Oppaan KTK - Musiikkikasvatus, KK, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Musiikkikasvatuksen opintojen päämäärä on ensisijaisesti peruskoulun ja lukion musiikinopettajan ammatissa tarvittava vahva ja monipuolinen asiantuntemus. Opinnot kehittävät valmiuksia työskennellä musiikkikasvatuksen kentällä laaja-alaisesti.

Musiikkikasvatuksen opiskelijana kehität osaamistasi musiikin ja kasvatuksen eri osa-alueilla, perehdyt monenlaisiin kasvattajuuteen  liittyviin kysymyksiin, syvennät omaa henkilökohtaista taidollista, tiedollista ja ammatillista sekä pedagogista osaamistasi ja kehität tutkijuuttasi. Musiikkikasvatuksen opintojen periaatteita ovat koulutuksen ja tutkimuksen vastavuoroisuus, läheinen suhde musiikinopetuksen työelämään, oppijalähtöisyys sekä musiikin ja oppimisen kokemuksellisuus, kehollisuus, sosiaalisuus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Tärkeänä pidetään myös työelämävalmiuksia, aktiivista ja kriittistä suhdetta mediailmiöihin, mielekästä suhdetta ajankohtaiseen musiikkikasvatusteknologiaan sekä koulutuksen tasa-arvoisuutta ja rakentavaa yhteiskuntasuhdetta.

Kandidaatintutkinnon opintojen ytimen muodostavat opettajuutta  monipuolisesti kehittävät musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot. Musiikkikasvatuksen aineopintojen ja aineenopettajan pedagogisten opintojen parissa  kehitetään myös tutkijuutta. Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot tukevat musiikkikasvatuksen opintoja.

 

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet

·         tuntee musiikkikasvatuksen ja kasvatustieteen keskeiset käsitteet ja teoriat

·         osaa analysoida kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tietoa sekä soveltaa sitä erilaisissa toimintaympäristöissä

·         osaa tarkastella oppilaiden kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan

·         osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä kytköksiä ja tunnistaa sosiaalisen vastuunsa kasvatusalan ammattilaisena

·         osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja välittämisen näkökulmista

·         Opiskelija osaa toimia eettisesti osana kasvatusyhteisöä.