Oppaan LTK - Lääketiede, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

LÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2016-2017


 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla lääkäriksi valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti terveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman suoritettuaan opiskelija saavuttaa seuraavat osaamistavoitteet:

 

Lääkäri ammattilaisena

 

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa

 

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa

 

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa

 

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

 

Lääkäri ihmisenä

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelu.


Ennen vuotta 2016 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:

Yleisopinnot 37 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 293 op
Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op

 

Tutkintorakenne
 

 

Opintojen vaiheet


Lääketieteen opinnot jakaantuvat opintojaksoihin, joiden kuvaukset löytyvät tästä oppaasta. Eri jaksojen opintoja integroidaan mahdollisuuksien mukaan toisiinsa siten, että tärkeitä teoreettisia opintoja pyritään sisällyttämään kliiniseen vaiheeseen ja toisaalta opiskelun alusta lähtien pyritään opintojaksoihin tuomaan kliinisiä ongelmia ja vuorovaikutustaitoja. 

Juonneopetus

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksella tavoiteltavia kompetensseja sekä koulutuksen erityisiä painopistealueita käsitellään koko opetusohjelman läpäisevissä opetusjuonteissa, joita ovat Lääkärin ammattiin kasvu (LAK) -juonne, Elinympäristö, elintavat ja terveys (EET) -juonne, sekä Evidence based medicine (EBM) -juonne.

 

Yleisopinnot 37 op

Yleisopinnot koostuvat juonneopetuksista seuraavasti:
Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 17 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op

Evidence Based Medicine – juonne 5 op

 

Lisäksi yleisopintoihin sisältyy tieto ja tutkimus -opintokokonaisuus 10 op

 

Kieliopinnot 6 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op (sisältyy EBM-juonteeseen)

Perus-, aine- ja syventävät opinnot 293 op

Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 293 opintopistettä.


Tutkielma 20 op


Lääketieteen tutkinto-ohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Syventävien opintojen tutkielman suoritukseen sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallinen tutkielma sekä kypsyysnäyte (äidinkielen koe).  Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät tutkinto-ohjelman www-sivulta. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon.

Harjoittelu 24 op

Opintoihin sisältyy harjoittelu (amanuenssuuri), jonka suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä. Vuonna 2011 ja myöhemmin opintonsa aloittaneet noudattavat uutta harjoitteluohjesääntöä, joka on astunut voimaan 1.1.2013 (päivitetty 1.1.2015 alkaen).

 

Opinnot lukukausittain (2016 aloittavat)

 

1. lukuvuosi (C1 ja C2)

040201A         Anatomia 14 op

040201A         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

041116Y         Kansanterveystieteen perusteet 3 op

041117Y         Johdatus yleislääkärin/hammaslääkärin työhön 2 op

040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 4 op, sisältäen

040013Y         Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op

040016Y         Peruselvytys 0.5 op

040018Y         Terveydenhuollon etiikka 1.5 op

 

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 2 op, sisältäen

040028Y         EET-opinnot 2 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 2.5 op, sisältäen

902006Y         Vieras kieli 1.5 op

040031Y         EBM-opinnot 1 op

 

Tieto ja tutkimus 6,5 op

040021Y         Tieto ja tutkimus, työvälineet 1 op

040022Y         Tieto ja tutkimus, kirjallinen työ 1,5 op

040024Y         Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op

 

041010Y         Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

yht. 58 op

 

2. lukuvuosi (C3 ja C4)

040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op

040112A         Fysiologia 15 op

040119A         Mikrobiologia ja immunologia 10 op

040108A         Yleinen patologia 5 op

081803A         Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.5 op

901036Y         Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op

901037Y         Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito 2 op

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen

040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op

040104A         Psykologia 4 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen

040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 2 op sisältäen

040105Y         Epidemiologian perusteet 1.5 op

040032Y         EBM-opinnot 0.5 op

 

Tieto ja tutkimus 3.5 op

040025Y         Tieto ja tutkimus, luennot ja tentti / 1,5 op

040026Y         Tieto ja tutkimus, ryhmäharjoitukset / 1,0 op

040027Y         Tieto ja tutkimus, oppimistehtävät / 1,0 op

 

Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen

040037Y         Patologia 1 op                     

yht. 60 op

 

3. lukuvuosi (C5 ja C6)

080601A         Anestesiologia I 4 op

080222A         Elinpatologia I 6 op

080712A         Kirurgia I 16 op

040127A         Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

080633A         Laboratoriolääketiede (ent. kliininen kemia) 3 op

080803A         Radiologia I 3,5 op

080711A         Sisätautioppi I 16,5 op

081421A         Yleislääketiede 1 op

 

Perustieteiden integroidut opinnot 4 op sisältäen:

040038Y         Anatomia 1 op

040039Y         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op

040040Y         Fysiologia 2 op

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen

040036Y         LAK-opinnot 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne sisältäen

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 0.5 op sisältäen

040033Y         EBM-opinnot 0.5 op

 

080707S         Harjoittelu 3 op

yht. 59.5 op 

 

4. lukuvuosi (C7 ja C8)

080613A         Anestesiologia II 3 op

080223A         Elinpatologia II 2 op

080205A         Keuhkosairaudet 3 op

080714A         Kirurgia II 8 op

080302A         Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op

080304A         Neurokirurgia 3 op

080301A         Neurologia 6 op

080103A         Psykiatria 12 op

080716A         Sisätautioppi II 4,5 op

080202A         Oikeuslääketiede 4 op

081422A         Yleislääketiede 1 op

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen

040029Y         EET-opinnot 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1.5 op sisältäen 

902007Y         Vieras kieli 1.5 op

 

080707S         Harjoittelu 6 op

yht. 61 op

 

5. lukuvuosi (C9 ja C10)

080224A         Elinpatologia III 2 op

080203A         Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op

040128A         Kliininen farmakologia ja lääkehoito 1 op

080503A         Lastenpsykiatria 3 op

080502A         Lastentautioppi 14 op

080505A         Perinnöllisyyslääketiede 2 op

080303A         Silmätaudit 4 op

080401A         Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

081423A         Yleislääketiede 5 op

080705S-01     Tutkielman tutkimussuunnitelma 4 op

080510A-05     OSCE-tentti

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen

040019Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen

040030Y         EET-opinnot 1 op

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1 op sisältäen

040034Y         EBM-opinnot 1 op

 

080707S         Harjoittelu 6 op

yht. 59 op


6. lukuvuosi (C11 ja C12)
080916A         Fysiatria ja kuntoutus 5 op

080914A         Geriatria 4 op

040116A         Kansanterveystiede 5 op

080204A         Kliininen syöpätautioppi 4 op

080001Y         Hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus 4 op

080813A         Radiologia II 2 op

080410A         Työterveyshuolto 2 op

081424A         Yleislääketiede 8 opLääkärin ammattiin kasvu – juonne 3 op sisältäen

040020Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op

040017Y         Johtaminen terveydenhuollossa 2 op          

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

 

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne

                      Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 0.5 op sisältäen

040035Y         EBM-opinnot 0.5 op

 

080707S         Harjoittelu 9 op

080705S-02    Tutkielma 16 op

040300A         Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

yht. 62.5 op

 

LÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2016 aloittavat opiskelijat

1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1-C2

C3-C2

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Anatomia 14 op

Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

Johdatus yleislääkärin / hammaslääkärin työhön 2 op

Kansanterveystieteen perusteet 3 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

Fysiologia 15 op

Yleinen patologia 5 op

Mikrobiologia 10 op

Farmakologia ja toksikologia 10 op

Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.5 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

 

Elinpatologia I 6 op

Sisätautioppi I 16.5 op

Kirurgia I 16 op

Anestesiologia I 4 op

Laboratoriolääketiede 3 op

Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

Radiologia I 3.5 op

Yleislääketiede 1 op

 

Anestesiologia II 3 op

Elinpatologia II 2 op

Keuhkosairaudet 3 op

Kirurgia II 8 op

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op

Neurologia 6 op

Neurokirurgia 3 op

Psykiatria 12 op

Sisätautioppi II 4.5 op

Yleislääketiede 1 op

Oikeuslääketiede 4 op

Elinpatologia III 2 op

Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op

Lastentautioppi 14 op

Lastenpsykiatria 3 op

Perinnöllisyyslääketiede 2 op

Silmätautioppi 4 op

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

Kliininen farmakologia 1 op

Yleislääketiede 5 op

 

OSCE-tentti

Fysiatria ja kuntoutus 5 op

Geriatria 4 op

Kansanterveystiede 5 op

Kliininen syöpätautioppi 4 op

Hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus 4 op

Radiologia II 2 op

Yleislääketiede 8 op

Työterveyshuolto 2 op

 

Perustieteiden integroidut opinnot 1 op

 

Perustieteiden integroidut opinnot 4 op

 

 

 

Tieto ja tutkimus 6.5 op

 

Tieto ja tutkimus 3.5 op

 

 

 

 

LAK 4 op:

Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op

Terveydenhuollon etiikka 1.5 op

Peruselvytys 0.5 op

 

LAK 8 op:

Potilaan haastattelu ja tutkiminen

4 op

Psykologia 4 op

LAK 1 op:

LAK-opinnot 1 op

 

LAK 1 op:

Terveydenhuollon etiikka 1 op

LAK 3 op:

Terveydenhuollon etiikka 1 op

Johtaminen terveydenhuollossa 2op

EET 2 op:

EET-opinnot 2 op

EET 1 op:

Ympäristöterveydenhuolto 1op

 

 

EET 1 op:

EET-opinnot 1 op

EET 1 op:

EET-opinnot 1 op

 

EBM 2.5 op:

Vieras kieli 1.5 op

EBM-opinnot 1 op

EBM 2 op:

Epidemiologian perusteet 1.5 op

EBM-opinnot 0.5 op

EBM 0.5 op:

EBM-opinnot 0.5 op

EBM 1.5 op:

Vieras kieli 1.5 op

EBM 1 op:

EBM-opinnot 1 op

EBM 0.5 op:

EBM-opinnot 0.5 op

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op

 

 

 

tutkimussuunnitelma 4 op

tutkielma ja kypsyysnäyte 16 op

Harjoittelu yhteensä 24 op

 

harjoittelu 3 op

harjoittelu 6 op

harjoittelu 6 op

harjoittelu 9 op

58 op

60 op

59.5 op

61 op

59 op

62.5 op

Tutkinnon kokonaislaajuus 360 op

 

 

 

 

 

 

Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen tutkinto-ohjelmassa

C1 - C4
Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana noudatetaan lääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy.

C5 - C12
Kolmannesta opintovuodesta eteenpäin opetukseen tulee osallistua tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Edellisen lukuvuoden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuosien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyminen

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kolmannelle lukuvuodelle siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuna C5-lukukauden loppuun mennessä. C5 lukukauden aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen lukuvuoden lopputenteistä, joita ovat: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia ja immunologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin opiskelijoiden keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä jaettaessa harjoittelupaikkoja Lääketieteen killan välityksellä.

Lääketieteen tutkinto-ohjelmatoimikunnan 13.9.2016 tekemän päätöksen mukaisesti Oulun yliopistollisen sairaalan harjoittelupaikkojen jakamiseen vaikuttava opiskelijoiden keskinäinen asema (ns. kladilista) muodostetaan jatkossa arvontaperusteisesti.

 

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).


Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (377/2011) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää seuraavaa:

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on laillistetun lääkärin välitön johto ja valvonta.

Valtioneuvoston asetus (656/2012 § 3e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää, että lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Valviran ohjeistuksen mukaan opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon, jotta voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä. 

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivuilta sekä viransijaisuuskelpoisuuden hakemisesta lääketieteen tutkinto-ohjelman www-sivuilta.

 

Peruskoulutuksen opas

Ohjeita ja määräyksiä opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa on kuvattu tiedekunnan peruskoulutuksen oppaassa 2016-17 ja tiedekunnan verkkosivuilla http://www.oulu.fi/ltk/.

 

TUTKINNON RAKENNE

 

Yleisopinnot

 

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 17 op

040013Y         Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op

040016Y         Peruselvytys 0.5 op

Terveydenhuollon etiikka 3.5 op

040018Y         Terveydenhuollon etiikka 1.5 op (1 lkv)

040019Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op (5 lkv)

040020Y         Terveydenhuollon etiikka 1 op (6 lkv)

040017Y         Johtaminen terveydenhuollossa 2 op

040117Y         Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op

040104A         Psykologia 4 op

040036Y         LAK–opinnot 1 op

 

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op

040119Y         Ympäristöterveydenhuolto 1 op

EET – opinnot 4 op

040028Y         EET-opinnot 2 op (1. lkv)

040029Y         EET-opinnot 1 op (4 lkv)

040030Y         EET-opinnot 1 op (5 lkv)

 

Evidence Based Medicine –juonne 5 op

040105Y         Epidemiologian perusteet 1.5 op

EBM –opinnot 3.5 op

040031Y         EBM-opinnot 1 op (1 lkv)

040032Y         EBM-opinnot 0.5 op (2. lkv)

040033Y         EBM-opinnot 0.5 op (3. lkv)

040034Y         EBM-opinnot 1 op (5 lkv)

040035Y         EBM-opinnot 0.5 op (6 lkv)

 

Tieto ja tutkimus 10 op

040021Y Tieto ja tutkimus, työvälineet 1 op (1 lkv)

040022Y Tieto ja tutkimus, kirjallinen työ 1,5 op (1 lkv)

040024Y Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op (1 lkv)

040025Y Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti 1,5 op (2 lkv)

040026Y Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset 1,0 op (2 lkv)

040027Y Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät 1 op (2 lkv)

 

Yleisopinnot yhteensä 37 op

 

Kieliopinnot

 

901036Y         Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op

901037Y         Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito 2 op

902006Y         Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)

902007Y         Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)

 

Kieliopinnot yhteensä 6 op

 

Perusopinnot

 

040201A         Anatomia 14 op

040201A         Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

041116Y         Kansanterveystieteen perusteet 3 op

041117Y         Johdatus yleislääkärin/hammaslääkärin työhön 2 op

040103A         Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op 

040106A         Farmakologia ja toksikologia 10 op

040112A         Fysiologia 15 op

040118A         Mikrobiologia ja immunologia 10 op

040108A         Yleinen patologia 5 op

 

Perusopinnot yhteensä 81 op

 

 

Aineopinnot

 

Perustieteiden integroidut opinnot 5 op

040039Y         Lääketieteellinen biokemia 1 op (3 lkv)

040040Y         Fysiologia 2 op (3 lkv)

040038Y         Anatomia 1 op (3 lkv)

040037Y         Patologia 1 op (2 lkv)

 

Anestesiologia 11 op

080601A         Anestesiologia I 4 op

080613A         Anestesiologia II 3 op

080001Y         Hätätilapotilaan hoito ja potilasturvallisuus 4 op

 

Patologia ja oikeuslääketiede 14 op

080222A         Elinpatologia I 6 op

080223A         Elinpatologia II 2 op

080224A         Elinpatologia III 2 op

080202A         Oikeuslääketiede 4 op

 

Sisätaudit ja keuhkotautioppi 24 op

080205A         Keuhkosairaudet 3 op

080711A         Sisätautioppi I 16,5 op

080716A         Sisätautioppi II 4,5 op

 

Kirurgia 27 op

080712A         Kirurgia I 16 op

080714A         Kirurgia II 8 op

080304A         Neurokirurgia 3 op

 

Radiologia 7 op

081803A         Säteilyn turvallinen käyttö 1,5 op

080803A         Radiologia I 3,5 op

080813A         Radiologia II 2 op

 

Kliininen kemia ja kliininen farmakologia 5 op

040127A         Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

040128A         Kliininen farmakologia 1 op

080633A         Laboratoriolääketiede 3 op

 

Lastentaudit ja lastenpsykiatria 17 op

080503A         Lastenpsykiatria 3 op

080502A         Lastentautioppi 14 op

 

Aistinelinsairaudet 16 op

080302A         Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 6 op

080303A         Silmätaudit 4 op

080301A         Neurologia 6 op

 

Ehkäisevä lääketiede 11 op

080916A         Fysiatria ja kuntoutus 5 op

080914A         Geriatria 4 op

080410A         Työterveyshuolto 2 op

 

Psykiatria 12 op

080103A         Psykiatria 12 op

 

Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op

080203A         Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op

 

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

080401A         Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

 

Syöpätaudit ja perinnöllisyyslääketiede 8 op

080204A         Kliininen syöpätautioppi 4 op

080505A         Perinnöllisyyslääketiede 2 op

041010Y         Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

 

Yleislääketiede 15 op

081421A         Yleislääketiede 1 op (3. lkv)

081422A         Yleislääketiede 1 op (4 lkv)

081423A         Yleislääketiede 5 op (5 lkv)

081424A         Yleislääketiede 8 op (6 lkv)

 

Kansanterveystiede 5 op

040116A         Kansanterveystiede 5 op

 

 

Syventävät opinnot (60 op)

 

Tutkielma ja kypsyysnäyte     20 op

080705S-01     Tutkielman opintosuunnitelma 4 op

040300A         Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

080705S-02     Tutkielma 16 op

 

Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy lääketieteen aineopintoihin integroituja opintoja 40 op

 

Aineopinnot ja syventävät opinnot yhteensä 212 op

 

Harjoittelu

080707S         Harjoittelu 24 op 

 

Yhteensä 360 op