Oppaan LuTK - Biologian tutkinto-ohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

BIOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMA

Biologia on luonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Biologisilla tieteillä ei ole selviä rajoja toisiinsa nähden, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede.

Biologian tutkinto-ohjelmassa toimivien tutkimusryhmien esittelyjä löydät Ekologia ja genetiikka tutkimusyksikön kotisivuilta: https://www.oulu.fi/ekologia/!

Koulutuksen osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut biologi
- Osaa määritellä ja selittää elämän perusilmiöt ja -mekanismit molekyylitasolta ekosysteemitasolle
- Tunnistaa solujen ja eliöiden ominaispiirteet, rakenteet, toiminnat ja niiden säätelyn
- Tunnistaa keskeisimmät kotimaiset kasvi- ja eläinlajit
- Osaa nimetä eliökunnan kehitykseen ja monimuotoisuuteen vaikuttavat keskeisimmät tekijät
- Osaa selittää biologian keskeisimmät käsitteet, menetelmät, tulokset ja teoriat
- Osaa käyttää biologiaan läheisesti liittyvien tieteenalojen perustietoa (maantiede, biokemia, kemia, tilastotiede) biologian ilmiöiden ymmärtämisen tukena
- Osaa keskeiset tieteelliset perustaidot: käyttää tiedonhankintaan liittyviä menetelmiä monipuolisesti, osaa tulkita tieteellistä tietoa ja erottaa sen muusta informaatiosta, pystyy arvioimaan tiedon epävarmuutta ja laatua, osaa muodostaa toteuttamiskelpoisen strategian ratkoessaan tieteellisiä ongelmia
- Oppii selkeän suullisen ja kirjallisen esitystavan
- Pystyy omaksumaan syventävää maisterivaiheen tietoa kandidaattivaiheen opintojen pohjalta

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut biologi
- Kykenee tieteellisen tiedon tunnistamiseen, tulkintaan ja hankintaan
- Osaa soveltaa teoriaa käytäntöön: tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa ja tekemään johtopäätöksiä
- Kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja osaa perustella omat näkemyksensä tieteellisissä kysymyksissä
- Hallitsee alallaan tarvittavat tilastolliset menetelmät ja osaa kriittisesti arvioida tutkimusten luotettavuutta
- Pystyy analysoimaan, esittämään, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan oppimaansa omalla erikoisalallaan ekologiassa, solu- ja molekyylibiologiassa, genetiikassa, fysiologiassa tai ympäristöntutkimuksessa
- Pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan jonkin ongelman ratkaisuun tai hypoteesin testaukseen vaadittavan kokeen
- Aineenopettaja osaa opettaa ja ohjata oppilaitaan biologian eri osa-alueissa laajan biologian alan tietopohjan avulla
- Toimii luontevasti kansainvälisessä yhteisössä
- Hallitsee perusteellisesti tutkimustulosten kirjallisen ja suullisen esittämisen monenlaisille yleisöille
- Pystyy toimimaan välittäjänä tieteen, tutkimuksen ja yhteiskunnan välillä esimerkiksi opetus- tai asiantuntijatehtävissä, tiedotuksessa tai tutkimukseen liittyvissä tehtävissä

Oululainen biologi on monialainen osaaja!

Suuntautumisvaihtoehdot, pääaineet ja tutkinnot

Alemmassa korkeakoulututkinnossa eli luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnossa kaikkien opiskelijoiden suuntautumisvaihtoehto ja pääaine on biologia. LuK-tutkintoon kaikki opiskelijat valitsevat pääaine biologian lisäksi toisen biologian sivuaineen, joko biotieteen (BT) tai ekologian (EKO) ja toisen valinnaisen sivuaineen.
Opinto-oppaassa käytetään jo LuK-tutkintovaiheessa painotuksia biologia (BIOL/bt, BIOL/eko) tai aineenopettaja (AO/bt, AO/eko), jotta opiskelija voisi paremmin hahmottaa oman opintopolkunsa.
Ylemmässä korkeakoulututkinnossa eli filosofian maisterin (FM) tutkinnossa biotieteen ja ekologian suuntautumisvaihtoehdoissa on valittavana pääaine ekologia, genetiikka ja fysiologia tai biologia (20 op laajuisen pro gradu -tutkielman tekevät aineenopettajaopiskelijat).

Kaikille biologian tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakolliset opintojaksot
LuK-tutkinto:
Vieras kieli 1 90xxxxY 2 op* (esim. englanti 902002Y, saksa); Vieras kieli 2 90xxxxY 2 op* (esim. englanti 902004Y, saksa); Toinen kotimainen kieli (ruotsi) kirjallinen ja suullinen kielitaito 901034Y ja 901035Y yht. 2 op (ks. toisen kotimaisen kielen lähtötasovaatimukset, lisätietoa vaatimuksista Kieli- ja viestintäkoulutuksen nettisivuilta); Orientoivat opinnot 750032Y 2 op; Solubiologian ja fysiologian perusteet 750122P 5 op; Kasvien lajintuntemus, suppea 756355A 3 op tai Kasvien lajintuntemus, laaja 756354A 5 op; Genetiikan perusteiden luennot 757109P 5 op; Genetiikan perusteiden harjoitukset 757110P 5 op; Ekologian perusteet 750124P 5 op; Eliökunnan evoluutio ja systematiikka 750372A 5 op; Kasvibiologian perusteet 756346A 5 op; LuK-loppukuulustelu 750366A 5 op; LuK-seminaari ja tutkielma 750376A 10 op; Kypsyysnäyte 750332A 0 op.
(* Huom! Vieraan kielen opinnot suullinen ja kirjallinen tehtävä samasta kielestä)

FM-tutkinto:
Maisteriseminaari 750678S 5 op; Syventävien aineiden loppukuulustelu 750656S 10 op; Biologian aineenopettajan pro gradu -tutkielma 750657S 20 tai 40 op / Biologian pro gradu -tutkielma 750658S 40 op; Kypsyysnäyte 750632S 0 op.

Aineenopettajan sv. (AO)

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan biologian tutkinto-ohjelmassa 10 kandidaattivaiheen opiskelijaa opintomenestyksen ja kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävän soveltuvuuskokeen perusteella. Luonnontieteellinen tiedekunta päättää yksityiskohtaisista valintaperusteista.

Valinta biologian AO –suuntautumisvaihtoehtoon kandidaatintutkinnossa
1. Puolet valintapisteistä muodostetaan opintomenestyksestä ja puolet soveltuvuuskoemenestyksestä.
2. Opintomenestyksen lähtöpisteet lasketaan ensimmäisen vuoden aineenopettajille pakollisten kurssien perusteella kertomalla suoritettujen kurssien opintopistemäärä opintopisteillä painotetulla arvosanakeskiarvolla. Kenttäkursseja ei oteta huomioon, jotta biotieteiden ja ekologian suuntautuvat opiskelijat ovat samanarvoisessa asemassa.
3. Opintomenestys- sekä soveltuvuuskoepisteet lasketaan molempien osioiden lähtöpisteiden vaihteluvälin perusteella. Maksimipistemäärä molemmissa on viisikymmentä (50) pistettä.
4. Kokonaispisteet muodostetaan laskemalla opintomenestyspisteet ja soveltuvuuskoemenestyspisteet yhteen. Maksimipistemäärä on sata (100) pistettä.
Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto ja pääaine LuK-tutkintovaiheessa on biologia, toinen sivuaine on biotiede tai ekologia. FM-tutkintovaiheessa aineenopettajaopiskelijan suuntautumisvaihtoehto on aineenopettaja, pääaine on joko ekologia, genetiikka ja fysiologia tai biologia (20 op laajuisen pro gradu -tutkielman tekevät AO-opiskelijat). Toiseksi opetettavaksi aineeksi (väh. 60 op) soveltuu maantiede tai kemia. Toinen opetettava aine 60 op suoritetaan LuK-tutkintoon ja 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot FM-tutkintoon. Jos opiskelija haluaa suorittaa ylimääräisen toisen opetettavan aineen Terveystieto 60 op avoimen yliopiston puolella, vastaa hän itse opiskelukustannuksista, sillä kyseinen kokonaisuus ei kuulu Oulun yliopiston sivuainevalikoimaan. Tässä oppaassa on aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon osalta esitetty aineyhdistelmä biologia-maantiede. Kemian aineenopettajan sivuainekokonaisuus on esitetty Pepissä. Opetettavan aineen opinnoiksi biologiassa luetaan kaikki biologian tutkinto-ohjelman tarjoama opetus. Maantieteen ja kemian osalta katso kuvaukset LuTK:n sivuaineopinto-oppaasta. Jatko-opiskelukelpoisuuden aineenopettaja voi saavuttaa suorittamalla biologian alaan liittyvän pro gradu -tutkielman 40 op:n laajuisena. Opettajan uraa suunnitteleville on tarjolla 20 tai 40 op laajuinen didaktinen pro gradu -vaihtoehto, jolloin tutkielman aihe liittyy biologian opettamiseen.

AO -suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opintojaksot

 

LuK-tutkinto

 

 

Solubiologian ja fysiologian perusteet

750122P

5 op

Ekologian perusteet

750124P

5 op

Eliökunnan evoluutio ja systematiikka

750372A

5 op

*Maaeläimistön kenttäkurssi TAI

755322A

5 op

*Vesiekologian kenttäkurssi

755321A

5 op

Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset

755334A

4 op

Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat

755335A

4 op

Kasvien lajintuntemus, laaja

756354A

5 op

Kasviekologian kenttäkurssi

756343A

5 op

Kasvibiologian perusteet

756346A

5 op

Genetiikan perusteiden luennot

757109P

5 op

Genetiikan perusteiden harjoitukset

757110P

5 op

LuK–loppukuulustelu

750366A

5 op

LuK–seminaari ja tutkielma

750376A

10 op

Kypsyysnäyte

750332A

0 op

 

 

 

FM-tutkinto

 

 

Syventävien aineiden loppukuulustelu

750656S

10 op

Maisteriseminaari

750678S

5 op

Biologian aineenopettajan pro gradu –tutkielma tai
Biologian pro gradu -tutkielma

750657S
750658S

20 op tai
40 op

Kypsyysnäyte

750632S

0 op

*=valittava joko Maaeläimistön kenttäkurssi 5 op tai Vesiekologian kenttäkurssi 5 op opetettavaan aineeseen. Jos AOeko suorittaa molemmat eläintieteen kenttäkurssit, kuuluu toinen kursseista biologian pääaineopintoihin ja toinen ekologian sivuaineopintoihin. Kasviekologian kenttäkurssi 5 op laajuisena on kaikille aineenopettajaopiskelijoille pakollinen.

AO-suuntautumisvaihtoehdon maantieteen opinnot
Biologian aineenopettajan toisen opetettavan aineen maantieteen opinnot (vähintään 60 op) löytyvät maantieteen tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta.

 Biologian opiskelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Luonnontieteen kandidaatin tutkinnon opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle vankat perustiedot biologiasta. Filosofian maisterin tutkinto syventää opiskelijan tietoja valitsemallaan tieteenalalla ja antaa myös hyvät valmiudet työelämään. Jo opintojen alkuvaiheessa kannattaa miettiä, mihin tähtää työelämässä ja suunnitella mm. sivuaineita ja biologiaa tukevien opintojen ottamista opintosuunnitelmaan tätä tarkoitusta varten.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään koko opiskeluajaksi, mutta on hyvä varautua muuttamaan sitä tarvittaessa. Tutkinto-ohjelman opiskelijat laativat alustavan HOPS:in ensimmäisen vuoden syksyllä orientaation yhteydessä. Opiskelijat laativat tarkemman opintosuunnitelman opintojen edetessä (Weboodin eHOPS). Omista kiinnostuksen kohteista ja vahvoista alueista kannattaa pitää kiinni - ja toisaalta opiskeluaika tarjoaa hyvät mahdollisuudet vahvistaa vaikkapa kielitaitoa tai suullista esiintymistä. Vaihtoehtoisia opintoja valitessa kannattaa pohtia niiden hyödyllisyyttä myös työllistymisen kannalta. Suunnitteluapua saa mm. tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta, oppiainekohtaisilta opintoneuvojilta (ks. tarkemmin oppaan henkilökuntasivuilta tai tutkinto-ohjelman internet -sivuilta), pienryhmäohjaajalta ja omaopettajalta. Opintojen ohjeellista ajoitusta kannattaa pyrkiä noudattamaan, mutta opiskelija voi kuitenkin suunnitella opintojärjestyksensä itselleen sopivalla tavalla. Monilla kursseilla on pääsyvaatimuksena jonkin toisen kurssin aiempi suorittaminen. Kursseille, jotka suositellaan suoritettavaksi vasta myöhempinä lukuvuosina, ei opintojen alkuvaiheessa oleva välttämättä mahdu mukaan.

Opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman
• HOPS -työn tukena omaopettajat
• Yksittäisten opintojaksojen osalta vaatimuksia noudatetaan tarvittaessa soveltuvasti; tutkinnon valmistumista ei missään tapauksessa vaikeuteta (esteetön opiskelu)
• Opiskelijan HOPS:sta käy ilmi, miten opiskelija suorittaa keskeneräisen opintokokonaisuuden valmiiksi. Tarvittaessa opiskelija sijoittaa opintoihinsa uusien vaatimusten mukaisia opintojaksoja soveltuvien osin
• HOPS:in sisältö riippuu opiskelijan aloitusvuodesta ja suoritetuista opinnoista
• Jos opintojakson pakollisuus on poistunut tai opintojaksoa ei enää järjestetä esim. populaatioekologian jatkokurssi tai eläinfysiologia, niin tällaisia opintoja ei vaadita ensi syksystä lähtien suoritettaviin tutkintoihin.
• Tällaisissa tapauksissa opiskelijan on huolehdittava, että hän valitsee valinnaisia opintoja tarpeeksi, jotta tutkintojen minimipistemäärät tulevat täyteen
• Jos vanhan pakollisen opintojakson (jota opiskelija ei ole suorittanut) on korvannut uusi samansisältöinen pakollinen opintojakso, se on suoritettava tutkintoon esim. solubiologia muuttui kurssiksi solubiologian ja fysiologian perusteet
• Kaikki vanhat Oodi-opintosuoritusrekisteriin kirjatut opinnot luetaan pääsääntöisesti hyväksi uudessa järjestelmässä
• Jos opintojakson opintopistehyvitys on muuttunut, niin vanhan opiskelijan ei tarvitse täydentää opintojaksoa laajemmaksi

Tiedotus

Lukujärjestykset ja opintojaksojen järjestämiseen liittyvät ilmoitukset ovat biologian tutkinto-ohjelman yhteisellä ilmoitustaululla ja internetissä WebOodissa, Moodlessa ja uudessa Peppi järjestelmässä. Myös Oulun yliopiston opiskelijalle ajankohtaista –sivua sekä Tuudoa käytetään opinnoista viestittämiseen. Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa lukukauden alussa. Yliopisto on siirtymässä Peppi järjestelmän käyttöön. Lukuvuonna 2020-2021 nämä Oodi ja Peppi -järjestelmät alkavat toiminaan rinnakkain toimintojen asteittaisesti siirtyen Oodista Peppiin tulevien vuosien aikana. Kursseilla vaadittavat oppikirjat ovat yleensä saatavilla yliopiston kirjastossa. Kannattaa kuitenkin harkita joidenkin keskeisimpien perusteosten hankintaa.


Opintokokonaisuudet

LuK-vaiheen pääaineopinnot on kuvattu tutkintorakenteissa.

Biologian tutkinto-ohjelman opiskelijan FM-tutkinnon pääaineopintojen (biologia, ekologia tai genetiikka ja fysiologia) on koostuttava syventävistä opinnoista. Pääaineen laajuus on maisterivaiheessa oltava vähintään 80 op biotieteen ja ekologian suuntautumisvaihtoehdoissa, aineenopettajalla pääaineen laajuus on oltava vähintään 60 opintopistettä.

Maisterivaiheessa ei ole pakollisia sivuainekokonaisuuksia biotieteen tai ekologian suuntautumisvaihtoehdoissa. Biologian opiskelijan on mahdollista saada pääaineensa lisäksi biologian sivuaineita FM–tutkintoonsa seuraavasti: biotieteen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijalla ekologia (opintoja 15-24 op; sivuaine >25 op) ja ekologian suuntautumisvaihtoehdon opiskelijalla biotiede (opintoja 15-24 op; sivuaine >25 op). Aineenopettajaopiskelijalla pääaineen ollessa biologia kaikki syventävät biologian opinnot (sekä biotieteen että ekologian puolen) lasketaan pääaineeseen.

Tämä käytäntö ei koske muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoita, vaan heillä kaikki biologian tutkinto-ohjelman antamat opintojaksot lasketaan biologian sivuaineeksi sekä LuK- että FM-tutkinnossa.

Maisterivaiheen opiskelija voi tehdä valinnaisia sivuaineopintokokonaisuuksia. Tarkemmat kuvaukset Luonnontieteellisen tiedekunnan antamasta sivuaineopintokokonaisuuksista saa LuTK:n sivuaineopinto-oppaasta.

Jos opiskelijan tutkintoon sisällytettäväksi aiotuista opinnoista ei ole mahdollista koostaa yhden oppiaineen mukaista vähintään 25 op:n sivuainekokonaisuutta, tällöin luonnontieteeseen laskettavista yliopistollisista opinnoista voidaan koostaa sivuaine ”Luonnontieteiden opintoja” vähintään 25 op.

Pakollisten opintojen korvaaminen
Opetussuunnitelmasta pakollisten opintojen osalta perustellusta syystä sisällöllisesti poikkeavan opintosuunnitelman hyväksyy koulutusdekaani.

Kandivaiheen opinnot on esitelty Pepissä löytyvissä tutkintorakennetaulukoissa

MAISTERIOPINNOT


Ekologian maisteriopinnot
Kokonaislaajuus 120 op, ekologian syventäviä opintoja vähintään 80 op

FM-tutkinnon suorittanut ekologi

Kaikille ekologeille pakolliset opinnot (yht. 70 op)
Harjoittelu 750615S 10-15 op
Maisteriseminaari 750678S 5 op
Syventävien aineiden loppukuulustelu 750656S 10 op
Pro gradu -tutkielma 750658S 40 op
Kypsyysnäyte 750632S 0 op
Yhteisöekologia 755630S 5 op

Eläinekologiaan erikoistuvien pakolliset opinnot (yht. 7 op)
Eläinten käyttäytyminen (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 751666S 5 op
Maastolajintuntemus 751642S 2 op

Jos opintojakso 755630S on sisältynyt aineopintotasoisena LuK-tutkintoon, niin syventäviä valinnaisia pääaineopintoja on valittava vähintään 8 op verran, jotta pääaineen minimilaajuus 80 op tulee täyteen.

Kasviekologiaan erikoistuvien pakolliset opinnot
Ei pakollisia erikoistumisopintoja

Syventäviä valinnaisia pääaineopintoja on valittava vähintään 10 op verran, jotta pääaineen minimilaajuus 80 op tulee täyteen kasviekologiaan erikoistuvilla.

Kaikille ekologeille valinnaiset opinnot:
Biologian erikoisseminaari 750653S 2-5 op
Biologian erikoisluento 750654S 2-5 op
Populaatioiden rakenne, suojelu ja lajiston monimuotoisuus
Globaalimuutoksen ja ilmansaasteiden ekologiset vaikutukset kalottialueilla 756648S 5-8 op
Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät 754626S 5 op
Eläinten syventävä lajintuntemus 751651S 4-8 op
Hyönteiskokoelman laatiminen 751660S 2-6 op
Introduction to molecular ecology 756650S 5 op
Tunturiekologian kurssi 752642S 4 op
Suokurssi 752692S 4 op
Sienikurssi 752616S 3 op
Kasvi- ja sienitaksonomian ja ekologian kurssi 752656S 2-4 op
Kasvien syvennetty lajintuntemus I 752608S 6 op
Kasvien syvennetty lajintuntemus II 752625S 5-8 op
Kasvien kartoitus 752672S 2-5 op
Evoluutio- ja käyttäytymisekologia
Funktionaalinen eläinekologia (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 755624S 5 op
Bird ecology and conservation 755608S 2 op
Luonnonvarat ja luonnonhoito
Vesiselkärangattomien erikoiskurssi 754627SS 5 op
Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta 754625S 5 op
Riistaeläinekologia (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 755628S 5 op
Luonnon ekologinen inventointi ja ympäristövaikutusten arviointi 750626S 5 op
Ekofysiologia ja ympäristöekologia
Microbial ecology 754630S
Talviekologia (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 750677S 5 op
Kasvien ekofysiologia muuttuvassa ympäristössä (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 756604S 5 op

Biotiedettä ekologeille:
Molekyylimenetelmien harjoitukset I 757311A 5 op

Maantieteen opintoja ekologeille (suositellaan)
GIS-perusteet ja kartografia 790101P 5 op

 

Genetiikan ja fysiologian maisteriopinnot

Kokonaislaajuus 120 op, genetiikan ja fysiologian syventäviä opintoja vähintään 80 op

FM-tutkinnon suorittanut geneetikko / fysiologi

Genetiikkaan erikoistuvien opiskelijoiden opinnot

Kasvifysiologiaan erikoistuvien opiskelijoiden opinnot


Kaikille biotieteilijöille pakolliset opinnot (yht. 65 op):
Harjoittelu 750615S 10-15 op
Maisteriseminaari 750678S 5 op
Syventävien aineiden loppukuulustelu 750656S 10 op
Pro gradu -tutkielma 750658S 40 op
Kypsyysnäyte 750632S 0 op

Genetiikkaan erikoistuville pakolliset opinnot:
Populaatiogenetiikan opinnot
Populaatiogenetiikan perusteet (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 757613S 5 op
DNA:n populaatiogeneettinen analyysi 757618S 10 op

Jos opintojakso 757613S on sisältynyt aineopintotasoisena LuK-tutkintoon, niin syventäviä valinnaisia pääaineopintoja on valittava vähintään 5 op verran, jotta pääaineen minimilaajuus 80 op tulee täyteen.

Kasvifysiologiaan erikoistuville pakolliset opinnot:
Solukkoviljelyn perusteet (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 752688S 5 op
sekä
Metsäpuiden fysiologia 756615S 5 op tai Kasvihormonit 756615S 5 op väh. 5 op verran

Jos opintojakso 752688S on sisältynyt aineopintotasoisena LuK-tutkintoon, niin syventäviä valinnaisia pääaineopintoja on valittava vähintään 10 op verran, jotta pääaineen minimilaajuus 80 op tulee täyteen.

Kaikille valinnaiset opinnot:
Biologian erikoisseminaari 750653S 2-5 op
Biologian erikoisluento 750654S 2-5 op

Bioinformatiikan opinnot
Bioinformatiikan jatkokurssi 757619S 5 op
Evolutiivisen genomiikan syventävät harjoitukset 757621S 5 op
Genomiikan opinnot
Evolutiivinen genomiikka ja genomiikan menetelmät 757620S 5 op
Ympäristögenetiikan - geenivarojen opinnot
Ihmisgenetiikka 757615S 5 op
Matematiikan opintoja

Molekulaarinen kasvifysiologia ja kasvibiotekniikka
Kasvien ekofysiologia muuttuvassa ympäristössä (jos ei ole LuK-tutkinnossa) 756604S 5 op
Kasvien stressifysiologia 756626S 4 op
Symbioosi 756649S 5 op
Microbial ecology 754630S

Muiden aineiden opintoja biotieteilijälle esim. ekologiasta

 

Aineenopettajan opinnot maisterivaiheessa
Kokonaislaajuus 120 op, pääaineen (biologia, ekologia tai genetiikka ja fysiologia) opintoja vähintään 60 op sisältäen 20-40 op pro gradu -tutkielman, kypsyysnäytteen, maisteriseminaarin ja syventävien aineiden kuulustelun. Pro gradu –tutkielma voi myös olla luonteeltaan didaktinen tutkielma, jolloin aihe liittyy biologian opettamiseen. Aineenopettajat tekevät myös toisen opetettavan aineen (maantiede, kemia, psykologia tai terveystieto) opinnot 30 op ja pedagogiset opinnot 30 op.
Aineenopettajaopiskelijan pääaine on biologia, jos hän tekee 20 op laajuisen pro gradu –tutkielman. Pääaine on ekologia tai genetiikka ja fysiologia, jos AO-opiskelija tekee 40 op laajuisen pro gradu –tutkielman.

…Pakollisten opintojen korvaaminen
Opetussuunnitelmasta pakollisten opintojen osalta perustellusta syystä sisällöllisesti poikkeavan opintosuunnitelman hyväksyy koulutusdekaani.


Biologin sivuaineet


Sivuaineina voi suorittaa muidenkin tutkinto-ohjelmien sekä muiden yliopistojen opintoja. Sivuainemerkinnän saamiseksi vaaditaan luonnontieteellisessä tiedekunnassa vähintään 15 op, mutta monissa aineissa suositellaan vähintään 25 op. Yleisimpiä sivuaineita ovat, biokemia, ympäristönsuojelu, kemia, fysiikka, geologia sekä aineenopettajilla maantiede ja kasvatustiede, mutta mm. tilastotiede, ympäristötekniikka, geoinformatiikka, matematiikka, tietotekniikka, taloustiede, markkinointi, tiedotusoppi, yhteiskuntatieteet tai kielet voivat sopia hyvin opiskelijan erikoistumisalaan ja olla hyödyllisiä työelämässä. Katso sivuaineiden opintojaksokuvaukset Weboodista luonnontieteellisen, biokemian ja molekyylilääketieteen, teknillisen, taloustieteiden, kasvatustieteiden tai humanistisen tiedekunnan oppaista.


Ihmisen evoluution ja käyttäytymisen sivuaine
Humanistisen tiedekunnan ja biologian tutkinto-ohjelman opetusyhteistyönä voi suorittaa 25 opintopisteen laajuisen Ihmisen evoluution ja käyttäytymisen sivuaineen, jonka kokonaisuusmerkinnän antaa Ihmistieteet.

* Pakollinen biologia –pääaineen opintojakso kaikilla biologian opiskelijoilla LuK-tutkinnossa.
** Pakollinen opintojakso ekologia –pääaineeseen kaikilla eläinekologiaan suuntautuvilla opiskelijoilla FM-tutkinnossa

Jos biologian tutkinto-opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden FM-tutkintoon, korvaa hän opintojakson 750336A Evoluutioekologia 5 op opintojaksolla 750349A Valinnaiset kuulustelut 5 op. Kirjat sovitaan erikseen opettajan kanssa. Esim. opintojakso 757315A Ihmisgenetiikka korvaa ekologeilla toisen näistä biologian opintojaksoista.


Ympäristönsuojelun sivuaine
Luonnontieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa ympäristönsuojelun 25-55 op laajuinen opintokokonaisuus. Tarkempi kuvaus löytyy LuTK:n sivuaineopinto-oppaasta.


Yrittäjyyden sivuaine
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa ja LITO-opintoverkossa on mahdollista suorittaa 25 op laajuinen yrittäjyyden sivuainekokonaisuus. Yrittäjyyden sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yrittajyyden-sivuaine .

Lisäksi voit opiskella valtakunnallisia liiketoimintaosaamisen opintoja (LITO-opintoja) verkossa, siitä lisää tietoa https://uturku.mrooms.net/ . LITO - Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 op laajuista opintojaksoa. Kurssit toteutetaan osallistuvien yliopistojen yhteistyönä täysin verkossa. Kohderyhmänä ovat muut kuin kauppatieteiden opiskelijat.


Tilastotieteen sivuaine
Tilastotieteestä voi suorittaa joko 25 op:n (LuK-tutkintoon) ja jatkaa tarvittaessa maisterivaiheessa alan opintoja.

Tietojenkäsittelytieteiden sivuaine
Sivuaineeseen kuuluville opintojaksoille voi osallistua vapaasti ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset opiskelijamäärärajoitukset ja opintojakson esitiedot.

Katso lisää eri tiedekuntien sivuaineopinto-oppaista.


Muut kokonaisuudet

Hydrobiologia

Hydrobiologia tutkii järvien, virtaavien vesien ja merien eliöyhteisöjen rakennetta ja ekologisia vuorovaikutuksia sekä vesieliöiden systematiikkaa, morfologiaa ja fysiologiaa. Hydrobiologian opetukseen sisältyy vesieliöiden biologia, vesiekosysteemin hyödyntäminen ja suojelu sekä vesien fysiikka ja kemia.

Opetuksen tavoitteena on kouluttaa vesiekosysteemin tuntemukseen ja tutkimiseen sekä antaa valmius tiedon soveltamiseen vesien hyödyntämisen, suojelun ja hoidon tehtävissä. Tavoitteena on myös perehdyttää vesiympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden tekniikkaan ja talouteen. Hydrobiologisia perustietoja tarvitaan ympäristön tilan seurannassa ja luonnonvesien käytön suunnittelussa.

Hydrobiologian kokonaisuus ei ole virallinen sivuaine, vaan siihen kuuluvat opinnot ovat osa biologian kandi- ja maisteritutkinnon pää- ja sivuaineiden kokonaisuutta eli kokonaisuus ei näy tutkintotodistuksessa. Suoritettuja opintoja ei koosteta Oodiin sivuaineeksi, vaan opiskelija saa halutessaan kokonaisuudesta erillistodistuksen biologian tutkinto-ohjelmalta.

Hydrobiologian opiskelusta
Hydrobiologiasta voidaan suorittaa vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus, josta opiskelija halutessaan saa erillisen todistuksen. Todistuksen antaa prof. Timo Muotka. Opintokokonaisuus koostuu biologian tutkinto-ohjelmaan sisältyvistä opintojaksoista (alla kohdat A ja B), valinnaisista opintojaksoista (kohta C) sekä erillisestä loppukuulustelusta (kohta D). Kohdan B pakollisiin opintoihin sisältyvän Ympäristösuojelun hallinnon ja lainsäädännön kurssin 750616 voi korvata kurssilla Ympäristölainsäädäntö 488012A. Hydrobiologian kurssit sopivat myös esim. osana LuK- ja FM-tutkintovaiheen ekologian opintoja.

 1. 780120P Kemian perusta 5 op
  (myös muita kemian opintojen yhdistelmiä voidaan hyväksyä)
 2. Opintokokonaisuuteen pakollisena
  754322A Hydrobiologian perusteet 5 op
 3. Lisäksi seuraavista ja muista vesialaan liittyvistä kursseista vähintään 15 op
  755321A Vesiekologian kenttäkurssi 5 op
  754627S Vesiselkärangattomien erikoiskurssi 5 op
  781656S Luonnonvesien kemiaa 5 op
  754625S Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta 5 op
  754626S Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät 5 op
 4. 754623A Hydrobiologian loppukuulustelu 5 op

Hydrobiologian opiskelu alkaa kohtien A ja B perusopinnoilla (tai niitä korvaaviksi tulkittavilla muilla kemian, biofysiikan tai biologian opinnoilla). Opintokokonaisuuden pakolliset kurssit luennoidaan joka toinen vuosi. Kohdan D valinnaisiin kursseihin voi sisältyä myös sellaisia muiden tiedekuntien tai muiden yliopistojen kursseja, jotka sopivat hydrobiologian opintokokonaisuuteen. Näistä on kuitenkin erikseen sovittava erillistodistuksen antavan professorin tai koulutussuunnittelijan kanssa. Vastuuhenkilö: Timo Muotka.


Opiskelu ulkomailla


Biologian tutkinto-ohjelmalla on hyvät yhteydet moniin keskieurooppalaisiin biologian laitoksiin ERASMUS -vaihto-ohjelman kautta. NORDPLUS -ohjelmaan taas kuuluvat kaikki pohjoismaiset yliopistot, ja ISEP -ohjelmaan viitisenkymmentä pohjoisamerikkalaista yliopistoa. Kurssien suorittamisen lisäksi ulkomailla on mahdollisuus päästä projektityöhön tutkimusryhmään, suorittaa työharjoittelu tai tehdä opinnäytetyö. Opiskelija saa opintotuen sekä stipendin ulkomailla opiskelun ajaksi. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään tutkintoon - pakollisten opintojen korvaaminen on kuitenkin selvitettävä etukäteen. Opiskelusta saa tietoa sekä biologian tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta sekä kansainvälisistä asioista. Koulutussuunnittelija avustaa opintojen suunnittelussa ja anomusten täyttämisessä.
Vuosittain noin 15 biologian opiskelijaa opiskelee ulkomaisissa yliopistoissa 3-12 kuukauden ajan. Esimerkiksi projektityöskentelyjakson tai harjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Suosituimpia kohteita ovat olleet Ghentin, Aarhusin ja Wienin yliopistot.
Vaihto-opinnoista kiinnostuneet ottavat opetukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä omaopettajiin tai biologian tutkinto-ohjelman opintoneuvojiin (opintojen sisällöt, korvaavuudet, hyväksiluvut). Vaihtojen hakuaikoihin ja SoleMove -hakemuksen tekemiseen opiskelijat saavat neuvoja study.science@oulu.fi –osoitteesta.


Kansainvälinen opetus


Biologian tutkinto-ohjelma järjestää säännöllisesti kursseja, joilla opetuskielenä on englanti, ja parikymmentä ulkomaista opiskelijaa opiskeleekin vuosittain biologiaa Oulussa. Tutkinto-ohjelman opetukseen integroidun kansainvälisen maisteriohjelman Ecology and Population Genetics (ECOGEN) lisäksi monilla syventäviin ja jatko-opintoihin liittyvillä kursseilla on ulkomaisia opettajia, ja kansainvälisiä tutkijankoulutuskursseja järjestetään vuosittain.

Biologia sivuaineena muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Muille kuin biologian tutkinto-ohjelman opiskelijoille Biologian sivuaineopintokokonaisuus muodostuu vähintään 25 op opinnoista, 15 - <25 op laajuisen opintokokonaisuuden nimi on Biologian opintoja.

Sivuainekokonaisuuteen lasketaan koodeilla 750xxx, 751xxx, 752xxx, 753xx 754xxx, 755xxx, 756xx ja 757xxx-suoritetut kurssit.

Katso tarkemmat ohjeet Pepistä Luonnontieteellisen tiedekunnan sivuaineopinto-oppaasta.

Kuulustelut ja arvosanat


Tentit
Suurimpaan osaan opintojaksoja kuuluu varsinainen tentti sekä 1. uusintatentti ja 2. uusintatentti. Näihin ilmoittaututaan Tuudossa. Tenttipäivät ilmoitetaan lukuvuoden alkaessa. Osalla kursseista oppisisällön hallintaa arvoidaan mm. kotitenttien, raporttien, kotiesseiden tai esitysten pohjalta.

Perus- ja jatko-opiskelijoiden loppukuulustelu (osatentti tai koko tentti) sekä valinnainen kirjatentti voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 3 h. Loppukuulustelut ja LuK-vaiheen kypsyysnäyte (3h) tentitään Examinariumissa. Ohjeet: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti

Pää- ja sivuaineiden arvosanaksi tulee opintopisteillä painotettu keskiarvo arvostelluista opintojaksoista. Muut opintojaksot lasketaan mukaan opintopistemäärään.


Henkilökunta

Oulun yliopisto, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto
Puh: 0294 480000 (vaihde) Fax: 0294 481061

Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on sähköpostisoite ja se on muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi. Poikkeavat sähköpostiosoitteet on ilmoitettu henkilön yhteystiedoissa. Päivitetty henkilökuntaluettelo on biologian kotisivuilla internetissä.

Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikön nettisivut: https://www.oulu.fi/ekologia/

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö:
Lumi Viljakainen, FT, puh. 0294 481502.

Ekologian ja genetiikan tutkimusryhmän johtaja:
Jouni Aspi, FT. Puh. 0294 481214

Professorit:
Hely Häggman, FT,
kasvifysiologian professori, oppiaineen vastuuhenkilö
puh. 0294 481546.
Molekyylibiologia ja biotekniikka.


Arja Kaitala, FT,
eläintieteen professori,
puh. 0294 481211.
Evoluutioekologia.


Timo Muotka, FT,
eläintieteen professori, oppiaineen vastuuhenkilö
puh. 0294 481222.
Akvaattinen ekologia.

Heikki Helanterä, FT,
Associated professor, oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481788.
Evoluutiobiologia, genetiikka.

Anu Eskelinen, FT,
Associated professor,
puh.
Biodiversity change and ecosystem health.

 

Tutkimusprofessori
Jeffrey Welker, PhD,
puh 0294481234
Arctic ecology.

Yliopistonlehtori:
Kari Koivula, FT,
yliopistonlehtori
puh. 0294 481225.
Käyttäytymis- ja populaatioekologia.

Tutkijatohtorit / Yliopistotutkijat:

Laura Kvist, FT,
yliopistotutkija
puh. 0294 481218.
Molekyyliekologia ja –evoluutio.


Anna Maria Pirttilä, FT,
yliopistotutkija, oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481545.
Molekulaarinen kasvifysiologia ja mikrobiologia.


Tanja Pyhäjärvi, FT, v.v.
yliopistotutkija
puh. 0294 481521
Kasvien sopeutumis- ja populaatiogenomiikka.


Seppo Rytkönen, FT,
yliopistotutkija, oppiaineen opintoneuvoja
puh. 0294 481257.
Käyttäytymisekologia.


Lumi Viljakainen, FT,
tutkijatohtori
puh. 0294 481502.
Evolutiivinen genomiikka.

LuTK-TTK lähipalvelut:

LuTK

Tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija:
Minna Vanhatalo, FL.
vastaanotto ma-pe 9-11, puh. 0294 481491.

Opintoasiainsihteeri:
Erja Vaarala
Puh. 0294 481210.
opintoasiat, Kompassi 1.