Oppaan KTK - Musiikkikasvatus, KM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Musiikkikasvatuksen opintojen päämäärä on ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan ammatissa tarvittava vahva ja monipuolinen asiantuntemus. Opinnot kehittävät valmiuksia työskennellä musiikkikasvatuksen kentällä laaja-alaisesti.

Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyt monenlaisiin kasvattajuuteen liittyviin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista sekä pedagogista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tärkeänä pidetään myös työelämävalmiuksia, aktiivista ja kriittistä suhdetta mediailmiöihin, mielekästä suhdetta ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan sekä koulutuksen tasa-arvoisuutta ja rakentavaa yhteiskuntasuhdetta.

Maisterintutkinnon syventävien opintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen myötä musiikkikasvattajan tietoja ja taitoja syvennetään. Osaamista kehitetään edelleen myös pro gradu tutkielmaan johtavissa tutkimusopinnoissa. Koulutyöskentelyjaksot ja valinnaiset syventävät opinnot profiloivat omaa osaamista kohti työelämää musiikkikasvatuksen parissa.

Maisterintutkinnon osaamistavoitteet

·         Opiskelija osaa kehittää monipuolisia ja uutta luovia musiikkikasvatukseen ja musiikin oppimiseen liittyviä kokonaisuuksia

·         Opiskelija osaa työskennellä moniammatillisissa ja ‑kulttuurisissa yhteisöissä

·         Opiskelija osaa analysoida ja arvioida musiikkiin ja taiteeseen liittyviä ilmiöitä, kasvatusta, opetusta ja oppimista käsittelevää tietoa ja luoda sen pohjalta uutta

·         Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimukseen perustuvaa ja oppijat huomioon ottavaa musiikinopetusta

·         Opiskelija osaa analysoida musiikin, taiteen, kulttuurin, kasvatuksen ja yhteiskunnan suhdetta

·         Opiskelija osaa analysoida omaa musiikki-, taide- ja ihmiskäsitystään sekä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia oletuksia

·         Opiskelija osaa analysoida työelämätaitojaan ja kehittää niitä tarkoituksenmukaisesti

·         Opiskelija osaa toteuttaa inklusiivista musiikkikasvatusta