Oppaan LuTK - Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Tutkinto-ohjelmassa on valittavana viisi suuntautumisvaihtoehtoa:
• Molekyyli- ja materiaalifysiikka
• Avaruusfysiikka ja tähtitiede
• Biolääketieteen fysiikka
• Matemaattisten aineiden opettaja

Pääaineeksi tulee fysiikka.

Maisteriohjelmassa opiskelija voi perehtyä ja syventyä esimerkiksi siihen, miten satelliittien avulla tutkitaan Auringon aktiivisuuden vaihteluita ja niiden vaikutusta Maahan, mallinnetaan ionosfääriä ja revontulia tai pureudutaan aineen rakenteeseen, tutkitaan nestekiteitä tai lasereita tai kehitetään kiihdytinpohjaisia valolähteitä, selvitetään hermosolujen toiminnan lainalaisuuksia, mitä suprajohtavuus on, tutkitaan galakseja ja maailmankaikkeutta tai opitaan opettamaan ja havainnollistamaan fysiikkaa. Tutkinto-ohjelmassa voi erikoistua myös aineenopettajaksi.

Myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijat voivat pätevöityä aineenopettajaksi suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot (haku ja soveltuvuuskoe) ja tarvittaessa täydentämällä toisen opetettava aineen opinnot 60 op:ksi. 

Tutkinto-ohjelman tavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on antaa monipuoliset tiedot fysiikasta ja laajat tiedot luonnontieteistä yleensäkin sekä valmiudet kehittää itseään työelämän vaatimusten mukaan. Koulutuksella pyritään antamaan sekä tiedolliset että taidolliset valmiudet selviytyä teknistyvän yhteiskunnan tarjoamista tehtävistä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistunut maisteri tuntee fysikaalisten tieteiden oppi­rakenteet, ilmiöt, historian, niiden merkityksen yhteiskunnalle ja taloudelle. Lisäksi hän pystyy ottamaan huomioon myös elinympäristölle mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. Toisaalta fyysikko hallitsee alansa mittaus- ja tutkimusmenetelmät, osaa käyttää hyväkseen erilaisia laskumenetelmiä ja pystyy seuraamaan uusinta kehitystä eri informaatiokanavista.

Opiskelija vaikuttaa omilla valinnoillaan tutkinto-ohjelman asettamissa rajoissa osaamisprofiilinsa muodostumiseen. Hänestä kehittyy alastaan kiinnostunut asiantuntija, joka osaa suhtautua kriittisesti ja ennakkoluulottomasti oman alansa uudistumiseen ja kehittymiseen.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan FM-tutkinnon opiskelija osaa suuntautumisvaihtoehtonsa alalta

  • soveltaa olemassa olevaa ja tuottaa uutta tietoa pääaineestaan

  • suunnitella ja suorittaa pienimuotoista pääaineen tieteellistä tutkimusta

  • analysoida pääaineen ilmiöitä käyttäen matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä

  • viestiä kirjallisesti ja suullisesti osaamisestaan ja työnsä tuloksista käyttäen pääaineensa tieteellistä käsitteistöä.

 

LuK-tutkinnosta maisteriopintoihin

LuK-opintojen erikoistumisopinnot suuntaavat maisterivaiheen opintoja ja suuntautumisvaihtoehdon valintaa. Jos maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehto poikkeaa suoritetuista LuK-vaiheen erikoistumisopinnoista, tulee maisterivaihetta vastaavan suuntautumisvaihtoehdon LuK-vaiheen erikoistumisopinnot suorittaa maisteriopintojen alkuvaiheessa. Ne voi sisällyttää maisteritutkintoon. Nämä vaadittavat täydentävät erikoistumisopinnot on hyvä tarkistaa tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöltä.

 

Maisteriohjelman opinto-opas (pdf) löytyy Moodlesta Fysiikan Ohjuri. Oppaassa on hieman laajemmin opintoihin ja tutkintovaatimuksiin liittyviä asioita. Fysiikan Ohjurin välilehdellä FM-opinnot esitetään alustavaa aikataulua syventävien kurssien toteutusajankohdista. Niitä luennoidaan 1.-4. vuoden välein.

Henkilökuntaa

Maisteriohjelman vastuuhenkilö: Seppo Alanko, dos FT
 
Koulutussuunnittelija (yleinen opintoneuvonta): Marita Komulainen (marita.komulainen@oulu.fi)