Oppaan LTK - Lääketiede, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2015-16 (2015 aloittavat)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla lääkäriksi valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti terveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija saavuttaa seuraavat osaamistavoitteet:

Lääkäri ammattilaisena
- omaa ja ymmärtää keskeiset ammatilliset arvot, kuten ensisijaisesti potilaan edun mukainen toiminta, rehellisyys, kunnioitus ja luottamuksen säilyttäminen
- ymmärtää ja toimii ammatillisten eettisten periaatteiden mukaan, mukaan lukien yksilön autonomian kunnioitus, hyvän tekeminen ja vahingoittamisen välttäminen
- ymmärtää ja toteuttaa hoitosuositusten ja hyväksyttyjen hoitomenetelmien mukaista hoitoa, mukaan lukien tietoon perustuvan hoitosuostumuksen sekä hoidon rajojen esilletuonti
- osaa toimia terveydenhuollon ryhmän jäsenenä
- osaa arvostaa elinikäisen oppimisen tärkeyttä

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa
- hankkii ja omaa keskeiset kliiniset ja tieteelliset tiedot, taidot ja asenteet
- ymmärtää ja osaa soveltaa tieteellisiä metodeja potilastyöhön ja elinikäiseen oppimiseen
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa
- osaa kommunikoida tuloksellisesti potilaiden ja heidän omaistensa kanssa, toimii huomaavaisesti ja myötämielisesti ja osaa päättää tarvittaessa yhteydenpidon
- osaa vuorovaikutuksessa ja hoidossa huomioida potilaan ja hänen omaistensa uskonnollisen ja kulttuurisen taustan sekä sosiaaliset olosuhteet
- osaa välittää suullista ja kirjallista tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sekä omaksua tarvittaessa opettajan rooli

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa
- osaa antaa yksilöllistä, henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa potilashoitoa sekä laatia yleisten akuuttien ja kroonisten sairauksien hoitosuunnitelmat kaiken ikäisille potilaille
- osaa analyyttisesti, tutkimustietoon perustuen tehdä diagnooseja ja laatia hoitosuunnitelmia
- tuntee terveydenhuoltojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä arvostaa terveydenhuollon ja sen toimijoiden koordinaatiota hoidon jatkuvuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

- edistää potilaiden kattavaa ja korkeatasoista hoitoa sekä väestön terveydentilaa heidän kulttuuristaan, kielestään, etnisestä taustastaan, tai sosiaalisesta statuksestaan huolimatta
- ymmärtää terveyden edistämisen ja lääkärin vastuun tärkeyden koko yhteiskunnassa sekä osallistuu väestön hyvinvointia edistäviin projekteihin ja edistää terveydenhuoltopalveluiden organisaatioiden ja yhteiskuntaresurssien hyödyntämistä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lääkäri ihmisenä

- tunnistaa omat motivaatiot, arvot ja rajoitukset ja hankkii toisilta ehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi
- tunnistaa omat reaktionsa vaikeissa tilanteissa sekä pyrkii löytämään keinoja ahdistavien tilanteiden hallitsemiseksi
- ymmärtää reaktioidensa vaikutukset omaan elämäänsä ja työhönsä sekä pyrkii pitämään henkilökohtaisen elämän ja työelämän tasapainossa
- pystyy käsittelemään lääketieteellisiä virheitä ja osaa ottaa niistä oppia

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelu.

Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymävaihe

Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelmassa on 2011 alkanut opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä useiden opintojaksojen sijainti ja laajuus muuttuvat. Tämän johdosta Weboodissa olevia opintojaksokuvauksia päivitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi vuosittain.

Ennen vuotta 2015 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelu.

Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymävaihe

Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelmassa on 2011 alkanut opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä useiden opintojaksojen sijainti ja laajuus muuttuvat. Tämän johdosta Weboodissa olevia opintojaksokuvauksia päivitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi vuosittain.


Ennen vuotta 2015 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:

Yleisopinnot 37 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 293 op
Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op

 

Opintojen vaiheet

Lääketieteen opinnot jakaantuvat opintojaksoihin, joiden kuvaukset löytyvät tästä oppaasta. Eri jaksojen opintoja integroidaan mahdollisuuksien mukaan toisiinsa siten, että tärkeitä teoreettisia opintoja pyritään sisällyttämään kliiniseen vaiheeseen ja toisaalta opiskelun alusta lähtien pyritään opintojaksoihin tuomaan kliinisiä ongelmia ja vuorovaikutustaitoja.

Juonneopetus

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksella tavoiteltavia kompetensseja sekä koulutuksen erityisiä painopistealueita käsitellään koko opetusohjelman läpäisevissä opetusjuonteissa, joita ovat Lääkärin ammattiin kasvu (LAK) -juonne, Elinympäristö, elintavat ja terveys (EET) -juonne, sekä Evidence based medicine (EBM) -juonne.

Yleisopinnot 37 op

Yleisopinnot koostuvat juonneopetuksista seuraavasti:
Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 17 op
Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
Evidence Based Medicine – juonne 5 op

Lisäksi yleisopintoihin sisältyy tieto ja tutkimus -opintokokonaisuus 10 op

Kieliopinnot 6 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op (sisältyy EBM-juonteeseen)

Perus-, aine- ja syventävät opinnot 293 op
Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 293 opintopistettä.

Tutkielma 20 op

Lääketieteen koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Syventävien opintojen tutkielman suoritukseen sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallinen tutkielma sekä kypsyysnäyte (äidinkielen koe).  Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät koulutusohjelman www-sivulta. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon.

Harjoittelu 24 op

Opintoihin sisältyy harjoittelu (amanuenssuuri), jonka suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä. Vuonna 2011 ja myöhemmin opintonsa aloittaneet noudattavat uutta harjoitteluohjesääntöä, joka on astunut voimaan 1.1.2013 (päivitetty 1.1.2015 alkaen).

 

Opinnot lukukausittain (2015 aloittavat)

1. lukuvuosi (C1 ja C2)

040201A       Anatomia 14 op
040201A       Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y       Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A       Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 4 op, sisältäen
040013Y       Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y       Peruselvytys 0.5 op
040018Y       Terveydenhuollon etiikka 1.5 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 2 op, sisältäen
040028Y       EET-opinnot 2 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 2.5 op, sisältäen
902006Y       Vieras kieli 1.5 op
040031Y       EBM-opinnot 1 op

Tieto ja tutkimus
6,5 op
040021Y       Tieto ja tutkimus, työvälineet 0,5 op
040022Y       Tieto ja tutkimus, kirjallinen työ 1,5 op
040023Y       Tieto ja tutkimus, tieteellisen tutkimuksen perusteet 0,5 op
040024Y       Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op

041010Y       Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

yht. 58 op

2. lukuvuosi (C3 ja C4)

040106A       Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A       Fysiologia 15 op
040119A       Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040108A       Yleinen patologia 5 op
081803A       Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.5 op
901036Y       Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op
901037Y       Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito 2 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen
040117Y       Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A       Psykologia 4 op
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys
– juonne 1 op sisältäen
040119Y       Ympäristöterveydenhuolto 1 op
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 2 op sisältäen
040105Y       Epidemiologian perusteet 1.5 op
040032Y       EBM-opinnot 0.5 op

Tieto ja tutkimus
3.5 op
040025Y       Tieto ja tutkimus, luennot ja tentti / 1,5 op
040026Y       Tieto ja tutkimus, ryhmäharjoitukset / 1,0 op
040027Y       Tieto ja tutkimus, oppimistehtävät / 1,0 op

Perustieteiden integroidut opinnot 1 op sisältäen
040037Y       Patologia 1 op                    

yht. 60 op

3. lukuvuosi (C5 ja C6)

080601A       Anestesiologia I  4 op
080222A       Elinpatologia  I  6 op
080712A       Kirurgia I 16 op
040127A       Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080633A       Laboratoriolääketiede (ent. Kliininen kemia)  3 op
080803A       Radiologia I  3,5 op
080711A       Sisätautioppi I  16,5 op
081421A       Yleislääketiede 1 op

Perustieteiden integroidut opinnot 4 op sisältäen:        
040038Y       Anatomia 1 op
040039Y       Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
040040Y       Fysiologia 2 op

Lääkärin ammattiin kasvu
– juonne 1 op sisältäen
040036Y       LAK-opinnot 1 op
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys
– juonne sisältäen
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 0.5 op sisältäen
040033Y       EBM-opinnot 0.5 op
080707S       Harjoittelu 3 op

yht. 59.5 op

4. lukuvuosi (C7 ja C8)

080613A       Anestesiologia II 3 op
080223A       Elinpatologia II 2 op
080205A       Keuhkotautioppi 3 op
080714A       Kirurgia II 8 op
080302A       Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A       Neurokirurgia 3 op
080301A       Neurologia 6 op
080103A       Psykiatria 12 op
080716A       Sisätautioppi II 4,5 op
080202A       Oikeuslääketiede 4 op
081422A       Yleislääketiede 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys
– juonne 1 op sisältäen
040029Y       EET-opinnot 1 op
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 1.5 op sisältäen 
902007Y       Vieras kieli 1.5 op

080707S        Harjoittelu 6 op

yht. 61 op

5. lukuvuosi (C9 ja C10)

080224A       Elinpatologia III 2 op
080203A       Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A       Kliininen farmakologia ja lääkehoito 1 op
080503A       Lastenpsykiatria 3 op
080502A       Lastentautioppi 14 op
080505A       Perinnöllisyyslääketiede 2 op
080303A       Silmätaudit 4 op
080401A       Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
081423A       Yleislääketiede 5 op

080705S-01  Tutkielman tutkimussuunnitelma 4 op
080510A       OSCE

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen
040019Y      Terveydenhuollon etiikka 1 op
                  Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys
– juonne 1 op sisältäen
040030Y      EET-opinnot 1 op
                  Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 1 op sisältäen
040034Y      EBM-opinnot 1 op

080707S      Harjoittelu 6 op

yht. 59 op

6. lukuvuosi (C11 ja C12)

080916A       Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A       Geriatria 4 op
040116A       Kansanterveystiede 5 op
080204A       Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y       Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op
080813A       Radiologia II 2 op
080410A       Työterveyshuolto 2 op
081424A       Yleislääketiede 8 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 3 op sisältäen
040020Y       Terveydenhuollon etiikka 1 op
040017Y       Johtaminen terveydenhuollossa 2 op      
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne
                   Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine
– juonne 0.5 op sisältäen
040035Y       EBM-opinnot 0.5 op

080707S        Harjoittelu 9 op
080705S-02 Tutkielma 16 op
040300A       Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)              

yht.  62.5 op

 

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2015 aloittavat opiskelijat

 1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1

C3

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Anatomia 14 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

Tieto ja tutkimus 6.5 op:
Tieto ja viestintätekniikka
Tieteellinen viestintä

LAK 4 op:
Johdanto lääketieteen opintoihin   2 op
Terveydenhuollon etiikka 1.5 op
Peruselvytys 0.5 op

EET 2 op:   EET-opinnot 2 op

EBM 2.5 op:
Vieras kieli 1.5 op
EBM-opinnot 1 op

Fysiologia 15 op
Yleinen patologia 5 op
Mikrobiologia 10 op
Farmakologia ja toksikologia 10 op
Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.5 op
Toinen kotimainen kieli 3 op
Perustieteiden integroidut opinnot 1 op

LAK 8 op:
Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
Psykologia 4 op

Tieto ja tutkimus 3.5 op:
Tilastolliset menetelmät

EET 1 op:   Ympäristöterveydenhuolto 1 op

EBM 2 op:
Epidemiologian perusteet 1.5 op
EBM-opinnot 0.5 op

Elinpatologia I 6 op
Sisätautioppi I 16.5 op
Kirurgia I 16 op
Anestesiologia I 4 op
Kliininen kemia 3 op
Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
Radiologia I 3.5 op
Yleislääketiede 1 op
Perustieteiden integroidut opinnot  4 op

LAK 1 op:   LAK-opinnot 1 op

EBM 0.5 op:   EBM-opinnot 0.5 op

Anestesiologia II 3 op
Elinpatologia II 2 op
Keuhkotautioppi 3 op
Kirurgia II 8 op
Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
6 op
Neurologia 6 op
Neurokirurgia 3 op
Psykiatria 12 op
Sisätautioppi II 4.5 op
Yleislääketiede 1 op
Oikeuslääketiede 4 op

EET 1 op:   EET-opinnot 1 op

EBM 1.5 op:
Vieras kieli 1.5 op

Elinpatologia III 2 op
Iho- ja sukupuolitautioppi  5 op
Lastentautioppi 14 op
Lastenpsykiatria  3 op
Perinnöllisyyslääketiede 2 op
Silmätautioppi 4 op
Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
Kliininen farmakologia 1 op
Yleislääketiede 5 op
OSCE

LAK 1 op:
Terveydenhuollon etiikka 1 op

EET 1 op:   EET-opinnot 1 op

EBM 1 op:   EBM-opinnot 1 op

Fysiatria ja kuntoutus 5 op
Geriatria 4 op
Kansanterveystiede 5 op
Kliininen syöpätautioppi 4 op
Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op
Radiologia II 2 op
Yleislääketiede  8  op
Työterveyshuolto 2  op

LAK 3 op:
Terveydenhuollon etiikka 1 op
Johtaminen terveydenhuollossa 2op           

EBM 0.5 op:
EBM - opinnot 0.5 op

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op
tutkimussuunnitelma 4 op                          
tutkielma ja kypsyysnäyte 16 op                               

 

Harjoittelu yhteensä 24 op                      harjoittelu 3 op harjoittelu 6 op     harjoittelu 6 op        harjoittelu 9 op

         58 op

             60 op

         59.5 op

             61 op

                    59 op

              62.5 op

TUTKINNON KOKONAISLAAJUUS 360 op

 

Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen koulutusohjelmassa

C1 - C4
Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana noudatetaan lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka koulutusohjelman vastuuhenkilö hyväksyy.

C5 - C12
Kolmannesta opintovuodesta eteenpäin opetukseen tulee osallistua koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Edellisen lukuvuoden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuosien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä koulutusohjelman vastuuhenkilön päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyminen

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kolmannelle lukuvuodelle siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuna C5-lukukauden loppuun mennessä. C5 lukukauden aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen lukuvuoden lopputenteistä, joita ovat: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia ja immunologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin opiskelijoiden keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä jaettaessa harjoittelupaikkoja Lääketieteen killan välityksellä. 
 

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (377/2011) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää seuraavaa:
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on laillistetun lääkärin välitön johto ja valvonta.

Valtioneuvoston asetus (656/2012 § 3e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää, että lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta. Valviran ohjeistuksen mukaan opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon, jotta voi toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä. 

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivuilta sekä viransijaisuuskelpoisuuden hakemisesta lääketieteen koulutusohjelman www-sivuilta.

Peruskoulutuksen opas

Ohjeita ja määräyksiä opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa on kuvattu tiedekunnan peruskoulutuksen oppaassa 2015-16.


liite   Lääketieteen koulutusohjelman tutkintorakenne

TUTKINNON RAKENNE

Yleisopinnot

 Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 17 op
040013Y       Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y       Peruselvytys 0.5 op

Terveydenhuollon etiikka 3.5 op
040018Y       Terveydenhuollon etiikka 1.5 op (1 lkv)
040019Y       Terveydenhuollon etiikka 1 op (5 lkv)
040020Y       Terveydenhuollon etiikka 1 op (6 lkv)
040017Y       Johtaminen terveydenhuollossa 2 op
040117Y       Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A       Psykologia 4 op
040036Y       LAK–opinnot 1 op

 Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
040119Y       Ympäristöterveydenhuolto 1 op

EET – opinnot  4 op
040028Y       EET-opinnot 2 op (1. lkv)
040029Y       EET-opinnot 1 op (4 lkv)
040030Y       EET-opinnot 1 op (5 lkv)

Evidence Based Medicine –juonne 5 op
040105Y       Epidemiologian perusteet 1.5 op

EBM –opinnot  3.5 op
040032Y       EBM-opinnot 0.5 op (2. lkv)
040033Y       EBM-opinnot 0.5 op (3. lkv)
040034Y       EBM-opinnot 1 op (5 lkv)
040035Y       EBM-opinnot 0.5 op (6 lkv)

Tieto ja tutkimus 10 op
040021Y Tieto ja tutkimus, työvälineet 0,5 op (1 lkv)
040022Y Tieto ja tutkimus, kirjallinen työ 1,5 op (1 lkv)
040023Y Tieto ja tutkimus, tieteellisen tutkimuksen perusteet 0,5 op (1 lkv)
040024Y Tieto ja tutkimus, tiedonhaku 4 op (1 lkv)
040025Y Tieto ja tutkimus, Luennot ja tentti 1,5 op (2 lkv)
040026Y Tieto ja tutkimus, Ryhmäharjoitukset 1,0 op (2 lkv)
040027Y Tieto ja tutkimus, Oppimistehtävät 1 op (2 lkv)

Yleisopinnot yhteensä 37 op

Kieliopinnot

901036Y       Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito 1 op
901037Y       Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito  2 op
902006Y       Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)
902007Y       Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)

Kieliopinnot yhteensä 6 op

Perusopinnot

040201A       Anatomia 14 op
040201A       Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y       Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A       Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op 
040106A       Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A       Fysiologia 15 op
040118A       Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040108A       Yleinen patologia 5 op

Perusopinnot yhteensä 81 op  

Aineopinnot

Perustieteiden integroidut opinnot 5 op
040039Y       Lääketieteellinen biokemia 1 op (3 lkv)
040040Y       Fysiologia 2 op (3 lkv)
040038Y       Anatomia 1 op (3 lkv)
040037Y       Patologia 1 op (2 lkv)

Anestesiologia 11 op
080601A       Anestesiologia I 4 op
080613A       Anestesiologia II 3 op
080001Y       Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op

Patologia ja oikeuslääketiede 14 op
080222A       Elinpatologia I   6 op
080223A       Elinpatologia II 2 op
080224A       Elinpatologia III 2 op
080202A       Oikeuslääketiede 4 op

Sisätaudit ja keuhkosairausoppi 24 op
080205A       Keuhkosairausoppi 3 op
080711A       Sisätautioppi I 16,5 op
080716A       Sisätautioppi II 4,5 op        

Kirurgia 27 op
080712A       Kirurgia I 16 op
080714A       Kirurgia II 8 op
080304A       Neurokirurgia 3 op

Radiologia 7 op
081803A       Säteilyn turvallinen käyttö 1,5 op
080803A       Radiologia I 3,5 op
080813A       Radiologia II 2 op

Kliininen kemia ja kliininen farmakologia 5 op
040127A       Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
040128A       Kliininen farmakologia 1 op
080603A       Kliininen kemia 3 op

Lastentaudit ja lastenpsykiatria 17 op
080503A       Lastenpsykiatria 3 op
080502A       Lastentautioppi 14 op

Aistinelinsairaudet 16 op
080302A       Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080303A       Silmätaudit 4 op
080301A       Neurologia 6 op

Ehkäisevä lääketiede 11 op
080916A       Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A       Geriatria 4 op
080410A       Työterveyshuolto 2 op

Psykiatria 12 op
080511A       Psykiatria 12 op

Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
080203A       Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080401A       Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

Syöpätaudit ja perinnöllisyyslääketiede 8 op
080204A       Kliininen syöpätautioppi 4 op
080505A       Perinnöllisyyslääketiede 2 op
041010Y       Genomiikan kliinisiä sovelluksia 2 op

Yleislääketiede 15 op
081421A       Yleislääketiede 1 op (3. lkv)
081422A       Yleislääketiede 1 op (4 lkv)
081423A       Yleislääketiede 5 op (5 lkv)
081424A       Yleislääketiede 8 op (6 lkv)

Kansanterveystiede 5 op
040116A       Kansanterveystiede 5 op

Syventävät opinnot  (60 op)

Tutkielma ja kypsyysnäyte  20 op
080705S-01   Tutkielman opintosuunnitelma 4 op
040300A       Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)
080705S-02   Tutkielma 16 op

Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy lääketieteen aineopintoihin integroituja opintoja 40 op
Aineopinnot ja syventävät opinnot yhteensä 212 op

Harjoittelu

080707S        Harjoittelu 24 op 

Yhteensä 360 op