Oppaan KTK - Kasvatustieteet, KM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Maisterin tutkinto sisältää suuntautumisvaihtoehdon mukaiset kasvatustieteen syventävät opinnot, vapaasti valittavat sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot. Maisteriopintojen keskeinen tavoite on, että opiskelija tuntee kasvatustieteen keskeiset teoreettiset argumentaatiomallit ja -motiivit, tieteenfilosofiset ja metodologiset lähtökohdat ja kykenee kasvatusalan asiantuntijatehtävissä käyttämään oppimaansa arvioidessaan ja kehittäessään koulutusorganisaatioiden, pedagogisten instituutioiden ja koulutusjärjestelmien toimintaa niin ammatillisten käytänteiden kuin niiden yhteiskunnallisten tehtävienkin tasolla.

Opettajan pedagogiset opinnot (35op)
Opiskelija voi hakea maisterivaiheessa suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja. Pedagogisten opintojen kokonaislaajuus on 60op, joista 25op (kasvatustieteen perusopinnot) sisältyvät kandidaatintutkintoon. Maisterin tutkintoon kuuluvat 35op opettajan pedagogisia opintoja koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Maisterivaiheen pedagogisten opintojen opintojaksot (35op) lukuvuonna 2020-21
• 416010A, Didaktiikka ja koulupedagogiikka 5 op
• 416013A, Pedagoginen seminaari 5 op
• 416014A, Harjoittelu 18 op
• 416004A, Opetushallinto 2 op
• 407074A, Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa, 5 op TAI
• 407043A, Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi, 5 op