Oppaan BMTK - Biokemia, 2017-18 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Biokemian tutkinto-ohjelma 2017-18


Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat, niiden reaktioita ja biologisiin tapahtumiin liittyviä kemiallisia muutoksia.

 

Yksinkertaisinkin elävä organismi on rakenteeltaan monimutkainen ja se sisältää lukuisia toisiinsa kytkeytyneitä toimintoja. Geenit hallitsevat solun tapahtumia ja geneettinen koodi määrää mitä ja millaisia meistä tulee. Geenit eivät kuitenkaan yksin riitä: niiden sisältämä tieto käännetään proteiinien aminohappojärjestykseksi ja toimivaksi rakenteeksi. Proteiinit solun työjuhtina huolehtivat solun toiminnasta. Solun sisältämät pienet molekyylit ovat osa aineenvaihduntaa, jossa ympäristöstä hankittu ravinto muutetaan energiaksi ja solun rakennusaineiksi. Lisäksi pienet molekyylit säätelevät geenien ja proteiinien toimintaa.

 

Joskus solun toiminta häiriintyy. Syynä voi olla virhe perimässä, muutos ympäristötekijöissä tai pelkkä sattuma. Häiriö saattaa johtaa esimerkiksi syövän, diabeteksen, kystisen fibroosin tai Alzheimerin taudin kehittymiseen. Tautitilojen synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi on ymmärrettävä, kuinka 20 000 geeniä, miljoonat erilaiset proteiinit ja tuhannet aineenvaihdunnan molekyylit toimivat yhdessä. Sairauksien hoidossa voidaan käyttää tarkasti suunniteltuja pieniä molekyylejä, jotka kohdekudokseen ohjattuina estävät tietyn reaktion. Lääkkeenä käytettäviä proteiineja voidaan tuottaa suuria määriä biotekniikan avulla. Lisäksi geeniterapian avulla on mahdollista korvata viallinen geeni toimivalla muodolla. Kaikkiin näihin kysymyksiin biokemisti etsii vastausta.

Biokemian koulutus

 

Biokemistien koulutuksessa siirryttiin syyslukukauden 2005 alusta EU:n sisällä yhtenäiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, jossa suoritetaan ensin 3-vuotinen kandidaatin tutkinto (LuK, Luonnontieteiden kandidaatti) ja sen jälkeen 2-vuotinen maisteriohjelma (FM, Filosofian maisteri). Tarkoituksena on harmonisoida eri yliopistojen biokemian tutkinnot toisiaan vastaaviksi, lyhentää keskimääräisiä valmistumisaikoja ja helpottaa liikkuvuutta yliopistosta toiseen EU:n sisällä. Ensimmäiset uuden tutkintojärjestelmän mukaiset maisteriohjelmat alkoivat syyslukukaudella 2008. Syksystä 2007 lähtien biokemian laitos on järjestänyt englanninkieliset Protein science and biotechnology -maisteriopinnot, jotka on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille.

 

Oulun yliopiston hallituksen päätöksellä Biokemian laitos yhdistyi Lääketieteellisen tiedekunnan Biolääketieteen laitokseen kuuluneen Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksen kanssa muodostaen uuden Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK). Hallinnollinen yhdistyminen tuli voimaan 1.1.2014 ja fyysinen yhdistyminen Kontinkankaan kampukselle toteutettiin kesällä 2014. Biokemian koulutusohjelman opetusjärjestelyt muuttuivat seuraavasti: Biokemian LuK-opintojen ensimmäinen lukuvuosi ja toinen syyslukukausi opetetaan Linnanmaan kampuksella (biokemian kurssien laboratorio-osuudet järjestetään Kontinkaalla) ja muut uuden tiedekunnan järjestämät LuK- ja maisterikurssit Kontinkankaan kampuksella.

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on, että ajankohtaista ja korkeatasoista opetusta ei voida antaa ilman vahvaa perustutkimustoimintaa, mikä näkyy tiedekunnan toimintaperiaatteessa. Biokemian alalla tarvitaan innovatiivisia huippuasiantuntijoita. Siten opetus nähdään kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä perus- että tohtorinkoulutus sekä mielellään myös ulkomailla tapahtuva post doctoral -koulutus.

 

Jatkokoulutuksella on tiedekunnassa merkittävä rooli. Väitöskirjatyö aloitetaan usein jo FM-tutkinnon loppuvaiheessa suoritettaessa erikoistyötä. Tiedekunnassa toimii useita kansainvälisen tason tutkijaryhmiä, joissa tällä hetkellä työskentelee noin 90 väitöskirjatyöntekijää. Jatkokoulutus on suunnitelmallisesti ohjattua, ja se tapahtuu selkeiden tutkimusprojektien puitteissa.

 

Biokemian koulutusohjelmasta valmistuneista filosofian maistereista valtaosa toimii yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä, osa on sijoittunut teollisuuden, kaupan ja erilaisten oppilaitosten palvelukseen, mm. tutkimus-, tuotekehitys-, viestintä- ja hallintotehtäviin. Valmistuneista filosofian maistereista noin viidennes on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon. Useimmat väitelleistä ovat myös suorittaneet jatko-opintoja ulkomailla.

 

Valmistuneista biokemisteistä noin puolet on sijoittunut työelämään Pohjois-Suomeen. Biokemistien työtilanne on tällä hetkellä hyvä

 

Biokemian opiskelu

 

Koulutussuunnittelija Jari Heikkinen opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yksittäiseen opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä sen sijaan voi aina kääntyä opintojakson vastuuhenkilön puoleen.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Oheisessa kuvassa on esitettynä ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku. Koska useilla biokemian kursseilla on esitietovaatimuksena jonkin muun kurssin hyväksytty suoritus, seuraamalla ohjeellista opintojen kulkusuunnitelmaa opiskelija varmistaa kursseille osallistumisen edellytykset.

 

 

Ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku

3. syksy

3. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Cellular communication

Kandidaatintutkielma

Fysiologinen biokemia*

Radiokemia ja säteilyturvallisuus*

Kypsyysnäyte

Final Examination

Virology*

Introduction to Immunology*

Valinnaisia opintoja

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

 

Ruotsin kieli, kirjallinen taito

Ruotsin kieli, suullinen taito

 

 

BIOLOGIA

Eläinfysiologia*

 

KEMIA

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I*

 

BIOLOGIA

Kehitysbiologia-histologia*

 

KOE-ELÄINKESKUS

Eläinten käyttö tutkimuksessa:

kurssi toimenpiteiden suorittajalle*

TIEDEKIRJASTO TELLUS

Tiedonhankintakurssi*

 

 

2. syksy

2. kevät

BIOKEMIA

Molekyylibiologia I

Aineenvaihdunta II

Protein chemistry I

BIOKEMIA

Physical biochemistry

Solun biologia

 

KEMIA

BIOLOGIA

Orgaaninen kema I*

Johdatus analyyttiseen kemiaan*

 

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

 

 

MATEMAATTISET TIETEET

Johdatus tilastotieteeseen

Tilastotieteen jatkokurssi

 

1. syksy

1. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Orientoivat opinnot

Aineenvaihdunta I

Biomolecules for biochemists

Biokemian menetelmät I

 

Mikrobiologia

 

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

English for biochemists I

BIOLOGIA

 

Solubiologia

 

 

KEMIA

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

Kemian perustyöt

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

 


* Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Biokemian opiskeluun liittyy useita kirjallisia työtehtäviä (työselostukset, pro gradu – tutkielma jne.), joissa opiskelija kirjallisuutta ja/tai kurssilla saatuja tuloksia hyväksi käyttäen tekee kirjallisen selonteon saamastaan aiheesta. Selonteko ei saa olla kopio toisen työstä, ja kaikki lainaukset toisen tekstistä, kuvista jne. pitää viittauksina tuoda selvästi esiin selonteossa. Kopiointi ja luvaton lainaus toisen tekstistä ovat kiellettyjä tekoja, jotka johtavat rangaistuksiin ja työn hylkäämiseen.

Biokemia sivuaineena

Biokemian opetukseen voi osallistua vapaasti rajoitukset huomi­oon ottaen: laboratorio-osuuksiin täytyy olla riittävät käytännön taidot; jos työtilat tai työvälineet eivät riitä kaikille, tehdään osallistujien kesken karsintaa.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun suoritettuja opintoja on vähintään 15 op (merkintä ”biokemian opintoja”). Merkintään ”Biokemian sivuainekokonaisuus” vaaditaan 25 op biokemian opintoja.

Kuulustelut ja arvosanat

Kuulustelujen aika ja paikka ilmoitetaan Weboodissa. Luentokurssien tentteihin on ilmoittauduttava annettuun aikaan mennessä WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). Arvosana-asteikko on 0–5 tai hyväksytty/hylätty. Alin hyväksytty arvosana on 1. Luentokursseista järjestetään kolme loppukoetta. Loppukokeeseen osallistuminen edellyttää luentokurssille ilmoittautumista ja se on suoritettava hyväksytysti saman kurssin aikana, ei eri lukuvuotena.

 

Biokemian LuK- ja FM-todistuksen pääaineen sekä sivuaineen arvosana lasketaan seuraavasti: Arvosteltujen opintojaksojen loppuarvosanat kerrotaan opintopistemäärällä. Arvosana on tulojen summa jaettuna opintopistemäärällä. Pro Gradu – tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon FM-todistuksen arvosanaa laskettaessa.

 

Opintokokonaisuuksien arvosanat määräytyvät seuraavasti:

 

1/5

välttävät tiedot

1,00 – 1,49

2/5

tyydyttävät tiedot

1,50 – 2,49

3/5

hyvät tiedot

2,50 – 3,49

4/5

kiitettävät tiedot

3,50 – 4,49

5/5

erinomaiset tiedot

4,50 – 5,00

 

Merkinnät opintokokonaisuuksista saa opintoasiainsihteeriltä.


Suuntautumisvaihtoehdot ja tutkinnot

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa yhden LuK-tutkinto­vaihtoehdon, Biokemia, ja kaksi maisterintutkintoa, joiden suuntautumisvaihtoehdot ovat Protein Science and Biotechnology ja Molekyylilääketiede.

 

1)   Biokemia. LuK-tutkinto.

2)   Protein Science and Biotechnology. FM-tutkinto.Opetuskieli on englanti.

3)   Molekyylilääketiede. FM-tutkinto. Opetuskieli on pääasiasssa englanti.

 

Lisäksi Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun erillisen maisteriohjelman Master´s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology, jonka kurssit poikkeavat osittain Protein Science and Biotechnology – suuntautumisvaihtoehdon opinnoista.

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta aloittaa vuonna 2017 Ulmin yliopiston kanssa toteuttavan kaksoistutkinto-ohjelman Master’s Degree Programme in Molecular medicine, johon valitaan viisi (5) uutta opiskelijaa Oulun yliopistoon.

 

Suoritettuaan LuK-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian ja tärkeimpien sivuaineiden peruskäsitteitä ja seurata ja arvioida niiden avulla alansa kehitystä
 • soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita ja käyttää tieteellisiä menetelmiä
 • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle
 • työskennellä vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja myös itsenäisesti
 • soveltaa oppimiaan asioita työelämässä
 • esitellä tietämystään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan

 

LuK-tutkintoon biokemiassa vaaditaan vähintään 180 opintopistettä. Tämä voidaan saavuttaa 3 vuoden opiskelulla. Maisterin tutkintoon vaaditaan 120 opintopistettä syventäviä opintoja, ja tutkinto voidaan myöntää vasta kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintoja voi kuitenkin suorittaa ennen LuK-tutkintoa. LuK-tutkinnolle on rinnakkainen vaihtehto ”LuK-tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla”. Tähän vaihtoehtoon kuuluu pakollisia kieliopintoja auttamaan opiskelijaa sopeutumaan uuteen ympäristoon vaihto-opiskelun aikana. Opiskelija voi vapaasti valita kumman vaihtoehtoisen LuK-tutkinnon tahansa ja muuttaa myöhemmin vapaasti valintaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biokemistin tutkinto

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia ja tilastotiede

18 op

Valinnaiset opinnot*

48 op

Yhteensä vähintään

180  op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Biokemistin tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia ja tilastotiede

18 op

Sopivat kieliopinnot

enintään 10 op

Biokemian opinnot vaihtoyliopistossa

12-30 op

Muut valinnaiset opinnot*

8-36 op

Yhteensä vähintään

180  op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Suoritettuaan FM-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
 • soveltaa tieteellistä tietoja ja tieteellisiä menetelmiä ja tehdä tieteellistä tutkimusta ohjatusti
 • analysoida ja arvioida tietoa ja tieteellistä aineistoa kriittisesti
 • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
 • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa etä kansainvälisissä työtehtävissä
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
 • soveltaa uutta tietoa uuden tutkimusaiheen alkuvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • osoittaa kykenevänsä tekemään tieteellistä työtä

Biokemistin tutkinto

FM

Pakolliset syventävät opinnot

50-60 op

Kypsyysnäyte

0 op

Valinnaiset opinnot

60-70  op

Yhteensä vähintään

120 op

 

LuK-tutkinnon kurssit

 

Yleisopinnot 8 op

op

lk.

Yksikkö

Orientoivat opinnot (740076Y)

2

1. sl–1. kl

BMTK

English for biochemists I (902100Y)

3

1. sl –1.kl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, kirjallinen taito (901050Y)

1

3. sl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, suullinen taito (901051Y)

2

3. sl

KVK

 

 

 

 

Biokemian perusopinnot 30 op

 

 

BMTK

Biomolecules for biochemists (740143P)

8

1. sl – 1. kl

Biokemian menetelmät I (740151P)

10

1. sl – 1.kl

 

Aineenvaihdunta I (740146P)

6

1. kl

 

Physical biochemistry (740145P)

6

2. kl

 

 

 

 

 

Biokemian aineopinnot 56 op

 

 

BMTK

Mikrobiologia (740363A)

6

1. kl

 

Molekyylibiologia I (740361A)

8

2. sl

 

Protein chemistry I (740364A)

8

2. sl

 

Aineenvaihdunta II (740367A)

6

2. sl

Solun biologia (740362A)

6

2. kl

Kandidaatintutkielma (740376A)

10

3. sl

Cellular communication (740366A)

6

3. sl

 

Kypsyysnäyte (740377A)

0

3. kl

Final examination (740372A)

6

3. kl

 

 

 

 

Kemia 20 op

 

 

Kemia

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P)

5

1. sl

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P)

5

1. sl

 

Kemian perustyöt (780123P)

5

1. sl

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P)

5

1. sl –1. kl

 

 

 

 

Biologia 8 op

 

 

Biologia

Solubiologia (750121P)

5

1. sl

 

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

(757122P)

3

2. kl

 

 

 

 

 

Tilastotiede 10 op

 

 

Mat. tieteet

Johdatus tilastotieteeseen (806118P)

5

2. kl

 

Tilastotieteen jatkokurssi (806119P)

5

2. kl

 

 

Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

 

Yksikkö

Orgaaninen kemia I (781305A)

5

2. sl

Kemia

Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P)

5

2. sl

Kemia

Eläinfysiologia (755323A) *

5

3. sl

Biologia

Tiedonhankintakurssi (030005P)

1

3. sl

Tellus

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I (781307A)

5

3. sl

Kemia

Introduction to immunology (740384A)

5

3. kl

BMTK

Radiokemia ja säteilyturvallisuus (740368A)

5

3. kl

BMTK

Fysiologinen biokemia  (740386A) *

5

3. kl

BMTK

Virology (740385A)

5

3. kl

BMTK

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajalle (040911S)

3

3. kl

Koe-eläinkeskus

Kehitysbiologia-histologia (755320A)

5

3. kl

Biologia

Pienryhmäohjaus / luottamustoimet (740074Y)

1,5

1.-3. vuosi

BMTK

  * ainakin toinen näistä kursseista on suoritettava

 

 

 


 

Muita  valinnaisia opintoja

 

 

Yksikkö

Orientation to research work (740383A) /

Orientation to biochemical work (740382A)

0-6

1.-3. vuosi

BMTK

Biochemical and biomedical Innovation (740381A)

2-5

1.-3. vuosi

BMTK

Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä   (740079Y)

1-10

1.-3. vuosi

BMTK

Practical teaching for biochemists (740075Y)

 

 

BMTK

Työelämäkurssi (740078Y)

6

1.-3. vuosi

BMTK

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

OyKKK

  Strateginen johtaminen (724103P)

5

1.-3.v, sl

 

  Johdon laskentatoimi (724105P)

5

1.-3.v, sl

 

  Markkinoinnin perusteet (724106P)

5

1.-3.v, sl

 

  Investointipäätökset (724109P)

5

1.-3.v, kl

 

 Taloustieteen perusteet (724110P)

5

1.-3.v, kl

 

Tuotantotalouden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

TUTA

  Tuotantotalouden peruskurssi (555225P)

5

1.-3.v, sl

 

  Projektinhallinnan peruskurssi (555285A)

5

1.-3.v, sl

 

  Product development (555242A)

5

1.-3.v, sl

 

  Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (555264P)

5

1.-3.v, kl

 

  Prosessi- ja laatujohtaminen (555286A)

5

1.-3.v, kl

 

Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuaine 25 op

 

 

OyKKK

  Entrepreneuring for Tomorrow (724811P)

5

1.-3.v, sl

 

  Building Change Through Entrepreneurship   (724812P)

5

1.-3.v, kl

 

 Entrepreneurship in Action (724813P)

5

1.-3.v,sl,k

 

 Introduction to Business Development (724814P)

5

1.-3.v, sl

 

  Entrepreneurial Assignment (724815P)

5

1.-3.v, sl

 

 Building Business Through Creativity and Collaboration (724816P)

5

1.-3.v, kl

 

 

Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 48 op valinnaisia opintoja. Suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa. Opiskelijat, jotka kuitenkin haluavat ottaa tutkintoonsa muita kursseja, voivat valita näiden 48 op:n hankkimiseksi muita suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjoamia kursseja, joiden sisältö ei mene oleellisesti päällekkäin Biokemian LuK-tutkinnon pakollisten kurssien kanssa. Muualla suoritetuista kursseista on syytä sopia etukäteen amanuenssi Jari Heikkisen kanssa. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja). Tämä kokonaisuus on suositeltavaa suorittaa joko kemiasta tai biologiasta (Biokemian LuK-tutkintoon kuuluvat näiden aineiden pakolliset kurssit luetaan mukaan 25 op:n kokonaisuuteen).

 

LuK-tutkinto kansainvälisellä  opiskelijavaihdolla, kurssit

 

Yleisopinnot 8 op

op

lk.

Yksikkö

Orientoivat opinnot (740076Y)

2

1. sl – 1. kl

BMTK

English for biochemists I (902100Y)

3

1. sl – 1. kl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, kirjallinen taito (901050Y)

1

3. sl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, suullinen taito (901051Y)

2

3. sl

KVK

 

 

 

 

Biokemian perusopinnot 30 op

 

 

BMTK

Biomolecules for biochemists (740143P)

8

1. sl – 1. kl

Biokemian menetelmät I (740151P)

10

1. sl – 1.kl

 

Aineenvaihdunta I (740146P)

6

1. kl

 

Physical biochemistry (740145P)

6

2. kl

 

 

 

 

 

Biokemian aineopinnot 56 op

 

 

BMTK

Mikrobiologia (740363A)

6

1. kl

 

Molekyylibiologia I (740361A)

8

2. sl

 

Protein chemistry I (740364A)

8

2. sl

 

Aineenvaihdunta II (740367A)

6

2. sl

Solun biologia (740362A)

6

2. kl

Kandidaatintutkielma (740376A)

10

3. sl

Cellular communication (740366A)

6

3. sl

 

Kypsyysnäyte (740377A)

0

3. kl

Final examination (740372A)

6

3. kl

 

 

 

 

Kemia 20 op

 

 

Kemia

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P)

5

1. sl

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P)

5

1. sl

 

Kemian perustyöt (780123P)

5

1. sl

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P)

5

1. sl –1. kl

 

 

 

Biologia 8 op

 

 

Biologia

Solubiologia (750121P)

5

1. sl

 

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

(757122P)

3

2. kl

 

 

 

 

 

Tilastotiede 10 op

 

 

Mat. tieteet

Johdatus tilastotieteeseen (806118P)

5

2. kl

 

Tilastotieteen jatkokurssi (806119P)

5

2. kl

 

 

 

 

 

 

Biokemian opinnot vaihtoyliopistossa 12-30op

 

3.kl

vaihtoyliopisto

 

 

 

 

Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

 

Yksikkö

Orgaaninen kemia I (781305A)

5

2. sl

Kemia

Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P)

5

2. sl

Kemia

Eläinfysiologia, luennot (755323A) *

5

2. kl

Biologia

Eläinfysiologia, harjoitukset (755327A)

5

3. sl

Biologia

Tiedonhankintakurssi (030005P)

1

3. sl

Tiedekirjasto Tellus

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I (781307A)

5

3. sl

Kemia

Introduction to immunology (740379A)

3

3. sl – 3.kl

BMTK

Pienryhmäohjaus / luottamustoimet (740074Y)

1,5

1.-3. vuosi

BMTK

  * ainakin yksi fysiologian kurssi on suoritettava. Fysiologinen biokemia on vaihtoehtoinen kurssi, mutta se pidetään normaalisti 3. vuoden kevätlukukaudella 

Muita valinnaisia opintoja

 

 

Yksikkö

Orientation to research work (740383A)/Orientation to biochemical work (740388A)

6

1.-3. vuosi

BMTK

Biochemical and biomedical Innovation (740381A)

2-5

1.-3. vuosi

BMTK

Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä   (740079Y)

1-10

1.-3. vuosi

BMTK

Practical teaching for biochemists (740075Y)

 

 

BMTK

Työelämäkurssi (740078Y)

6

1.-3. vuosi

BMTK

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

OyKKK

  Strateginen johtaminen (724103P)

5

1.-3.v, sl

 

  Johdon laskentatoimi (724105P)

5

1.-3.v, sl

 

  Markkinoinnin perusteet (724106P)

5

1.-3.v, sl

 

  Investointipäätökset (724109P)

5

1.-3.v, kl

 

 Taloustieteen perusteet (724110P)

5

1.-3.v, kl

 

Tuotantotalouden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

TUTA

  Tuotantotalouden peruskurssi (555225P)

5

1.-3.v, sl

 

  Projektinhallinnan peruskurssi (555285A)

5

1.-3.v, sl

 

  Product development (555242A)

5

1.-3.v, sl

 

  Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (555264P)

5

1.-3.v, kl

 

  Prosessi- ja laatujohtaminen (555286A)

5

1.-3.v, kl

 

Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuaine 25 op

 

 

OyKKK

  Entrepreneuring for Tomorrow (724811P)

5

1.-3.v, sl

 

  Building Change Through Entrepreneurship   (724812P)

5

1.-3.v, kl

 

 Entrepreneurship in Action (724813P)

5

1.-3.v, sl,kl

 

 Introduction to Business Development (724814P)

5

1.-3.v, sl

 

  Entrepreneurial Assignment (724815P)

5

1.-3.v, sl

 

 Building Business Through Creativity and Collaboration (724816P)

5

1.-3.v, kl

 

 

Sopivat kieliopinnot

Sopivat kieliopinnot, enintään 10 op, tulee suorittaa ennen vaihto-opiskelua. Opinnot voi valita kieli- ja viestintäkoulutuksen tai avoimen yliopiston tarjoamista kursseista. Sopivin aika kursseille on 2.sl – 3.sl. Vaihto-yliopiston opiskelun alussa tarjoamat kielikurssit hyväksytään myös.

Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon kansainvälisellä opiskelijavaihdolla sisältyy 38 – 48 op valinnaisia opintoja. Näistä vähintään 12 op täytyy suorittaa vaihtoyliopistossa (biokemian opintoja).  Oulun yliopiston tarjoamat suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa. Opiskelijat, jotka kuitenkin haluavat ottaa tutkintoonsa muita kursseja, voivat valita muita suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjoamia kursseja, joiden sisältö ei mene oleellisesti päällekkäin Biokemian LuK-tutkinnon pakollisten kurssien kanssa. Muualla suoritetuista kursseista on syytä sopia etukäteen koulutussuunnittelija Jari Heikkisen kanssa. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja). Tämä kokonaisuus on suositeltavaa suorittaa joko kemiasta tai biologiasta (Biokemian LuK-tutkintoon kuuluvat näiden aineiden pakolliset kurssit luetaan mukaan 25 op:n kokonaisuuteen).

 

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille suunnatut kurssit

 

op

lk.

 

Biomolecules (740148P)

5

sl – kl

 

Biomolecules for Bioscientists (740147P)

8

sl – kl

 

Aineenvaihdunta I (740149P)

4

kl

 

Mikrobiologia (740374A)

3

kl

 

Molekyylibiologia I (740373A)

4

sl

 

Biokemian menetelmät I (740144P)

8

sl – kl

 

 

FM-tutkintojen kurssit

Pakollisten ja suuntautumisvaihtoehdon valinnaisten kurssien (vähintään 3 kurssia) lisäksi opiskelija voi valita mitä tahansa muita valinnaisia kursseja tutkinnon minimilaajuuteen (120 op). Nämä voivat olla joko Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opiskelija voi opiskella vapaasti kummankin suuntautumisvaihtoehdon opintoja ja päättää vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä erikoistyön aiheen perusteella, kumman suuntautumisvaihtoehdon mukaan hän valmistuu.

 

Protein Science and Biotechnology (120 op)

Compulsory courses 60 op

op

lk.

 

Protein chemistry II (744626S)

5

autumn yr1

 

Molecular biology II (744627S)

5

autumn yr1

 

Biochemical methodologies II (747616S)

10

autumn yr1

 

Orientation to research work (744628S)/Orientation to biochemical work (744629S)

10-15

autumn yr1-spring yr1

 

MSc thesis (Pro gradu) (744691S)

30

 

 

MSc thesis, additional experimental work (744692S, in 5 ECTS blocks )

0-30

 

 

Maturity test (740672S)

0

 

 

 

 

 

 

Optional specialist courses (a minimum of 3 of these courses must be taken)

 

 

 

In silico methodologies in biochemistry and molecular medicine (747613S)

5

spring

 

Systems biology (744630S)

5

spring

 

Biochemistry and biotechnology of protein folding (747617S)

5

spring

 

Macromolecular X-ray crystallography (747614S)             

5

autumn

 

Introduction to structure-based drug discovery (747615S)

5

spring

 

 

 

 

 

Other optional courses

 

 

 

Dissertation (744631S)

15

 

 

Scientific communication for biochemists  ( 902154Y)

5

spring yr1

 

Scientific presentation (744625S)

1-2

 

 

Final examination in protein science and biotechnology (747694S)

10

 

 

Yeast genetics (744632S)

3-5

spring

 

Biochemical and biomedical Innovation (740381A)

2-5

yr1-yr2

 

Advanced Information Skills (300002M, Science and Technology  library Tellus)

1

 

 

Bioreactor technology (488321S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

autumn

 

Advanced course for biotechnology (488305S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

spring

 

Using animals in research - carrying out procedures

(040911S, Laboratory Animal Centre )*

3

spring

 

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuus 25 op

 

OyKKK

 

  Strateginen johtaminen (724103P)

5

autumn

 

  Johdon laskentatoimi (724105P)

5

autumn

 

  Markkinoinnin perusteet (724106P)

5

autumn

 

  Investointipäätökset (724109P)

5

spring

 

 Taloustieteen perusteet (724110P)

5

spring

 

Tuotantotalouden sivuainekokonaisuus 25 op

 

TUTA

 

  Tuotantotalouden peruskurssi (555225P)

5

autumn

 

  Projektinhallinnan peruskurssi (555285A)

5

autumn

 

  Product development (555242A)

5

autumn

 

  Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (555264P)

5

spring

 

  Prosessi- ja laatujohtaminen (555286A)

5

spring

 

Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuainekokonaisuus  25 op

 

OyKKK

 

  Entrepreneuring for Tomorrow (724811P)

5

autumn

 

  Building Change Through Entrepreneurship   (724812P)

5

spring

 

 Entrepreneurship in Action (724813P)

5

aut, spr

 

 Introduction to Business Development (724814P)

5

autumn

 

  Entrepreneurial Assignment (724815P)

5

autumn

 

 Building Business Through Creativity and Collaboration (724816P)

5

spring

 

*probably this course is not organized every year in English.

 

 

Molekyylilääketiede (120 op)

 

 

Pakolliset kurssit 50 op

op

lk.

 

 

Protein chemistry II (744626S)

5

autumn yr1

 

 

Molecular biology II (744627S)

5

autumn yr1

 

 

Orientation to research work (744628S)/Orientation to biochemical work (744629S)

10-15

autumn yr1-spring yr1

 

 

MSc thesis (Pro gradu) (744691S)

30

 

 

 

MSc thesis, additional experimental work (744692S, in 5 ECTS blocks )

0-30

 

 

 

Kypsyysnäyte (740672S)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuntautumisvaihtoehdon valinnaiset kurssit (vähintään 3 kurssia suoritettava)

 

 

 

 

Hypoxia response pathway – molecular mechanisms and medical applications (743664S)

5

autumn

 

 

Systems biology (744630S)

5

spring

 

 

Molecular, cell biological and genetic aspects of diseases (743665S)

5

autumn

 

 

Extracellular matrix (743662S)

5

autumn

 

 

Developmental biology, stem cells and tissue engineering (743663S)

5

spring

 

 

Tumor cell biology (743668S)

5

spring

 

 

 

 

 

 

 

Muita valinnaisia opintoja

 

 

 

 

In silico methodologies in biochemistry and molecular medicine (747613S)

5

spring

 

 

Biochemical methodologies II (747616S)

10

autumn

 

 

Dissertation (744631S)

15

 

 

 

Scientific communication for biochemists  ( 902154Y)

5

1st spring

 

 

Virology (743667S)

5

spring

 

 

Tieteellinen kokousesitelmä (744625S)

1-2

 

 

 

Introduction to immunology (743666S)

5

spring

 

 

Molekyylilääketieteen loppukuulustelu (743690S)

10

 

 

 

Yeast genetics (744632S)

3-5

spring

 

 

Tiedonhankinta opinnäytetyössä (300002M, Tiedekirjasto Tellus)

1

 

 

 

Biochemistry and biotechnology of protein folding (747617S)

5

spring

 

 

Biochemical and biomedical Innovation (740381A)

2-5

1.-2.vuosi

 

 

Bioreactor technology (488321S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

autumn

 

 

Advanced course for biotechnology (488305S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

autumn

 

 

Kasvihormonit (756627S, Biologian yksikkö)

4

spring

 

 

Biolääketieteellisen tutkimuksen kuvantamismenetelmät (580402S, Biolääketieteen laitos)

1-5

spring

 

 

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajalle (040911S, Koe-eläinkeskus)

3

spring

 

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

OyKKK

  Strateginen johtaminen (724103P)

 

5

autumn 

  Johdon laskentatoimi (724105P)

 

5

autumn

  Markkinoinnin perusteet (724106P)

 

5

autumn

  Investointipäätökset (724109P)

 

5

spring

 Taloustieteen perusteet (724110P)

 

5

spring

Tuotantotalouden sivuainekokonaisuus 25 op

 

 

TUTA

  Tuotantotalouden peruskurssi (555225P)

 

5

autumn 

  Projektinhallinnan peruskurssi (555285A)

 

5

autumn

  Product development (555242A)

 

5

autumn

  Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (555264P)

 

5

spring

  Prosessi- ja laatujohtaminen (555286A)

 

5

spring

Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuainekokonaisuus  25 op

 

 

OyKKK

  Entrepreneuring for Tomorrow (724811P)

 

5

autumn

  Building Change Through Entrepreneurship   (724812P)

 

5

spring

 Entrepreneurship in Action (724813P)

 

5

aut, spr

 Introduction to Business Development (724814P)

 

5

autumn

  Entrepreneurial Assignment (724815P)

 

5

autumn

 Building Business Through Creativity and Collaboration (724816P)

 

5

spring

 

 

 

 

 

 

Muita yliopisto-opintoja

 

 

 

 

International Master´s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology (120 op) 

 

 

Obligatory courses 60 op

op

Semester

 

 

Protein production and analysis (747618S)

10

Autumn yr1

 

 

Biochemical methodologies II (747616S)

10

Autumn yr1

 

 

Orientation to research work (744628S)/Orientation to biochemical work (744629S)

10-15

autumn yr1-spring yr1

 

 

MSc thesis (Pro gradu) (744691S)

30

 

 

 

MSc thesis, additional experimental work (744692S, in 5 ECTS blocks )

0-30

 

 

 

Maturity test (740672S)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Optional specialist courses (at least 3 must be taken)

 

 

 

 

In silico methodologies in biochemistry and molecular medicine (747613S)

5

spring

 

 

Systems biology (744630S)

5

spring

 

 

Biochemistry and biotechnology of protein folding (747617S)

5

spring

 

 

Macromolecular X-ray crystallography (747614S)             

5

autumn

 

 

Introduction to structure-based drug discovery (747615S)

5

spring

 

 

 

 

 

 

 

Optional courses

 

 

 

 

Dissertation (744631S)

15

 

 

 

Scientific presentation (744625S)

1-2

 

 

 

Final examination in protein science and biotechnology (747694S)

10

 

 

 

Scientific communication for biochemists  ( 902154Y)

5

Spring

 

 

Yeast genetics (744632S)

3-5

Spring

 

 

Biochemical and biomedical Innovation (740381A)

2-5

yr1-yr2

 

 

Information Skills for foreign degree students (030008P) Science and Technology  library Tellus)

1

 

 

 

Bioreactor technology (488321S) (Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Autumn

 

 

Advanced course for biotechnology (488305S) (Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Spring

 

 

Using animals in research - carrying out procedures

(040911S, Laboratory Animal Centre )*

3

Spring

 

 

 

 

 

 

Minor in Entrepreneurship  25 op

 

 

Oulu Business School

   Entrepreneuring for Tomorrow (724811P)

 

5

Autumn

    Building Change Through Entrepreneurship    (724812P)

 

5

Spring

   Entrepreneurship in Action (724813P)

 

5

Aut, Spr

   Introduction to Business Development (724814P)

 

5

Autumn

   Entrepreneurial Assignment (724815P)

 

5

Autumn

   Building Business Through Creativity and Collaboration (724816P)

 

5

Spring

 

Optional courses at any university

 

 

 

*probably this course is not organized every year in English

 

 

Molecular medicine with a double MSc degree (120 op)

 

Courses available in Oulu

cr

term

Protein chemistry II (744626S, compulsory)

5

Autumn yr1

Molecular biology II (744627S, compulsory)

5

Autumn yr1

Orientation to research work (744628S) /Orientation to biochemical work (744629S)

0-15

yr1-yr2

MSc thesis (Pro gradu) (744691S)

30

 

Maturity test (M.Sc. degree) (740672S)

0

 

Hypoxia response pathway – molecular mechanisms and medical applications (743664S)*

5

autumn

Molecular, cell biological and genetic aspects of diseases (743665S)*

5

autumn

Extracellular matrix (743662S)*

5

autumn

Biochemical methodologies II (747616S)

10

autumn

Macromolecular X-ray crystallography (747614S)             

5

autumn

Tumor cell biology (743668S)*

5

spring

Virology (743667S)

5

spring

Introduction to immunology (743666S)

5

spring

Scientific communication for biochemists  ( 902154Y)

5

spring

Systems biology (744630S)*

5

spring

Developmental biology, stem cells and tissue engineering (743663S)*

5

spring

In silico methodologies in biochemistry and molecular medicine (747613S)

5

spring

Introduction to structure-based drug discovery (747615S)

5

spring

Yeast genetics (744632S)

3-5

spring

Biochemistry and biotechnology of protein folding (747617S)

5

spring

Dissertation (744631S)

15

 

 

 

 

Courses available in Ulm

 

 

Current concepts in stem cell biology and regenerative medicine (8810772137)

6

autumn

Bioinformatics and systems biology (8810772138)

6

autumn

New drug discovery, development and evaluation (8810772139)

5

autumn

Practical training in laboratory methods and correlative imaging (8810772140)

13

autumn

Molecular oncology (8810772133)

12

spring

GLP/GSP and bioethics (8810772141)

6

spring

Trauma research and regenerative medicine (8810772134)

12

spring

Signaling pathways in stem cells, development and aging (8810772135)

12

autumn

Clinical trials and project management and funding (8810772142)

6

autumn

Infectious diseases and immune defense (8810772136)

12

autumn

Master thesis and disputation including journal club and progress report (8810780000)

30

autumn

 

Students from Oulu need to take one (but may take two) terms in Ulm, and vice versa. The first year autumn term is always in the home university. The term in the other university may be either the first year spring or the second year autumn. In the former case the pro gradu thesis is done in the second year autumn (and the first year spring courses are done in the second year spring) and in the latter case the pro gradu thesis is done in the second year spring.

 

Students choose for each 15 ECTS study period courses such that the period may comprise of e.g. one 5 ECTS course and 10 ECTS worth of research work, or two 5 ECTS courses and 5 ECTS worth of research work, or 15 ECTS worth of research work. The research work periods count ECTS´s towards the course Orientation to research work.

 

* Students should take a minimum 3 of the 6 optional specialist courses: Tumor cell biology, Hypoxia, ECM, Systems Biology, Developmental Biology, Disease aspects

 

 

Muita yliopisto-opintoja/ Optional courses at any universities

Valinnaisiin opintoihin hyväksytään tutkinnon minimilaajuuteen (120 op) myös missä tahansa yliopistoissa tehtyjä opintoja. Myös tutkimusyksikkojen, esim. Biocenter Oulun järjestämät kurssit hyväksytään. Kurssien täytyy liittyä biokemiaan ja niiden on oltava tasoltaan riittäviä. Kurssit eivät saa olla liian samankaltaisia aiemmin suoritettujen LuK- tai FM-kurssien kanssa. Opinnon kelpoisuuden voi varmistaa koulutussuunnittelija Jari Heikkiseltä erityisesti ulkomaisten opintojen osalta ennen kurssin suorittamista.

Other suitable courses taught at any university (for minimum 120 credits of MSc Degree) will be accepted as optional studies. Courses given in research units eg. Biocenter Oulu will be accepted. Courses must be connected to biochemistry or logically support some aspect of it and they will have to be at an appropriate level. The content of the courses must not be too similar to other courses which have counted towards the students BSc degree or towards their MSc. In all cases Education Designer Jari Heikkinen should be contacted to confirm acceptance / suitability. We would advise that this is done before the course is taken, especially in the case of courses taken from universities outside Finland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Henkilökunta

Osoite: Oulun yliopisto Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta PL 5400 90014 Oulun Yliopisto

 puh. 0294 48 1200 http://www.oulu.fi/fbmm

Päivitetty henkilökuntaluettelo on tiedekunnan www-sivuilla. E-mail-osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi