Oppaan LTK - Hammaslääketiede, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

 SISÄLLYS

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Koulutuksen tavoite

Hammaslääketieteen juonneopetusmalli

Prekliininen vaihe

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

Kliininen vaihe

Teoreettinen opetus ja fantom-harjoittelu

Kliininen harjoittelu

Viransijaisuuskelpoisuus

Syventävien opintojen tutkielma      

Kypsyysnäyte            

Syventävä käytännön harjoittelu

Valmistuminen

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus

Opinnot lukukausittain

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakennekaavio 2020–2021

Hammaslääketieteen oppiaineiden opintosuoritusten arviointi

  

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

 

 

Koulutuksen tavoite

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi opetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä. 1.8.2011 voimaan tulleen yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110351) mukaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1 päivänä elokuuta 2011 tai sen jälkeen. Siirtymävaiheen aikana vanhan tutkinnon (300 op) mukaisesti voi valmistua, jos kliiniset opinnot ovat alkaneet ennen 1.8.2011. Opiskelija siirtyy uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen, jollei ole suorittanut tutkintoa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, jolloin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista (asetus 794/2004). Opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu ja syventävä käytännön harjoittelu.

 

 

Hammaslääketieteen opetusmalli

 

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa usean eri oppiaineen opetus on integroitu sisällön mukaan yhtenäisiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetus toteutetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

 

Juonneopetus muodostuu kuudesta eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat osaamistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä.

 Opetusjuonteet:

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

II Suusairaudet ja terveys

III Purennan kuntoutus

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

V Kasvu ja kehitys

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hammaslääkärin perustaidot sekä teorian että käytännön tasolla. Opiskelija osaa tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin ja kartoittaa yleisimpien suu- ja hammassairauksien riskitekijät, osaa dokumentoida potilasasiakirjat, osaa potilashoidossa tarpeelliset vastaanoton hygieniakäytänteet sekä osaa käyttää potilashoitoon liittyviä instrumentteja ja materiaaleja. Opiskelija osaa hoitaa potilaita tutkimustiedon ja yleisesti hyväksyttyjen käytänteiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa arvioida hammaslääkärin ja muiden terveydenhuollon toimintatahojen toiminnan suhdetta ja toimia terveyden edistämisen perusperiaatteiden mukaan.

 

II Suusairaudet ja terveys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Opiskelija osaa kertoa infektioiden, yleissairauksien ja lääkitysten yhteyden hammas- ja suusairauksiin sekä niiden hoitoon. Opiskelija osaa kertoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ravitsemus) sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä ja ottaa ne huomioon omassa työssään.

 

III Purennan kuntoutus

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa arvioida potilaan purennan kuntoutuksen tarpeen ottaen huomioon subjektiivisen ja objektiivisen hoidontarpeen. Opiskelija osaa tehdä purennan kuntoutukseen tähtäävät toimenpiteet. Opiskelija osaa tehdä purentafysiologisen potilaan tutkimisen, diagnostiikan ja tavanomaisen purentafysiologisen hoidon.

  

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisen toiminnan perusteet sekä osaa yleisimmät hammaslääkärin toimialaan kuuluvat kirurgiset toimenpiteet. Opiskelija osaa diagnosoida dentoalveolaariset traumat ja hoitaa niitä. Opiskelija osaa diagnosoida kasvojen ja leukojen alueen vammat ja ohjata potilaan hoitoon. Opiskelija osaa tutkia kasvokipupotilaan (Kipu-teemapäivä), osaa kertoa hoitoperiaatteista ja ohjata potilaan hoitoon.

 

V Kasvu ja kehitys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa lapsen ja nuoren hammashoitoon fyysiseen ja henkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä yleisimpiin lastentauteihin liittyviä tekijöitä. Hän tuntee yleisimmät lasten suunsairaudet ja niiden riskitekijät sekä hallitsee niiden ennaltaehkäisyn yksilö- ja väestötasolla. Hän hallitsee yleisimpien lasten suunsairauksien diagnostiikan ja hoitomenetelmät sekä perus- että erikoissairaanhoidossa. Opiskelija osaa kertoa purentavirheiden etiologiasta leukojen ja purentaelimen kasvusta, rakenteesta ja toiminnasta sekä hammaslääketieteellisestä genetiikasta.

 

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellisesti relevanttia tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä yhdistää teorian ja käytännön taidot. Opiskelija osaa raportoida valitsemastaan aiheesta tieteellisten alalle tyypillisten tapojen mukaisesti ja esittää raportin suullisesti.

 

 

Prekliininen vaihe

 

Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Lääketieteen tutkinto-ohjelman opinto-opas löytyy täältä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena on hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta. Lisäksi opetuksessa annetaan perustietoa suun terveyden ylläpidosta ja suusairauksien hoidosta perus- ja erikoissairaanhoidossa.

 

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

 

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen vuoden opintojen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus Lääketieteellisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

 

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

 

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

 

 

Kliininen vaihe

 

Kansallisen kliinisen arvioinnin työryhmän (KLART) laatimat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, jotka perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE) osaamistavoitteisiin (Field JC, Cowpe JG, Walmsley AD (eds.). The graduating European dentist: a new undergraduate curriculum framework. Eur J Dent Educ; 2017: 21 (suppl 1), pp. 1 - 35), ovat opintojen kliinisen vaiheen arvioinnin perusta. Hammaslääketieteen oppiaineissa on käytössä omat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit taitojen karttumisen arvioinnin tarpeisiin.

 

 

Teoreettinen opetus sekä fantom- ja simulaatioharjoittelu

 

Fantom-harjoittelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä laboratorio-olosuhteissa tehtävää potilastöihin valmistavaa kädentaidon työharjoittelua. Kliinisen vaiheen teoriaopetus sekä fantom- ja simulaatioharjoittelu tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tiedollisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Hammaslääketieteellisten oppiaineiden opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin suunnitellussa järjestyksessä. Käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaista potilasharjoittelua. Fantom- ja simulaatioharjoittelu on rytmitetty etenemään potilasharjoittelun kanssa 3.-5. lukuvuosina ja vertaistuki sekä itsearviointi ovat olennainen osa oppimista.

 

Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

 

Kliininen harjoittelu

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden loppupuolella ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja kliiniset osaamistavoitteet on saavutettu. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle kliinisen työn luvan.

 

Kliininen harjoittelu suoritetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa. Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla Lisäksi opiskelija tutustuu hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoitoon kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

 

 

Viransijaisuuskelpoisuus

 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä OSCE-tasokokeen ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).

Kliinisen harjoittelun suoritettuaan valmistuvalla hammaslääkärillä on perustaidot suun sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoitamisesta. Hän osaa toimia yhteistyössä potilaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa ja noudattaa voimassa olevia terveydenhuollon säädöksiä ja ohjeita. Taitojen kehittymistä arvioidaan sovituilla vaatimuksilla oppiainekohtaisesti ja itsearvioinnilla perustuen oppiainekohtaisiin sekä KLART laatimiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman oppiainekohtaiset kliinisen arvioinnin osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät täältä.

 

 

Syventävien opintojen tutkielma (20 op)

 

- tutkielman suunnitelma ja ohjaussopimus 4,0 op, tutkielman kirjallinen osuus 16,0 op

- sisältää tutkimusseminaariin osallistumisen kolme kertaa (kaksi kertaa ennen omaa esitystä ja oman tutkielman esittäminen)

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin jossakin hammaslääkärikoulutuksen loppukuulustelu-oppiaineessa. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomustietojen evaluointi ja tutkimusaineiston tilastollinen tai muu käsittely. Kirjallisuuskatsauksen tulee olla laajuudeltaan ja tasoltaan tieteelliseksi julkaisuksi kelpaava.

Opintoihin kuuluu opiskelijan kirjoittama tutkielma, jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa. Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaussopimuksessa ja tutkimussuunnitelmassa ohjaajaksi nimetty, tieteellisesti pätevöitynyt henkilö. Tutkielma esitetään suullisesti pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan varatuilla tutkimusseminaariajoilla opintojen viidentenä lukuvuotena. Syventävien tutkielmien hyväksymismenettelyssä käytetään sähköistä opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmää Laturia. Yksityiskohtaiset ohjeet https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57251#6196 Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä.

 

 

Syventävien opintojen tutkielma hammaslääketieteen oppiaineissa:

 

Suupatologia ja suun limakalvosairaudet opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät suun limakalvosairauksiin ja suun ja leukojen alueen kasvaimiin (esim. suusyöpään). Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa. Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

 

Suuradiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä aiheesta.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Annina Sipola (annina.sipola(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Kirsi Sipilä (kirsi.sipila(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.

Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen. Aiheet liittyvät parodontologiaan tai geriatriseen hammaslääketieteeseen.

Vastuuhenkilö: Professori Pekka Ylöstalo (pekka.ylostalo(at)oulu.fi)

 

Karies- ja juurenhoito-opin ja lasten hammashoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineen johonkin tutkimusprojektiin ja artikkelin käsikirjoituksen tekemiseen tai tekemällä kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. uusien kariesdiagnostiikan menetelmien kehittäminen, väestö- ja in vitro-tutkimukset hampaiden kovakudossairauksiin (esim. hampaiden erosiivinen kuluminen ja mineralisaatiohäiriöt) ja tupakatuotteisiin liittyen sekä lasten ja nuorten aikuisten suunterveyteen liittyvät tekijät. Tutkimusaiheisiimme kuuluvat myös lasten hammashoitoon sekä juurenhoitojen onnistumiseen liittyvät erityiskysymykset. Aiheesta riippuen työn voi tehdä myös parin kanssa.

Vastuuhenkilö: Professori Marja-Liisa Laitala (marja-liisa.laitala(at)oulu.fi)

 

Terveydenhuollon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä oppiaineen aihepiiriin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, suusairauksien epidemiologia, hammashoitopelko, koettu terveys ja elämänlaatu, suun terveydenhuolto.

Vastuuhenkilö: Professori Marja-Liisa Laitala (marja-liisa.laitala(at)oulu.fi)

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori György Sandor (george.sandor(at)oulu.fi)

 

 

Kypsyysnäyte

 

Tutkielmasuoritukseen sisältyy kypsyysnäyte (040300A Äidinkielen koe), https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kypsyysnayte#6196

Kypsyysnäytteeseen voi tehdä ohjaajan kanssa sovitulla aikataululla, kun syventävien opintojen tutkielma on viimeistelyvaiheessa tai jätetty Laturiin arvioitavaksi.

 

 

Syventävä käytännön harjoittelu

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen tulee olla tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Yliopistolla voi olla erillisiä sopimuksia laajasti ulkoistettuja sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävien yksityisten palvelun tarjoajien kanssa, kun opiskelija on työsuhteessa kuntaan. Yhteistyösopimus Valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta ja syventävän käytännön harjoittelun periaatteet koskevat kaikkia Suomen hammaslääkärikoulutusta antavia yliopistoja. Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi lopputenttiä suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturissa tarkastettavana, hyväksyttävänä ja arkistoitavana. Opiskelija kirjaa syventävän käytännön harjoittelun toteutumisen Opintokirjaan. Harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman ja harjoittelun toteutumisen hyväksyvät yliopiston omaopettaja ja kliinisen harjoittelun pienryhmäohjaaja.

 

 

Valmistuminen

 

Opintohallinto kirjaa WebOodiin, joka on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä, kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot lukuvuosikohtaisesti. Tiedekunta myöntää hakemuksesta hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ovat kirjattuina WebOodissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (http://www.valvira.fi) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON RAKENNE

 

Tutkinnon laajuus

Yleisopinnot 19 op

Kieliopinnot 6 op

Perusopinnot 92 op

Aineopinnot 68,5 op

Syventävät opinnot 74,5 op

Kliininen harjoittelu 40 op

Syventävä käytännön harjoittelu 30 op

Yhteensä 330 op

 

 

Opinnot lukukausittain

 

Prekliininen vaihe

Peruskoulutuksen prekliinisen vaiheen opetus on pääosin yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu hammaslääketieteellisiä opintojaksoja. Yhteisten opintojen opintojaksokuvaukset ja lukukausittainen opetus löytyvät lääketieteen tutkinto-ohjelman oppaasta.

 

1.-2. vuosi (DC1 - DC4)

Yhteiset opinnot lääketieteen tutkinto-ohjelman kanssa

902155Y      Medical English 3 op

A540141      Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21 op

A540142      Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 13 op

043026P      Genomilääketiede I 2 op

043027P      Lääketieteellinen psykologia 4 op

A540143      Fysiologia 15 op

A540144      Mikrobiologia ja immunologia 10 op

043052P      Yleinen patologia 5 op

043037P      Kansanterveystiede 6 op

043038P      Säteilyturvallisuus lääketieteessä 2 op

A540145      Farmakologia ja toksikologia 10 op

043053P      Potilas-lääkärisuhteen perusteet 3 op

043001Y      Johdanto lääkäriyteen 4 op

043002Y      Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

043003Y      Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku 2 op

043004Y      Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 5 op

043005Y      Tieto ja tutkimus III: Data-analyysi 3 op

                

 

Hammaslääketieteen opinnot

090171A      Johdatus suun terveyteen I 3 op:

                   090171A-01  Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op)

                   090171A-02  Suun terveydenhuollon toimintatahot (0,5 op)

                   090171A-03  Hammasmorfologia (2 op)

090170P      Johdatus suun terveyteen II 1 op

091731A      Purentafysiologia I, 3 op

091711A      Kariologia I, 2 op

 

 

Kliininen vaihe

Peruskoulutuksen kliinisen vaiheen opetus on pääosin hammaslääketieteellisten oppiaineiden järjestämää opetusta ja tapahtuu kliinisen harjoittelun osalta Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa. Siihen on lisäksi integroitu lääketieteellisiä opintojaksoja, jotka löytyvät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman oppaasta.

Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta siirtää lukukaudelta toiselle opinto-oppaassa esitetystä poiketen.

 3. vuoden syksy (DC5)

090181Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1, 1 op

A540231      Kariologia II 9 op:

                    091792A Karieksen hallinta (1 op)

091793A Karieksen riski, diagnostiikka ja korjaava hoito (8 op)

091751A      Parodontologia I 5 op

091761A      Suuradiologia I 4 op

090182A      Johdatus potilashoitoon 5 op:

                   090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1,5 op)

                   090182A-03 Ravitsemus (0,5 op)

                   090182A-04 Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi (1,5 op)

                   090182A-05 Terveydenhuolto I (1 op)

090182A-06 Terveydenhuolto II (0,5 op)

091701A      Kliininen harjoittelu DC5 1 op

091732A      Purentafysiologia II, 4 op

 

3. vuoden kevät (DC6)

091713A      Endodontia I 2 op

A540232      Ortodontia I 7 op:

                   091794A Hampaiston oikomishoidon diagnostiikka (1 op)

                   091795A Ortodontian perusvalmiudet (6 op)

091721A      Suukirurgia I 4 op

091751S      Parodontologia II 2 op

091702A      Kliininen harjoittelu DC6 7 op

091833A      Protetiikka I 9 op:

091833A-01  Kiinteä protetiikka I (3,5 op)

                   091833A-02  Irtoprotetiikka I (3 op)

                   091833A-03  Materiaalioppi (1,5 op)

                   091833A-04  Parodontologia III (1 op) 

 

4. vuoden syksy (DC7)

090182Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2, 0,5 op

091703A      Kliininen harjoittelu DC7 8 op

080206A      Reseptioppi 0,5 op

091833S      Protetiikka II 5 op:

                   091833S-01  Kiinteä protetiikka II (1 op)

                   091833S-02  Irtoprotetiikka II (2 op)

                   091833S-03  Purentafysiologia III (1 op)

                   091833S-04  Hammasimplantologia I (1 op)

090185S      Dentoalveolaarinen kirurgia 7 op:

                   090185S-01  Suukirurgia II (3,3 op)

                   090185S-02  Parodontaalikirurgia I (2 op)

                   090185S-03  Suuradiologia II (1,2 op)

                   090185S-05 Purennan kirurginen kuntoutus (0,5)

090177A      Lasten ja nuorten hammaslääketiede 5 op:

                   090177A-01  Lastentautioppi ja lastenpsykiatria, teemapäivä (0,5 op)

                   090177A-02  Lasten hammashoito (2,7 op)

                   090177A-03  Parodontologia IV (0,3 op)

                   090177A-04  Terveydenhuolto III (1 op)

                   090177A-05  Suukirurgia III (0,5 op)

                   090177A-06  Hampaan poikkeava puhkeaminen 2h

091601S      Tutkielman ohjaussopimus 4 op

 

4. vuoden kevät (DC8)

                   Toinen kotimainen kieli 3 op:

901038Y         Kirjallinen (1 op)

901039Y       Suullinen (2 op)

090183Y       Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3, 0,5 op

091506S      Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä 0,5 op

091781S      Terveydenhuolto IV 2 op

091704A      Kliininen harjoittelu DC8 9 op

091791A      Suun limakalvosairaudet 3 op

090173S      Erikoisalakohtainen lääketiede I 1 op:

                   090173S-01  Iho- ja sukupuolitaudit (0,5 op)

                   090173S-02  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (0,5 op)

091714S      Kariologia III 2 op

090186S      Traumat ja odontogeeniset infektiot 5 op:

                   090186S-01  Suuradiologia III (0,8 op)

                   090186S-04  Anestesiologia 1 op

090186S-05  Paroendoleesiot 2h

090186S-06  Suukirurgia IV (3,2 op)

091753S      Parodontaalikirurgia II 1 op

091773S      Ortodontia II 3 op

091607A      OSCE-tentti 0 op

 

5. vuoden syksy (DC9)

091713S      Endodontia II 2 op

091705A      Kliininen harjoittelu DC9 8 op

091772S      Ortodontia III 2 op:

                   091772S-01 ORTO-seminaarit 1-5 (1,5 op)

                   091772S-02 Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontia (0,5 op)

091791S      Suupatologia 6 op

091756A      Geriatrinen hammaslääketiede 3 op

091823S      Suukirurgia V 3 op

090174S      Erikoisalakohtainen lääketiede II 5 op:

                   090174S-01  Sisätautioppi DC9 (0,8 op)

                   090174S-02  Mikrobiologia/Infektiosairaudet (2,1 op)

                   090174S-03  Neurologia (0,4 op)

                   090174S-04  Kliininen farmakologia (1 op)

                   090174S-05  Psykiatria (0,4 op)

                   090174S-06  Oikeushammaslääketiede (0,3 op)

 

5. vuoden kevät (DC10)

091782S      Terveydenhuolto V 3 op

091782S-01 Lähiesimiestyö (1,5 op)

091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (1,5 op)

091706A      Kliininen harjoittelu DC10 7 op

091755S      Parodontologia V 3 op

091834S      Protetiikka III 2 op:

                   091834S-01  Vaativa proteettinen hoito (1 op)

                   091834S-02  Hammasimplantologia II (1 op)

091602S      Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen 16 op

040300A      Äidinkielenkoe (kypsyysnäyte) 0 op

091510A      Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, loppuarvosana 0 op:

091510A-01 Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, loppukuulustelu

091510A-02 Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, kliininen harjoittelu, arvosana

091520A      Suu- ja leukakirurgia, loppuarvosana 0 op:

091520A-01 Suu- ja leukakirurgia, loppukuulustelu

091520A-02 Suu- ja leukakirurgia, kliininen harjoittelu, arvosana

091530A      Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, loppuarvosana 0 op:

091530A-01 Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, loppukuulustelu

091530A-02 Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, kliininen harjoittelu,  arvosana

091550A      Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, loppuarvosana 0 op:

091550A-01 Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, loppukuulustelu

091550A-02 Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, kliininen harjoittelu, arvosana

091560A      Hammaslääketieteellinen radiologia, loppuarvosana 0 op:

091560A-01 Hammaslääketieteellinen radiologia, loppukuulustelu

091560A-02 Hammaslääketieteellinen radiologia, kliininen harjoittelu,  arvosana

091570A      Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, loppuarvosana 0 op:

091570A-01 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, loppukuulustelu

091570A-02 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, kliininen harjoittelu, arvosana

091580A      Terveydenhuolto, loppuarvosana 0 op:

091580A-01 Terveydenhuolto, loppukuulustelu

091580A-02 Terveydenhuolto, kliininen harjoittelu, arvosana

091590A      Suupatologia, loppuarvosana 0 op:

091590A-01 Suupatologia ja suun limakalvosairaudet, arvosana

091590A-02 Suupatologia, kliininen harjoittelu, arvosana

 

6. vuoden syksy (DC11)

090603S      Syventävä käytännön harjoittelu DC11 30 op


 

Oulun yliopisto

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma 2020-2021

Hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 vuotta, 330 op)

 

 

Vuosi/lukukausi

 

 

 

1. syksy

1. kevät

2. syksy

2. kevät

3. syksy

3. kevät

4. syksy

4. kevät

5. syksy

5. kevät

6.syksy

Koodi

Nimi

op

Oppiaine

Laji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIELIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902155Y

Medical English

3

LTK

K

 

3

         

 

901038Y

901039Y

Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Kirjallinen (1 op)

Suullinen (2 op)

3

HLL

K

       

3

   

 

LÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A540141

Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia

21

LTK

P

21

          

A540142

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia

13

LTK

P

 

13

         

043026P

Genomilääketiede I

2

LTK

P

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043027P

Lääketieteellinen psykologia

4

LTK

P

 

4

 

        

A540143

Fysiologia

15

LTK

P

  

15

        

A540144

Mikrobiologia ja immunologia

10

LTK

P

  

10

        

043052P

Yleinen patologia

5

LTK

P

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

043037P

Kansanterveystiede

6

LTK

P

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

043038P

Säteilyturvallisuus lääketieteessä

2

LTK

P

   

2

       

A540145

Farmakologia ja toksikologia

10

LTK

P

   

10

       

043053P

Potilas-lääkärisuhteen perusteet

3

LTK

P

   

3

       

 

HAMMASLÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043001Y

Johdanto lääkäriyteen

4

LTK

Y

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090171A

Johdatus suun terveyteen I
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090171A-01 Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op), 090171A-02 Suun terveydenhuollon toimintatahot (0,5 op) (sis. Suun terveys -luento 2h) ja 090171A-03 Hammasmorfologia (2 op)

3

ORTO

TERV

KAR

PAR

 

A

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090170P

Johdatus suun terveyteen II

1

HAMM

P

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

090181Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi

osa 1

1

HAMM

Y

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

090182Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi

osa 2

0.5

HAMM

Y

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

090183Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi

osa 3

0.5

HAMM

Y

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

091731A

Purentafysiologia I

3

PURFYS

A

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

091711A

Kariologia I

2

KAR

A

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

A540231

Kariologia II

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091792A Karieksen hallinta (1 op) ja 091793A Karieksen riski, diagnostiikka ja korjaava hoito (8 op)

9

KAR

A

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

091751A

Parodontologia I

5

PAR

A

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

091761A

Suuradiologia I

4

SUURAD

A

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

090182A

Johdatus potilashoitoon
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1,5 op), 090182A-03 Ravitsemus (0,5 op), 090182A-04 Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi (1,5 op), 090182A-05 Terveydenhuolto I (1,0 op) ja 090182A-06 Terveydenhuolto II (0,5 op)

5

HAMM

TERV

KIR

LTK

A

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

091701A

Kliininen harjoittelu DC5

1

HAMM

H

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

091713A

Endodontia I

2

ENDO

A

     

2

     

A540232

Ortodontia I

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091794A Hampaiston oikomishoidon diagnostiikka (1 op) ja 091795A Ortodontian perusvalmiudet (6 op)

7

ORTO

A

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

091721A

Suukirurgia I

4

SUUKIR

A

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

091751S

Parodontologia II

2

PAR

S

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

091702A

Kliininen harjoittelu DC6

7

HAMM

H

 

 

 

 

 

7

     

091703A

Kliininen harjoittelu DC7

8

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

091506S

Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä

0.5

HAMM

S

 

 

 

 

 

 

 

0,5

   

091781S

Terveydenhuolto IV

2

TERV

S

    

 

 

 

2

 

 

 

091704A

Kliininen harjoittelu DC8

9

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

9

   

091607A

OSCE-tentti

0

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

091713S

Endodontia II

2

ENDO

S

        

2

 

 

091705A

Kliininen harjoittelu DC9

8

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

091772S

Ortodontia III

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091772S-01 ORTO-Seminaarit 1-5 (1,5 op) ja 091772S-02 Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontia (0,5 op)

2

ORTO

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

091782S

Terveydenhuolto V

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091782S-01 Lähiesimiestyö (1,5 op) ja 091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (1,5 op)

3

TERV

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

091706A

Kliininen harjoittelu DC10

7

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

090603S

Syventävä käytännön harjoittelu

30

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

 

2. Suusairaudet ja -terveys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080206A

Reseptioppi

0.5

FARM

S

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

091791A

Suun limakalvosairaudet

3

SUUPAT

A

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

090173S

Erikoisalakohtainen lääketiede I
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

090173S-01 Iho- ja sukupuolitaudit (0,5 op) ja 090173S-02 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (0,5 op)

1

IHO

KORV

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

091714S

Kariologia III

2

KAR

S

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

091791S

Suupatologia

6

SUUPAT

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

091756A

Geriatrinen hammaslääketiede

3

GER

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

091823S

Suukirurgia V

3

SUUKIR

PURFYS

S

        

3

  

090174S

Erikoisalakohtainen lääketiede II
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090174S-01 Sisätautioppi DC9 (0,8 op), 090174S-02 Mikrobiologia/Infektiosairaudet (2,1 op), 090174S-03 Neurologia (0,4 op), 090174S-04 Kliininen farmakologia (1 op), 090174S-05 Psykiatria (0,4 op), ja 090174S-06 Oikeushammaslääketiede (0,3 op)

5

SISÄ

MIKROBIOL

NEUR

FARM

PSYK

HAMM

S

        

5

  

091755S

Parodontologia V

3

PAR

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3. Purennan kuntoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091732A

Purentafysiologia II

4

PURFYS

A

    

4

      

091833A

Protetiikka I
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091833A-01 Kiinteä protetiikka I (3,5 op), 091833A-02 Irtoprotetiikka I (3 op), 091833A-03 Materiaalioppi (1,5 op) ja 091833A-04 Parodontologia III (1 op)

9

PROT

PAR

 

A

 

 

 

 

 

9

    

 

091833S

Protetiikka II
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091833S-01 Kiinteä protetiikka II (1 op), 091833S-02 Irtoprotetiikka II (2 op), 091833S-03 Purentafysiologia III (1 op) ja  091833S-04 Hammasimplantologia I (1 op)

5

PROT

PURFYS

S

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

091834S

Protetiikka III
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091834S-01 Vaativa proteettinen hoito (1 op), 091834S-02 Hammasimplantologia II (1 op)

2

PROT

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4. Suukirurgiset

perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090185S

Dentoalveolaarinen kirurgia
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090185S-01 Suukirurgia II (3,3 op), 090185S-02 Parodontaalikirurgia I (2,0 op), 090185S-03 Suuradiologia II (1,2 op) ja  090185S-05 Purennan kirurginen kuntoutus (0,5 op)

7

SUUKIR

PAR

SUURAD

 

S

      

7

    

090186S

Traumat ja odontogeeniset infektiot
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090186S-01 Suuradiologia III (0,8 op), 090186S-04 Anestesiologia (1 op), 090186S-05 Paroendoleesiot 2 h ja 090186S-06 Suukirurgia IV (3,2 op)

5

SUURAD

ANEST

PAR

SUUKIR

 

S

       

5

   

091753S

Parodontaalikirurgia II

1

PAR

S

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5. Kasvu ja kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090177A

Lasten ja nuorten hammaslääketiede
Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090177A-01 Lastentautioppi ja lastenpsykiatria (teemapäivä 0,5 op), 090177A-02 Lasten hammashoito (2,7 op), 090177A-03 Parodontologia IV (0,3 op), 090177A-04 Terveydenhuolto III (1 op), 090177A-05 Suukirurgia III (0,5 op) ja 090177A-06 Hampaan poikkeava puhkeaminen 2h

5

LAST

PEDO

PAR

TERV

SUUKIR

ORTO

A

      

5

    

091773S

Ortodontia II

3

ORTO

S

       

3

   

 

6. Tieteelliset perustiedot

ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043002Y

Tieto ja tutkimus I:

Tieteellinen kirjoittaminen

3

LTK

Y

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043003Y

Tieto ja tutkimus I:

Tiedonhaku

2

LTK

Y

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043004Y

Tieto ja tutkimus II:

Tieteellinen viestintä

5

LTK

Y

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043005Y

Tieto ja tutkimus III:

Data-analyysi

3

LTK

Y

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

091601S

Tutkielman ohjaussopimus

4

HAMM

S

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

091602S

Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen

16

HAMM

S

         

16

 

040300A

Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

0

LTK

S

         

0

 

 

7. Hammaslääketieteen loppuarvosanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091510A

Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091510A-01 Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, loppukuulustelu (0 op) ja 091510A-02 Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

KAR

ENDO

PEDO

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091520A

Suu- ja leukakirurgia, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091520A-01 Suu- ja leukakirurgia, loppukuulustelu (0 op) ja 091520A-02 Suu- ja leukakirurgia, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

SUUKIR

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091530A

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091530A-01 Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, loppukuulustelu (0 op) ja 091530A-02 Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia, kliininen harjoittelu,  arvosana (0 op)

0

PROT

PURFYS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091550A

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091550A-01 Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, loppukuulustelu (0 op) ja 091550A-02 Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

PAR

GER

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091560A

Hammaslääketieteellinen radiologia, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091560A-01 Hammaslääketieteellinen radiologia, loppukuulustelu (0 op) ja 091560A-02 Hammaslääketieteellinen radiologia, kliininen harjoittelu,  arvosana (0 op)

0

SUURAD

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091570A

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091570A-01 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, loppukuulustelu (0 op) ja 091570A-02 Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

ORTO

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091580A

Terveydenhuolto, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091580A-01 Terveydenhuolto, loppukuulustelu (0 op) ja 091580A-02 Terveydenhuolto, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

TERV

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

091590A

Suupatologia, loppuarvosana

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091590A-01 Suupatologia ja suun limakalvosairaudet, arvosana (0 op) ja 091590A-02 Suupatologia, kliininen harjoittelu, arvosana (0 op)

0

SUUPAT

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Yhteensä

 

 

 

30

30

33

27

29

31

30

30

29

31

30

 

Yhteensä

 

 

 

 

60

 

60

 

60

 

60

 

60

30

 

 

Hammaslääketieteen oppiaineiden opintosuoritusten arviointi

 

Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheen (DC5) Kariologia II (091712A) –opintojaksolle osallistumisen edellytys on Kariologia I (091711A) opintojakson hyväksytty suorittaminen. Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on välikuulustelujen hyväksytty suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja lähiopetuksissa esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat ja arvosana kliinisestä harjoittelusta.

 

Opintojaksot:

090170P       Johdatus suun terveyteen II (1 op)

090171A-03  Hammasmorfologia (2 op)

091711A       Kariologia I (2 op)

091712A       Kariologia II (9 op)

091714S       Kariologia III (2 op)

091713A       Endodontia I (2 op)

091713S       Endodontia II (2 op)

090177A-02  Lasten hammashoito (2,7 op)

090177A-01  Lastentautioppi ja lastenpsykiatria (teemapäivä 0,5 op), oppiainevastuu

                    Pelkoteemapäivä, oppiainevastuu

                    

 

Suu- ja leukakirurgia

Opintojaksojen jälkeen pidetään välikuulustelut. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla sekä demonstraatioissa esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisen harjoittelun arvosana, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

 

Opintojaksot:

091721A       Suukirurgia I (4 op)

090185S-01  Suukirurgia II (3,3 op)

090185S-05  Purennan kirurginen kuntoutus (0,5 op)

090177A-05  Suukirurgia III (0,5 op)

090186S-06  Suukirurgia IV (3,2 op)

091823S       Suukirurgia V (3 op), oppiainevastuu    

                    Kasvojen alueen kiputilat-teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjoista aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvosana kliinisestä harjoittelusta.

 

Opintojaksot:

091731A       Purentafysiologia I (3 op)

091732A       Purentafysiologia II (4 op)

091833A       Protetiikka I (9 op)

091833A-01 Kiinteä protetiikka I (3,5 op)

091833A-02 Irtoprotetiikka I (3 op)

091833A-03 Materiaalioppi (1,5 op)

091833S       Protetiikka II (5 op)

091833S-01 Kiinteä protetiikka II (1 op)

091833S-02 Irtoprotetiikka II (2 op)

091833S-03 Purentafysiologia III (1 op)

091833S-04 Hammasimplantologia I (1 op), oppiainevastuu

091834S       Protetiikka III (2 op)

091834S-01 Vaativa proteettinen hoito (1 op)

091834S-02 Hammasimplantologia II (1 op), oppiainevastuu

091823S      Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

  

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojaksojen opetukseen liittyen kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat (välikuulustelut). Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjojen tiedot ja lähiopetuksessa esitetyt asiat. Ortodontia I (091771A) välikuulustelun ja työkurssin (osat 1 ja 2) hyväksytty suorittaminen ovat edellytys potilastöiden aloittamiselle.

Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliinisen harjoittelun arvosana, niistä suoriutuminen ja kaikkien oppiaineen opintojaksojen sisältö. Lisäksi syventävä tutkielma oppiaineessa katsotaan vahvuudeksi loppuarvosanaa määritettäessä.

 

Opintojaksot:

090171A-01  Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op)

091771A       Ortodontia I (7 op)

091773S       Ortodontia II (3 op)

091772S       Ortodontia III (2 op)

 091772S-01  ORTO-Seminaarit 1-5 (1,5 op)

 091772S-02  Purennan kehityksen erityispiirteitä ja aikuisortodontia (0,5 op)

090177A-06   Hampaan poikkeava puhkeaminen (Opetetaan Kasvu- ja kehitysjuonteessa)

091823S        Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

  

 

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvosana kliinisestä harjoittelusta.

 

Opintojaksot:

091751A       Parodontologia I (5 op)

091751S       Parodontologia II (2 op)

091833A-04  Parodontologia III (1 op)

090185S-02  Parodontaalikirurgia I (2 op)

091753S       Parodontaalikirurgia II (1 op)

090177A-03  Parodontologia IV (0,3 op)

091755S         Parodontologia V (3 op)

091756A      Geriatrinen hammaslääketiede (3 op)

Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiainevastuu

  

 

Hammaslääketieteellinen radiologia

Opintojaksojen opetukseen liittyen kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat (välikuulustelut). Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjojen tiedot ja lähiopetuksessa esitetyt asiat. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken. Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä -osio suoritettuna. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliinisen harjoittelun arvosana ja kaikkien oppiaineen opintojaksojen sisältö.

 

Opintojaksot:

091506S      Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä (0,5 op)

091761A      Suuradiologia I 4 op

090185S-03 Suuradiologia II (1,2 op)

090186S-01  Suuradiologia III (0,8 op)

Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Terveydenhuolto

Loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun ja kliinisen harjoittelun arvosanojen perusteella. Loppuarvosanaan voi myönteisesti vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty tutkielma tai tutkimus.

 

Opintojaksot:

090171A-02  Suun terveydenhuollon toimintatahot (0,5 op)

090182A-05 Terveydenhuolto I (1,0 op)

090182A-06 Terveydenhuolto II (0,5 op)

090177A-04 Terveydenhuolto III (1 op)

091781S      Terveydenhuolto IV (2 op)

091782S      Terveydenhuolto V (3 op)

                   091782S-01 Lähiesimiestyö (1,5 op)

                   091782S-02 Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa (1,5 op)

                   Valmistautuminen kesäkandityöskentelyyn, oppiainevastuu

                   Palaute kesäkandityöskentelystä, oppiainevastuu

090177A-01   Lastentautiopin ja lastenpsykiatrian teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivissä

                    Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiaine  mukana teemapäivässä

                    Pelkoteemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliinisen harjoittelun arvosana suun limakalvosairauksien oppiaineessa.

 

Opintojaksot:

091791A      Suun limakalvosairaudet 3 op

091791S        Suupatologia 6 op

Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä