Oppaan LTK- Hammaslääketiede, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

OPINTO-OPAS 2016–2017

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma

 

2016 aloittavat

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien

muutokset

 


SISÄLLYS

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Koulutuksen tavoite

Prekliininen opetus

Juonneopetus

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Kliininen vaihe

Kliininen harjoittelu

Viransijaisuuskelpoisuus

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman rakenne

Opinnot lukukausittain

Syventävien opintojen tutkielma

Kypsyysnäyte

Opintosuoritusten arviointi

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

 

Koulutuksen tavoite

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Kansallisen kliinisen arvioinnin työryhmän (KLART) laatimat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, jotka perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE) osaamistavoitteisiin (Cowpe et al. Eur J Dent Educ 2010, 14:193-202; CED-DOC-2013-030-E), ovat kliinisen arvioinnin perusta.

 

Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi juonneopetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä. 1.8.2011 voimaan tulleen yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110351) mukaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1 päivänä elokuuta 2011 tai sen jälkeen. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, jolloin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista (asetus 794/2004). Opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu ja syventävä kliininen harjoittelu.

 

Prekliininen opetus

 

Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena on hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta.

 

Juonneopetus

 

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa usean eri oppiaineen opetus on integroitu sisällön mukaan yhtenäisiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetus toteutetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

 

Juonneopetus muodostuu kuudesta eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat oppimistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä.

 

Opetusjuonteet:

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

II Suusairaudet ja terveys

III Purennan kuntoutus

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

V Kasvu ja kehitys

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hammaslääkärin perustaidot sekä teorian että käytännön tasolla. Opiskelija osaa tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin, osaa dokumentoida potilasasiakirjat, osaa potilashoidossa tarpeelliset hygieniakäytänteet sekä osaa käyttää potilashoitoon liittyviä instrumentteja ja materiaaleja. Opiskelija osaa hoitaa potilaita tutkimustiedon ja yleisesti hyväksyttyjen käytänteiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa arvioida hammaslääkärin ja muiden terveydenhuollon toimintatahojen toiminnan suhdetta ja toimia terveyden edistämisen perusperiaatteiden mukaan.

 

II Suusairaudet ja terveys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Opiskelija osaa kertoa infektioiden, yleissairauksien ja lääkitysten yhteyden hammas- ja suusairauksiin sekä hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ravitsemus) sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä ja ottaa ne huomioon omassa työssään.

 

III Purennan kuntoutus

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa arvioida potilaan purennan kuntoutuksen tarpeen ottaen huomioon subjektiivisen ja objektiivisen hoidontarpeen sekä kustannukset. Opiskelija osaa tehdä purennan kuntoutukseen tähtäävät proteettiset toimenpiteet.

 

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisen toiminnan perusteet sekä osaa yleisimmät hammaslääkärin toimialaan kuuluvat suu- ja leukakirurgiset toimenpiteet. Opiskelija osaa diagnosoida dentoalveolaariset traumat ja hoitaa niitä. Opiskelija osaa diagnosoida kasvojen ja leukojen alueen vammat ja ohjata potilaan hoitoon. Opiskelija osaa tutkia kasvokipupotilaan (Kipu-teemapäivä), osaa kertoa hoitoperiaatteista ja ohjata potilaan hoitoon.

 

V Kasvu ja kehitys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää ja eritellä hammashoidollisia näkökulmia, jotka liittyvät lapsen kasvuun, kehitykseen ja yleisimpiin lastentauteihin. Opiskelija osaa kertoa lapsen kasvun ja kehityksen yleispiirteistä sekä kasvun seurannasta suhteessa hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa purentavirheiden etiologiasta leukojen ja purentaelimen kasvusta, rakenteesta ja toiminnasta sekä hammaslääketieteellisestä genetiikasta.

 

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellisesti relevanttia tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä yhdistää teorian ja käytännön taidot. Opiskelija osaa raportoida valitsemastaan aiheesta tieteellisten alalle tyypillisten tapojen mukaisesti ja esittää raportin suullisesti.

 

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

 

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen vuoden opintojen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opintohallintoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo 

 

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

 

Kliininen vaihe

 

Kliinisen vaiheen teoriaopetus ja harjoittelu on rytmitetty tukemaan oppimista ja ne tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Käytännön perusvalmiudet opetellaan ns. fantom-harjoitteluna taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaista potilasharjoittelua. Fantom-harjoittelu on rytmitetty etenemään potilasharjoittelun kanssa 3.-5. lukuvuosina ja vertaistuki on olennainen osa oppimista. Potilasharjoittelu aloitetaan 3. lukuvuoden syyslukukauden aikana. Kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen näkemyksen edistämiseksi opetukseen kuuluu potilaiden kokonaishoidon periaate, jossa opiskelija vastaa ohjatusti potilaan suun ja hampaiston ongelmien diagnostisoinnista, etiologisten tekijöiden selvittämisestä, kuntouttamisesta ja hammassairauksien ehkäisystä.

 

Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Kliininen harjoittelu

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi myös taitojen osalta. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle kliinisen työn luvan.

 

Harjoitteluympäristönä on väestövastuullinen terveyskeskuksen hammashuolto. Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Alkuvaiheissa hyödynnetään vertaistukea oppimisympäristöön ja käytännön järjestelyihin perehtymisessä. Lisäksi ohjeistetaan ergonomiseen työskentelyyn. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla: endodontia, gerodontologia, kariologia, ortodontia, parodontologia, pedodontia, protetiikka ja purentafysiologia, radiologinen diagnostiikka, suu- ja leukakirurgia sekä suupatologia.

 

Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana opetusterveyskeskuksessa hammashoitajan vastaanotolla tehtäviin 3- vuotiaiden terveystarkastuksiin ja – neuvontakäynneille. 5. lukuvuoden aikana opiskelijat perehtyvät vanhusten hammashoitoon terveyskeskusympäristössä. Edellisten lisäksi opiskelija tutustuu erikoissairaanhoitoon hammas- ja suusairauksien alueella kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla.

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen tulee olla tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa (Suomen Hammaslääkäriliitto ylläpitää luetteloa nettisivuillaan). Syventävä käytännön harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman hyväksyvät yliopiston opettajatuutori ja opetusterveyskeskuksen pienryhmäohjaaja. Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi lopputenttiä suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on valmis (ohjaajan hyväksymä). Yhteistyösopimus Valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta ja syventävän käytännön harjoittelun periaatteet koskevat kaikkia Suomen hammaslääkärikoulutusta antavia yliopistoja.

 

Kliinisen harjoittelun suoritettuaan valmistuvalla hammaslääkärillä on perustaidot suun sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoitamisesta. Hän osaa toimia yhteistyössä potilaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa ja noudattaa voimassa olevia terveydenhuollon säädöksiä ja ohjeita. Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman oppiainekohtaiset kliinisen arvioinnin osaamistavoitteet ja kriteerit löytyvät täältä.

 

Viransijaisuuskelpoisuus

 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä OSCE-tasokokeen ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).

 

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

 

Valinnaiset opinnot poistuvat opetussuunnitelmasta vuosikursseittain

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi

Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 4,8 op

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi

Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 3,3 op

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi

Kuten vuonna 2008 aloittaneet

 

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi

Ei vapaasti valittavia valinnaisia opintoja

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Kliinisen harjoittelun laajuus kasvaa vuosikursseittain

 

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36.5 op

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36,5 op

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36,5 op

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              38,5 op

Vuonna 2011 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              40,0 op

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON RAKENNE:

 

Tutkinnon laajuus

Yleisopinnot 30 op

Kieliopinnot 6 op

Perus-, aine- ja syventävät opinnot yhteensä 224 op

Kliininen harjoittelu 40 op

Syventävä kliininen harjoittelu 30 op

Yhteensä 330 op

 

 

Opinnot lukukausittain

 

Peruskoulutuksen I osa (prekliininen vaihe) opetus lukukausittain

Peruskoulutuksen I osan (prekliininen vaihe) opetus on pääosin yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu tiettyjä hammaslääketieteellisiä opintojaksoja. Yhteisten opintojen opintojaksokuvaukset ja lukukausittainen opetus löytyvät lääketieteen tutkinto-ohjelman oppaasta. Katso myös rakennekaavio s.9-13.

 

1.-2. vuosi (DC1 - DC4)

I Prekliiniset opinnot

Yhteiset opinnot lääketieteen tutkinto-ohjelman kanssa

902006Y      Vieras kieli, Reading for Academic Purposes 1,5 op

040201A      Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21 op

040116Y      Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

040018Y      Terveydenhuollon etiikka 1,5 op

040028Y      Elinympäristö, elintavat ja terveys opinnot 2 op

040031Y      Evidence Based Medicine-opinnot, 1. lkv 1 op

040016Y      Peruselvytys 0,5 op

040103A      Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

040119Y      Ympäristöterveydenhuolto 1 op

040104A      Psykologia 4 op

040108A      Yleinen patologia 5 op

040112A      Fysiologia 15 op

040119A      Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia 10 op

040105Y      Epidemiologian perusteet 1,5 op

040106A      Farmakologia ja toksikologia 10 op

040117Y      Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op

040032Y      Evidence Based Medicine-opinnot, 2. lkv 0,5 op

091506A      Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 1 1,5 op

040021Y      Tieto ja tutkimus, Työvälineet 1 op

040022Y      Tieto ja tutkimus, Kirjallinen työ 1,5 op

040024Y      Tieto ja tutkimus, Tiedonhaku 4,0 op

040025Y      Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti 1,5 op

040026Y      Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset 1 op

040027Y      Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät 1 op

 

I Prekliiniset hammaslääketieteen opinnot

091501Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1, 1 op

091502Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2, 0,5 op

091571A      Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op

091581A      Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,5 op

090201A      Hammasmorfologia 1,6 op

091511A      Kariologia I, 2 op

091541A      Purentafysiologia I, 2,8 op

Yhteensä 118,9 op

 

 

 

 

Peruskoulutuksen II osa (kliininen vaihe) opetus lukukausittain

Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

3. vuoden syksy (DC5)

091512A      Kariologia II 8 op

091551A      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op

091561A      Suuradiologian perusteet 3,8 op

090602Y      Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen 1,5 op

091601A      Kliininen harjoittelu DC5 1 op

091582A      Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutustaidot potilashoidossa 1 op

080206A      Reseptioppi 1 op

091542A      Kliininen purentafysiologia II, 4,2 op

091554A      Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

090203A      Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

 

3. vuoden kevät (DC6)

902007Y      Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op

091503S      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3, 0,5 op

091514A      Endodontian perusopinnot 2 op

091573A      Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op

091521A      Suu- ja leukakirurgian perusteet 4,7 op

091553S      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op

091602A      Kliininen harjoittelu DC6 6 op

091531A      Kruunu- ja siltaprotetiikka (sis. Kevytsillat) 4,7 op

091532A      Osaproteesioppi 2,5 op

091533A      Materiaalioppi 1,5 op

091524S      Purennan kirurginen kuntoutus osa I ja II 0,8 op

 

4. vuoden syksy (DC7)

091603A      Kliininen harjoittelu DC7 9 op

091534A      Kokoproteesioppi (sis.Immediaattiprotetiikka) 3,4 op

091535A      Proteesien korjaukset 0,5 op

091543A      Patofunktion syventävä osio 0,5 op

091522A      Suukirurgia 3,9 op

091555S      Parodontologinen kirurgia 2,2 op

091562S      Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia 1,4 op

090202A      Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op

091516A      Pedodontia 2,7 op

091556S      Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,3 op

091584S      Suun terveys ja palvelujärjestelmä 1 op

091525A      Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op

091572S      Hampaiston kehitys 2,3 op

 

4. vuoden kevät (DC8)

901027Y      Toinen kotimainen kieli 3 op

091504S      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 4, 0,5 op

091506S      Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 2, 0,6 op

091582S      Suun terveydenhuolto ja kustannukset 1,5 op

091604A      Kliininen harjoittelu DC8 10 op

091591A      Suun limakalvosairaudet 3,1 op

091515S      Kariologia III 1,6 op

090301A      Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op

090508A      Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op

091563S      Traumojen ja infektioiden radiologiaa 1 op

091523A      Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 2,9 op

091523S      Odontogeniset infektiot 0,6 op

090403A      Anestesiologia 1 op

090602A      Tutkimusmenetelmät 1 op

091601S      Tutkielman ohjaussopimus 4 op

 

5. vuoden syksy (DC9)

091514S      Endodontian syventävät opinnot 2,0 op

091605A      Kliininen harjoittelu DC9 8 op

091592S      Suupatologian syventävät opinnot 2,6 op

091557A      Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

091526S      Suukirurgia ja yleissairaudet 3,4 op

091592A      Suupatologian aineopinnot 4,0 op

091529S      Kasvojen alueen kiputilat 1 op

090303A      Sisätautioppi DC9 0,8 op

092201A      Mikrobiologia/Infektiosairaudet 2,1 op

090205A      Neurologia 0,4 op

090507A      Kliininen farmakologia 1,5 op

090404A      Psykiatria 0,4 op

090606A      Oikeushammaslääketiede 0,3 op

091528S      Implantologia 0,5 op

091574S      Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia 0,5 op

091536S      Vaativa proteettinen hoito 0,8 op

 

5. vuoden kevät (DC10)

091505S      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 5, 0,5 op

091585S      Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa 3 op

091576S      ORTO-Seminaarit 1-5 1,4 op

091606A      Kliininen harjoittelu DC10 6 op

091558S      Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 4,1 op

091602S      Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen 16 op

040300A      Kypsyysnäyte 0 op

 

6. vuoden syksy (DC11)

090603S      Syventävä kliininen harjoittelu DC 11 (30 op)

 

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO – Opintojen rakennekaavio 2016–2017

 

Tutkinnon laajuus (Laji)
Yleisopinnot (Y) 30 op
Perusopinnot (P) 82,5 op
Aineopinnot (A) 77 op
Syventävät opinnot (S) 64,5 op
Kieliopinnot (K) 6 op
Kliininen harjoittelu 40 op
ja syventävä kliininen harjoittelu 30 op (H) 70 op

Yhteensä 330 op

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAN YLEISRAKENNE; OPETUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA -JAKSOT OPINTOPISTEINEEN

 

Koodi

Nimi

op

Oppiaine

Laji

1.

syksy

1.

kevät

2.

syksy

2.

kevät

3.

syksy

3.

kevät

4.

syksy

4.

kevät

5.

syksy

5.

kevät

6.

syksy

 

KIELIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902006Y

Reading for Academic Purposes (LTK)

1.5

 

K


1.5


902007Y

Kieliopinnot, vieras kieli (LTK)

1.5

 

K


1.5


901027Y

Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (HLL)

3.0

 

K
3.0
 

LÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040201A

Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia

21.0

LTK

P

21.0040116Y

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö

5.0

LTK

P

5.0040018Y

Terveydenhuollon etiikka 1. lkv

1.5

LTK

Y


1.5


040028Y

Elinympäristö, elintavat ja terveys opinnot, 1. lkv

2.0

LTK

Y


2.0


040031Y

Evidence Based Medicine-opinnot, 1. lkv

1.0

LTK

Y

1.0040016Y

Peruselvytys

0.5

LTK

Y


0.5


040103A

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia

15.0

LTK

P


15.0


040119Y

Ympäristöterveydenhuolto

1.0

LTK

Y
1.0
040104A

Psykologia

4.0

LTK

Y4.0

040108A

Yleinen patologia

5.0

LTK

P5.0

040112A

Fysiologia

15.0

LTK

P15.0

040119A

Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

10.0

LTK

P
10.0
040105Y

Epidemiologian perusteet

1.5

LTK

Y
1.5
040106A

Farmakologia ja toksikologia

10.0

LTK

P
10.0
040117Y

Potilaan haastattelu ja tutkiminen

4.0

LTK

Y
4.0
040032Y

Evidence Based Medicine-opinnot, 2. lkv

0.5

LTK

Y
0.5
091506A

Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä, osa 1

1.5

LTK

P
1.5
 

HAMMASLÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hammaslääkärin perustiedot ja taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091501Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1

1.0

HAMM

Y

1.0091502Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2

0.5

HAMM

Y0.5
 

091503S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3

0.5

HAMM

S


0.5


091504S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 4

0.5

HAMM

S
0.5
091505S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 5

0.5

HAMM

S


 

 

 

 

0.5Johdatus suun terveyteen
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091571A Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op) ja 091581A Suun terveydenhuollon toimintatahot (0.5 op) (sis. Suun terveys -luento 2h)

1.0

ORTO

SOSHA

 

A

A


1.0


 

 

 

 

 

 

 

 

090201A

Hammasmorfologia

1.6

KAR

A


1.6


 

 

 

 

 

 

 

 

091511A

Kariologia I

2.0

KAR

A


 

 

2.0


 

 

 

 

 

 

091541A

Purentafysiologia I

2.8

PROT

A


 

 

2.8


 

 

 

 

 

 

091512A

Kariologia II

8.0

KAR

A


 

 

 

8.0


 

 

 

 

 

091551A

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet

5.2

PAR

A


 

 

 

5.2


 

 

 

 

 

091561A

Suuradiologian perusteet

3.8

SUURAD

A


 

 

 

3.8


 

 

 

 

 


Johdatus potilashoitoon
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090602Y Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1.5 op), 091601A Kliininen harjoittelu DC5 (1 op) ja 091582A Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutustaidot potilashoidossa (1 op)

3.5

HAMM

HAMM

SOSHA

Y

H

A


 

 

 

3.5


 

 

 

 

 

091514A

Endodontian perusopinnot

2.0

KAR

A


2.0


091573A

Ortodontian perusvalmiudet

6.7

ORTO

A


6.7 

 

 

091521A

Suu- ja leukakirurgian perusteet

4.7

SUUKIR

A


 

 

 

 

4.7


091553S

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen

1.5

PAR

S


 

 

 

 

1.5
 

 

091602A

Kliininen harjoittelu DC6

6.0

HAMM

H


 

 

 

 

6.0


091603A

Kliininen harjoittelu DC7

9.0

HAMM

H


 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

091506S

Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä, osa 2

0.6

 

S


 

 

 

 

 

 

0.6
091582S

Suun terveydenhuolto ja kustannukset

1.5

SOSHA

S

 

 

 

1.5

 

 

 

091604A

Kliininen harjoittelu DC8

10.0

HAMM

H


 

 

 

 

 

 

10.0
091514S

Endodontian syventävät opinnot

2.0

KAR

S

2.0


 

091605A

Kliininen harjoittelu DC9

8.0

HAMM

H


 

 

 

 

 

 

 

8.0


 

091585S

Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa

3.0

SOSHA

S


 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

091576S

ORTO-Seminaarit 1-5

1.4

ORTO

S


 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

091606A

Kliininen harjoittelu DC10

6.0

HAMM

H


 


 


 


 

 

6.0

 

090603S

Syventävä kliininen harjoittelu

30.0

HAMM

H


 


 


 


 30.0

2.

Suusairaudet ja terveys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080206A

Reseptioppi

1.0

FARM

S


 


 

1.0

 

 

091591A

Suun limakalvosairaudet

3.1

SUUPAT

A


 


 


 


3.1


 

 

091592S

Suupatologian syventävät opinnot

2.6

SUUPAT

S

2.6091515S

Kariologia III

1.6

KAR

S


 

 

 

 


 

1.6

 

 

 

091558S

Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot

4.1

PAR

S


 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 


Erikoisalakohtainen lääketiede I
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

090301A Iho- ja sukupuolitaudit (0.4 op) ja 090508A Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (0.5 op)

0.9

IHO

KORV

 

S

S

 


 

 

 

 

 

 

0.9 

091557A

Geriatrinen hammaslääketiede

1.3

PAR

A


 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

091526S

Suukirurgia ja yleissairaudet

3.4

SUUKIR

S

3.4091592A

Suupatologian aineopinnot

4.0

SUUPAT

A


 

 

 

 

 

 

 

4.0091529S

Kasvojen alueen kiputilat

1.0

SUUKIR

PROT

S

1.0
Erikoisalakohtainen lääketiede II
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090303A Sisätautioppi DC9 (0.8 op), 092201A Mikrobiologia/Infektiosairaudet (2.1 op), 090205A Neurologia (0.4 op), 090507A Kliininen farmakologia (1.5 op), 090404A Psykiatria (0.4 op), ja 090606A Oikeushammaslääketiede (0.3 op)

5.5

SISÄ

MIKROBIOL

NEUR

FARM

PSYK

HAMM

S

S

S

S

S

S

 

5.53.

Purennan kuntoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091542A

Kliininen purentafysiologia II

4.2

PROT

A

4.2091554A

Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa

1.0

PAR

A

1.0
Protetiikka I
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091531A Kruunu- ja siltaprotetiikka (sis. kevutsillat) 4.7 op), 091532A Osaproteesioppi (2.5 op) ja 091533A Materiaalioppi (1.5 op)

8.7

PROT

 

A

A

A


 


 


8.7

 

091524S

Purennan kirurginen kuntoutus I ja II

0.8

SUUKIR

S


 


 


0.8

 
 


Protetiikka II
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091534A Kokoproteesioppi (sis. immediaattiprotetiikka) (3.4 op) ja 091535A Proteesien korjaukset (0.5 op)

3.9

PROT

A

A


 


 


 

3.9
 

091543S

Patofunktion syventävä osio

0.5

PROT

S


 


 


 

0.5


 091528S

Implantologia

0.5

PROT

S

0.5
Vaativa purennan kuntoutus
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091574S Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia (0.5 op) ja 091536S Vaativa proteettinen hoito (0.8 op)

1.3

ORTO

PROT

S

S

 


 


 

1.34.

Suukirurgiset perustiedot ja taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090203A

Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi

1.5

KIR

A

1.5
Dentoalveolaarinen kirurgia
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091522A Suukirurgia (3.9 op), 091555S Parodontologinen kirurgia (2.2 op), 091562S Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia (1.4 op) ja Hampaan poikkeava puhkeaminen 2h

7.5

SUUKIR

PAR

SUURAD

ORTO

A

S

S

S7.5


Traumat ja odontogeeniset infektiot
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091563S Traumojen ja infektioiden radiologiaa (1 op), 091523A Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (2.9 op) ja 091523S Odontogeniset infektiot (0.6 op)

4.5

SUURAD

SUUKIR

 

S

A

S

S
4.5
090403A

Anestesiologia

1.0

ANEST

A
1.0
5.

Kasvu ja kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lasten ja nuorten hammaslääketiede
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090202A Lastentautioppi ja lastenpsykiatria (teemapäivä 0.5 op), 091516A Pedodontia (2.7 op), 091556S Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla (0.3 op), 091584S Suun terveys ja palvelujärjestelmä (1 op) ja 091525A Kirurgia lasten hammashoidossa (0.5 op)

5.0

LAST

KAR

PAR

SOSHA

SUUKIR

A

A

S

S

A5.0

091572S

Hampaiston kehitys

2.3

ORTO

S2.3

6.

Tieteelliset perustiedot ja taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto ja tutkimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040021Y

Tieto ja tutkimus, Työvälineet

1.0

LTK

Y

1.0040022Y

Tieto ja tutkimus, Kirjallinen työ

1.5

LTK

Y

1.5


 

 

 


 


 040024Y

Tieto ja tutkimus, Tiedonhaku

4.0

LTK

Y


4.0


040025Y

Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti

1.5

LTK

Y
1.5
040026Y

Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset

1.0

LTK

Y
1.0
040027Y

Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät

1.0

LTK

Y


 


1.0


 


 

Syventävien tutkielma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040300A

Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

0.0

LTK

S


0.0


090602A

Tutkimusmenetelmät

1.0

HAMM

Y
1.0
091601S

Tutkielman ohjaussopimus

4.0

HAMM

S
4.0
091602S

Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen

16.0

HAMM

S


16.0


 

Yhteensä

 

 

 

30,5

27,1

24,5

36,8

28,2

32,4

28,2

31,7

29,6

31,0

30,0

 

Yhteensä

 

 

 

 

57,6

 

61,3

 

60,6

 

59,9

 

60,6

30,0


 

 

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

 

Syventävien opintojen tutkielma 20 op (tutkielman suunnitelma ja ohjaussopimus 4,0 op, sekä tutkielma 16,0 op ja sen esittäminen)

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin jossakin hammaslääkärikoulutuksen loppukuulustelu-oppiaineessa. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomustietojen evaluointi ja tutkimusaineiston tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa. Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaussopimuksessa ja tutkimussuunnitelmassa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielma esitetään suullisesti pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan varatuilla tutkimusseminaariajoilla opintojen viidentenä lukuvuotena. Syventävien tutkielmien hyväksymismenettelyssä käytetään sähköistä opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmää Laturia. Yksityiskohtaiset ohjeet http://www.oulu.fi/ltk/node/21902 Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä.

 

Syventävien opintojen tutkielma loppukuulustelu-oppiaineissa

 

Suupatologia ja suun limakalvosairaudet opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät suun limakalvosairauksiin ja suun ja leukojen alueen kasvaimiin (esim. suusyöpään). Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa. Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

 

Suuradiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja suusairauksienröntgenin kanssa. Syventävät opinnot esitellään tutkimusseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Annina Sipola (annina.sipola(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Aune Raustia (aune.raustia(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman sekä osallistumalla kliiniseen työskentelyyn oppiaineessa. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.

Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen. Aiheet liittyvät parodontologiaan tai geriatriseen hammaslääketieteeseen.

Vastuuhenkilö: Professori Tellervo Tervonen (tellervo.tervonen(at)oulu.fi)

 

Karies- ja juurenhoito-opin ja lasten hammashoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineen johonkin tutkimusprojektiin ja artikkelin käsikirjoituksen tekemiseen tai tekemällä kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen, väestötutkimukset hampaiden erosiivisesta kulumisesta ja lasten ja nuorten aikuisten suunterveyteen liittyvistä tekijöistä. Aiheisiimme kuuluvat myös nukutusta vaativaan hammashoitoon sekä juurenhoitojen onnistumiseen liittyvät erityiskysymykset. Aiheesta riippuen työn voi tehdä myös parin kanssa.

Vastuuhenkilö: Professori Vuokko Anttonen (vuokko.anttonen(at)oulu.fi)

 

Sosiaalihammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, suusairauksien epidemiologia, hammashoitopelko, koettu terveys ja elämänlaatu, suun terveydenhuolto.

Vastuuhenkilö: Professori Jorma Virtanen (jorma.virtanen(at)oulu.fi)

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori Kyösti Oikarinen (kyosti.oikarinen(at)oulu.fi)

 

Kypsyysnäyte

Tutkielmasuoritukseen sisältyy kypsyysnäyte (040300A Äidinkielen koe), joka suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa: http://www.oulu.fi/ltk/node/15581

 

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun syventävien opintojen tutkielma on jätetty tarkastettavaksi: http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

 

 

 

Hammaslääketieteen opintosuoritusten arviointi

 

090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa (090501A-02) varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja lähiopetuksissa esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

091511A      Kariologia I, 2 op

091512A      Kariologia II 8 op

091514A      Endodontian perusopinnot 2 op

091516A      Pedodontia 2,7 op

091515S      Kariologia III 1,6 op

091514S      Endodontian syventävät opinnot 2,0 op

 

090502A Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen, Suusairaudet ja terveys -juonteen (infektiot) sekä Kirurgiset perustiedot ja -taidot -juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

Opintojaksot:

091521A      Suu- ja leukakirurgian perusteet 4,7 op

091524S      Purennan kirurginen kuntoutus osa I ja II 0,8 op

091522A      Suukirurgia 3,9 op

091525A      Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op

091523A      Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka 2,9 op

091523S      Odontogeniset infektiot 0,6 op

091526S      Suukirurgia ja yleissairaudet 3,4 op

 

090503A Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjoista aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

091541A      Purentafysiologia I, 2,8 op

091542A      Kliininen purentafysiologia II, 4,2 op

091531A      Kruunu- ja siltaprotetiikka (sis. Kevytsillat) 4,7 op

091532A      Osaproteesioppi 2,5 op

091533A      Materiaalioppi 1,5 op

091534A      Kokoproteesioppi (sis.Immediaattiprotetiikka) 3,4 op

091535A      Proteesien korjaukset 0,5 op

091543A      Patofunktion syventävä osio 0,5 op

091536S      Vaativa proteettinen hoito 0,8 op

 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirja ja luennoilla esitetyt asiat. Ensimmäisen välikuulustelun ja työkurssin hyväksytty suorittaminen ovat edellytys potilastöiden aloittamiselle. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet, niistä suoriutuminen ja ORTO-seminaarit.

Opintojaksot:

091571A      Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op

091573A      Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op

091574S      Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia 0,5 op

091572S      Hampaiston kehitys 2,3 op

091576S      ORTO-Seminaarit 1-5 1,4 op

 

090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

091551A      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op

091553S      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op

091554A      Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

091555S      Parodontologinen kirurgia 2,2 op

091556S      Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,3 op

091557A      Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

091558S      Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 4,1 op

 

090506A Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien röntgenologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken. Lisäksi loppuarvosanan edellytyksenä on suoritettu erillinen säteilysuojelutentti. Loppuarvosanan perustana on loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut ja kuvaustekniikan sekä diagnostiikan taidot.

Opintojaksot:

091561A      Suuradiologian perusteet 3,8 op

091562S      Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia 1,4 op

091506S      Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 2, 0,6 op

091563S      Traumojen ja infektioiden radiologiaa 1 op

 

090510A Sosiaalihammaslääketiede

Loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Loppuarvosanaan voi myönteisesti vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty tutkielma tai tutkimus.

Opintojaksot:

091581A      Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,5 op

091582A      Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutustaidot potilashoidossa 1 op

091584S      Suun terveys ja palvelujärjestelmä 1 op

091582S      Suun terveydenhuolto ja kustannukset 1,5 op

091585S      Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa 3 op

 

090302A Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys suun limakalvosairauksien oppiaineessa.

Opintojaksot:

091591A      Suun limakalvosairaudet 3,1 op

091592A      Suupatologian aineopinnot 4,0 op

091592S      Suupatologian syventävät opinnot 2,6 op