Oppaan LTK - Terveyshallintotiede, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSHALLINTOTIETEEN TIETEENALAOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA 2015 -2016

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Terveyshallintotieteenkoulutus koostuu terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) ja maisterin (120 op) tutkintoon johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa (alempi korkeakoulututkinto) opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille terveystieteiden opiskelijoille (terveyshallintotieteen ja hoitotieteen tieteenalaohjelmat sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelma) koulutusohjelmasta riippumatta. Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmaan valitun opiskelijan pääaineena on terveyshallintotiede. Opintojaksoilla tehtävät oppimistehtävät tehdään omaan pääaineeseen. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät tieteenalaohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.  Terveyshallintotieteen koulutusohjelmista valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

Opiskelijalle nimetään opintojen alussa opiskelijan ohjauksesta vastaava pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (e- HOPS). Opetuksen toteutuksessa noudatetaan Oulun yliopiston päätöstä (KN 17.9.2014) neljästä opetusperiodista ajalla 31.8.2015 -13.5.2016. Lisäksi on käytössä tentti- ja rästiperiodi ajalla 16.5- 27.5.2016. Lisäksi osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa myös kesälukukaudella. Kesälukukauden opetustarjonta ilmoitetaan erikseen helmikuun loppuun mennessä.

 

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat halutessaan lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan (esim. vapaavalintaisia opintoja, harjoitteluja) ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta ja lähteä voi, kun on yksi vuosi opintoja suoritettuna Oulun yliopistossa. Vaihto-opiskelun ajankohta ja yksilöllinen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilön kanssa. Mikäli opiskelija suorittaa vaihto-opiskelussa opintoihinsa kuuluvan harjoittelun, opiskelija sopii vaihto-opiskelusta ensin opintojakson vastuuopettajan sekä kansainvälisen asioiden yhdyshenkilön kanssa, jonka jälkeen hän on yhteydessä opiskelijakeskukseen harjoittelupaikan ja mahdollisen rahoitustuen hakemiseksi. 

 

Koulutuksen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksottain, lukuvuosittain, pienryhmäohjauksen yhteydessä sekä valtakunnallisella kandipalaute-kyselyllä. Palaute käsitellään terveystieteiden koulutusohjelmatoimikunnassa ja sitä hyödynnetään opintojaksojen, opetussuunnitelman ja koulutuksen laadun kehittämisessä.

 

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN (TtK) TUTKINTO 180op

 

Koulutuksen perustana kandidaatin tutkintovaiheessa ovat terveystieteiden laaja-alaiset tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset sekä työelämän asiantuntijayhteisöjen toimintaan perustuvat opinnot.

                                                                                    

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

 

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

 

Laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 

osaa selittää laaja-alaisen terveystieteiden tietoperustan muuttuvassa ja monikulttuurisessa terveysalan toimintaympäristössä sekä seurata ja tulkita terveysalan ja terveystieteiden kehitystä;

 

osaa käyttää luovasti tieteellistä ja kriittistä ajattelua, tieteellisiä menetelmiä ja työskentelytapoja sekä teknologiaa tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja arviointiin;

 

osaa soveltaa kriittisellä ja luovalla tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa;

 

osaa työskennellä yhteisöllisesti oman alansa asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä monialaisissa ryhmissä;

 

osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti;

 

osaa vastata oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä;

 

osaa viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä;

 

omaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne

Opintojen rakennekaavio 2015–2016

 

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

akateemiseksi asiantuntijaksi kehittyminen, kieli- ja viestintäosaaminen, terveystieteet ja tutkimus-menetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tieteenalaohjelman mukaiseen pääaineeseensa, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan.

 

YLEISOPINNOT 25op

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne 6op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa toimia yliopistoyhteisössä ja työelämän verkostoissa sekä selittää koulutuksen ja työelämän suhdetta asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

350041Y Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osat I-III 6op:

350001Y Osa I, Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op 

350042Y Osa II, Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3op

350043Y Osa III, Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 2op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne 19op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tieteellisen viestinnän periaatteet huomioiden. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon ominaisuudet, tutkimustyön prosessin sekä osaa hankkia, soveltaa, raportoida ja arvioida tieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

900008Y Puheviestintä 3op

A500105 Tieto ja tutkimus I 6,5op

040021Y Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 2op

040023Y Tieto ja tutkimus I:Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2op

040024Y Tieto ja tutkimus I:Tiedonhaku 1,5op

A500105 Tieto ja tutkimus II 3,5op

040025Y Tieto ja tutkimus II: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y Tieto ja tutkimus II: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y Tieto ja tutkimus II: Oppimistehtävät 1op

 

PERUS- 25op ja AINEOPINNOT 45op

 

Terveystieteiden juonne 60op

Oulun yliopistossa terveystieteiden laitoksella tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet ja toimintamallit. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuskohteet ja merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa sekä tuntee terveystieteellisen teorianmuodostamisen lähtökohdat.

Juonteen sisältämät perusopinnot:

351203P Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op

351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

Juonteen sisältämät aineopinnot:

351138A Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A Terveyshallintotiede 10op

352233A Hoitotiede 10op

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja yleisimmin käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida terveystieteellistä tutkimusta.

Juonteen sisältämät aineopinnot:

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös muussa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet (perusopinnot tai aineopinnot).

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 60op

 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai yliopiston muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista.

 

Opiskelija voi opiskella kandidaattivaiheessa maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineita ja vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaisesti.

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27: n pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksi lukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksi lukemispäätöksen tekee tieteenalan vastaava Professori Leena Paasivaara.   

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/AHOT/AHOT-prosessi

Aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon, terveysalan opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston www-sivulta ( http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ). Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee tieteenalan vastaava. Kieli- ja viestintäopinnot käsitellään Täydentävien opintojen kieli- ja viestintäkeskuksessa.

Terveystieteiden tieteenalakohtaiset säännökset

Aiemmin suoritetut ja koostetut perus- tai aineopintokokonaisuudet hyväksiluetaan opintokokonaisuuksina. Poikkeustapauksissa asia voidaan käsitellä erikseen.

Aiemmin opiskeltua ja toiseen tutkintoon kiinnitettyä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa ei voi kiinnittää uuteen tutkintoon. AHOT- prosessin kautta kyseinen aikaisemmin hankittu osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja tunnustaa.

Yksittäisten opintojaksojen osalta periaatteena on, että viittä (5) vuotta vanhempia opintojaksoja ei hyväksilueta. Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymisvaiheessa (2014-2017) asia voidaan tarvittaessa käsitellä erikseen. Opintokokonaisuuksien korvautumiselle ei ole määritelty aikarajaa. Edellytyksenä on opintojen yliopistotasoisuus sekä soveltuvuus oman tieteenalan opintoihini.

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350043Y Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 2op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon, terveysalan opistoasteen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon.

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

Kieliopinnoista voi hakea hyväksilukua, mikäli opiskelijalla on englannin kielen perusasteen tutkinto ja/tai IB -tutkinto, tai hän on suorittanut toisen asteen, alemman, tai ylemmän korkeakoulututkinnon englannin kielellä. Kieliopinnoista voi hakea hyväksilukua myös tasokokeiden perusteella Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kielipalveluiden soveltaman AHOT-prosessin mukaan. Suoritettavia tasokokeita on kaksi, joista toinen sisältää luetun ymmärtämisen ja kielen kirjoittamisen/ puheen tuottamisen osiot.

 

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

Aikaisemmat kieliopinnot voidaan lukea hyväksi seuraavissa tapauksissa:1) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin jossain toisessa yliopistossa tai Oulun yliopiston jossain toisessa tiedekunnassa. Korvaavuus edellyttää, että suoritettu opintojakso on laajuudeltaan, tasoltaan ja sisällöltään korvattavaa opintojaksoa vastaava. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

2) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin kesäyliopistossa tai avoimessa yliopistossa. Kurssi voidaan hyväksyä, jos se laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan vastaa tiedekunnan tutkintovaatimusten kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

3) Ammattikorkeakouluissa suoritetut kieliopinnot hyväksytään, jos ne vastaavat laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan tiedekuntien tutkintovaatimuksien kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssin loppukokeeseen kurssia käymättä, mikäli hän on työskennellyt tai oleskellut pitkähkön ajan ruotsinkielisellä kielialueella tai hänellä on kaksikielinen perhetausta. Koe sisältää kirjallisen ja suullisen osion.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen suorittaa vastaavat opinnot suomen kielessä. Mikäli opiskelija on jo perusasteella vapautettu ruotsin opinnoista, hän hakee vastaavan vapautuksen omasta tiedekunnastaan.

 

900008Y Puheviestintä 3op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon, terveysalan opistoasteen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon.

 

Terveystieteiden juonne

Terveystieteiden perusopinnot 25op voidaan hyväksilukea hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muissa yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden kokonaisuudella. Hyväksilukua voi myös hakea aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet tasokokeiden perusteella. 

 

Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon, vapaavalintaisiin opintoihin luetaan hyväksi aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon, terveysalan opistoasteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon perusteella 60op.

Aiemmalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi 25–50op tieteenalan vastaavan päätöksellä. Opiskelijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, kuinka aiemmat opinnot tukevat nykyisiä terveystieteiden koulutusohjelmien opintoja (AHOT- prosessin kautta).

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

 

Vuosikausi/

L ukukausi

O pinnot

Y ht. op/

lukukausi

YLEISOPINNOT (25op)

PERUSOPINNOT (25op) ja

 

AINEOPINNOT (45op)  

SIVUAINE-

  OPINNOT (25op)

VAPAASTI VALITTAVAT

OPINNOT (60op)

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen ja kieli ja viestintä-osaamisen juon-teet

Terveystieteiden juonne

Tutkimusmene-

telmäosaamisen juonne

1.vuosi/

syyslukukausi

 

4op

 

25op

 

-

 

1op

 

-

 

30op

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

13op

 

 

-

 

-

 

11op

 

6op

 

30op

2.vuosi/

syyslukukausi

 

 

5op

 

25op

 

-

 

-

 

-

 

30op

2.vuosi/

kevätlukukausi

 

3op

 

-

 

5op

 

 

10op

 

12op

 

30op

3.vuosi/

syyslukukausi

 

-

 

10op

 

5op

 

3op

 

12op

 

30op

3. vuosi/

kevätlukukausi

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

30op

 

30op

 

Yht.

 

25op

 

60op

 

10op

 

25op

 

60op

 

180op

 

Kandidaatin tutkinto yhteensä 180op

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille

 

Vuosi/ L ukukausi

O pinnot

Y ht. op/

lukukausi

YLEISOPINNOT (25op)

PERUSOPINNOT (25op) ja

 

AINEOPINNOT (45op)

SIVUAINE-

  OPINNOT (25op)

VAPAASTI VALITTAVAT

OPINNOT (60op)

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen ja kieli ja viestintä-osaamisen juonteet

Terveystieteiden juonne

Tutkimusmene-telmäosaamisen juonne

1.vuosi/

syyslukukausi

 

4op

 

25op

 

-

 

1op

 

-

 

30op

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

13op

 

 

-

 

5op

 

12op

 

-

 

30op

2.vuosi/

syyslukukausi

 

 

3op

 

10op

 

5op

 

12op

 

-

 

30op

 

Yht.

 

20op

 

35op

 

10op

 

25op

 

-

 

90op

 

Kandidaatin tutkinto yhteensä 90op

 

 

 

Vuosi/ L ukukausi

TtK tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain 180op

 

TtK tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain - Terveysalan AMK:n suorittaneille 90op

1.vuosi/

syyslukukausi

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Osa I, Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

040021Y Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 2op

Terveystieteiden juonne

351203P Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op

351205P Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

 Sivuaineopinnot 1op

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Osa I, Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

040021Y Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 2op

Terveystieteiden juonne 

351138A Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A Terveyshallintotiede 10op

352233A Hoitotiede 10op

Sivuaineopinnot 1op

 

 

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350042Y Osa II, Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3op

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

040023Y Tieto ja tutkimus I:Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2op

040024Y Tieto ja tutkimus I:Tiedonhaku 1,5op

A500105 Tieto ja tutkimus II 3,5op

040025Y Tieto ja tutkimus II: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y Tieto ja tutkimus II: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y Tieto ja tutkimus II: Oppimistehtävät 1op

Sivuaineopinnot 10op

Vapaasti valittavat opinnot 6op

 

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350042Y Osa II, Asiantuntijaksi kehittyminen ja työelämäyhteistyö 3op

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

040023YTieto ja tutkimus I:Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2op

040024YTieto ja tutkimus I:Tiedonhaku 1,5op

A500105Tieto ja tutkimus II 3,5op

040025YTieto ja tutkimus II: Luennot ja tentti 1,5op

040026YTieto ja tutkimus II: Ryhmäharjoitukset 1op

040027YTieto ja tutkimus II: Oppimistehtävät 1op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

Sivuaineopinnot 11op

 

2. vuosi/

syyslukukausi

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350043Y Osa III, Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 2op

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

901007Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3op

Terveystieteiden juonne

351138A Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A Terveyshallintotiede 10op

352233A Hoitotiede 10op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

901007Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3op

Terveystieteiden juonne

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe10op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5op

Sivuaineopinnot 12op

 

 

2.vuosi/

kevätlukukausi

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

900008Y Puheviestintä 3op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

Sivuaineopinnot 10op

Vapaasti valittavat opinnot 12op

 

 

3.vuosi/

syyslukukausi

 

Terveystieteiden juonne 

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe10op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5op

Sivuaineopinnot 3op

Vapaasti valittavat opinnot 12op

 

 

3.vuosi/

kevätlukukausi

Vapaasti valittavat opinnot 30op

 

 

 

                      

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (TtM) 120op

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

 

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija:

 

osaa hankkia ja arvioida kriittisesti terveydenhuollon uusinta tietoa ja käyttää sitä itsenäisesti ja innovatiivisesti ennakoivan päätöksenteon näkökulmasta ja terveyshallintotieteen syventävien opintojen alueella;

 

osaa osallistua terveysalan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin, johtamiseen ja kehittämiseen;

 

osaa viestiä ja kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti, selkeästi ja analyyttisesti;

 

osaa reflektoida omaa ja arvioida toimintaympäristössä toimivien toisten henkilöiden toimintaa ja osaamista;

 

osaa kehittää omaa ja toimintaympäristössä toimivien toisten henkilöiden tietämystä ja valmiuksia muuttuvan terveydenhuoltoalan tarpeita vastaavaksi;

 

osaa tehdä tutkimustyötä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen ja kykenee jatko-opintoihin terveyshallintotieteessä.

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon rakenne

Opintojen rakennekaavio 2015- 2016

 

Terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

terveystieteiden osaaminen, tutkimusmenetelmä osaaminen, sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 65op

 

Terveystieteiden juonne 55op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353217S Moniammatillinen johtaminen 5op

353208S Johtamisen soveltava reflektointi osa I, 5op

353238S Johtamisen soveltava reflektointi osa II, 5op

353204S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa I, 5op

353234S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5op

353206S Pro gradu–tutkielma 30op

353236S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op

353237S Pro gradu – tutkielma, osa II 20op                

353206S Kirjallinen kypsyyskoe 0op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

 

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

 

VAPAASTIVALITTAVAT OPINNOT 30op

 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai yliopiston muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27: n pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksi lukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksi lukemispäätöksen tekee tieteenalan vastaava Professori Leena Paasivaara.  

 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/AHOT/AHOT-prosessi

 

Aikaisemman ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston www-sivulta ( http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ). Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee tieteenalan vastaava.

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden maisterin tutkinnossa

Aiemmalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi 25–50 op tieteenalan vastaavan päätöksellä. Opiskelijan on esitettävä kirjallinen selvitys siitä, kuinka aiemmat opinnot tukevat nykyisiä terveystieteiden koulutusohjelmien opintoja (AHOT- prosessin kautta).

 

 

Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

 

Vuosi/ L ukukausi

 

 

O pinnot

Y ht. op/

lukukausi

SYVENTÄVÄT

OPINNOT (65op)

SIVUAINE-

OPINNOT (25op)

VAPAASTI VALITTAVAT

OPINNOT (30op)

Terveystieteiden juonne

Tutkimusmene-telmäosaamisen juonne

 

1.vuosi/

syyslukukausi

 

-

 

 

-

 

15op

 

15op

 

 

30op

 

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

-

 

 

10op

 

10op

 

10op

 

30op

 

2.vuosi/

syyslukukausi

 

25op

 

-

 

-

 

5op

 

 

30op

 

2.vuosi/

kevätlukukausi

 

30op

 

-

 

-

 

-

 

 

30op

 

Yht.

 

55op

 

10op

 

25op

 

30op

 

120op

 

M aisterin tutkinto yhteensä 120 op

 

1.vuosi/ syyslukukausi

Sivuaineopinnot 15op

Vapaasti valittavat opinnot 15op

 

1.vuosi / kevät lukukausi

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10op

Sivuaineopinnot 1 0op

Vapaasti valittavat opinnot 10op

 

2. vuosi/ syyslukukausi

Terveystieteiden juonne

353217S Moniammatillinen johtaminen 5op

353208S Johtamisen soveltava reflektointi osa I, 5op

353204S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa I, 5op

353236S Pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma osa I, 10op

Vapaasti valittavat opinnot 5op

 

2.vuosi / kevätlukukausi

Terveystieteiden juonne

353238S Johtamisen soveltava reflektointi osa II, 5op

353234S Tutkielmaseminaari ja terveyshallintotieteen synteesi osa II, 5op

353237S Pro gradu – tutkielma, osa II 20op                

353206S Kirjallinen kypsyyskoe 0op