Oppaan BMTK - Biokemia, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Biokemian koulutus

 

Biokemistien koulutuksessa siirryttiin syyslukukauden 2005 alusta EU:n sisällä yhtenäiseen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen, jossa suoritetaan ensin 3-vuotinen kandidaatin tutkinto (LuK, Luonnontieteiden kandidaatti) ja sen jälkeen 2-vuotinen maisteriohjelma (FM, Filosofian maisteri). Tarkoituksena on harmonisoida eri yliopistojen biokemian tutkinnot toisiaan vastaaviksi, lyhentää keskimääräisiä valmistumisaikoja ja helpottaa liikkuvuutta yliopistosta toiseen EU:n sisällä. Ensimmäiset uuden tutkintojärjestelmän mukaiset maisteriohjelmat alkoivat syyslukukaudella 2008. Syksystä 2007 lähtien biokemian laitos on järjestänyt englanninkieliset Protein science and biotechnology -maisteriopinnot, jotka on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille.

 

Oulun yliopiston hallituksen päätöksellä Biokemian laitos yhdistyi Lääketieteellisen tiedekunnan Biolääketieteen laitokseen kuuluneen Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksen kanssa muodostaen uuden Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (BMTK). Hallinnollinen yhdistyminen tuli voimaan 1.1.2014 ja fyysinen yhdistyminen Kontinkankaan kampukselle toteutettiin kesällä 2014. Biokemian koulutusohjelman opetusjärjestelyt muuttuivat seuraavasti: Biokemian LuK-opintojen ensimmäinen lukuvuosi ja toinen syyslukukausi opetetaan Linnanmaan kampuksella (biokemian kurssien laboratorio-osuudet järjestetään Kontinkaalla) ja muut uuden tiedekunnan järjestämät LuK- ja maisterikurssit Kontinkankaan kampuksella.

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on, että ajankohtaista ja korkeatasoista opetusta ei voida antaa ilman vahvaa perustutkimustoimintaa, mikä näkyy tiedekunnan toimintaperiaatteessa. Biokemian alalla tarvitaan innovatiivisia huippuasiantuntijoita. Siten opetus nähdään kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä perus- että tohtorinkoulutus sekä mielellään myös ulkomailla tapahtuva post doctoral -koulutus.

 

Jatkokoulutuksella on tiedekunnassa merkittävä rooli. Väitöskirjatyö aloitetaan usein jo FM-tutkinnon loppuvaiheessa suoritettaessa erikoistyötä. Tiedekunnassa toimii useita kansainvälisen tason tutkijaryhmiä, joissa tällä hetkellä työskentelee noin 90 väitöskirjatyöntekijää. Jatkokoulutus on suunnitelmallisesti ohjattua, ja se tapahtuu selkeiden tutkimusprojektien puitteissa.

 

Biokemian koulutusohjelmasta valmistuneista filosofian maistereista valtaosa toimii yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä, osa on sijoittunut teollisuuden, kaupan ja erilaisten oppilaitosten palvelukseen, mm. tutkimus-, tuotekehitys-, viestintä- ja hallintotehtäviin. Valmistuneista filosofian maistereista noin viidennes on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon. Useimmat väitelleistä ovat myös suorittaneet jatko-opintoja ulkomailla.

 

Valmistuneista biokemisteistä noin puolet on sijoittunut työelämään Pohjois-Suomeen. Biokemistien työtilanne on tällä hetkellä hyvä

 

Biokemian opiskelu

 

Yliopistonlehtori Jari Heikkinen opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Yksittäiseen opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä sen sijaan voi aina kääntyä opintojakson vastuuhenkilön puoleen.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Oheisessa kuvassa on esitettynä ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku. Koska useilla biokemian kursseilla on esitietovaatimuksena jonkin muun kurssin hyväksytty suoritus, seuraamalla ohjeellista opintojen kulkusuunnitelmaa opiskelija varmistaa kursseille osallistumisen edellytykset.

 

 

Ohjeellinen biokemian LuK-tutkinnon opintojen kulku

3. syksy

3. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Cellular communication

Johdatus immunologiaan*

Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma)

Fysiologinen biokemia*

Radiokemia ja säteilyturvallisuus*

Kypsyysnäyte

Final Examination

Virologia’

Valinnaisa opintoja

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

 

Ruotsin kieli, kirjallinen taito

Ruotsin kieli, suullinen taito

 

 

BIOLOGIA

Eläinfysiologia, harjoitukset*

 

KEMIA

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I*

 

BIOLOGIA

Kehitysbiologia-histologia, luennot*

Kehitysbiologia-histologia, harjoitukset*

 

KOE-ELÄINKESKUS

Eläinten käyttö tutkimuksessa:

kurssi toimenpiteiden suorittajalle*

TIEDEKIRJASTO TELLUS

Tiedonhankintakurssi*

 

 

2. syksy

2. kevät

BIOKEMIA

Molekyylibiologia I

Aineenvaihdunta II

BIOKEMIA

Physical biochemistry

Solun biologia

Protein chemistry I

 

KEMIA

BIOLOGIA

Orgaaninen kema I*

Johdatus analyyttiseen kemiaan*

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

Eläinfysiologia, luennot*

 

 

MATEMAATTISET TIETEET

Johdatus tilastotieteeseen

Tilastotieteen jatkokurssi

 

1. syksy

1. kevät

BIOKEMIA

BIOKEMIA

Orientoivat opinnot

Aineenvaihdunta I

Biomolecules for biochemists

Biokemian menetelmät I

 

Mikrobiologia

Valmiustaitoja biokemisteille

 

KIELI- JA VIESTINTÄKOULUTUS

English for biochemists I

BIOLOGIA

 

Solubiologia

 

 

KEMIA

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B

Kemian perustyöt

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan

 


* Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

Biokemian opiskeluun liittyy useita kirjallisia työtehtäviä (työselostukset, pro gradu – tutkielma jne.), joissa opiskelija kirjallisuutta ja/tai kurssilla saatuja tuloksia hyväksi käyttäen tekee kirjallisen selonteon saamastaan aiheesta. Selonteko ei saa olla kopio toisen työstä, ja kaikki lainaukset toisen tekstistä, kuvista jne. pitää viittauksina tuoda selvästi esiin selonteossa. Kopiointi ja luvaton lainaus toisen tekstistä ovat kiellettyjä tekoja, jotka johtavat rangaistuksiin ja työn hylkäämiseen.

Biokemia sivuaineena

Biokemian opetukseen voi osallistua vapaasti rajoitukset huomi­oon ottaen: laboratorio-osuuksiin täytyy olla riittävät käytännön taidot; jos työtilat tai työvälineet eivät riitä kaikille, tehdään osallistujien kesken karsintaa.

 

Kaikille biokemian kursseille sekä tentteihin on ilmoittauduttava WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi) annettuun päivämäärään mennessä.

 

Biokemian sivuainemerkinnän saa, kun suoritettuja opintoja on vähintään 15 op (merkintä ”biokemian opintoja”). Merkintään ”Biokemian sivuainekokonaisuus” vaaditaan 25 op biokemian opintoja.

Kuulustelut ja arvosanat

Kuulustelujen aika ja paikka ilmoitetaan Weboodissa. Luentokurssien tentteihin on ilmoittauduttava annettuun aikaan mennessä WebOodin kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). Arvosana-asteikko on 0–5 tai hyväksytty/hylätty. Alin hyväksytty arvosana on 1. Luentokursseista järjestetään kolme loppukoetta. Loppukokeeseen osallistuminen edellyttää luentokurssille ilmoittautumista ja se on suoritettava hyväksytysti saman kurssin aikana, ei eri lukuvuotena.

 

Biokemian LuK- ja FM-todistuksen pääaineen sekä sivuaineen arvosana lasketaan seuraavasti: Arvosteltujen opintojaksojen loppuarvosanat kerrotaan opintopistemäärällä. Arvosana on tulojen summa jaettuna opintopistemäärällä. Pro Gradu – tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon FM-todistuksen arvosanaa laskettaessa.

 

Opintokokonaisuuksien arvosanat määräytyvät seuraavasti:

 

1/5

välttävät tiedot

1,00 – 1,49

2/5

tyydyttävät tiedot

1,50 – 2,49

3/5

hyvät tiedot

2,50 – 3,49

4/5

kiitettävät tiedot

3,50 – 4,49

5/5

erinomaiset tiedot

4,50 – 5,00

 

Merkinnät opintokokonaisuuksista saa opintoasiainsihteeriltä.


Suuntautumisvaihtoehdot ja tutkinnot

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa yhden LuK-tutkinto­vaihtoehdon, Biokemia, ja kaksi maisterintutkintoa, joiden suuntautumisvaihtoehdot ovat Protein Science and Biotechnology ja Molekyyli- ja solubiologia.

 

1)   Biokemia. LuK-tutkinto.

2)   Protein Science and Biotechnology. Opetetaan kokonaan englanniksi.

3)   Molekyyli- ja solubiologia. Opetuskieli on pääasiassa englanti.

 

Lisäksi Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille suunnatun erillisen maisteriohjelman Master´s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology, jonka kurssit poikkeavat osittain Protein Science and Biotechnology – suuntautumisvaihtoehdon opinnoista.

 

Suoritettuaan LuK-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian ja tärkeimpien sivuaineiden peruskäsitteitä ja seurata ja arvioida niiden avulla alansa kehitystä
 • soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita ja käyttää tieteellisiä menetelmiä
 • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle
 • työskennellä vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja myös itsenäisesti
 • soveltaa oppimiaan asioita työelämässä
 • esitellä tietämystään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan

 

LuK-tutkintoon biokemiassa vaaditaan vähintään 180 opintopistettä. Tämä voidaan saavuttaa 3 vuoden opiskelulla. Maisterin tutkintoon vaaditaan 120 opintopistettä syventäviä opintoja, ja tutkinto voidaan myöntää vasta kandidaatin tutkinnon jälkeen. Maisteriopintoja voi kuitenkin suorittaa ennen LuK-tutkintoa. LuK-tutkinnolle on rinnakkainen vaihtehto ”LuK-tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla”. Tähän vaihtoehtoon kuuluu pakollisia kieliopintoja auttamaan opiskelijaa sopeutumaan uuteen ympäristoon vaihto-opiskelun aikana. Opiskelija voi vapaasti valita kumman vaihtoehtoisen LuK-tutkinnon tahansa ja muuttaa myöhemmin vapaasti valintaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biokemistin tutkinto

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia ja tilastotiede

18 op

Valinnaiset opinnot*

48 op

Yhteensä vähintään

180 op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Biokemistin tutkinto kansainvälisellä opiskelijavaihdolla

LuK

Yleisopinnot

8 op

Biokemian perusopinnot

30 op

Biokemian aineopinnot

56 op

Kypsyysnäyte

0 op

Kemia

20 op

Biologia ja tilastotiede

18 op

Sopivat kieliopinnot

enintään 10 op

Biokemian opinnot vaihtoyliopistossa

12-30 op

Muut valinnaiset opinnot*

8-36 op

Yhteensä vähintään

180 op

* Tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja).

Suoritettuaan FM-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:

 • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä
 • soveltaa tieteellistä tietoja ja tieteellisiä menetelmiä ja tehdä tieteellistä tutkimusta ohjatusti
 • analysoida ja arvioida tietoa ja tieteellistä aineistoa kriittisesti
 • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti
 • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa etä kansainvälisissä työtehtävissä
 • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti
 • soveltaa uutta tietoa uuden tutkimusaiheen alkuvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • osoittaa kykenevänsä tekemään tieteellistä työtä

 

Biokemistin tutkinto

FM

Pakolliset syventävät opinnot

69-77 op

Kypsyysnäyte

0 op

Valinnaiset opinnot

43-51  op

Yhteensä vähintään

120 op

 

LuK-tutkinnon kurssit

 

Yleisopinnot 8 op

op

lk.

Yksikkö

Orientoivat opinnot (740076Y)

2

1. sl–1. kl

BMTK

English for biochemists I (902100Y)

3

1. sl –1. kl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, kirjallinen taito (901050Y)

1

3. sl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, suullinen taito (901051Y)

2

3. sl

KVK

 

 

 

 

Biokemian perusopinnot 30 op

 

 

BMTK

Biomolecules for biochemists (740143P)

8

1. sl – 1. kl

Biokemian menetelmät I (740144P)

8

1. sl – 1.kl

 

Aineenvaihdunta I (740146P)

6

1. kl

 

Valmiustaitoja biokemisteille (740150P)

2

1. kl

 

Physical biochemistry (740145P)

6

2. kl

 

 

 

 

 

Biokemian aineopinnot 56 op

 

 

BMTK

Mikrobiologia (740363A)

6

1. kl

 

Molekyylibiologia I (740361A)

8

2. sl

 

Protein chemistry I (740364A)

8

2. sl

 

Aineenvaihdunta II (740367A)

6

2. sl

Solun biologia (740362A)

6

2. kl

Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma) (740376A)

10

3. sl

Cellular communication (740366A)

6

3. sl

 

Kypsyysnäyte (740377A)

0

3. kl

Final examination (740372A)

6

3. kl

 

 

 

 

Kemia 20 op

 

 

Kemia

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P)

5

1. sl

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P)

5

1. sl

 

Kemian perustyöt (780123P)

5

1. sl

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P)

5

1. sl –1. kl

 

 

 

 

Biologia ja tilastotiede 18 op

 

 

 

Solubiologia (750121P)

5

1. sl

Biologia

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

(753122P)

3

2. kl

Biologia

Johdatus tilastotieteeseen (806118P)

5

2. kl

Mat.tieteet

Tilastotieteen jatkokurssi (806119P)

5

2. kl

Mat.tieteet

 

 

 

 

Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

 

Yksikkö

Orgaaninen kemia I (780305A)

5

2. sl

Kemia

Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P)

5

2. sl

Kemia

Eläinfysiologia, luennot (751323A) *

5

2. kl

Biologia

Eläinfysiologia, harjoitukset (755327A)

5

3. sl

Biologia

Tiedonhankintakurssi (030005P)

1

3. sl

Tiedekirjasto Tellus

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I (780307A)

5

3. sl

Kemia

Introduction to immunology (740379A)

3

3. sl – 3.kl

BMTK

Radiokemia ja säteilyturvallisuus (740368A)

5

3. kl

BMTK

Fysiologinen biokemia  (740371A) *

4

3. kl

BMTK

Virology (740380A)

3

3. kl

BMTK

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajalle (040911S)

2,5

3. kl

Koe-eläinkeskus

Kehitysbiologia-histologia, luennot (751320A)

5

3. kl

Biologia

Kehitysbiologia-histologia, harjoitukset (755317A)

5

3. kl

Biologia

Pienryhmäohjaus / luottamustoimet (740074Y)

1,5

1.-3. vuosi

BMTK

  * ainakin toinen näistä kursseista on suoritettava

 

 

 

 

Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 48 op valinnaisia opintoja. Suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa. Opiskelijat, jotka kuitenkin haluavat ottaa tutkintoonsa muita kursseja, voivat valita näiden 48 op:n hankkimiseksi muita suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjoamia kursseja, joiden sisältö ei mene oleellisesti päällekkäin Biokemian LuK-tutkinnon pakollisten kurssien kanssa. Muualla suoritetuista kursseista on syytä sopia etukäteen yliopistonlehtori Jari Heikkisen kanssa. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja). Tämä kokonaisuus on suositeltavaa suorittaa joko kemiasta tai biologiasta (Biokemian LuK-tutkintoon kuuluvat näiden aineiden pakolliset kurssit luetaan mukaan 25 op:n kokonaisuuteen).

 

 

 

LuK-tutkinto kansainvälisellä  opiskelijavaihdolla, kurssit

 

Yleisopinnot 8 op

op

lk.

Yksikkö

Orientoivat opinnot (740076Y)

2

1. sl – 1. kl

BMTK

English for biochemists I (902100Y)

3

1. sl – 1. kl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, kirjallinen taito (901050Y)

1

3. sl

KVK

Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli, suullinen taito (901051Y)

2

3. sl

KVK

 

 

 

 

Biokemian perusopinnot 30 op

 

 

BMTK

Biomolecules for biochemists (740143P)

8

1. sl – 1. kl

Biokemian menetelmät I (740144P)

8

1. sl – 1.kl

 

Aineenvaihdunta I (740146P)

6

1. kl

 

Valmiustaitoja biokemisteille (740150P)

2

1. kl

 

Physical biochemistry (740145P)

6

2. kl

 

 

 

 

 

Biokemian aineopinnot 56 op

 

 

BMTK

Mikrobiologia (740363A)

6

1. kl

 

Molekyylibiologia I (740361A)

8

2. sl

 

Protein chemistry I (740364A)

8

2. sl

 

Aineenvaihdunta II (740367A)

6

2. sl

Solun biologia (740362A)

6

2. kl

Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma) (740376A)

10

3. sl

Cellular communication (740366A)

6

3. sl

 

Kypsyysnäyte (740377A)

0

3. kl

Final examination (740372A)

6

3. kl

 

 

 

 

Kemia 20 op

 

 

Kemia

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P)

5

1. sl

 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (780118P)

5

1. sl

 

Kemian perustyöt (780123P)

5

1. sl

 

Johdatus orgaaniseen kemiaan (780116P)

5

1. sl –1. kl

 

 

 

 

Biologia ja tilastotiede 18 op

 

 

 

Solubiologia (750121P)

5

1. sl

Biologia

Genetiikan perusteiden luennot biokemisteille

(753122P)

3

2. kl

Biologia

Johdatus tilastotieteeseen (806118P)

5

2. kl

Mat.tieteet

Tilastotieteen jatkokurssi (806119P)

5

2. kl

Mat.tieteet

 

 

 

 

Sopivat kieliopinnot, enintään 10 op

 

2.sl-3.kl

KVK

 

 

 

 

Biokemian opinnot vaihtoyliopistossa 12-30op

 

3.kl

vaihtoyliopisto

 

 

 

 

Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

 

Yksikkö

Orgaaninen kemia I (780305A)

5

2. sl

Kemia

Johdatus analyyttiseen kemiaan (780119P)

5

2. sl

Kemia

Eläinfysiologia, luennot (751323A) *

5

2. kl

Biologia

Eläinfysiologia, harjoitukset (755327A)

5

3. sl

Biologia

Tiedonhankintakurssi (030005P)

1

3. sl

Tiedekirjasto Tellus

Orgaanisen kemian lab.harjoitukset I (780307A)

5

3. sl

Kemia

Introduction to immunology (740379A)

3

3. sl – 3.kl

BMTK

Radiokemia ja säteilyturvallisuus (740368A)

5

3. kl

BMTK

Fysiologinen biokemia  (740371A) *

4

3. kl

BMTK

Virology (740380A)

3

3. kl

BMTK

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajalle (040911S)

2,5

3. kl

Koe-eläinkeskus

Kehitysbiologia-histologia, luennot (751320A)

5

3. kl

Biologia

Kehitysbiologia-histologia, harjoitukset (755317A)

5

3. kl

Biologia

Pienryhmäohjaus / luottamustoimet (740074Y)

1,5

1.-3. vuosi

BMTK

  * ainakin yksi fysiologian kurssi on suoritettava. Fysiologinen biokemia on vaihtoehtoinen kurssi, mutta se pidetään normaalisti 3. vuoden kevätlukukaudella


 

Sopivat kieliopinnot

Sopivat kieliopinnot, enintään 10 op, tulee suorittaa ennen vaihto-opiskelua. Opinnot voi valita kieli- ja viestintäkoulutuksen tai avoimen yliopiston tarjoamista kursseista. Sopivin aika kursseille on 2.sl – 3.sl. Vaihto-yliopiston opiskelun alussa tarjoamat kielikurssit hyväksytään myös.

Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon kansainvälisellä opiskelijavaihdolla sisältyy 38 – 48 op valinnaisia opintoja. Näistä vähintään 12 op täytyy suorittaa vaihtoyliopistossa (biokemian opintoja).  Oulun yliopiston tarjoamat suositeltavat valinnaiset kurssit sijoitetaan lukujärjestykseen optimoidusti muiden, pakollisten kurssien kanssa. Opiskelijat, jotka kuitenkin haluavat ottaa tutkintoonsa muita kursseja, voivat valita muita suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen tarjoamia kursseja, joiden sisältö ei mene oleellisesti päällekkäin Biokemian LuK-tutkinnon pakollisten kurssien kanssa. Muualla suoritetuista kursseista on syytä sopia etukäteen yliopistonlehtori Jari Heikkisen kanssa. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuus (perus- / aineopintoja). Tämä kokonaisuus on suositeltavaa suorittaa joko kemiasta tai biologiasta (Biokemian LuK-tutkintoon kuuluvat näiden aineiden pakolliset kurssit luetaan mukaan 25 op:n kokonaisuuteen).

 

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnatut kurssit

 

op

lk.

 

Biomolecules (740148P)

5

sl – kl

 

Biomolecules for Bioscientists (740147P)

8

sl – kl

 

Aineenvaihdunta I (740149P)

4

kl

 

Mikrobiologia (740374A)

3

kl

 

Molekyylibiologia I (740373A)

4

sl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FM-tutkintojen kurssit

Pakollisten ja suuntautumisvaihtoehdon valinnaisten kurssien (vähintään 4 kurssia) lisäksi opiskelijan on valittava muita, minkä tahansa suuntautumisvaihtoehdon kohdalla mainittuja valinnaisia kursseja yhteensä vähintään 105 op. Loput 15 op voivat olla joko muita biokemian FM-tutkintoihin kuuluvia opintoja tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opiskelija voi opiskella vapaasti kummankin suuntautumisvaihtoehdon opintoja ja päättää vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä erikoistyön aiheen perusteella, kumman suuntautumisvaihtoehdon mukaan hän valmistuu.

 

Protein Science and Biotechnology (120 op)

Compulsory courses 77 op

op

lk.

Protein chemistry II (744620S)

3

Autumn yr1

Molecular biology II (744621S)

3

Autumn yr1

Biochemical methodologies II (747608S)

8

Autumn yr1

English for biochemists II ( 902101Y)

3

Spring yr1

Orientation to research work (744617S)/Orientation to biochemical work (744624S)

12-20

Autumn yr1-Spring yr1

Pro gradu experimental work in protein science and biotechnology (747691S)

28

 

Pro gradu thesis in protein science and biotechnology  (747692S)

20

 

Maturity test (740672S)

0

 

 

 

 

Optional specialist courses (a minimum of 4 of these courses must be taken)

 

 

Basic aspects of protein crystallographic methods (747605S)

3

Autumn

Structural enzymology (747606S)

3

Spring

Biochemistry of protein folding (747611S)

3

Spring

Systems biology (744619S)

4

Autumn

Bioinformatics (747603S)

2.5

Spring

Introduction to biocomputing  (747604S)

3

Autumn

Introduction to structure-based drug discovery (747612S)

4

Spring

 

 

 

Other optional courses

 

 

Dissertation (744618S)

18

 

Scientific presentation (744625S)

1-2

 

Final examination in protein science and biotechnology (747693S)

9

 

Yeast genetics (744623S)

3-6

Spring

Advanced Information Skills (300002M, Science and Technology  library Tellus)

1

 

Bioreactor technology (488321S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Autumn

Advanced course for biotechnology (488305S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Spring

Using animals in research - carrying out procedures

(040911S, Laboratory Animal Centre )*

2.5

Spring

Optional courses at any university

0-15

 

Any other MSc level course offered by the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

 

 

*probably this course is not organized every year in English.

 

Molekyyli- ja solubiologia (120 op)

 

Pakolliset kurssit 69 op

op

lk.

Protein chemistry II (744620S)

3

1.sl

Molecular biology II (744621S)

3

1.sl

English for biochemists II ( 902101Y)

3

1.kl

Orientation to research work (744617S) /Orientation to biochemical work (744624S)

12-20

1.sl-1.kl

Molekyyli- ja solubiologian erikoistyö (743694S)

28

 

Molekyyli- ja solubiologian Pro gradu – tutkielma (743695S)

20

 

Kypsyysnäyte (740672S)

0

 

 

 

 

Suuntautumisvaihtoehdon valinnaiset kurssit (vähintään 4 kurssia suoritettava)

 

 

Perinnöllisten sairauksien biokemia (743604S)

3

sl

Systems biology (744619S)

4

sl

Bioinformatics (747603S)

2,5

kl

Biochemistry of cell organelles (743659S)

3

sl

Tumor cell biology (743657S)

3

kl

 

 

 

Muita valinnaisia opintoja

 

 

Biochemical methodologies II (747608S)

8

sl

Dissertation (744618S)

18

 

Virology (743661S)

3

kl

Tieteellinen kokousesitelmä (744625S)

1-2

 

Johdatus immunologiaan (743660S)

3

sl-kl

Molekyyli- ja solubiologian loppukuulustelu (743696S)

9

 

Yeast genetics (744623S)

3-6

kl

Tiedonhankinta opinnäytetyössä (300002M, Tiedekirjasto Tellus)

1

 

Basic aspects of protein crystallographic methods (747605S)

3

sl

Structural enzymology (747606S)

3

kl

Biochemistry of protein folding (747611S)

3

kl

Introduction to biocomputing  (747604S)

3

sl

Bioreactor technology (488321S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

sl

Advanced course for biotechnology (488305S, Bioprocess Engineering Laboratory)

5

sl

Kasvien geneettinen transformaatio (756625S, Biologian laitos)

4

sl

Kasvihormonit (756627S, Biologian laitos)

4

kl

Biolääketieteellisen tutkimuksen kuvantamismenetelmät (580402S, Biolääketieteen laitos)

4

 

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajalle (040911S, Koe-eläinkeskus)

2,5

kl

Muita yliopisto-opintoja

0-15

 

Mikä tahansa Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan  järjestämä FM-tasoinen kurssi

 

 

 

International Master´s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology (120 op) 

 

Obligatory courses 76 op

op

Semester

Protein production and analysis (747601S)

8

Autumn yr1

Biochemical methodologies II (747608S)

8

Autumn yr1

Orientation to research work (744617S) /Orientation to biochemical work (744624S)

12-18

Spring yr 1

Pro gradu experimental work in protein science and biotechnology (747691S)

28

 

Pro gradu thesis in protein science and biotechnology (747692S)

20

 

Maturity test (740672S)

0

 

 

 

 

Optional specialist courses (at least 4 must be taken)

 

 

Basic aspects of protein crystallographic methods (747605S)

3

Autumn

Structural enzymology (747606S)

3

Spring

Biochemistry of protein folding (747611S)

3

Spring

Systems biology (744619S)

4

Autumn

Bioinformatics (747603S)

2.5

Spring

Introduction to biocomputing (747604S)

3

Autumn

Introduction to structure-based drug discovery (747612S)

4

Spring

 

 

 

Optional courses

 

 

Dissertation (744618S)

18

 

Scientific presentation (744625S)

1-2

 

Final examination in protein science and biotechnology (747693S)

9

 

English for biochemists II ( 902101Y)

3

Spring

Yeast genetics (744623S)

3-6

Spring

Information Skills for foreign degree students (030008P) Science and Technology  library Tellus)

1

 

Bioreactor technology (488321S) (Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Autumn

Advanced course for biotechnology (488305S) (Bioprocess Engineering Laboratory)

5

Spring

Using animals in research - carrying out procedures

(040911S, Laboratory Animal Centre )*

2.5

Spring

Optional courses at any university

0-15

 

Any other MSc level course offered by the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

 

 

*probably this course is not organized every year in English

 

Muita yliopisto-opintoja/ Optional courses at any universities

Valinnaisiin opintoihin hyväksytään enintään 15 op missä tahansa yliopistoissa tehtyjä opintoja. Myös tutkimusyksikkojen, esim. Biocenter Oulun järjestämät kurssit hyväksytään. Kurssien täytyy liittyä biokemiaan ja niiden on oltava tasoltaan riittäviä. Kurssit eivät saa olla liian samankaltaisia aiemmin suoritettujen LuK- tai FM-kurssien kanssa. Opinnon kelpoisuuden voi varmistaa yliopistonlehtori Jari Heikkiseltä erityisesti ulkomaisten opintojen osalta ennen kurssin suorittamista.

 

Up to 15 op of courses can be taken from other suitable courses taught at any university. Courses given in research units eg. Biocenter Oulu will be accepted. Courses must be connected to biochemistry or logically support some aspect of it and they will have to be at an appropriate level. The content of the courses must not be too similar to other courses which have counted towards the students BSc degree or towards their MSc. In all cases university lecturer Jari Heikkinen should be contacted to confirm acceptance / suitability. We would advise that this is done before the course is taken, especially in the case of courses taken from universities outside Finland.