Etusivu Opetus Tentit Opintojaksot

 

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA

Muistatko, että luonnontieteellisen maailmankuvan mukaan elämä maapallolla syntyi, kun hiilidioksidi, vesi, ammoniakki ja muut yhdisteet reagoivat keskenään. Kemia on tieteenala, joka tutkii ja opettaa aineiden reaktioita toistensa kanssa, kuten esimerkiksi edellä esitettyä elämän syntyreaktiota.

Kemian nykypäivän sovellutukset kuten lääkeaineet, erilaiset muovit, nestekidenäytöt, vettä hylkivät, vesihöyryä ulospäästävät ulkoiluvaatteet tai paperituotteet edustavat elintasoa, joka voidaan saavuttaa kemian syvällisellä tietämyksellä.

Oulun yliopiston kemian laitoksen opetus ja tutkimus ovat keskittyneet materiaalien kemiaan ja vihreään kemiaan. Materiaalien kemiassa yhdistyvät molekyylitason nanotehtaat, katalyytit, laskennallisten tietokonemallien kautta valoa säteileviin mikrorakenteisiin. Vihreän kemian tavoitteena on huomispäivän ympäristöystävällinen, puhdas kasvuympäristö. Kemian suuntautumisvaihtoehtojen sisällä on mahdollista syventyä monialaisesti ympäristötieteeseen vihreän kemian kannalta. Valittavana on erityyppisiä opintopolkuja, joiden lähempi esittely on nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla. Kukin opintopolku ohjaa oman alansa erikoiskysymyksiin perehtymiseen. Ympäristöystävälliset teollisuusprosessit ja arvokkaiden kemikaalien talteenotto jätteistä ovat esimerkkejä laitoksen vihreän kemian tutkimuksista. Nämä alat tarvitsevat monipuolista tietoa molekyylien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä erilaisissa ympäristöissä. Kemiallisia analyysejä varten Oulun yliopistolla on useita moderneja ja monipuolisia instrumentteja kuten NMR, HPLC-MS, DSC, ICP-MS ja muita rutiinilaitteita. Tervetuloa kemian laitokselle!


TUTKINNOT, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT JA PÄÄAINEET

Kemian koulutusohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), joka on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto (FM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen ja se antaa joko kemistin tai aineenopettajan pätevyyden. Maisterin tutkinnon edellyttämä kandidaatin tutkinto voidaan suorittaa myös muissa yliopistoissa tai korkeakouluissa kuin Oulun yliopistossa. Muualla luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään opintojaan erikseen sovittavalla tavalla. Mahdolliset täydentävät opinnot katsotaan tapauskohtaisesti.
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tutkintorakenne kemian koulutusohjelmassa ei sisällä suuntautumisvaihtoehtoja (sv) vaan tutkinto käsittää kaikille yhteiset yleis-, perus- ja aineopinnot. Myös sivuaineopinnot ovat osittain yhteiset kaikille. Tutkinto sisältää kuitenkin valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi suorittaa kiinnostuksensa mukaan muiden koulutusohjelmien opintojaksoista.
Filosofian maisterin tutkinto kemian koulutusohjelmassa suoritetaan jossakin seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

Epäorgaaninen kemia, pääaine epäorgaaninen kemia
Fysikaalinen kemia, pääaine fysikaalinen kemia
Orgaaninen kemia, pääaine orgaaninen kemia
Rakennetutkimuksen kemia, pääaine rakennetutkimuksen kemia
Aineenopettaja, opiskelija valitsee jonkin yllä mainituista oppiaineista pääaineekseen.

Maisteriopintoja voidaan suunnata myös kemian erityisaloihin, esimerkiksi hivenalkuaineanalytiikkaan, epäorgaaniseen rakennetutkimukseen, laskennalliseen kemiaan, materiaalikemiaan, orgaaniseen analytiikkaan, proteiinien rakennetutkimukseen, soveltavaan kemiaan, ympäristö- ja jätealan kemialliseen tutkimukseen, synteettiseen epäorgaaniseen kemiaan ja synteettiseen orgaaniseen kemiaan.
Opiskelija voi vapaasti valita suuntautumisvaihtoehdon lukuunottamatta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoa, johon pyritään. Valittu kemian suuntautumisvaihtoehto ilmoitetaan kemian laitoksen toimistoon maisteriopintojen alussa. Myös suuntautumisvaihtoehdon vaihtamisesta ilmoitetaan kemian laitoksen toimistoon. Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valitsevat jonkin kemian suuntautumisvaihtoehdoista ja ilmoittavat valinnastaan kuten edellä on kerrottu.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto
Kemian koulutusohjelmassa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan vuosittain 10 opiskelijaa. Valintaperusteina ovat soveltuvuuskoe (painotus 50 %) ja pääaineen ensimmäisen opiskeluvuoden opintomenestys (painotus 50 %). Pyrkiminen aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon aloitetaan ilmoittautumalla aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeen järjestää kasvatustieteiden tiedekunta ja siihen saa osallistua kaksi kertaa kolmen ensimmäisen opiskelulukukauden aikana. Soveltuvuuskoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Valinta aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon tehdään kuitenkin vain kerran vuodessa (joulu-tammikuussa) ja silloin otetaan huomioon molempien soveltuvuuskokeiden osallistujat.
Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat valmistuvat lukion, peruskoulun ja muiden oppilaitosten opettajiksi.
Kemian koulutusohjelmassa opiskelevilla aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoilla ensimmäiseksi opetettavaksi aineeksi tulee kemia, josta suoritetaan perus-, aine- ja syventävät opinnot sisältäen pro gradu -tutkielman. Toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, matematiikka tai tietojenkäsittelytiede. Toiseksi opetettavaksi aineeksi voidaan valita myös Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (kts. Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, Luokan opettajankoulutus). Toisen opetettavan aineen laajuus on vähintään 60 op. Tutkintoon kuuluu myös pedagogiset opinnot (60 op), jotka järjestää kasvatustieteiden tiedekunta. Aineenopettajan koulutuksesta ja aineenopettajan pätevyysvaatimuksista löytyy lisätietoa LuTK:n opinto-oppaan alkupuolelta.


LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATINTUTKINTO JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO KEMISTIN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOSSA

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemistin suuntautumisvaihtoehdossa
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemistin suuntautumisvaihtoehdossa sisältää seuraavat opinnot:
Yleisopinnot 10 op
Kemian perusopinnot 25 op
Kemian aineopinnot 65 op
Sivuaineopinnot * 50 op, joista
- Biokemia vähintään 5 op
- Fysiikka ja matematiikka yhteensä vähintään 25 op
Valinnaiset opinnot * 30 op
Yhteensä vähintään 180 op

* Tutkintoon tulee sisältyä joko kahden sivuaineen perusopinnot (2 x 25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset opinnot

Yleisopinnot/Kemian yleiset opinnot 10 op
Orientoivat opinnot (Pienryhmät, Kemia tänään, HOPS) (780078Y), 1 op
Englannin kieli 1 * (902002Y), 2 op
Englannin kieli 2 * (902004Y), 2 op
Kemian kirjallisuus ja viestintä (780379A), 2 op
Kypsyysnäyte (780381A), 0 op
Ruotsin kieli * (901004Y), 2 op
Kandidaattiseminaariesitelmä (780380A), 1 op
* kts. kieliopinnoista tarkemmin sekä Ruotsin kielen lähtötasovaatimuksista Kielikeskuksen opinto-oppaasta.

Kemia 90 op
Perusopinnot 25 op
Johdatus analyyttiseen kemiaan (780111P), 4 op
Johdatus kemiaan (780113P), 12 op
Johdatus orgaaniseen kemiaan (780103P), 6 op
Kemian perustyöt (780122P), 3 op

Aineopinnot (35 op + 15 op + 15 op) 65 op
Epäorgaaninen kemia I (780353A), 6 op
Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780330A), 7 op
Fysikaalinen kemia I (780347A), 6 op
Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I (780331A), 5 op
Kemiaa koskeva lainsäädäntö (780321A), 1 op
Orgaaninen kemia I (780389A), 6 op
Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780329A), 4 op

Soveltavat aineopinnot (15 op):
Instrumenttianalytiikka (780328A), 5 op
Johdatus polymeerikemiaan (780326A), 2 op
Kemiallinen rakennetutkimus I (780317A), 5 op
Ympäristökemia (780373A), 3 op

Kandidaatin tutkielma (780300A), 6 op
Tutkimusharjoittelu (780301A), 9 op

Sivuaineopinnot 50 op 

Biokemia vähintään 5 op
Biomolecules (740148P), 5 op
Lisäksi suositellaan suorittamaan opintojakso Aineenvaihdunta I (740149P), 4 op.

Fysiikka ja matematiikka yhteensä vähintään 25 op
LuK-tutkintoon tulee sisältyä fysiikan ja matematiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op. Opiskelija voi valita opintojaksot oman kiinnostuksensa mukaan Fysiikan perusopintokokonaisuuden tai Fysiikan perus- ja aineopintokokonaisuuden opintojaksoista ja matematiikan perus- ja aineopintojen opintojaksoista seuraavin rajoituksin: Opintoihin pitää sisältyä Matematiikan perusmetodit I 8 op (800147P) tai 10 op (801111P). Opintojen minimilaajuuteen (25 op) ei saa sisällyttää opintojaksoa Fysikaalisen maailmankuvan kehittyminen 3 op/2 ov (761112P), joka kuuluu fysiikan yleisiin opintoihin. Kts. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, luku Opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijoille ja Matematiikan koulutusohjelma, luku Matematiikka ja tilastotiede sivuaineina.

Fysiikan opintokokonaisuuksien 25 op tai 60 op suorittaminen
Ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa fysiikasta perusopinnot (25 op), mutta ei enempää, suorittavat Fysiikan perusopintokokonaisuuden (761110P) (25 op).
Ne opiskelijat, jotka haluavat suorittaa fysiikasta enemmän kuin perusopinnot 25 op, suorittavat Fysiikan perus- ja aineopinnot -opintokokonaisuuden 60 op tai osan siitä. Kts. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, luku Opintokokonaisuudet sivu¬aineopiskelijoille.

Matematiikan opintokokonaisuuksien 25 op tai 60 op suorittaminen
Kts. Matematiikan koulutusohjelma, luku Matematiikka ja tilastotiede sivuaineina.

Kts. myös lukukappale Sivuaineopinnot

Valinnaiset opinnot 30 op
Kts. lukukappale Valinnaiset opinnot


Filosofian maisterin tutkinto kemistin suuntautumisvaihtoehdossa

Filosofian maisterin tutkinto (FM) suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Se on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa, mutta tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo kandidaatin opintojen aikana.
Filosofian maisterin tutkinto antaa kemistin pätevyyden.

Maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä ja sisältävät seuraavat opinnot:

Kemia 104 op
Syventävät opinnot 104 op
Epäorgaaninen kemia II (781642S), 4 op
Fysikaalinen kemia II (782631S), 4 op
Orgaaninen kemia II (783643S), 4 op
Seminaariesitelmä (780690S), 4 op
Tutkimusprojekti (780601S), 12 op
Kirjallisuustutkielma (78x605S), 9 op
Kypsyysnäyte (780699S), 0 op
Pro gradu -tutkielma valitulta sv:ltä (78x601S), 38 op
Suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu (78x600S), 7 op
Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja, 22 op

Valinnaiset opinnot 16 op


Valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkinnon valinnaisia opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kandidaatin tutkin­toon tulee sisältyä joko kahden sivuaineen perusopinnot (2 x 25 op) tai yhden sivu­aineen perus- ja aineopinnot (60 op). Siihen ei voi sisältyä syventäviä opintoja.

Maisterivaiheessa valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös kemian sy­ventäviä opintoja (omalta ja/tai muilta sv:lta). Maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällyttämään kirjaston tarjoama opintojakso Tiedonhankinta opinnäytetyössä (TiO) (300002M), 1 op.

Luvussa Valinnaisia opintoja (koulutusohjelman loppupuolella) on esitetty eräitä kemian ja muiden koulutusohjelmien opintojaksoja, joita suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi. Katso myös koulutusohjelmien omat vaatimukset suoritettavista opinto­jaksoista eri opintokokonaisuuksiin (sivuaine). Valinnaisten opintojen tulisi tukea omaa suuntautumisvaihtoehtoa ja opintokokonaisuuksia harkitessa tulisi ottaa huomioon myös työllistymisnäkökohdat.


Sivuaineopinnot

Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden koulutusohjelmien tai muiden yliopis­tojen opintoja. Kemian koulutusohjelmassa sivuaineiksi sopivat mm. biokemia, bio­logia, geologia, fysiikka, matematiikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka (TTK), ympäristönsuojelu (LuTK), ympäristöntutkimus (LuTK), taloustiede (TaTK) ja kas­vatustiede (pedagogiset opinnot) (KTK). Opintokokonaisuudet ja opintojaksokuva­ukset löytyvät asianomaisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Maisterivaiheessa sivu­aineena voidaan suorittaa myös kemian syventäviä opintoja toiselta suuntautumis­vaihtoehdolta (sivuainemerkinnän saa 15 op:teen suorittamisesta). Sivuaineita va­littaessa kannattaa selvittää, mitkä opinnot tukevat työllistymistä. Suunnitteluapua saa yliopiston ohjaus- ja työelämäpalveluista.

Sivuainemerkinnän luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi saada vähintään 15 opintopisteen suorituksesta, jos asianomaisen koulutusohjelman opetussuunnitel­massa sellainen on määritelty, mutta monissa oppiaineissa kuten esimerkiksi ma­tematiikassa ja fysiikassa suositeltavaa kuitenkin on suorittaa 25 opintopisteen tai 60 opintopisteen opintokokonaisuus (tarvitaan esim. aineenopettajan virkaan).

Kemian koulutusohjelmassa luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) voi­daan sisällyttää yhteensä 50 opintopistettä valinnaisia sivuaineopintoja (sivu­aineopinnot ja valinnaiset opinnot). Maisterin tutkinnon opintoihin (120 op) valinnai­sia opintoja sisältyy 16 op.

 

Opintojen täydentäminen ja jatko-opintojen suorittaminen FM-tutkinnon suorittamisen jälkeen

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa tutkinnon suorittaneella opiskelijalla säilyy ny­kyisten säännösten mukaan opinto-oikeus Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia täydentäviä opintoja tai jatko-opintoja varten. Täydentä­vien opintojen suoritusmahdollisuudesta jonkin toisen tiedekunnan koulutusohjel­massa tai pääaineessa on tiedusteltava asianomaisesta tiedekunnasta. Yliopistoon ilmoittautumis- ym. ohjeet täydentävien opintojen suorittajille löytyvät luonnontie­teellisen tiedekunnan kotisivuilta. Jatko-opinnoista eli filosofian lisensiaatin (FL) ja/tai filosofian tohtorin (FT) tutkinnon suorittamisesta on kerrottu opinto-oppaan al­kupuolella sekä luonnontieteellisen tiedekunnan Ohjeita jatko-opiskelijalle -vihko­sessa, joka löytyy myös tiedekunnan kotisivuilta. Lisätietoja ja ohjeita jatko-opinto­suunnitelman laatimisesta saa amanuenssilta.   

 

Kemistin tutkinnon täydentäminen aineenopettajan tutkinnoksi

Saadakseen aineenopettajan pätevyyden kemistin tutkinnon suorittaneen opiskeli­jan tulee täydentää opintojaan niin, että hänellä on joko matematiikasta, fysiikasta tai tietojenkäsittelytieteestä vähintään 60 op:n opetettavan aineen opinnot (toinen opetettava aine) sekä suoritettava pedagogiset opinnot (60 op), joihin pyritään erilli­sen opinto-oikeuden kautta.


LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATINTUTKINTO JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOSSA

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) on laajuudeltaan 180 opintopistettä (op) ja se on tarkoitus suorittaa kolmessa vuodessa.
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa sisältää seuraavat opinnot:

Yleisopinnot 10 op
Kemian perusopinnot 25 op
Kemian aineopinnot 60 op
Toinen opetettava aine (fysiikka, matematiikka tai tietotekniikka) 40-50 op
Pedagogiset opinnot 25 op
Valinnaiset opinnot  20-10 op
Yhteensä vähintään 180 op

Huom! Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) ei anna aineenopettajan pätevyyttä.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset opinnot

Yleisopinnot /Kemian yleiset opinnot 10 op
Orientoivat opinnot (Pienryhmät, Kemia tänään, HOPS) (780078Y), 1 op
Englannin kieli 1 * (902002Y), 2 op
Englannin kieli 2 * (902004Y), 2 op
Kemian kirjallisuus ja viestintä (780379A), 2 op
Kypsyysnäyte (780381A), 0 op
Ruotsin kieli * (901004Y), 2 op
Kandidaattiseminaariesitelmä (780380A), 1 op
* kts. kieliopinnoista tarkemmin sekä Ruotsin kielen lähtötasovaatimuksista Kielikeskuksen opinto-oppaasta.

Kemia 85 op
Perusopinnot 25 op
Johdatus analyyttiseen kemiaan (780111P), 4 op
Johdatus kemiaan (780113P), 12 op
Johdatus orgaaniseen kemiaan (780103P), 6 op
Kemian perustyöt (780122P), 3 op

Aineopinnot (35 op + 8 op + 2 op +15 op) 60 op
Epäorgaaninen kemia I (780353A), 6 op
Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780330A), 7 op
Fysikaalinen kemia I (780347A), 6 op
Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset I (780331A), 5 op
Kemiaa koskeva lainsäädäntö (780321A), 1 op
Orgaaninen kemia I (780389A), 6 op
Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I (780329A), 4 op
 

Soveltavat aineopinnot (8 op):
Kemiallinen rakennetutkimus I (780317A), 5 op
Ympäristökemia (780373A), 3 op

Fysiikan ja kemian demonstraatiot (780396A), 2 op

Kandidaatin tutkielma (780300A), 6 op
Tutkimusharjoittelu (780301A), 9 op

Toisen opetettavan aineen opinnot 40-50 op

Fysiikka
Kts. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma, luku Opintokokonaisuudet sivuaineopiskelijalle, Fysiikan perus- ja aineopintokokonaisuus 60 op.

Matematiikka
Kts. Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma, luku Matematiikka ja tilastotiede sivuaineina.

Tietojenkäsittelytiede
Kts. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma, luku Tietojenkäsittelytiede sivuai-neena.

Pedagogiset opinnot 25 op
Opiskelijan odotetaan hallitsevan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot, kun hän aloittaa opettajan pedagogiset opinnot. Kyseiset taidot (Windows-perusteet, tekstinkäsittely, sähköpostin ja internetin käyttö) voi opetella joko itsenäisesti tai erillisillä kursseilla. Katso lisätietoja aineenopettajan koulutuksesta opinto-oppaan alkupuolelta luvusta Aineenopettajan koulutus.

Valinnaiset opinnot 20-10 op
Kts. luku Valinnaiset opinnot. Kanditaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja.


Filosofian maisterin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa

Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen. Se on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa, mutta tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo kandidaatin opintojen aikana.
Filosofian maisterin tutkinto aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa antaa aineenopettajan pätevyyden.

Maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä ja sisältävät seuraavat opinnot:

Kemia 60 op
Syventävät opinnot 60 op
Epäorgaaninen kemia II (781642S), 4 op
Fysikaalinen kemia II (782631S), 4 op
Orgaaninen kemia II (783643S), 4 op
Kypsyysnäyte (780699S), 0 op
Pro gradu -tutkielma (78x602S), 20 op
Suuntautumisvaihtoehdon loppukuulustelu (78x600S), 7 op
Valinnaisia kemian syventäviä opintojaksoja, 21 op

Toisen opetettavan aineen opinnot 20-10 op
Täydennetään kandidaatin opintojen aikana suoritetut toisen opetettavan aineen opinnot 60 opintopisteeseen.

Pedagogiset opinnot 35 op
Täydennetään kandidaatin opintojen aikana suoritetut pedagogiset opinnot 60 opintopisteeseen.

Valinnaiset opinnot 5-15 op 
 

Valinnaiset opinnot

Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää kolmannen opetettavan aineen 25 op:n opin­not, vaikka se ei annakaan pätevyyttä ko. aineen opettamiseen.

Maisterivaiheessa valinnaisina opintoina on mahdollista suorittaa myös kemian sy­ventäviä opintoja (omalta ja/tai muilta sv:lta). Maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällyttämään kirjaston tarjoama opintojakso Tiedonhankinta opinnäytetyössä (TiO) (300002M), 1 op.

 Luvussa Valinnaisia opintoja (koulu­tusohjelman loppupuolella) on esitetty eräitä kemian ja muiden koulutusohjelmien opintojaksoja, joita suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi. Katso myös koulutusohjel­mien omat vaatimukset suoritettavista opintojaksoista eri opintokokonaisuuksiin (si­vuaine). Valinnaisten opintojen tulisi tukea omaa suuntautumisvaihtoehtoa ja opin­tokokonaisuuksia harkitessa tulisi ottaa huomioon myös työllistymisnäkökohdat .


Aineenopettajan tutkinnon täydentäminen kemistin tutkinnoksi
Suorittamalla seuraavat kemistin tutkintoon kuuluvat kemian opinnot, jotka puuttuvat aineenopettajan tutkinnosta, voi kemian aineenopettaja saada tutkintotodistukseen myös maininnan, että opinnot sisältävät jonkin kemian (epäorgaanisen, fysikaalisen, orgaanisen tai rakennetutkimuksen kemian) suuntautumisvaihtoehdon opinnot:
Instrumenttianalytiikka (780328A) (5 op), Johdatus polymeerikemiaan (780326A) (2 op), Tutkimusprojekti (780601S) (12 op), Seminaariesitelmä (780690S) (4 op) ja kemistin tutkinnon pro gradu -tutkielma (38 op), yhteensä 61 op.
Aineenopettajan jatko-opintokelpoisuudesta sekä jatko-opinnoista saa tietoa laitokselta sekä luonnontieteellisen tiedekunnan Ohjeita jatko-opiskelijalle -lehtisestä.


OPINTOJEN KULKU

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan sen alkaessa WebOodin kautta osoitteessa https://weboodi.oulu.fi/oodi. WebOodiin pääsee myös yliopiston kotisivulta www.oulu.fi: opiskelijoille sekä kemian laitoksen kotisivuilta http://www.oulu.fi/ chemistry/opiskelijoille.html. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös jatko-opiskelijoita.
Seuraavissa kaavioissa on esitetty opintojen suositeltava suoritusjärjestys niille, jotka ovat aloittaneet opintonsa uuden tutkintoasetuksen voimassa ollessa eli elokuun 1. päivän 2005 jälkeen sekä niille ennen syyslukukautta 2005 opiskelunsa aloittaneille, jotka eivät ehtineet suorittaa vanhan tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa 31.7.2008 mennessä. Heidät on automaattisesti siirretty 1.8.2008 lukien uuden tutkintoasetuksen mukaiseen järjestelmään.


Kemistin suuntautumisvaihtoehto
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

1. syyslukukausi
780078Y Orientoivat opinnot (alkaa)
780113P Johdatus kemiaan 12 op
780103P Johdatus orgaaniseen kemiaan (alkaa)
780122P Kemian perustyöt 3 op
800147P Matematiikan perusmetodit 8 op
902002Y Englannin kieli 1 2 op
Sivuaineen (esim. Fysiikka) valinnainen opintojakso

1. kevätlukukausi
780078Y Orientoivat opinnot (jatkuu) 1 op
780111P Johdatus analyyttiseen kemiaan 4 op
780103P Johdatus orgaaniseen kemiaan (jatkuu) 6 op
780326A Johdatus polymeerikemiaan 2 op
780330A-01 Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I, 1. osa 2 op
Sivuaineopintoja 7 op
Valinnaisia opintoja 6 op

2. syyslukukausi
780347A Fysikaalinen kemia I 6 op
780331A Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset 5 op

780379A Kemian kirjallisuus ja viestintä (aloitus)
780389A Orgaaninen kemia I 6 op
780329A Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 4 op
740148P Biomolecules (alkaa)
Sivuaineopintoja 7 op
Valinnaisia opintoja 2 op

2. kevätlukukausi
780353A Epäorgaaninen kemia I 6 op
780330A-02 Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I, 2. osa 5 op
740148P Biomolecules (jatkuu) 5 op
902004Y Englannin kieli 2 2 op
901004Y Ruotsin kieli 2 op
Sivuaineopintoja 6 op
Valinnaisia opintoja 4 op

3. syyslukukausi
780328A Instrumenttianalytiikka 5 op
780321A Kemiaa koskeva lainsäädäntö 1 op
780317A Kemiallinen rakennetutkimus I 5 op
780373A Ympäristökemia 3 op
780379A Kemian kirjallisuus ja viestintä 2 op
780301A-03 Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia 3 op
780301A-02 Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia 3 op
780300A Kandidaatin tutkielma (aloitus)
Sivuaineopintoja 4 op
Valinnaisia opintoja 4 op

3. kevätlukukausi
780301A-01 Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia 3 op
780300A Kandidaatin tutkielma (lopetus) 6 op
780381A Kypsyysnäyte 0 op
780380A Kandidaattiseminaariesitelmä 1 op
Sivuaineopintoja 6 op
Valinnaisia opintoja 14 op

Maisteriopinnot 120 op

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi
781642S Epäorgaaninen kemia II 4 op
782631S Fysikaalinen kemia II 4 op
783643S Orgaaninen kemia II 4 op
780601S Tutkimusprojekti (aloitus)
Valinnaisia opintoja

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1. kevätlukukausi
780601S Tutkimusprojekti (jatkuu) 12 op
78x6xxS Kemian syventäviä opintojaksoja
Valinnaisia opintoja

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi
78x6xxS Kemian syventäviä opintojaksoja
78x601S Sv:n pro gradu -tutkielma (aloitus)
78x605S Sv:n kirjallisuustutkielma (aloitus)
Valinnaisia opintoja

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2. kevätlukukausi
78x6xxS Kemian syventäviä opintojaksoja
78x601S Sv:n pro gradu -tutkielma (jatkuu) 38 op
78x605S Sv:n kirjallisuustutkielma (jatkuu) 9 op

78x600S Sv:n loppukuulustelu 7 op
780690S Seminaariesitelmä 4 op
780699S Kypsyysnäyte 0 op


Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

Toiseksi opetettavaksi aineeksi valitaan fysiikka, matematiikka tai tietojenkäsittelytiede.

1. syyslukukausi
780078Y Orientoivat opinnot (alkaa)
780113P Johdatus kemiaan 12 op 
780103P Johdatus orgaaniseen kemiaan 6 op (alkaa)
780122P Kemian perustyöt 3 op
902002Y Englannin kieli 1 2 op

Toisen opetettavan aineen opintoja:
800147P Matematiikan perusmetodit 8 op
763101P Fysiikan matematiikkaa 6 op
766323A Mekaniikka (jatkuu kevätlukukauden alkuun)
810036P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 4 op
Valinnaisia opintoja

1. kevätlukukausi
780078Y Orientoivat opinnot (jatkuu) 1 op
780103P Johdatus orgaaniseen kemiaan (jatkuu) 6 op
780111P Johdatus analyyttiseen kemiaan 4 op
780330A-01 Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I, 1. osa 2 op
901004Y Ruotsin kieli 2 op

Toisen opetettavan aineen opintoja:
761107P Fysikaalisten tieteiden harjoitustyöt (aloitus)
761121P Fysikaaliset mittaukset I 3 op
766321A Sähkömagnetismi I 4 op
761117P Säteilyfysiikka 2 op
Matematiikan opintojaksoja
Tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja
Valinnaisia opintoja 6 op

2. syyslukukausi
780331A Fysikaalisen kemian laboratorioharjoitukset 5 op
780347A Fysikaalinen kemia I 6 op

780379A Kemian kirjallisuus ja viestintä (aloitus)
780389A Orgaaninen kemia I 6 op
780329A Orgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I 4 op

Toisen opetettavan aineen opintoja:
761107P Fysikaalisten tieteiden harjoitustyöt (lopetus) 6 op
766326A Atomifysiikka 6 op
766322A Sähkömagnetismi II 4 op
802118P Lineaarialgebra I 5 op ja
muita matematiikan opintojaksoja
Tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja
Valinnaisia opintoja

2. kevätlukukausi
902004Y Englannin kieli 2 2 op
780330A-02 Epäorgaanisen kemian laboratorioharjoitukset I, 2. osa 5 op
780353A Epäorgaaninen kemia I 6 op

Toisen opetettavan aineen opintoja:
766329A Aaltoliike ja optiikka 6 op
761308A Fysiikan harjoitustyöt (aloitus)
800120P Analyysi I 8 op
800333A Algebra I 8 op
Tietojenkäsittelytieteen opintojaksoja
Valinnaisia opintoja

3. syyslukukausi
780300A Kandidaatin tutkielma (aloitus)
780321A Kemiaa koskeva lainsäädäntö 1 op
780379A Kemian kirjallisuus ja viestintä 2 op
780317A Kemiallinen rakennetutkimus I 5 op
780373A Ympäristökemia 3 op
780301A-03 Tutkimusharjoittelu: orgaaninen kemia 3 op
780301A-02 Tutkimusharjoittelu: fysikaalinen kemia 3 op
Pedagogiset opinnot 25 op
780396A Fysiikan ja kemian demonstraatiot 2 op 
Toisen opetettavan aineen opintoja

Valinnaisia opintoja

3. kevätlukukausi
780301A-01 Tutkimusharjoittelu: epäorgaaninen kemia 3 op
780300A Kandidaatin tutkielma (lopetus) 6 op
780381A Kypsyysnäyte 0 op
780380A Kandidaattiseminaariesitelmä 1 op
Toisen opetettavan aineenopintoja

Valinnaisia opintoja

Maisteriopinnot 120 op

4. syyslukukausi, FM-tutkinnon 1. syyslukukausi
781642S Epäorgaaninen kemia II 4 op
782631S Fysikaalinen kemia II 4 op
783643S Orgaaninen kemia II 4 op
Toisen opetettavan aineen opintoja

4. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 1. kevätlukukausi 
Pedagogiset opinnot 35 op
Valinnaisia opintoja

5. syyslukukausi, FM-tutkinnon 2. syyslukukausi 
78x601S Sv:n pro gradu -tutkielma (aloitus)
Toisen opetettavan aineen opintoja
Kemian syventäviä opintojaksoja
Valinnaisia opintoja

5. kevätlukukausi, FM-tutkinnon 2. kevätlukukausi 
78x600S Sv:n loppukuulustelu 7 op

78x601S Sv:n pro gradu -tutkielma (jatkuu) 20 op
780699S Kypsyysnäyte 0 op
Kemian syventäviä opintojaksoja
Toisen opettavan aineen opintoja

KEMISTIN KIRJAHYLLY

Seuraavat oppikirjat, joita löytyy pääkirjastosta sekä Tiedekirjasto Telluksesta, muodostavat kemian aineopintojen rungon:
• Atkins, P. W.: Physical Chemistry, 6. painos 1998 tai 7. painos 2002, Oxford University Press, Oxford
• Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M. ja Armstrong, F.: Inorganic Chemis¬try, 4. painos, Oxford University Press, Oxford, 2006
• Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. ja Wothers, P.: Organic Chemistry, Ox¬ford University Press, Oxford, 2001
• Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis, 6. painos, Thomson Brooks/Cole, 2007
• Ebsworth, E. A. V., Rankin, D. W. H. ja Cradock, S.: Structural Methods in Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, 2. painos, Oxford, 1994
• Williams, D. H. ja Fleming, I.: Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, 5. painos, McGraw-Hill Book Company, London, 1995

KEMIA SIVUAINEENA

Kemian 25 op:n opintokokonaisuus
Aineenopettajat
Johdatus kemiaan (780113P), 12 op
Johdatus orgaaniseen kemiaan (780103P), 6 op
Kemian perustyöt (780122P), 3 op
Johdatus analyyttiseen kemiaan (780111P), 4 op

Muut kuin aineenopettajat
Johdatus kemiaan (780113P), 12 op
Johdatus orgaaniseen kemiaan (780103P), 6 op
Johdatus analyyttiseen kemiaan (780111P), 4 op
Ympäristökemia (780373A), 3 op

Kemian 60 op:n opintokokonaisuus
Kemian perusopinnot 25 op (aineenopettaja) sekä pakolliset aineopinnot :
Epäorgaaninen kemia I (780353A), 6 op
Fysikaalinen kemia I (780347A), 6 op
Orgaaninen kemia I (780389A), 6 op
sekä ainakin yksi seuraavista:
Epäorgaanisen kemian lab.harjoitukset I (780330A), 7 op
Fysikaalisen kemian lab.harj. I (780331A), 5 op
Orgaanisen kemian lab.harj. I (780332A), 4 op
Lisäksi valinnaisia kemian aineopintoja tarvittava määrä.

Kemian 120 op:n opintokokonaisuus
Kemian 60 op:n opintokokonaisuus
Kemian syventävät opinnot 60 op (aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan sisältäen tutkielman)

Kemian opintojaksoista voi koota myös vähintään 15 op:n sivuainekokonaisuuden, josta saa suoritusmerkinnän tutkintotodistukseen.

Opintokokonaisuuksien suorittamisesta voi kysyä lisätietoja laitoksen opintoneuvojalta. 

 

KUULUSTELUT JA ARVOSANAT

Ilmoittautuminen opintojaksoille
Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan sen alkaessa WebOodin kautta osoitteessa https://weboodi.oulu.fi/oodi. WebOodiin pääsee myös yliopiston kotisivulta www.oulu.fi: opiskelijoille sekä kemian laitoksen kotisivuilta http://www.oulu.fi/ chemistry/opiskelijoille.html. Ensimmäisen vuoden opiskelijat, joilla syyslukukauden alussa ei vielä ole käyttäjätunnuksia yliopiston koneisiin, täyttävät opintojaksolle ilmoittautumislomakkeen joko ensimmäisillä luentokerroilla tai laitoksen toimistossa (G2-porras, 2. kerros, huone KE 232/2). Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös jatko-opiskelijoita.

Kuulustelut ja niihin ilmoittautuminen Opintojaksot suoritetaan tavallisimmin joko välikokeilla tai loppukuulustelulla. Jos välikokeissa ei ole menestynyt hyväksyttävästi tai haluaa korottaa saatua arvosanaa, opintojakson voi suorittaa loppukuulustelulla, josta on kaksi uusintaa.
Harvoin luennoitavien opintojaksojen suorittamisesta kirjatenttinä voi sopia luennoitsijan kanssa.
Välikoe: Kesto 2 tuntia (120 min) tai 3 tuntia (180 min). Välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Loppukuulustelu: Kesto 3 tuntia (180 min) lukuunottamatta perustöiden päätekuulustelua, jonka kesto on kaksi tuntia (120 min). Loppukuulusteluihin on aina ilmoittauduttava erikseen.
Tiistaipäivien loppukuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään edellisenä perjantaina ja torstaipäivien loppukuulusteluihin viimeistään edellisenä maanantaina klo 12 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta osoitteessa https:// weboodi.oulu.fi/oodi/. WebOodiin pääsee myös yliopiston kotisivuilta: opiskelijoille sekä kemian laitoksen kotisivuilta http://www.oulu.fi/ chemistry /opiskelijoille.html.

Tenttipäivät
Tenttipäivät kuulusteltavine opintojaksoineen ilmoitetaan lukukauden alussa ja ovat nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä WebOodissa. Kuulustelut alkavat tiistaipäivinä klo 16.00 ja torstaipäivinä klo 14.00.

Opintojaksojen arvostelu
Opintojaksojen arvostelusta saa tietoja opintojakson tuottaneelta osastolta tai ilmoitustaululta.
Opintojaksojen arvostelussa on syyslukukauden 2005 alusta lähtien ollut käytössä uusi numeerinen arvosteluasteikko, jossa opintosuoritukset arvostellaan kokonaislukuina asteikolla 0-5. Hyväksytyt arvosanat ovat 5, 4, 3, 2, ja 1. Arvosteluasteikon muutos oli osa syksyllä 2005 voimaan tullutta tutkintorakenneuudistusta. Vanhat arvosanat on muutettu takautuvasti 1.8.2005 lukien uuden arvosteluasteikon mukaisiksi. Muuntotaulukko on esitetty opinto-oppaan yleisessä osassa luvussa Tutkintotodistus ja arvostelu. Opintojaksot voidaan arvostella myös sanallisesti hyväksytty/hylätty.

Kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon arvosana sekä sivuaineopintokokonaisuuksien arvosana
Opintokokonaisuuksien laatuarvosanat määräytyvät yksittäisten opintojaksojen opintopistemäärillä painotetusta keskiarvosta seuraavasti:

arvosana painotettu keskiarvo
1/5 välttävä 1,00 - 1,49
2/5 tyydyttä 1,50 - 2,49
3/5 hyvä 2,50 - 3,49
4/5 kiitettävä 3,50 - 4,49
5/5 erinomainen 4,50 - 5,00
Pro gradu -tutkielman arvolausetta ei oteta huomioon pääaineen opintojen arvostelussa.

 

OPINTOJAKSOT

Opintojaksot ja opintojaksokuvaukset löytyvät opas-oodin seuraavilta välilehdiltä.

Huom. Sivuaineopetus toteutetaan siinä laajuudessa kuin laitoksen rahat sallivat.

 

Kemian koulutusohjelman opintojaksoihin tulleita muutoksia lukuvuodelle 2009-2010

Poistuva opintojakso// Korvaava(t) opintojakso(t)
Johdatus fysikaaliseen kemiaan 7 op/3 ov (780101P) //Johdatus kemiaan 12 op/ 5 ov (780113P)
Johdatus epäorgaaniseen kemiaan 5 op/2 ov (780102P) //Johdatus kemiaan 12 op/ 5 ov (780113P)
Biologista massaspektrometriaa (784634S) siirto kohtaan Erikoisalojen syventäviä opinto-jaksoja
Kapillaaritekniikat orgaanisessa- ja bioanalytiikassa (784635S) siirto kohtaan Erikoisalojen syventäviä opintojaksoja
Massaspektrien tulkinta ja workshop (784627S) siirto kohtaan Erikoisalojen syventäviä opintojaksoja
Nestekromatografia ja LC-workshop (783628S) siirto kohtaan Erikoisalojen syventäviä opintojaksoja

Muut muutokset opintojaksoihin
Paprikemia 3 op/2 ov (783638S) nimimuutos: Johdatus polysakkaridien kuitukemiaan

Uudet opintojaksot
Johdatus kemiaan 12 op/ 5 ov (780113P)
Polysakkaridien kuitukemia 3 op/2 ov (783647S)

 

Erikoisalojen syventäviä opintojaksoja

Seuraavia opintojaksoja luennoidaan laitoksen rahatilanteen salliessa:
Biologista massaspektrometriaa 4 op/2 ov (784634S)
Epäorgaaninen materiaalikemia 2 op/1 ov (781629S)
Epäorgaanisen kemian kehityssuuntia 3 op/ 2 ov (781628S)
Fysikaalinen orgaaninen kemia 3 op/2 ov (782610S)
Kapillaaritekniikat orgaanisessa- ja bioanalytiikassa 4 op/2 ov (784635S)
Kemiallinen termodynamiikka 3 op/2 ov (782613S)
Laatujärjestelmä laboratoriossa 4 op/2 ov (781636S)
Massaspektrien tulkinta ja workshop 5 op/3 ov (784627S)
Nestekromatografia ja LC-workshop 4 op/2 ov (783628S)
Röntgenfluoresenssi-workshop 2 op/1 ov (781615S)
Orgaanisen kemian problematiikka 4 op/2 ov (783615S)
ATK-avusteinen synteesisuunnittelu 4 op/2 ov (783629S)
Voltammetria-workshop 2 op/1 ov (781624S)

Muut
Erikoisluento (780670S)
Muissa kotimaisissa yliopistoissa suoritettuja perusopintoja (789101P)
Muissa kotimaisissa yliopistoissa suoritettuja aineopintoja (789301A)
Muissa kotimaisissa yliopistoissa suoritettuja syventäviä opintoja (789611S)
Ulkomaiset aineopinnot (789300M)
Ulkomaiset syventävät opinnot (789610M)

Valinnaisia opintoja

Valinnaisiksi opinnoiksi suositellaan mm. seuraavia. Katso myös koulutusohjelmien omat vaatimukset, mitä opintojaksoja opintokokonaisuuksiin pitää sisällyttää.


Biokemia
Aineenvaihdunta I (740149P), 4 op
Molekyylibiologia I (740373A), 4 op
(kts. edeltävät opinnot)

Fysikaaliset tieteet
Kts. Opintokokonaisuudet sivuaineopiskeli¬joille
ATK I Ohjelmoinnin perusteet (763114P) 4 op
Johdatus biofysiikkaan (764162P) 5 op
Johdatus suhteellisuusteoriaan (763102P) 3 op
NMR-spektroskopia (761663S) 8 op
Spektroskooppiset menetelmät (764359A) 5 op
Säteilyfysiikka (761117P) 2 op
tai Säteilyfysiikka, biologia ja turvallisuus (764117A) 3 op

Geotieteet
Kts. Geotieteiden koulutusohjelma

Kemia
Kemiaa aineenopettajille (780395A) 4 op
Pienryhmäohjaus (780079Y) 1 op
Syventäviä opintoja omalta ja muulta sv:lta
Vihreän kemian perusteet (780372A) 4 op
Työharjoittelu:
Työharjoittelu teollisuudessa I (780341A)
2 op
Työharjoittelu teollisuudessa II (780342A)
4 op
Työharjoittelu teollisuudessa III (780343A)
6 op
Työharjoittelu teollisuudessa IV (780344A)
8 op

Kirjasto
Maisteriopintoihin: Tiedonhankinta opinnäy-tetyössä (Tio) (300002M) 1 op

Matematiikka
Kts. Matematiikka ja tilastotiede sivuaineena

Tilastotiede
Kts. Matematiikka ja tilastotiede sivuaineina

Tietojenkäsittelytiede
Kts. Tietojen käsittelytiede sivuaineena

Teknillinen tiedekunta
Prosessitekniikka
Kts. teknillisen tiedekunnan opinto-opas, Prosessi- ja ympärisötekniikan osasto

Ympäristötekniikka
Kts. teknillisen tiedekunnan opinto-opas, Prosessi- ja ympärisötekniikan osasto

Taloustieteiden tiedekunta
mm. Taloustiede, Kansantaloustiede, Markkinointi, Johtaminen ja organisaatio, Yrittä¬jyys
Kts. taloustieteiden tiedekunnan opinto-opas

 

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite: Oulun yliopisto Kemian laitos PL 3000, 90 014 Oulun yliopisto
Telefax (08) 553 1603 ;

www-osoite: http://www.oulu.fi/chemistry/

 

Toimisto

Avoinna: maanantai-perjantai
klo 8.00-15.45
Hyvärinen, Marja, opintoasiainsihteeri
opintosuoritusrekisteri, opiskelijoiden asiat, kts. laitoksen kotisivut, puh. 553 1602

Jaakola, Miia, toimistosihteeri
talousasiat, virkamääräykset
KE 261, G3-porras, puh. 553 1609

 

Henkilökunta

Päivitetty henkilökuntaluettelo yhteystietoineen on nähtävissä laitoksen kotisivuilla http://www.oulu.fi/chemistry/

Johtaja
Laasonen, Kari, FT, fysikaalisen kemian professori. Tavattavissa virka-aikana, KE 366, puh. 553 1640.
Tutkimusala: Laskennallinen kemia, erityi-sesti molekyylidynamiikka.
Harju, Tarja, toimistosihteeri, johtajan sihteeri, KE 331, G2-porras, puh. 553 1601

Varajohtaja
Lajunen Marja, FT, orgaanisen kemian pro-fessori. Tavattavissa virka-aikana, KE 262, puh. 553 1632
Tutkimusala: Orgaaninen synteettinen ke¬mia, ioniset nesteet, mikroaaltotekniikka

Amanuenssi ja opintoneuvoja
Kopsa-Moilanen, Vieno, FT. Tavattavissa ma-to klo 9-15, KE 238, G3-porras, 2. kerros, puh. 553 1639