Oppaan BMTK - Biokemia, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Biokemian tutkinto-ohjelma 2018-19


Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat, niiden reaktioita ja biologisiin tapahtumiin liittyviä kemiallisia muutoksia.

 

Yksinkertaisinkin elävä organismi on rakenteeltaan monimutkainen ja se sisältää lukuisia toisiinsa kytkeytyneitä toimintoja. Geenit hallitsevat solun tapahtumia ja geneettinen koodi määrää mitä ja millaisia meistä tulee. Geenit eivät kuitenkaan yksin riitä: niiden sisältämä tieto käännetään proteiinien aminohappojärjestykseksi ja toimivaksi rakenteeksi. Proteiinit solun työjuhtina huolehtivat solun toiminnasta. Solun sisältämät pienet molekyylit ovat osa aineenvaihduntaa, jossa ympäristöstä hankittu ravinto muutetaan energiaksi ja solun rakennusaineiksi. Lisäksi pienet molekyylit säätelevät geenien ja proteiinien toimintaa.

 

Joskus solun toiminta häiriintyy. Syynä voi olla virhe perimässä, muutos ympäristötekijöissä tai pelkkä sattuma. Häiriö saattaa johtaa esimerkiksi syövän, diabeteksen, kystisen fibroosin tai Alzheimerin taudin kehittymiseen. Tautitilojen synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi on ymmärrettävä, kuinka 20 000 geeniä, miljoonat erilaiset proteiinit ja tuhannet aineenvaihdunnan molekyylit toimivat yhdessä. Sairauksien hoidossa voidaan käyttää tarkasti suunniteltuja pieniä molekyylejä, jotka kohdekudokseen ohjattuina estävät tietyn reaktion. Lääkkeenä käytettäviä proteiineja voidaan tuottaa suuria määriä biotekniikan avulla. Lisäksi geeniterapian avulla on mahdollista korvata viallinen geeni toimivalla muodolla. Kaikkiin näihin kysymyksiin biokemisti etsii vastausta.

Biokemian koulutus

 

Biokemistien koulutuksessa siirryttiin syyslukukauden 2005 alusta EU:n sisällä yhtenäiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, jossa suoritetaan ensin 3-vuotinen kandidaatin tutkinto (LuK, Luonnontieteiden kandidaatti) ja sen jälkeen 2-vuotinen maisteriohjelma (FM, Filosofian maisteri). Tarkoituksena on harmonisoida eri yliopistojen biokemian tutkinnot toisiaan vastaaviksi, lyhentää keskimääräisiä valmistumisaikoja ja helpottaa liikkuvuutta yliopistosta toiseen EU:n sisällä. Ensimmäiset uuden tutkintojärjestelmän mukaiset maisteriohjelmat alkoivat syyslukukaudella 2008. Syksystä 2007 lähtien biokemian laitos on järjestänyt englanninkieliset Protein science and biotechnology -maisteriopinnot, jotka on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille.

 

Oulun yliopiston hallituksen päätöksellä Biokemian laitos yhdistyi Lääketieteellisen tiedekunnan Biolääketieteen laitokseen kuuluneen Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksen kanssa muodostaen uuden Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK). Hallinnollinen yhdistyminen tuli voimaan 1.1.2014 ja fyysinen yhdistyminen Kontinkankaan kampukselle toteutettiin kesällä 2014. Biokemian koulutusohjelman opetusjärjestelyt muuttuivat seuraavasti: Biokemian LuK-opintojen ensimmäinen lukuvuosi ja toinen syyslukukausi opetetaan Linnanmaan kampuksella (biokemian kurssien laboratorio-osuudet järjestetään Kontinkaalla) ja muut uuden tiedekunnan järjestämät LuK- ja maisterikurssit Kontinkankaan kampuksella.

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on, että ajankohtaista ja korkeatasoista opetusta ei voida antaa ilman vahvaa perustutkimustoimintaa, mikä näkyy tiedekunnan toimintaperiaatteessa. Biokemian alalla tarvitaan innovatiivisia huippuasiantuntijoita. Siten opetus nähdään kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä perus- että tohtorinkoulutus sekä mielellään myös ulkomailla tapahtuva post doctoral -koulutus.

 

Jatkokoulutuksella on tiedekunnassa merkittävä rooli. Väitöskirjatyö aloitetaan usein jo FM-tutkinnon loppuvaiheessa suoritettaessa erikoistyötä. Tiedekunnassa toimii useita kansainvälisen tason tutkijaryhmiä, joissa tällä hetkellä työskentelee noin 50 väitöskirjatyöntekijää. Jatkokoulutus on suunnitelmallisesti ohjattua, ja se tapahtuu selkeiden tutkimusprojektien puitteissa.

 

Biokemian koulutusohjelmasta valmistuneista filosofian maistereista valtaosa toimii yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä, osa on sijoittunut teollisuuden, kaupan ja erilaisten oppilaitosten palvelukseen, mm. tutkimus-, tuotekehitys-, viestintä- ja hallintotehtäviin. Valmistuneista filosofian maistereista noin viidennes on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon. Useimmat väitelleistä ovat myös suorittaneet jatko-opintoja ulkomailla.

 

Valmistuneista biokemisteistä noin puolet on sijoittunut työelämään Pohjois-Suomeen. Biokemistien työtilanne on tällä hetkellä hyvä

 

Biokemian opiskelu

 

Koulutussuunnittelija Jari Heikkinen opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yksittäiseen opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä sen sijaan voi aina kääntyä opintojakson vastuuhenkilön puoleen.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Oheisessa kuvassa on esitettynä ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku. Koska useilla biokemian kursseilla on esitietovaatimuksena jonkin muun kurssin hyväksytty suoritus, seuraamalla ohjeellista opintojen kulkusuunnitelmaa opiskelija varmistaa kursseille osallistumisen edellytykset.

 


Ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku

3. syksy

3. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Cellular communication

Kandidaatintutkielma

Fysiologinen biokemia*

Radiokemia ja säteilyturvallisuus*

Kypsyysnäyte

Final Examination

Virology

Introduction to Immunology

Valinnaisia opintoja

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

 

Ruotsin kieli, kirjallinen taito

Ruotsin kieli, suullinen taito

 

 

BIOLOGIA

Eläinfysiologia*

 

KEMIA

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I*

 

BIOLOGIA

Kehitysbiologia-histologia*

 

KOE-ELÄINKESKUS

Eläinten käyttö tutkimuksessa:

kurssi toimenpiteiden suorittajalle*

TIEDEKIRJASTO TELLUS

Tiedonhankintakurssi*

 

 

2. syksy

2. kevät

BIOKEMIA

Molekyylibiologia I

Aineenvaihdunta II

Protein chemistry I

BIOKEMIA

Physical biochemistry

Solun biologia

 

KEMIA

BIOLOGIA

Orgaaninen kema I*

Johdatus analyyttiseen kemiaan*

 

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

 

 

MATEMAATTISET TIETEET

Johdatus tilastotieteeseen

Tilastotieteen jatkokurssi

 

Valinnaisia opintoja

 

1. syksy

1. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Orientoivat opinnot

Aineenvaihdunta I

Biomolecules for biochemists

Biokemian menetelmät I

 

Mikrobiologia

 

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

English for biochemists I

BIOLOGIA

 

Solubiologia

 

 

KEMIA

KEMIA

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

Kemian perustyöt

Johdatus orgaaniseen kemiaan

 

* Suositeltavat valinnaiset opinnot


Biokemian opiskeluun liittyy useita kirjallisia työtehtäviä (työselostukset, pro gradu – tutkielma jne.), joissa opiskelija kirjallisuutta ja/tai kurssilla saatuja tuloksia hyväksi käyttäen tekee kirjallisen selonteon saamastaan aiheesta. Selonteko ei saa olla kopio toisen työstä, ja kaikki lainaukset toisen tekstistä, kuvista jne. pitää viittauksina tuoda selvästi esiin selonteossa. Kopiointi ja luvaton lainaus toisen tekstistä ovat kiellettyjä tekoja, jotka johtavat rangaistuksiin ja työn hylkäämiseen.

Biokemia sivuaineena

Biokemian opetukseen voi osallistua vapaasti rajoitukset huomi­oon ottaen: laboratorio-osuuksiin täytyy olla riittävät käytännön taidot; jos työtilat tai työvälineet eivät riitä kaikille, tehdään osallistujien kesken karsintaa.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun suoritettuja opintoja on vähintään 15 op (merkintä ”biokemian opintoja”). Merkintään ”Biokemian sivuainekokonaisuus” vaaditaan 25 op biokemian opintoja.

Kuulustelut ja arvosanat

Kuulustelujen aika ja paikka ilmoitetaan Weboodissa. Luentokurssien tentteihin on ilmoittauduttava annettuun aikaan mennessä WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). Arvosana-asteikko on 0–5 tai hyväksytty/hylätty. Alin hyväksytty arvosana on 1. Luentokursseista järjestetään kolme loppukoetta. Loppukokeeseen osallistuminen edellyttää luentokurssille ilmoittautumista ja se on suoritettava hyväksytysti saman kurssin aikana, ei eri lukuvuotena.

 

Biokemian LuK- ja FM-todistuksen pääaineen sekä sivuaineen arvosana lasketaan seuraavasti: Arvosteltujen opintojaksojen loppuarvosanat kerrotaan opintopistemäärällä. Arvosana on tulojen summa jaettuna opintopistemäärällä. Pro Gradu – tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon FM-todistuksen arvosanaa laskettaessa.

 

Opintokokonaisuuksien arvosanat määräytyvät seuraavasti:

 

1/5

välttävät tiedot

1,00 – 1,49

2/5

tyydyttävät tiedot

1,50 – 2,49

3/5

hyvät tiedot

2,50 – 3,49

4/5

kiitettävät tiedot

3,50 – 4,49

5/5

erinomaiset tiedot

4,50 – 5,00

 

Merkinnät opintokokonaisuuksista saa opintoasiainsihteeriltä.


Suuntautumisvaihtoehdot ja tutkinnot

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa yhden LuK-tutkinto­vaihtoehdon, Biokemia, ja kaksi maisterintutkintoa, joiden suuntautumisvaihtoehdot ovat Protein Science and Biotechnology ja Molekyylilääketiede.

 

1)   Biokemia. LuK-tutkinto.

2)   Protein Science and Biotechnology. FM-tutkinto.Opetuskieli on englanti.

3)   Molekyylilääketiede. FM-tutkinto. Opetuskieli on englanti.

 

Lisäksi Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun erillisen maisteriohjelman Master´s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology, jonka kurssit poikkeavat osittain Protein Science and Biotechnology – suuntautumisvaihtoehdon opinnoista.

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta aloitti vuonna 2017 Ulmin yliopiston kanssa toteuttavan kaksoistutkinto-ohjelman Master’s Degree Programme in Molecular medicine, johon valitaan viisi (5) uutta opiskelijaa Oulun yliopistoon.

 

Suoritettuaan LuK-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

 

LuK-tutkintoon biokemiassa vaaditaan vähintään 180 opintopistettä. Tämä voidaan saavuttaa 3 vuoden opiskelulla. Maisterin tutkintoon vaaditaan 120 opintopistettä syventäviä opintoja, ja tutkinto voidaan myöntää vasta kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintoja voi kuitenkin suorittaa ennen LuK-tutkintoa. LuK-tutkinnolle on rinnakkainen vaihtehto ”LuK-tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla”. Tähän vaihtoehtoon kuuluu pakollisia kieliopintoja auttamaan opiskelijaa sopeutumaan uuteen ympäristoon vaihto-opiskelun aikana. Opiskelija voi vapaasti valita kumman vaihtoehtoisen LuK-tutkinnon tahansa ja muuttaa myöhemmin vapaasti valintaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biokemistin tutkinto

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia

8 op

Tilastotiede

10 op

Valinnaiset opinnot*

48 op

Yhteensä vähintään

180  op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Biokemistin tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia

8 op

Tilastotiede

10 op

Sopivat kieliopinnot

enintään 10 op

Biokemian opinnot vaihtoyliopistossa

12-30 op

Muut valinnaiset opinnot*

8-36 op

Yhteensä vähintään

180  op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Suoritettuaan FM-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

Biokemistin tutkinto

FM

Pakolliset syventävät opinnot

50-60 op

Kypsyysnäyte

0 op

Valinnaiset opinnot

60-70  op

Yhteensä vähintään

120 op