Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Fysiikan koulutusohjelma

 

Fysiikan koulutusohjelman opinnot ovat uudistuneet Oulun yliopistossa. Fysiikan laitos koostuu kahdesta osastosta: AINEEN RAKENTEEN JA TOIMINNAN FYSIIKKA sekä MAAN JA AVARUUDEN FYSIIKKA. Osastojen tutkimusryhmissä tehdään kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Tutkijaopettajat kouluttavat uusia opiskelijoita fysiikan eri alojen asiantuntijoiksi.

Koulutusohjelmassa opiskelija voi perehtyä ja syventyä esimerkiksi siihen, miten satelliittien avulla tutkitaan Auringon aktiivisuuden vaihteluita ja niiden vaikutusta Maahan, mallinnetaan ionosfääriä ja revontulia tai pureudutaan aineen rakenteeseen, tutkitaan nestekiteitä tai lasereita tai kehitetään kiihdytinpohjaisia valolähteitä, etsitään pohjavettä, löydetään taloudellisesti merkittäviä malmiesiintymiä tai jopa timantteja, selvitetään, miten ja miksi mannerlaatat liikkuvat, selvitetään hermosolujen toiminnan lainalaisuuksia, mitä suprajohtavuus on, tutkitaan galakseja ja maailmankaikkeutta tai opitaan opettamaan ja havainnollistamaan fysiikkaa. Koulutusohjelmassa voi erikoistua myös aineenopettajaksi. Pääaineeksi voi valita biofysiikan, fysiikan, geofysiikan, teoreettisen fysiikan tai tähtitieteen. Nämä ovat eksakteja luonnontieteitä, joille on ominaista matemaattisten menetelmien käyttö.

Laitoksessa on kaksi osastoa, mutta luonnontieteiden kandidaatin opinnot ovat kaikille hyvin pitkälle samat. Tämä takaa hyvät tiedot fysiikan perusteissa, mahdollistaa pätevöitymisen monipuolisiin työelämän tehtäviin ja avaa ovet useisiin erikoistumislinjoihin. Maisteriopintovaiheessa on valittavana kolme suuntautumisvaihtoehtoa: Maan ja avaruuden fysiikan suuntautumisvaihtoehto, Aineen rakenteen ja toiminnan fysiikan suuntautumisvaihtoehto ja lisäksi aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto.

AINEEN RAKENTEEN JA TOIMINNAN FYSIIKASSA opiskellaan ja tutkitaan ainetta sen pienimmistä rakenneosasista solutasolle asti sekä aineen käyttäytymistä. Suuntautumisvaihtoehdossa voi erikoistua atomi-, molekyyli- ja materiaalifysiikkaan (pääaineena fysiikka) tai teoreettiseen fysiikkaan tai biofysiikkaan. Jos haluaa erikoistua ensin mainittuun, syventäviä fysiikan opintoja voi valita kahden spektroskopian tutkimusryhmän aloilta: Molekyylien ja materiaalien NMR (Nuclear Magnetic Resonance) -tutkimus ja Synkrotronisäteilyherätteinen (SR) elektronirakenteen ja dynamiikan tutkimus. Spektroskopian aloilla tehdään sekä kokeellista että teoreettista tutkimusta ja annetaan niihin liittyvää opetusta. SR-spektroskopiassa osallistutaan myös kansainvälisten kiihdytinpohjaisten valolähteiden sekä mittausasemien instrumentointiin. Teoreettisen fysiikan opiskelun tavoitteena on luonnontieteellisen ajattelutavan kehittäminen, ja keskeinen piirre on luonnonilmiöiden matemaattinen mallintaminen. Tutkimus kohdentuu etenkin kvanttimekaanisiin ilmiöihin aineen rakenteessa: suprajohtavuus ja supranesteet, kvanttipisteet ja nanoskaalan ilmiöt. Biofysiikassa opiskellaan biologisten systeemien eksaktia tutkimusta ja maisterivaiheessa voi erikoistua joko solujen toimintaan tai lääketieteen tekniikkaan. Biofysiikan tutkimus keskittyy hermosolujen signaloinnin selvittämiseen.

MAAN JA AVARUUDEN FYSIIKASSA opiskellaan ja tutkitaan maan ja lähiavaruuden fysiikkaa sekä tähtitiedettä. Suuntautumisvaihtoehdon tieteenaloina ovat avaruusfysiikka (pääaineena fysiikka), geofysiikka ja tähtitiede. Avaruusfysiikassa opiskellaan ja tutkitaan ylemmän ilmakehän, lähiavaruuden, aurinkotuulen, kosmisten säteiden ja auringon fysiikkaa. Geofysiikassa opiskellaan ja tutkitaan maapallon eri osien, ilmakehän, vesikehän ja kiinteän maan, fysikaalisia ominaisuuksia ja niiden ajallisia ja paikallisia muutoksia. Oulussa tutkimus keskittyy kiinteän maan rakenteiden, ominaisuuksien ja prosessien selvittämiseen. Tähtitieteessä tarkastellaan koko maailmankaikkeutta ja sen ilmiöitä eri mittakaavoissa.

 

Laitoksella edustettuina olevat TIETEENALAT ovat:
biofysiikka
kokeellinen fysiikka (atomi-, molekyyli- ja materiaalifysiikka ja avaruusfysiikka)
geofysiikka
teoreettinen fysiikka
tähtitiede

 

KOULUTUS
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK)
Ohjeellinen lukujärjestys

Filosofian maisterin tutkinto (FM)
Fysiikan koulutusohjelmassa on FM-opintoja varten valittavana kolme suuntautumisvaihtoehtoa:
o Maan ja avaruuden fysiikka (pääaineena fysiikka, tähtitiede tai geofysiikka)
o Aineen rakenteen ja toiminnan fysiikka (pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai biofysiikka)
o Aineenopettaja

 

Tarkemmin OPINNOISTA


KURSSIKUVAUKSET
Kurssikuvaukset löytyvät yliopiston www-sivuilta osoitteesta:
https://weboodi.oulu.fi/oodi/ kohdasta Hae.

Alla lista koulutusohjelman opintojaksoista. Lista opintojaksoita on myös opinto-oppaan sivuilla.


SIVUAINEOPINTOKOKONAISUUDET
Perus- ja aineopintokokonaisuuksia
Teknillisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetut opintojaksot ja -kokonaisuudet

 

FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT

 

 


FYSIIKKA (Physics)  


Yleisopinnot

koodi, nimi

 

op

General studies

code, name

 

credits

761012Y Omaopettajaohjaus

1

761012Y Senior tutoring

1

761011Y Orientoivat opinnot

2

761011Y Orientation course for new students

2

761013Y Pienryhmäohjaus

2

761013Y Tutoring

2

 

 

 

 

Fysiikan perusopinnot

koodi, nimi

 

op

Basic studies in physics

code, name

 

credits

761105P Atomi- ja ydinfysiikka

3

761105P Atomic and nuclear physics

3

761121P Fysiikan laboratoriotyöt 1

3

761121P Laboratory exercises in physics 1

3

766106P Fysiikan laboratoriotyöt 2

4

766106P Laboratory exercises in physics 2

4

761112P Fysiikan maailmankuva

3

761112P Physical world view

3

761102P Lämpöoppi

2

761102P Basic thermodynamics

2

761101P Perusmekaniikka

4

761101P Basic mechanics

4

761103P Sähkö- ja magnetismioppi

4

761103P Electricity and magnetism

4

761116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus

3

761116P Radiation physics, biology and safety

3

761104P Yleinen aaltoliikeoppi

3

761104P Wave motion

3

 

 

 

 

Fysiikan aineopinnot

 

Intermediate studies in physics

 

766329A Aaltoliike ja optiikka

6

766329A Wave motion and optics

6

766326A Atomifysiikka 1

6

766326A Atomic physics 1

6

766355A Avaruusfysiikan perusteet

5

766355A Basics of space physics

5

766309A Fysiikan ja kemian demonstraatiot

2

766309A Demonstrations in physics and chemistry

2

766308A Fysiikan laboratoriotyöt 3

6

766308A Laboratory exercises in physics 3

6

766338A Fysiikkaa aineenopettajille

4

766338A Physics for teachers

4

761386A Kypsyysnäyte

0

761386A Maturity test

0

766310A Laboratory Course in Electron Spectroscopy

2

766310A Laboratory Course in Electron Spectroscopy

2

761385A LuK-tutkielma ja seminaari

10

761385A B.Sc. thesis and seminar

10

766323A Mekaniikka (osa 1 3 op, osa 2 3 op)

6

766323A Mechanics (part 1 3 cu, part 2 3 cu)

6

761353A Plasmafysiikan perusteet

5

761353A Basics of plasma physics

5

766320A Soveltava sähkömagnetiikka

6

766320A Applied electromagnetism

6

761359A Spektroskooppiset menetelmät

5

761359A Spectroscopic methods

5

766319A Sähkömagnetismi

6

766319A Electromagnetism

6

766328A Termofysiikka

6

766328A Thermophysics

6

761337A Työharjoittelu

3-6

761337A Practical training

3-6

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

2

766334A Nuclear and particle physics

2

 

 

 

 

Fysiikan syventävät opinnot

 

Advanced studies in physics

 

766643S Atomifysiikan sovellutukset

4

766643S Applications of atom physics

4

761671S Atomifysiikka 2

8

761671S Atomic physics 2

8

766654S Aurinkofysiikka

8

766654S Solar physics

8

766645S Cluster Physics

3-6

766645S Cluster Physics

3-6

761673S Elektroni- ja ionispektroskopia

8

761673S Electron and ion spectroscopy

8

761648S Epäkoherentin sirontatutkan perusteet

8

761648S Fundamentals of incoherent scatter radar

8

766694S Erikoiskurssi

 

766694S Special course

 

766651S Fysiikan tutkimusprojekti

6

766651S Research project in physics

6

761644S Fysikaaliset mittaukset

6

761644S Physical measurements

6

766656S Heliosfäärifysiikka

8

766656S Heliospheric physics

8

761662S Infrapunaspektroskopia

8

761662S Infrared spectroscopy

8

761658S Ionosfäärifysiikka

8

761658S Ionospheric physics

8

761670S Kiinteän aineen NMR-spektroskopia

6

761670S NMR spectroscopy in solids

6

766655S Kosmiset säteet

8

766655S Cosmic rays

8

761686S Kypsyysnäyte

0

761686S Maturity test

0

761675S Laser- ja synkrotronisäteilyfysiikka

6

761675S Laser and synchrotron radiation physics

6

761664S Laserfysiikka

6

761664S Laser physics

6

761668S Laskennallinen fysiikka

6

761668S Computational physics

6

761657S Magnetosfäärifysiikka

8

761657S Magnetospheric physics

8

766677S Modern characterization methods in material science

6

766677S Modern characterization methods in material science

6

766660S Molekyylien ominaisuudet

6

766660S Molecular properties

6

761661S Molekyylifysiikka

8

761661S Molecular physics

8

766661S NMR-kuvaus

8

766661S NMR imaging

8

761663S NMR-spektroskopia

8

761663S NMR spectroscopy

8

761669S NMR-spektroskopian sovellukset

6

761669S Applications of NMR spectroscopy

6

761665S Optiikka

6

761665S Optics

6

761653S Plasmafysiikka

8

761653S Plasma physics

8

761683S Pro gradu -tutkielma

35

761683S Pro gradu thesis

35

761684S Pro gradu -tutkielma

20

761684S Pro gradu thesis

20

761649S Revontulifysiikka

6

761649S Auroral physics

6

766650S SR-fysiikan sovellutukset

4

766650S Applications of SR physics

4

766632S Sähkömagneettiset aallot

6

766632S Electromagnetic waves

6

761645S Tutkimustyön perusteet

6

761645S Introduction to experimental physical research

6

766669S Ydinmagneettinen relaksaatio

6

766669S Nuclear magnetic relaxation

6

 

 


GEOFYSIIKKA (Geophysics)  


Geofysiikan perusopinnot

koodi, nimi

 

op

Basic studies in geophysics

code, name

 

credits

762153P Geofysiikan laboratoriotyöt

2

762153P Geophysical laboratory experiments

2

762106P GIS ja paikkatiedon perusteet 1

3

762106P GIS and spatial data 1

3

762193P Hydrologian ja hydrogeofysiikan perusteet

4

762193P Introduction to hydrology and hydrogeophysics

4

762103P Johdatus geofysiikkaan

2

762103P Introduction to geophysics

2

762135P Johdatus globaaliin ympäristögeofysiikkaan

6

762135P Introduction to global environmental geophysics

6

762192P Kiinteän maan geofysiikka

3

762192P Solid Earth geophysics

3

 

 

 

 

Geofysiikan aineopinnot

 

Intermediate studies in geophysics

 

762332A Aerogeofysiikka

3

762332A Airborne geophysics

3

762322A Geomagnetismi

5

762322A Geomagnetism

5

762302A Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät

8

762302A Geophysical research methods of rock and soil

8

762304A Mittausaineiston käsittely

6

762304A Geophysical data processing

6

762361A Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa kotimaassa suoritetut kurssit

 

762361A An intermediate level course from another Finnish university

 

762363A Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ulkomailla suoritetut kurssit

 

762363A An intermediate level course from another university abroad

 

762321A Seismologia ja maan rakenne

5

762321A Seismology and the structure of the earth

5

762352A Työharjoittelu

5

762352A Practical training

5

 

 

 

 

Geofysiikan syventävät opinnot

 

Advanced studies in geophysics

 

762627S Aika-alueen sähkömagneettiset tutkimusmenetelmät

3

762627S Time-domain electromagnetic research methods

3

762629S Fennoskandian kallioperän geofysikaaliset ominaisuudet

4

762629S Geophysical properties of the crust and upper mantle in Fennoscandia

4

762620S Geofysiikan ATK

3

762620S Computers in geophysics

3

762662S Geofysiikan erikoisluennot

 

762662S Special courses in geophysics

 

762603S Geofysikaaliset kentät

8

762603S Geophysical field theory

8

762606S GIS ja paikkatiedon perusteet 2

3

762606S GIS and spatial data 2

3

762645S Kallioperägeologian ja geofysiikan maastokurssi

3

762645S Field course in bedrock mapping and applied geophysics

3

762679S Kypsyysnäyte

0

762679S Maturity test

0

762624S Maa- ja kallioperän sähköiset tutkimukset

5

762624S Electrical research methods of rock and soil

5

762628S Maan termiset prosessit

5

762628S Thermal processes of the earth

5

762616S Maatutkaluotaus

5

762616S Ground penetrating radar sounding

5

762625S Magnetotelluriikka

5

762625S Magnetotellurics

5

762636S Matalaseismiset luotaukset

6

762636S Shallow seismic soundings

6

762661S Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa kotimaassa suoritetut kurssit

 

762661S An advanced level course from another Finnish university

 

762663S Muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa ulkomailla suoritetut kurssit

 

762663S An advanced level course from another university abroad

 

762681S Opinnäyte (pro gradu -tutkielma ja esitelmä)

35

762681S M.Sc. work (thesis and seminar)

35

762684S Opintoretki

2

762684S Excursion

2

762612S Painovoima- ja magneettiset menetelmät

5

762612S Gravimetric and magnetic methods

5

762607S Petrofysiikka

6

762607S Physical properties of rocks

6

762630S Sähkömagneettisten kenttien mallintaminen

5

762630S Modelling of electromagnetic fields

5

762611S Sähkömagneettisten mittausten teoria

5

762611S Theory of electromagnetic methods

5

762605S Tulkintateoria

6

762605S Interpretation theory

6

762617S VLF-menetelmä

5

762617S VLF-method

5

762646S Ympäristögeologian ja geofysiikan maastokurssi

3

762646S Field course in environmental geology and applied geophysics

3


 

 


TEOREETTINEN FYSIIKKA (Theoretical Physics)  


Teoreettisen fysiikan perusopinnot

koodi, nimi

 

op

Basic studies in theoretical physics

code, name

 

credits

763101P Fysiikan matematiikkaa

6

763101P Mathematics for physics

6

763105P Johdatus suhteellisuusteoriaan 1

2

763105P Introduction to relativity 1

2

763114P Ohjelmoinnin perusteet

4

763114P Introduction to programming

4

 

 

 

 

Teoreettisen fysiikan aineopinnot

 

Intermediate studies in theoretical physics

 

763310A Analyyttinen mekaniikka

6

763310A Analytical mechanics

6

763306A Johdatus suhteellisuusteoriaan 2

2

763306A Introduction to relativity 2

2

763333A Kiinteän aineen fysiikka

4

763333A Solid state physics

4

763312A Kvanttimekaniikka I

10

763312A Quantum mechanics I

10

763313A Kvanttimekaniikka II

10

763313A Quantum mechanics II

10

763315A Numeerinen mallintaminen

4

763315A Numerical modelling

4

 

 

 

 

Teoreettisen fysiikan syventävät opinnot

 

Advanced studies in theoretical physics

 

763655S Astrohiukkasfysiikka

6

763655S Astroparticle physics

6

763654S Hydrodynamiikka

6

763654S Hydrodynamics

6

763629S Klassinen kenttäteoria

6

763629S Classical field theory

6

763628S Kondensoidun materian fysiikka

10

763628S Condensed matter physics

10

763622S Kvanttimekaniikan jatkokurssi

10

763622S Advanced course in quantum mechanics

10

763612S Kvanttimekaniikka I

10

763612S Quantum mechanics I

10

763613S Kvanttimekaniikka II

10

763613S Quantum mechanics II

10

763693S Kvanttioptiikkaa sähköisissä piireissä

6

763693S Quantum optics in electric circuits

6

763685S Kypsyysnäyte

0

763685S Maturity test

0

763616S Numeerinen ohjelmointi

6

763616S Numerical programming

6

763682S Pro gradu -tutkielma

20

763682S Pro gradu thesis

20

763683S Pro gradu -tutkielma

35

763683S Pro gradu thesis

35

763620S Statistinen fysiikka

10

763620S Statistical physics

10

763645S Suprajohtavuus

6

763645S Superconductivity

6

763698S Syventävä erikoiskurssi

6-10

763698S Advanced special course

6-10

763696S Sähköiset kuljetusilmiöt mesoskooppisissa rakenteissa

6

763696S Electronic transport in mesoscopic systems

6

763641S Tieteellinen ohjelmointi

6

763641S Programming

6

763650S Työharjoittelu

3

763650S Practice

3

763695S Yleinen suhteellisuusteoria

6

763695S General relativity

6


 

 

 


BIOFYSIIKKA (Biophysics)  


Biofysiikan perusopinnot 

koodi, nimi

 

op

Basic studies in biophysics 

code, name

 

credits

764162P Biofysiikan perusteet

3

764162P Basic biophysics

3

764103P Johdatus biofysiikkaan

2

764103P Introduction to biophysics

2

764115P Solujen biofysiikan perusteet

4

764115P Foundations of cellular biophysics

4

 

 

 

 

Biofysiikan aineopinnot

 

Intermediate studies in biophysics

 

764364A Biosysteemien analyysi ja simulointi

6

764364A Analysis and simulation of biosystems

6

764369A Lääkintälaitetekniikka

3

764369A Medical equipments

3

764338A Neurotieteen perusteet

5

764338A Basic neuroscience

5

764323A Solukalvojen biofysiikka

7

764323A Cell membrane biophysics

7

764337A Työharjoittelu

3-9

764337A Practical training

3-9

764327A Virtuaaliset mittausympäristöt

5

764327A Virtual measurement environments

5

 

 

 

 

Biofysiikan syventävät opinnot

 

Advanced studies in biophysics

 

764660S Bioelektroniikka

5

764660S Bioelectronics

5

764625S Biofysiikan laboratorioprojektit

4-9

764625S Laboratory projects of biophysics

4-9

764651S Biofysiikan tutkimusprojekti ja seminaari

10

764651S Research project in biophysics

10

764664S Biosysteemien analyysi ja simulointi

6

764664S Analysis and simulation of biosystems

6

764630S Epälineaaristen systeemien identifiointi

6

764630S Identification of nonlinear systems

6

764694S Erikoiskurssi

 

764694S Special course

 

764620S Hemodynamiikka

4

764620S Hemodynamics

4

764680S Hermoston tiedonkäsittely

5

764680S Neural information processing

5

764695S Kypsyysnäyte FM-tutkintoon

0

764695S Maturity test for MSc

0

764629S Lineaaristen systeemien identifiointi

5

764629S Identification of linear systems

5

764634S Lääketieteellinen fysiikka ja kuvantaminen

6

764634S Medical physics and imaging

6

764619S Molekyylien biofysiikka

4

764619S Molecular biophysics

4

764638S Neurotieteen perusteet

5

764638S Basic neuroscience

5

764697S Pro gradu -tutkielma

35

764697S Pro gradu thesis

35

764623S Solukalvojen biofysiikka

7

764623S Cell membrane biophysics

7

764632S Sähköfysiologiset mittaukset

6

764632S Electrophysiological recordings

6

764627S Virtuaaliset mittausympäristöt

5

764627S Virtual measurement environments

5

764606S Vuosittain vaihtuva aihe

3-9

764606S Special advanced course

3-9


 

 

 


TÄHTITIEDE (Astronomy)  


Tähtitieteen perusopinnot 

koodi, nimi

 

op

Basic studies in astronomy 

code, name

 

credits

765103P Johdatus tähtitieteeseen

2

765103P Introduction to astronomy

2

765106P Tähtitieteen historia

3

765106P History of astronomy

3

765104P Tähtitieteen perusteet

8

765104P Fundamentals of astronomy

8

 

 

 

 

Tähtitieteen aineopinnot

 

Intermediate studies in astronomy

 

765336A Astronomical observing techniques

5

765336A Astronomical observing techniques

5

765331A Aurinkokunnan dynamiikka

7

765331A Solar system dynamics

7

765394A Erikoiskurssi

 

765394A Special course

 

765330A Galaksit ja kosmologia

5

765330A Galaxies and cosmology

5

765354A Introduction to Nonlinear Dynamics

6

765354A Introduction to Nonlinear Dynamics

6

765367A Observational astrophysics and data analysis

6

765367A Observational astrophysics and data analysis

6

765303A Physics of the Solar System

7

765303A Physics of the Solar System

7

765343A Stellar structure and evolution

8

765343A Stellar structure and evolution

8

765304A Taivaanmekaniikka

5

765304A Celestial mechanics

5

765373A Theoretical astrophysics

7

765373A Theoretical astrophysics

7

765366A Tilastolliset menetelmät tähtitieteessä

5

765366A Statistical methods in astronomy

5

765368A Time series analysis in astronomy

6

765368A Time series analysis in astronomy

6

765353A Topics of modern astrophysics

5

765353A Topics of modern astrophysics

5

765333A Tähtitieteen tutkimusprojekti 1

7

765333A Study project in astronomy 1

7

765385A Vierailevan luennoitsijan antama kurssi

4-6

765385A Special course given by a visiting lecturer

4-6

 

 

 

 

Tähtitieteen syventävät opinnot

 

Advanced studies in astronomy

 

765631S Aurinkokunnan dynamiikka

7

765631S Solar system dynamics

7

765694S Erikoiskurssi

4-10

765694S Special course

4-10

765671S Gasdynamics and interstellar medium

8

765671S Gasdynamics and interstellar medium

8

765654S Introduction to Nonlinear Dynamics

6

765654S Introduction to Nonlinear Dynamics

6

765657S Kypsyysnäyte

0

765657S Maturity test

0

765661S Linnunradan rakenne ja kinematiikka

6

765661S Structure and kinematics of Milky Way

6

765667S Observational astrophysics and data analysis

6

765667S Observational astrophysics and data analysis

6

765621S Pro gradu -tutkielma

20

765621S Pro gradu thesis

20

765624S Pro gradu -tutkielma

35

765624S Pro gradu thesis

35

765676S Radiative Processes in Astro­physics

8

765676S Radiative Processes in Astrophysics

8

765648S Relativistic Astrophysics

8

765648S Relativistic Astrophysics

8

765643S Stellar structure and evolution

8

765643S Stellar structure and evolution

8

765673S Theoretical astrophysics

7

765673S Theoretical astrophysics

7

765617S Tietokonesimulaatiot

5

765617S Computer simulations

5

765666S Tilastolliset menetelmät tähtitieteessä

5

765666S Statistical methods in astronomy

5

765668S Time series analysis in astronomy

6

765668S Time series analysis in astronomy

6

765653S Topics of modern astrophysics

5

765653S Topics of modern astrophysics

5

765655S Tutkimusprojekti 2 / Työharjoittelu

6

765655S Research project

6

765608S Tähtijärjestelmien dynamiikka

7

765608S Stellar dynamics

7

765693S Tähtitieteen syventäviä opintoja muissa korkeakouluissa

 

765693S Advanced astronomy studies at other universities

 

765692S Vierailevan luennoitsijan antama kurssi

4-6

765692S Special course given by a visiting lecturer

4-6