Oppaan LTK - Lääketiede, 2014-15 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot


LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 2014-15 (2014 aloittavat)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla lääkäriksi valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti terveydenhuollon tehtävissä asiantuntijana, kehittäjänä sekä työryhmän jäsenenä ja johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus perustuu uudistuvaan tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on johdettu osaamistavoitteista ja niitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija saavuttaa seuraavat osaamistavoitteet:

Lääkäri ammattilaisena
- omaa ja ymmärtää keskeiset ammatilliset arvot, kuten ensisijaisesti potilaan edun mukainen toiminta, rehellisyys, kunnioitus ja luottamuksen säilyttäminen
- ymmärtää ja toimii ammatillisten eettisten periaatteiden mukaan, mukaan lukien yksilön autonomian kunnioitus, hyvän tekeminen ja vahingoittamisen välttäminen
- ymmärtää ja toteuttaa hoitosuositusten ja hyväksyttyjen hoitomenetelmien mukaista hoitoa, mukaan lukien tietoon perustuvan hoitosuostumuksen sekä hoidon rajojen esilletuonti
- osaa toimia terveydenhuollon ryhmän jäsenenä
- osaa arvostaa elinikäisen oppimisen tärkeyttä

Tieteeseen perustuva tieto lääkärin ammatissa
- hankkii ja omaa keskeiset kliiniset ja tieteelliset tiedot, taidot ja asenteet
- ymmärtää ja osaa soveltaa tieteellisiä metodeja potilastyöhön ja elinikäiseen oppimiseen
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä

Vuorovaikutus lääkärin ammatissa
- osaa kommunikoida tuloksellisesti potilaiden ja heidän omaistensa kanssa, toimii huomaavaisesti ja myötämielisesti ja osaa päättää tarvittaessa yhteydenpidon
- osaa vuorovaikutuksessa ja hoidossa huomioida potilaan ja hänen omaistensa uskonnollisen ja kulttuurisen taustan sekä sosiaaliset olosuhteet
- osaa välittää suullista ja kirjallista tietoa terveydenhuollon ammattilaisille sekä omaksua tarvittaessa opettajan rooli

Kliininen ongelmanratkaisu lääkärin ammatissa
- osaa antaa yksilöllistä, henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet huomioivaa potilashoitoa sekä laatia yleisten akuuttien ja kroonisten sairauksien hoitosuunnitelmat kaiken ikäisille potilaille
- osaa analyyttisesti, tutkimustietoon perustuen tehdä diagnooseja ja laatia hoitosuunnitelmia
- tuntee terveydenhuoltojärjestelmän rakenteen ja toiminnan sekä arvostaa terveydenhuollon ja sen toimijoiden koordinaatiota hoidon jatkuvuuden, turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi

Lääkäri potilaan ja yhteisön tukijana

- edistää potilaiden kattavaa ja korkeatasoista hoitoa sekä väestön terveydentilaa heidän kulttuuristaan, kielestään, etnisestä taustastaan, tai sosiaalisesta statuksestaan huolimatta
- ymmärtää terveyden edistämisen ja lääkärin vastuun tärkeyden koko yhteiskunnassa sekä osallistuu väestön hyvinvointia edistäviin projekteihin ja edistää terveydenhuoltopalveluiden organisaatioiden ja yhteiskuntaresurssien hyödyntämistä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lääkäri ihmisenä

- tunnistaa omat motivaatiot, arvot ja rajoitukset ja hankkii toisilta ehdotuksia oman toimintansa parantamiseksi
- tunnistaa omat reaktionsa vaikeissa tilanteissa sekä pyrkii löytämään keinoja ahdistavien tilanteiden hallitsemiseksi
- ymmärtää reaktioidensa vaikutukset omaan elämäänsä ja työhönsä sekä pyrkii pitämään henkilökohtaisen elämän ja työelämän tasapainossa
- pystyy käsittelemään lääketieteellisiä virheitä ja osaa ottaa niistä oppia

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus

Koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) laajuus on 360 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa täyspäiväisesti opiskellen kuudessa vuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Lisäksi opintoihin sisältyy harjoittelu.

Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymävaihe

Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelmassa on parhaillaan käynnissä opetussuunnitelmauudistus, jonka myötä useiden opintojaksojen sijainti ja laajuus muuttuvat. Tämän johdosta Weboodissa olevia opintojaksokuvauksia päivitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi vuosittain. Tämän oppaan opintojaksokuvauksissa on kuvattuna lukuvuoden 2014-15 aikana totetutettava opetus eri opetussuunnitelmien mukaisena.

Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneiden koulutus etenee aikaisempien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne:

Yleisopinnot 29 op
Kieliopinnot 6 op
Perus-, aine- ja syventävät opinnot 301 op
Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op


Opintojen vaiheet

Lääketieteen opinnot jakaantuvat opintojaksoihin, joiden kuvaukset löytyvät tästä oppaasta. Eri jaksojen opintoja integroidaan mahdollisuuksien mukaan toisiinsa siten, että tärkeitä teoreettisia opintoja pyritään sisällyttämään kliiniseen vaiheeseen ja toisaalta opiskelun alusta lähtien pyritään opintojaksoihin tuomaan kliinisiä ongelmia ja vuorovaikutustaitoja.

Juonneopetus

Lääketieteen lisensiaatin koulutuksella tavoiteltavia kompetensseja sekä koulutuksen erityisiä painopistealueita käsitellään koko opetusohjelman läpäisevissä opetusjuonteissa, joita ovat Lääkärin ammattiin kasvu (LAK) -juonne, Elinympäristö, elintavat ja terveys (EET) -juonne, sekä Evidence based medicine (EBM) -juonne.

Yleisopinnot 29 op

Yleisopinnot koostuvat juonneopetuksista seuraavasti:
Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 9 op
Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
Evidence Based Medicine – juonne 5 op

Lisäksi yleisopintoihin sisältyy tieto ja tutkimus -opintokokonaisuus 10 op

Kieliopinnot 6 op

Tutkintoon sisältyvistä kieliopinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Opiskelijan tulee lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Toinen kotimainen kieli 3 op
Vieras kieli 3 op (sisältyy EBM-juonteeseen)

Perus-, aine- ja syventävät opinnot 301 op

Tutkintoon sisältyvien perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaislaajuus on 301 opintopistettä.

Tutkielma 20 op

Lääketieteen koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen laajuinen opinnäyte (tutkielma). Syventävien opintojen tutkielman suoritukseen sisältyy tutkimussuunnitelman laatiminen, kirjallinen tutkielma sekä kypsyysnäyte (äidinkielen koe). Tarkemmat ohjeet tutkielman tekemisestä löytyvät koulutusohjelman www-sivulta. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taidon.

Harjoittelu 24 op

Opintoihin sisältyy harjoittelu (amanuenssuuri), jonka suorittamisesta määrätään harjoitteluohjesäännössä. Vuonna 2011 ja myöhemmin opintonsa aloittaneet noudattavat uutta harjoitteluohjesääntöä, joka on astunut voimaan 1.1.2013.

Opinnot lukukausittain (2014 aloittavat)

1. luku vuosi (C1 ja C2)

040201A Anatomia 14 op
040201A Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 4 op, sisältäen

040013Y Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y Peruselvytys 0.5 op
040015Y Terveydenhuollon etiikka 1.5 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 2 op, sisältäen
041002Y-01 EET-opinnot 2 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 2.5 op, sisältäen
902006Y Vieras kieli 1.5 op
041001Y-01 EBM-opinnot 1 op

040012Y Tieto ja tutkimus 6,5 op
A. Tieto- ja viestintätekniikka
B. Tieteellinen viestintä

042001Y Perustieteiden integroidut opinnot 2 op

yht. 58 op


2. lukuvuosi (C3 ja C4)

040106A Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A Fysiologia 15 op
040119A Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040117Y Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A Psykologia 4 op
040108A Yleinen patologia 5 op
080803A-01 Säteily ja sen turvallinen käyttö (sisältyy radiologia I opintojaksoon) 1.5 op
901006Y Toinen kotimainen kieli 3 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
040119Y Ympäristöterveydenhuolto 1 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 2 op sisältäen
040105Y Epidemiologian perusteet 1.5 op
041001Y-02 EBM-opinnot 0.5 op

040012Y Tieto ja tutkimus 3.5 op
C. Tilastolliset menetelmät

042001Y Perustieteiden integroidut opinnot 2 op

yht. 61 op

3. lukuvuosi (C5 ja C6)

080601A Anestesiologia I 4 op
080222A Elinpatologia I 6 op
080712A Kirurgia I 16 op
040127A Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080633A Laboratoriolääketiede (ent. kliininen kemia) 3 op
080803A Radiologia I 3,5 op
080711A Sisätautioppi I 16,5 op
080427A-01 Yleislääketiede 1 op

042001Y Perustieteiden integroidut opinnot 3 op sisältäen:
042001Y-04 Anatomia 1 op
042001Y-01 Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 1 op
042001Y-02 Fysiologia 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen
041003Y-03 LAK-opinnot 1 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne sisältäen
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 0.5 op sisältäen
041001Y-03 EBM-opinnot 0.5 op

080707S Harjoittelu 3 op

yht. 58.5 op

4. lukuvuosi (C7 ja C8)

080613A Anestesiologia II 3 op
080223A Elinpatologia II 2 op
080205A Keuhkotautioppi 3 op
080714A Kirurgia II 8 op
080302A Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A Neurokirurgia 3 op
080301A Neurologia 6 op
080103A Psykiatria 12 op
080716A Sisätautioppi II 4,5 op
080202A Oikeuslääketiede 4 op
080427A-02 Yleislääketiede 1 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne sisältäen
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
041002Y-04 EET-opinnot 1 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1.5 op sisältäen
902007Y Vieras kieli 1.5 op

080707S Harjoittelu 6 op

yht. 61 op

5. lukuvuosi (C9 ja C10)

080224A Elinpatologia III 2 op
080203A Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A Kliininen farmakologia ja lääkehoito 1 op
080503A Lastenpsykiatria 3 op
080502A Lastentautioppi 14 op
080505A Perinnöllisyyslääketiede 2 op
080303A Silmätaudit 4 op
080401A Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080427A-03 Yleislääketiede 5 op

080705S-01 Tutkielman tutkimussuunnitelma 4 op
080510A-05 OSCE-tentti

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 1 op sisältäen
040015Y Terveydenhuollon etiikka 1 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 1 op sisältäen
041002Y-05 EET-opinnot 1 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 1 op sisältäen
041001Y-05 EBM-opinnot 1 op

080707S Harjoittelu 6 op

yht. 59 op

6. lukuvuosi (C11 ja C12)

080916A Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A Geriatria 4 op
040116A Kansanterveystiede 5 op
080204A Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op
080813A Radiologia II 2 op
080410A Työterveyshuolto 2 op
080427A-04 Yleislääketiede 8 op

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 3 op sisältäen
040015Y-04 Terveydenhuollon etiikka 1 op
040017Y Johtaminen terveydenhuollossa 2 op
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne
Lukuvuoden opintokokonaisuuksiin sisältyviä jaksoja

Evidence Based Medicine – juonne 0.5 op sisältäen
041001Y-06 EBM-opinnot 0.5 op

080707S Harjoittelu 9 op

080705S Tutkielma 16 op
040300A Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

yht. 62.5 op

 

LÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMARUNKO (tutkintoasetus 794/2004) 2014 aloittavat opiskelijat  

  1. lukuvuosi

2. lukuvuosi

3. lukuvuosi

4. lukuvuosi

5. lukuvuosi

6. lukuvuosi

C1

C3

C5-C6

C7-C8

C9-C10

C11-C12

Anatomia 14 op
Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

Perustieteiden integroidut opinnot 2 op

 

Tieto ja tutkimus 6.5 op:

   Tieto ja viestintätekniikka
   Tieteellinen viestintä

 

LAK 4 op:
Johdanto lääketieteen  opintoihin 2 op

 Terveydenhuollon etiikka 1.5 op
Peruselvytys 0.5 op

EET 2 op:
   EET-opinnot 2 op

EBM 2.5 op:
   Vieras kieli 1.5 op
   EBM-opinnot 1 op

 

Fysiologia 15 op

Psykologia 4 op

Yleinen patologia 5 op

Mikrobiologia 10 op

Farmakologia ja toksikologia 10 op

Potilaan haastattelu ja tutkiminen
4 op

Säteily ja sen turvallinen käyttö 1.5 op

Toinen kotimainen kieli 3 op

Perustieteiden integroidut opinnot 2 op

Tieto ja tutkimus 3.5 op:
   Tilastolliset menetelmät

EET 1 op:
   Ympäristöterveydenhuolto 1op

EBM 2 op:
   Epidemiologian perusteet 1.5 op
   EBM-opinnot 0.5 op

Elinpatologia I 6 op

Sisätautioppi I 16.5 op

Kirurgia I 16 op

Anestesiologia I 4 op

Kliininen kemia 3 op

Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op

Radiologia I 3.5 op

Yleislääketiede 1 op

Perustieteiden integroidut opinnot 3 op

LAK 1 op:
   LAK-opinnot 1 op

EBM 0.5 op:
   EBM-opinnot 0.5 op

Anestesiologia II 3 op

Elinpatologia II 2 op

Keuhkotautioppi 3 op

Kirurgia II 8 op

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op

Neurologia 6 op

Neurokirurgia 3 op

Psykiatria 12 op

Sisätautioppi II 4.5 op

Yleislääketiede 1 op

Oikeuslääketiede 4 op

 

EET 1 op:
    EET-opinnot 1 op

 

EBM 1.5 op:
   Vieras kieli 1.5 op

Elinpatologia III 2 op

Iho- ja sukupuolitautioppi  5 op

Lastentautioppi 14 op

Lastenpsykiatria  3 op

Perinnöllisyyslääketiede 2 op

Silmätautioppi 4 op

Synnytys- ja naistentautioppi 10 op

Kliininen farmakologia 1 op

Yleislääketiede 5 op

 

OSCE-tentti

LAK 1 op:
   Terveydenhuollon etiikka 1 op

EET 1 op:
    EET-opinnot 1 op

EBM 1 op:
    EBM-opinnot 1 op

 

Fysiatria ja kuntoutus 5 op

Geriatria 4 op

Kansanterveystiede 5 op

Kliininen syöpätautioppi 4 op

Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op

Radiologia II 2 op

Yleislääketiede  8  op

Työterveyshuolto 2  op

 

 

LAK 3 op:
  Terveydenhuollon etiikka 1 op
  Johtaminen terveyden-         huollossa 2 op  
         

EBM 0.5 op:
    EBM - opinnot 0.5 op

 

 

Lukuvuodelta toiselle siirtymisen edellytykset lääketieteen koulutusohjelmassa

C1 - C4
Kahden ensimmäisen opintovuoden aikana noudatetaan lääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka koulutusdekaani hyväksyy.

C5 - C12
Kolmannesta opintovuodesta eteenpäin opetukseen tulee osallistua koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Edellisen lukuvuoden pakolliset opetukset (ryhmäopetukset, seminaariopetukset, potilastutkimukset, harjoitustyöt ym.) tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kuin opiskelija voi siirtyä seuraavalle lukukaudelle. Lukuvuosien opintojen suoritusjärjestyksestä voi poiketa vain perustellusta syystä koulutusdekaanin päätöksellä hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) perustuen.

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyminen

Kolmannelle lukuvuodelle siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus tiedekunnan kansliaan erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kolmannelle lukuvuodelle siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuna C5-lukukauden loppuun mennessä. C5 lukukauden aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen lukuvuoden lopputenteistä, joita ovat: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia ja immunologia sekä farmakologia ja toksikologia.

Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin opiskelijoiden keskinäinen asema, ns. kladi, määritellään näiden oppiaineiden lopputenttien arvosanojen perusteella. Arvosanoista annetaan pisteitä seuraavasti:
5 = 5 p.
4 = 4 p.
3 = 3 p.
2 = 2 p.
1 = 1 p.
0 = 0 p.

Opiskelijan saavuttama arvosanoista laskettu pistemäärä ratkaisee hänen asemansa kladissa, jossa eniten pisteitä saanut on ensimmäisellä sijalla. Jos sama pistemäärä on kahdella tai useammalla, ratkaisee arpa keskinäisen aseman. Kladiasemalla on merkitystä jaettaessa harjoittelupaikkoja Lääketieteen killan välityksellä.

Lääketieteen kandidaatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan edelleen myöntää lääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

Viransijaisuuskelpoisuus

Valtioneuvoston asetus (377/2011) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää seuraavaa:
Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, mukaan lukien päivystys, laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja ne lääkärin peruskoulutukseen kuuluvat sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia, ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi toimia lääkärin tehtävässä laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Päivystävän lääkärin tehtävässä toimimisen edellytyksenä on lisäksi, että hänellä on laillistetun lääkärin välitön johto ja valvonta.

Valtioneuvoston asetus (104/2008 §3e) terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta määrää, että lääketieteen opiskelijalla ei ole oikeutta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivuilta sekä viransijaisuuskelpoisuuden hakemisesta lääketieteen koulutusohjelman www-sivuilta.

Peruskoulutuksen opas

Ohjeita ja määräyksiä opiskelusta lääketieteellisessä tiedekunnassa on kuvattu tiedekunnan peruskoulutuksen oppaassa 2014-15.

 

liite Lääketieteen koulutusohjelman tutkintorakenne

TUTKINNON RAKENNE

Yleisopinnot

Lääkärin ammattiin kasvu – juonne 9 op
040013Y Johdanto lääketieteen opintoihin 2 op
040016Y Peruselvytys 0.5 op
040015Y Terveydenhuollon etiikka 3.5 op
040017Y Johtaminen terveydenhuollossa 2 op
041003Y LAK–opinnot 1 op

Elinympäristö elintavat ja terveys – juonne 5 op
040119Y Ympäristöterveydenhuolto 1 op
041002Y EET – opinnot 4 op

Evidence Based Medicine –juonne 5 op
040105Y Epidemiologian perusteet 1.5 op
041001Y EBM –opinnot 3.5 op
040012Y Tieto ja tutkimus 10 op
A. Tieto ja viestintätekniikka
B. Tieteellinen viestintä
C. Tilastolliset menetelmät

Yleisopinnot yhteensä 29 op

Kieliopinnot

901006Y Toinen kotimainen kieli 3 op
902006Y Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)
902007Y Vieras kieli 1.5 op (sis. EBM –juonteeseen)

Kieliopinnot yhteensä 6 op

Perusopinnot

040201A Anatomia 14 op
040201A Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op
040116Y Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op
040103A Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op
040106A Farmakologia ja toksikologia 10 op
040112A Fysiologia 15 op
040118A Mikrobiologia ja immunologia 10 op
040117Y Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op
040104A Psykologia 4 op
040108A Yleinen patologia 5 op

Perusopinnot yhteensä 89 op

Aineopinnot

042001Y Perustieteiden integroidut opinnot 7 op
080601A Anestesiologia I 4 op
080613A Anestesiologia II 3 op
080222A Elinpatologia I 6 op
080223A Elinpatologia II 2 op
080224A Elinpatologia III 2 op
080205A Keuhkotautioppi 3 op
080712A Kirurgia I 16 op
080714A Kirurgia II 8 op
040127A Kliininen farmakologia ja reseptioppi 1 op
080603A Kliininen kemia 3 op
080803A Radiologia I (3,5 op) ja säteilyn turvallinen käyttö (1,5 op) yht 5 op
080813A Radiologia II 2 op
080711A Sisätautioppi I 16,5 op
080713A Sisätautioppi II 4,5 op
080302A Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 6 op
080304A Neurokirurgia 3 op
080301A Neurologia 6 op
080511A Psykiatria 12 op
080203A Iho- ja sukupuolitautioppi 5 op
040128A Kliininen farmakologia 1 op
080503A Lastenpsykiatria 3 op
080502A Lastentautioppi 14 op
080505A Perinnöllisyyslääketiede 2 op
080303A Silmätaudit 4 op
080401A Synnytys- ja naistentautioppi 10 op
080427A Yleislääketiede I-IV 15 op
080916A Fysiatria ja kuntoutus 5 op
080914A Geriatria 4 op
040116A Kansanterveystiede 5 op
080204A Kliininen syöpätautioppi 4 op
080001Y Lääkinnällinen pelastustoimi ja hoitoelvytys 4 op
080202A Oikeuslääketiede 4 op
080410A Työterveyshuolto 2 op
080510A OSCE-tentti

Syventävät opinnot (60 op)

Tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op
080705S-01 Tutkielman opintosuunnitelma 4 op
040300A Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)
080705S-02 Tutkielma 16 op

Lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy lääketieteen aineopintoihin integroituja opintoja 40 op

Aineopinnot ja syventävät opinnot yhteensä 212 op

Harjoittelu

080707S Harjoittelu 24 op

Yhteensä 360 op