

1

 

 

Sivuaineopintoja tai valinn. opintojaksoja

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

    Kemia

 

 

yhteensä

   30

 

 

 

 

3. kevätlukukausi

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

780301A-01

3

Kemia

 

Kandidaatintutkielma (lopetus)

781320A

5

Kemia

 

Kypsyysnäyte

780381A

0

Kemia

 

Sivuaineopintoja

 

20

 

 

Muita sivuaine- tai valinnaisia opintoja

 

2

 

 

 Omaopettajatapaamiset

(pakollisia)

 

       Kemia 

 

 

yhteensä

   30

 

 

 syys- ja kevätlukukausi

yhteensä

   60

 

 

 

 

 

  

Filosofian maisterin tutkinto. Maisteriopinnot 120 op

 

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi

Tutkimusprojekti (aloitus)

780601S

6

Kemia

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

78x6xxS

15

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

10

 

yhteensä

 

9

 

 

 

 

 

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1. kevätlukukausi

Tutkimusprojekti (jatkuu)

780601S

6

Kemia

Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja

78x6xxS

15

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

10

 

yhteensä

 

9

 

 

 

 

 

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi

Syventymiskohteen erikoistyö (aloitus)

78x607S

20

Kemia

Pro gradu -tutkielma (aloitus)

78x602S

10

Kemia

yhteensä

 

30

 

 

 

 

 

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2. kevätlukukausi

 

 

 

Syventymiskohteen erikoistyö (jatkuu)

78x607S

10

Kemia

Pro gradu -tutkielma (jatkuu)

78x602S

10

Kemia

Seminaariesitelmä

780690S

3

Kemia

Kypsyysnäyte

780699S

0

Kemia

Valinnaisia opintoja

 

7

 

yhteensä

 

30

 

 

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

 

Selite:     FY = fysiikka, MA = matematiikka

  

 

 

  

 

1. syyslukukausi

  

 

          

 FY

 

MA

 

opintojakso

  

koodi

       op   

op

 

op

 

Orientoivat opinnot

  

780078Y

       1   

  1

 

1

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

  

780117P

       5   

5

 

5

 

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

  

780118P

       5   

5

 

5

 

 

Englannin kieli 1

  

902002Y

       2   

2

 

2

 

Toisen opetettavan aineen opintoja:

  

 

          

 

 

 

 

  Fysiikan maailmankuva

  

761108P

       5   

5

 

5

 

  Fysiikan opintojaksoja

  

 

          

 10

  

 

  Johdatus matemaattiseen päättelyyn

  

802151P

       5   

5

 

 

Funktiot ja raja-arvo

  

800119P

       5   

5

 

 

Valinnaisia opintoja

  

 

          

 

 

 5

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

  

 

          

 x

 

x

 

yhteensä

  

 

          

 30

 

30

 

 

  

  

 

          

 

 

 

 

1. kevätlukukausi

  

 

          

FY

 

MA

 Opintojakso

  koodi    op      

op 

 

FY 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

  

780116P

    5      

5

 

5

 

Fysikaalinen kemia I

  

781303A

    5      

5

 

5

 

Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito

  

901034Y

    1      

1

 

1

 

Ruotsin kieli, suullinen kielitaito

  

901035Y

    1      

1

 

1

 

Kemian perustyöt

  

780127P

    5      

5

 

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja

10 op:

  

 

          

 

 

 

 

  Fysiikan opintojaksoja

  

 

          

 10

 

 

 

  Matematiikan opintojaksoja

  

 

          

 

 

 15

 

Valinnaisia opintoja

  

 

          

 5

 

 

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

  

 

          

 x

 

x

 

yhteensä

  

 

          

 30

 

30

 

syys- ja kevätlukukausi

  

 yhteensä

          

 60

 

60

 

 

  

 

          

 

 

 

2. syyslukukausi

  

 

          

FY

 

MA

 

  

 

  

op

       

op 

 

 op

Johdatus analyyttiseen kemiaan

  

780119P

  

5

       

5

 

5

 

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I

  

780331A

  

5

       

5

 

5

 

Orgaaninen kemia I

  

781305A

  

5

       

5

 

5

 

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I

  

781307A

  

5

       

5

 

5

 

Fysikaalinen kemia II

  

781304A

  

5

       

5

 

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja

5 op:

  

 

          

 

 

 

 

  Fysiikan opintojakso

  

 

          

 5

 

 

 

  Matematiikan opintojakso

  

 

          

 

 

 

Omaopettajatapaamiset

  

(pakollisia) 

          

 

x

 

yhteensä

  

 

          

30 

 

30

 

 

  

 

          

 

 

 

 

2. kevätlukukausi

  

 

          

FY

 

MA

 

  

 

 

op

        

op 

 

    op

Englannin kieli 2

  

902004Y

 

2

        

2

 

2

 

Epäorgaaninen kemia I

  

781301A

 

5

        

5

 

5

 

Epäorgaaninen kemia II

  

781302A

 

5

        

5

 

5

 

Epäorg. kemian laboratorioharjoitukset I

  

780354A

 

5

        

5

 

5

 

Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia

  

780301A-01

 

3

        

3

 

3

 

Orgaaninen kemia II

  

781306A

 

5

        

5

 

5

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 5 op:

  

 

          

 

 

 

 

  Fysiikan opintojakso

  

 

          

 5

 

 

 

  Matematiikan opintojakso

  

 

          

 

 

 5

 

Omaopettajatapaamiset

 

(pakollisia)

 

          

x

 

yhteensä

  

 

          

30

     

syys- ja kevätlukukausi

 

yhteensä

 

          

60

 

60

 *voi kuulua joko kandidaatintutkintoon tai maisterintutkintoon

 

  

  

 

          

 

 

3. syyslukukausi

  

 

          

FY

 

MA

 

  

 

   

op

      

 op

 

 op

Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia

  

780301A-03

   

3

      

3

 

3

 

Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia

  

780301A-02

   

3

      

3

 

3

 

Kandidaatin tutkielma

  

781321A

   

8

      

8

 

8

 

Tiedonhankintakurssi

  

030005P

   

1

      

1

 

1

 

Kypsyysnäyte

  

780381A

   

0

      

0

 

0

 

 

  

 

          

 

 

 

 

Toisen opetettavan aineen opintoja 10 op:

  

 

          

 

 

 

 

  Fysiikan opintojaksoja

  

 

          

 10

 

 

 

  Matematiikan opintojaksoja

  

 

          

 

 

10 

 

Valinnaisia opintoja

  

 

          

 5

 

5

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

  

 

          

 x

 

x

 

yhteensä

  

 

          

 30

 

30

 

 

  

 

          

 

 

 

3. kevätlukukausi

  

 

          

FY

 

MA

 

  

 

   

op

      

 op

 

 op

Pedagogisia opintoja

  

 

   

30

      

30

 

30

 

Fysiikan ja kemian demonstraatiot *

  

780396A

   

2

      

x

 

x

 

Omaopettajatapaamiset (pakollisia)

  

 

   

x

      

 

x

 

yhteensä

  

 

          

 30

 

30

 

syys- ja kevätlukukausi

  

 yhteensä

          

60

 

60

                   

*voi kuulua joko kandidaatintutkintoon tai maisterintutkintoon

 

 

Filosofian maisterintutkinto. Maisteriopinnot 120 op

 

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi

op

FY

MA

 

 

*

*

Pedagogisia opintoja

      30

30

30

 

 

 

 

 

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1. kevätlukukausi

 

FY

MA

Toisen opetettavan aineen opintoja *

 

10 

10

 

Valinnaisia kemian syventäviä opintoja

 

20 

20

 

yhteensä

 

30 

30

 

syyslukukausi +kevätlukukausi yhteensä

 

 60

60

 

 

 

 

 

 

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi

 

  

 

 

op 

 FY

 MA

Pro gradu -tutkielma (aloitus)

78x602S

10

10

10

Toisen opetettavan aineen opintoja *

 

 

5

5

Valinnaisia kemian syventäviä opintoja

 

 

15

15

yhteensä

 

 

30

30

 

 

 

 

 

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2. kevätlukukausi

 

 

 

 

 

op 

 FY

 MA

Pro gradu -tutkielma (jatkuu)

78x602S

10

10

10

Kypsyysnäyte

780699S

0

0

0

Aineenopettajan sv:n loppukuulustelu

780683S

7

7

7

Valinnaisia opintoja

 

 

13

13

yhteensä

 

 

30

30

syys- ja kevätlukukausi yhteensä

 

 

60

60

*LuK-tutkintoon sisältyneet toisen opetettavan aineen opinnot täydennetään 60 op:ksi.

 

 Kemia sivuaineena

Kemian 25 op:n opintokokonaisuus

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) 5 op *

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P) 5 op *

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P), 5 op

Kemian perustyöt (780123P), 5 op **

Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P), 5 op

 

Muut kuin aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon sivuaineopiskelijat voivat suo­rittaa opintojakson 780123P Kemian perustyöt 5 op tilalla opintojakson 781309A Ympäristökemia 5 op. Jos opiskelija myöhemmin jatkaa kemian opintoja, hänen tu­lee täydentää opintojaan suorittamalla Kemian perustyöt, jotka vaaditaan kemian aineopintojen laboratorioharjoituksiin esitietoina. Aineenopettajan suuntautumis­vaihtoehdon sivuaineopiskelijoille 780123P Kemian perustyöt kuuluvat pakollisina kemian 25 op:n opintokokonaisuuteen.

 

* tai aikaisemmin opetusohjelmassa olleet opintojaksot Yleinen ja epäorgaaninen kemia I (780114P) 6 op ja Yleinen ja epäorgaaninen kemia II (780115P) 6 op tai Johdatus kemiaan (780113P), 12 op, tai opintojaksot 780101P Johdatus fysikaali­seen kemiaan 7 op ja 780102P Johdatus epäorgaaniseen kemiaan 5 op (yht. 12 op)

** tai 780122P Kemian perustyöt 3 op

Kemian 60 op:n opintokokonaisuus (opetettava aine kemia)

Kemian perusopinnot 25 op (sisältäen Kemian perustyöt) sekä pakolliset aineopin­not:

Epäorgaaninen kemia I (781301A), 5 op

Fysikaalinen kemia I (781303A), 5 op

Orgaaninen kemia I (781305A), 5 op

sekä ainakin yksi seuraavista:

Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780354A), 5 op

Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I (780331A), 5 op

Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (781307A), 5 op

Lisäksi suoritetaan valinnaisia kemian aineopintoja tarvittava määrä.

 

Kemian 120 op:n opintokokonaisuus

Kemian 60 op:n opintokokonaisuus

täydennettyinä opintojaksoilla

Epäorgaaninen kemia II (781302A tai 780391A), 5 op

Fysikaalinen kemia II (781304A tai 780392A), 5 op

Orgaaninen kemia II (781306A tai 780393A), 5 op,

mikäli ne eivät ole sisältyneet 60 op:n kokonaisuuteen.

Kemian syventävät opinnot 60 op (aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan sisältäen tutkielman)

 

Kemian opintojaksoista voi koota myös vähintään 15 op:n sivuainekokonaisuuden, josta saa suoritusmerkinnän tutkintotodistukseen.

 

Opintokokonaisuuksien suorittamisesta voi kysyä lisätietoja tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta.

 

 

Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

Pienryhmäohjaajat opastavat uusia opiskelijoita opiskelun alussa käytännön asioi­den hoitamisessa ja opiskeluympäristöön tutustumisessa. Omaopettajat, tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija sekä muu opetushenkilökunta antavat opintojen ohjausta ja opinto­neuvontaa koko opiskelun ajan. Omaopettaja on opiskelijan ”oma opettaja”, jonka opiskelija saa heti opintojen alussa. Omaopettajatapaamiset alkavat heti opintojen alkuvaiheessa. Tapaamiset voivat olla ryhmätapaamisia tai yksilötapaamisia ja jatkuvat ainakin kandidaatin opintojen ajan.

Jos tarvitset opintojesi suorittamiseen diagnoosista johtuen jotakin erityisjärjestelyitä, niin ota yhteyttä Oulun yliopiston opintopsykologiin ja/tai kemian tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijaan.

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnitelija opastaa kaikkia opiskelijoita opintoihin liittyvissä yleisissä asioissa. Opintojaksojen sisältöihin, arvosteluun ym. liittyvistä asioista voi kysyä opintojaksojen vastuuhenkilöiltä.

 

Kuulustelut ja arvosanat

Ilmoittautuminen opintojaksoille

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan sen alkaessa WebOodissa osoit­teessa https://weboodi.oulu.fi/oodi. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös jatko-opiskelijoita.

Kuulustelut ja niihin ilmoittautuminen

Opintojaksot suoritetaan tavallisimmin joko välikokeilla tai loppukuulustelulla. Jos välikokeissa ei ole menestynyt hyväksyttävästi tai haluaa korottaa saatua arvosa­naa, opintojakson voi suorittaa loppukuulustelulla, josta on kaksi uusintaa.

Harvoin luennoitavien opintojaksojen suorittamisesta kirjatenttinä voi sopia luennoitsijan kanssa.

Välikoe: Kesto 3 tuntia (180 min).

Loppukuulustelu: Kesto 3 tuntia (180 min)

Sekä välikokeisiin että loppukuulusteluihin on aina ilmoittauduttava.

Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa osoitteessa https:// we­boodi.oulu.fi/oodi/.

Tenttipäivät

Tenttipäivät kuulusteltavine opintojaksoineen ilmoitetaan lukukauden alussa ja ovat

nähtävissä WebOodissa.

Opintojaksojen arvostelu

Opintojaksot arvostellaan kokonaislukuina asteikolla 0-5. Hyväksytyt arvosanat ovat 5, 4, 3, 2, ja 1.

Opintojaksot voidaan arvostella myös sanallisesti hyväksytty/hylätty.

Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon arvosana sekä sivu­aineopintokokonaisuuksien arvosana

 

Opintokokonaisuuksien laatuarvosanat määräytyvät yksittäisten opintojaksojen opintopistemäärillä painotetusta keskiarvosta seuraavasti:

 

arvosana

painotettu keskiarvo

1/5 välttävä

1,00 – 1,49

2/5 tyydyttävä

1,50 – 2,49

3/5 hyvä

2,50 – 3,49

4/5 kiitettävä