Oppaan KVK - suomen kieli ja viestintä, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Suomen kieli ja viestintä

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintäosaamista.

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla opiskellaan työelämälähtöisesti: töitä tehdään yhdessä, eri ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa, ja työskentely perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmät esimerkiksi ratkaisevat ongelmia, etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja tai luovat uutta.

Työelämässä tarvitset siis yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä esittää ja perustella oma näkemyksesi erilaisissa tilanteissa. Digitaalisessa ja vuorovaikutteisessa mediaympäristössä sinulta edellytetään myös teknistä osaamista ja multimodaalisen tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoa sekä monilukutaitoa.

Asiantuntijuuden syntyminen ja kehittyminen vaatii viestintäosaamista, ja myös viestinnässä voi aina kehittyä – hitaasti kokemuksen ja esimerkiksi palautteen myötä. Sinun onkin tärkeää tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittämisen kohteesi ja arvioida näitä tulevaisuuden tarpeiden ja omien tavoitteidesi kannalta.

Monipuolisista viestintätaidoista on sinulle hyötyä jo opintojen aikana, sillä opinnoissa eteneminen edellyttää osallistumista erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Ryhmätyöt, lukupiirit, tiimityöskentely, projektit, seminaarit, esitelmät ovat opiskelijan arkea. Opintojesi aikana kirjoitat myös kypsyysnäytteen.

Viestintä liittyy jokaisen päivittäiseen työhön. Se koskettaa kaikkia ja on kaikkien vastuulla.

Opetuksen ydinalueet ja sisällöt

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla harjoitellaan seuraavia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiantuntijan viestintätaitoja:

Kursseilla otetaan esille myös hyvä virkakieli ja suomen asema tieteen kielenä (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön Hyvän virkakielen toimintaohjelma ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma).

Tarkat kurssikohtaiset osaamistavoitteet vaihtelevat esimerkiksi kurssin laajuuden mukaan.

Seuraavassa luetellaan suomen kielen ja viestinnän kurssit tiedekunnittain. Lopussa on tiedot Viestinnän noutopöydän kursseista. Tämä noutopöytä on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat suomen kielen ja viestinnän kursseja tutkintonsa vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuainekokonaisuuksiin

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

Humanistinen tiedekunta

900096Y Logopedi viestijänä 5 op - vain logopedian opiskelijoille (1.-3. vsk)

900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op - vain tieteiden ja aatteiden historian sekä historian opiskelijoille (1. vsk)

900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot , 5 op, 1. ja 2. vsk (verkkokurssi)

900084Y Tieteellinen viestintä, 5 op (1. ja 2. vsk)

900100Y Rohkeammaksi viestijäksi (1. ja 2. vsk)

900086Y Työelämäviestintä, 5 op, 1. ja 2. vsk (verkkokurssi)

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), 1 op (alkukoe, syksy)

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

900092Y Tieteen popularisointi, 5 op (1. ja 2. vsk)

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

900102Y Viesti ja vaikuta 5 op

900102Y Viesti ja vaikuta 5 op (verkkokurssi)

900103Y Viesti suomeksi 3 op

900104Y Tutki ja kirjoita 2 op

Luonnontieteellinen tiedekunta

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Lääketieteellinen tiedekunta

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op, alkukoe

900106Y Terveystieteen viestintä

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

900055Y Talouselämän viestintä 3 op (1, vsk)

900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä (kaikki tutkinto-ohjelmat)

Teknillinen tiedekunta

900060A Tekniikan viestintä (GEO, KO, RakY ja PYO) 2 op

900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op

900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

900060A Tekniikan viestintä (ETT, 3. vsk  ja TiTe, 2. vsk) 2 op

900105Y Suuntaa uralle viestinnän keinoin 5 op (TiTe, 3. vsk)

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op