Oppaan KTK - Varhaiskasvatus, KK, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

 

Varhaiskasvatus on yksi Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdoista. Varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita kasvatuksen, opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen monialaisiin tehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on se, että opiskelijalle kehittyy sivistykseen perustuva vahva pedagoginen osaaminen, jonka pohjalta hän kykenee kriittiseen ja luovaan ajatteluun sekä eettisesti kestävään toimintaan.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen koulutuksessa koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, orientoivista opinnoista, kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, perus- ja aineopinnoista, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista.

Kandidaatin tutkinnossa tehdään tiivistä yhteistyötä päiväkotien kanssa. Opiskelijat suorittavat pedagogisia harjoitteluita päiväkodeissa. Opintojaksoilla käytetään myös kentän asiantuntijoita.

 

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa kandidaattitutkinnon (180 op) pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Opiskelija suorittaa perus- ja aineopinnot sekä lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot. Opiskelija valitsee myös osaksi kandidaatin tutkintoa sivuaineen kolmannelle opiskeluvuodelle.

Kandidaattitutkinto antaa pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä tai muissa varhaiskasvatusalan kasvatus-, opetus-, ohjaamis- ja johtamistehtävissä. Suurin osa kandidaatin tutkinnon tehneistä opiskelijoista sijoittuu varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen työtehtäviin.

 

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • tuntee varhaiskasvatuksen tiedeperustaa ja kykenee analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimustietoa erilaisissa toimintaympäristöissä
  • osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia kytköksiä ja tunnistaa sosiaalisen vastuunsa 
  • kykenee toimimaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, erilaisissa työyhteisöissä ja kehittämään ammatillista osaamistaan
  • osaa toimia eettisesti ja yhteistyökykyisesti muuttuvassa, kansainvälistyneessä maailmassa
  • saa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopetuksen tehtäviin