Oppaan LTK - Terveyshallintotiede, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN

OPETUSSUUNNITELMA 2016 -2017

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Terveyshallintotieteen koulutus koostuu terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) ja maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa (alempi korkeakoulututkinto) opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille terveystieteiden opiskelijoille (hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelmat sekä terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma) tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelmaan valitun opiskelijan pääaineena on terveyshallintotiede. Opintojaksoilla tehtävät oppimistehtävät tehdään omaan pääaineeseen. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät tutkinto-ohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opiskelijalle nimetään opintojen alussa opiskelijan ohjauksesta vastaava pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (e-HOPS). Opetuksen toteutuksessa noudatetaan Oulun yliopiston päätöstä (KN 17.9.2014) neljästä opetusperiodista ajalla 29.8.2016 – 12.5.2017. Lisäksi on käytössä tentti- ja rästiperiodi ajalla 15.5- 26.5.2017 Lisäksi osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa myös kesälukukaudella. Kesälukukauden opetustarjonta ilmoitetaan erikseen helmikuun loppuun mennessä.

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat halutessaan lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan (esim. vapaavalintaisia opintoja, harjoitteluja) ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta ja lähteä voi, kun on yksi vuosi opintoja suoritettuna Oulun yliopistossa. Vaihto-opiskelun ajankohta ja yksilöllinen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilön kanssa. Mikäli opiskelija suorittaa vaihto-opiskelussa opintoihinsa kuuluvan harjoittelun, opiskelija sopii vaihto-opiskelusta ensin opintojakson vastuuopettajan sekä kansainvälisen asioiden yhdyshenkilön kanssa, jonka jälkeen hän on yhteydessä opiskelijakeskukseen harjoittelupaikan ja mahdollisen rahoitustuen hakemiseksi.

Koulutuksen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksoittain, lukuvuosittain, pienryhmäohjauksen yhteydessä sekä valtakunnallisella kandipalaute-kyselyllä. Palaute käsitellään terveystieteiden koulutusohjelmatoimikunnassa ja sitä hyödynnetään opintojaksojen, opetussuunnitelman ja koulutuksen laadun kehittämisessä.

 

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN (TtK) TUTKINTO 180op

Koulutuksen perustana kandidaatin tutkintovaiheessa ovat terveystieteiden laaja-alaiset tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset sekä työelämän asiantuntijayhteisöjen toimintaan perustuvat opinnot.

                                                                                    

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

 

Laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

osaa selittää laaja-alaisen terveystieteiden tietoperustan muuttuvassa ja monikulttuurisessa terveysalan toimintaympäristössä sekä seurata ja tulkita terveysalan ja terveystieteiden kehitystä;

osaa käyttää luovasti tieteellistä ja kriittistä ajattelua, tieteellisiä menetelmiä ja työskentelytapoja sekä teknologiaa tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja arviointiin;

osaa soveltaa kriittisellä ja luovalla tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa;

osaa työskennellä yhteisöllisesti oman alansa asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä monialaisissa ryhmissä;

osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti;

osaa vastata oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä;

osaa viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä;

omaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne

Opintojen rakennekaavio 2016 - 2017

 

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

akateemiseksi asiantuntijaksi kehittyminen, kieli- ja viestintäosaaminen, terveystieteet ja tutkimus-menetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tieteenalaohjelman mukaiseen pääaineeseensa, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan.

 

YLEISOPINNOT 25op

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne 6op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa toimia yliopistoyhteisössä ja työelämän verkostoissa sekä selittää koulutuksen ja työelämän suhdetta asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

 

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

350041Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osat I-II 6op:

350001Y Osa I, Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op 

350044Y Osa II: Akateeminen opiskelu ja työelämäharjoittelu 5op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne 19op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tieteellisen viestinnän periaatteet huomioiden. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon ominaisuudet, tutkimustyön prosessin sekä osaa hankkia, soveltaa, raportoida ja arvioida tieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

 

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

901040Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

902008Y        Vieras kieli, englanti 3op

900008Y        Puheviestintä 3op

A500105       Tieto ja tutkimus I–III 10op, joka koostuu

                   Tieto ja tutkimus l-ll yht. 6,5op ja

                   Tieto ja tutkimus lll yht. 3,5op

A500105       Tieto ja tutkimus l-ll 6,5op:

040021Y       Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y       Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 1.5 op

040024Y       Tieto ja tutkimus ll: Tieteellinen viestintä 4.0 op

A500105       Tieto ja tutkimus III 3,5op:

040025Y       Tieto ja tutkimus III: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y       Tieto ja tutkimus III: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y       Tieto ja tutkimus III: Oppimistehtävät 1op

 

PERUS- 25op ja AINEOPINNOT 45op

 

Terveystieteiden juonne 60op

Oulun yliopistossa hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet ja toimintamallit. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuskohteet ja merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa sekä tuntee terveystieteellisen teorianmuodostamisen lähtökohdat.

Terveystieteiden aineopinnot ovat 45 opintopisteen laajuiset. Jos opiskelija on suorittanut soveltuvalla terveystieteiden opintokokonaisuudella aineopinnot 35 opintopisteen laajuisena, täytyy hänen täydentää terveystieteiden aineopintoja 10 opintopisteen verran.  

 

Juonteen sisältämät perusopinnot:

351203P Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op

351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

 

Juonteen sisältämät aineopinnot:

351138A         Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A         Terveyshallintotiede 10op

352233A         Hoitotiede 10op

352114A         Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op (kypsyyskokeella oma koodi: 352514A Kirjallinen kypsyysnäyte 0op)

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja yleisimmin käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida terveystieteellistä tutkimusta.

 

Juonteen sisältämät aineopinnot:

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen yliopistotasoinen opintokokonaisuus. Sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös muussa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet (perusopinnot tai aineopinnot).

 

Seuraava hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämä opintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää sivuaineopintoihin:

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A         Terveyden edistäminen 10 op

353113S         Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A         Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op

 

Terveyden edistämisen opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa 30.9.2016 mennessä.

Opiskelija voi opiskella kandidaattivaiheessa maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaisesti.

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 60op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista.  

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee tutkinto-ohjelman vastaava.   

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ahot/ahot-prosessi

 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset säännökset

Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon tai terveydenhuollon erikoistumislinjan opistoasteen tutkinnon (vähintään 3,5 vuotta) perusteella suoritettujen opintojen osalta ei tarvitse hakea hyväksilukua AHOT-prosessin kautta.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa aiemmin suoritetut ja koostetut perus- ja aineopintokokonaisuudet hyväksiluetaan opintokokonaisuuksina oikeaksi todistetun todistuksen perusteella. Opintokokonaisuuksien korvautumiselle ei ole määritelty aikarajaa. Edellytyksenä on opintojen yliopistotasoisuus sekä soveltuvuus oman tieteenalan opintoihin.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa suoritettujen yksittäisten opintojaksojen hyväksilukeminen tapahtuu AHOT-prosessin kautta. Yksittäisten opintojaksojen osalta periaatteena on, että viittä (5) vuotta vanhempia opintojaksoja ei hyväksilueta. Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymisvaiheessa (2014–2017) asia voidaan tarvittaessa käsitellä erikseen.

Aiemmin opiskeltua ja toiseen tutkintoon kiinnitettyä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa ei voi kiinnittää uuteen tutkintoon. AHOT-prosessin kautta kyseinen aikaisemmin hankittu osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja tunnustaa.

Hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan www-sivulta http://www.oulu.fi/ltk/node/1617.

Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman vastaava professori Leena Turkki. Kieli- ja viestintäopinnot käsitellään Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK).

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

Aikaisemmat kieliopinnot voidaan lukea hyväksi seuraavissa tapauksissa:

1) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin muualla kuin Oulun yliopistossa tai Oulun yliopiston jossain toisessa tiedekunnassa. Korvaavuus edellyttää, että suoritettu opintojakso on laajuudeltaan, tasoltaan ja sisällöltään korvattavaa opintojaksoa vastaava. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

2) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin kesäyliopistossa tai avoimessa yliopistossa. Kurssi voidaan hyväksyä, jos se laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan vastaa tiedekunnan tutkintovaatimusten kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

3) Ammattikorkeakouluissa suoritetut kieliopinnot hyväksytään, jos ne vastaavat laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan tiedekuntien tutkintovaatimuksien kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssin loppukokeeseen kurssia käymättä, mikäli hän on työskennellyt tai oleskellut pitkähkön ajan ruotsinkielisellä kielialueella tai hänellä on kaksikielinen perhetausta. Koe sisältää kirjallisen ja suullisen osion.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen suorittaa vastaavat opinnot suomen kielessä. Mikäli opiskelija on jo perusasteella vapautettu ruotsin opinnoista, hän hakee vastaavan vapautuksen omasta tiedekunnastaan.

 

902008Y Vieras kieli, englanti 3op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

 

900008Y Puheviestintä 3op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

 

Terveystieteiden juonne

Terveystieteiden perusopinnot 25op voidaan hyväksilukea hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muissa yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden kokonaisuudella.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon, vapaavalintaisiin opintoihin luetaan hyväksi aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon perusteella 60op.

Aiemmalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi 25–50op tutkinto-ohjelman vastaavan päätöksellä. Opiskelijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, kuinka aiemmat opinnot tukevat nykyisiä terveystieteiden koulutusohjelmien opintoja (AHOT- prosessin kautta).

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

1.lukukausi / syksy

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

Yleisopinnot

350001Y       Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op  

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

A500105        Tieto ja tutkimus I - ll 6,5op sisältäen:

040021Y        Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y        Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 1.5 op

 

Terveystieteiden juonne

Perusopinnot

351203P          Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P          Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op 


Aineopinnot

351138A         Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A         Terveyshallintotiede 10op

352233A         Hoitotiede 10op 


Sivuaineopinnot 1 op

 

2. lukukausi / kevät

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

Yleisopinnot

350044Y       Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa II: Akateeminen opiskelu ja työelämäharjoittelu 5 op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

902008Y        Vieras kieli, englanti 3op

900008Y        Puheviestinnän perusteet 3 op

 

A500105       Tieto ja tutkimus l-ll 6,5op sisältäen:

040024Y       Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op

 

A500105       Tieto ja tutkimus lll 3,5op sisältäen:

040025Y       Tieto ja tutkimus III: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y       Tieto ja tutkimus III: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y       Tieto ja tutkimus III: Oppimistehtävät 1op

 

Terveystieteiden juonne

Perusopinnot

351205P          Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P          Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P          Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

Aineopinnot

352251A         Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

 

Sivuaineopinnot 1op

 

3. lukukausi / syksy


Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

901040Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

 

Terveystieteiden juonne

Aineopinnot

352114A         Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op (kypsyyskokeella oma koodi: 352514A Kirjallinen kypsyysnäyte 0op)

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

Aineopinnot

352252A         Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op 


Sivuaineopinnot 23op

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (TtM) 120op

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

 

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija:

 

osaa hankkia ja arvioida kriittisesti terveydenhuollon uusinta tietoa ja käyttää sitä itsenäisesti ja innovatiivisesti ennakoivan päätöksenteon näkökulmasta ja terveyshallintotieteen syventävien opintojen alueella;

 

osaa osallistua terveysalan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin, johtamiseen ja kehittämiseen;

 

osaa viestiä ja kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti, selkeästi ja analyyttisesti;

 

osaa reflektoida omaa ja arvioida toimintaympäristössä toimivien toisten henkilöiden toimintaa ja osaamista;

 

osaa kehittää omaa ja toimintaympäristössä toimivien toisten henkilöiden tietämystä ja valmiuksia muuttuvan terveydenhuoltoalan tarpeita vastaavaksi;

 

osaa tehdä tutkimustyötä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen ja kykenee jatko-opintoihin terveyshallintotieteessä.

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon rakenne

 

Opintojen rakennekaavio 2016 - 2017

 

Terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

terveyshallintotieteen osaaminen, tutkimusmenetelmäosaaminen, sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 80op

 

Terveyshallintotieteen juonne 70op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353217S Moniammatillinen johtaminen 10op

353208S Johtamisen soveltava reflektointi osa I, 5op

353238S Johtamisen soveltava reflektointi osa II, 5op

353224S Tutkielmaseminaari 10op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osat I-II 10op

353206S Pro gradu–tutkielma 30op:

353236S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op

353237S Pro gradu – tutkielma, osa II 20op 

353206S Kirjallinen kypsyyskoe 0op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

 

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

 

VAPAASTIVALITTAVAT OPINNOT 15op

 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

 

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelman vastaava professori Leena Turkki.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ahot/ahot-prosessi

Aikaisemman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekuunan www-sivulta http://www.oulu.fi/ltk/node/1617.

Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee tutkinto-ohjelman vastaava professori Leena Turkki.

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden maisterin tutkinnossa

Aiemmalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi 25–50 op tutkinto-ohjelman vastaavan päätöksellä. Opiskelijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, kuinka aiemmat opinnot tukevat nykyisiä terveystieteiden koulutusohjelmien opintoja (AHOT- prosessin kautta).

 

 

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

 

1.vuosi/ syyslukukausi

 

Sivuaineopinnot 20op

 

Vapaasti valittavat opinnot 10op

 

1.vuosi/ kevätlukukausi

 

Terveyshallintotieteen juonne

353217S Moniammatillinen johtaminen 10op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10op

 

Sivuaineopinnot 5op

 

Vapaasti valittavat opinnot 5op

 

2. vuosi/ syyslukukausi


Terveyshallintotieteen juonne

353208S Johtamisen soveltava reflektointi osa I, 5op

353204S Tutkielmaseminaari 10op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osa I 5op

353236S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op

 

2.vuosi/ kevätlukukausi

 

Terveyshallintotieteen juonne

353238S Johtamisen soveltava reflektointi osa II, 5op

353408S Terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5op

353237S Pro gradu – tutkielma, osa II 20op 

353206S Kirjallinen kypsyyskoe 0op