Oppaan KTK - Kasvatuspsykologia, KM, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Kasvatuspsykologian koulutuksesta valmistuu yksilöiden ja yhteisöjen kasvun ohjauksen asiantuntijoita.

Opiskelijat suorittavat perus- ja aineopinnot yleisessä psykologiassa. Syventävässä vaiheessa opiskelijan pääaine on kasvatuspsykologia.

Valmistuneet kasvatuspsykologit työskentelevät psykologista ja kasvatuspsykologista asiantuntemusta vaativissa ohjaus-, neuvonta- ja suunnittelutehtävissä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kasvatuspsykologian laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun, tutkimuksen ja kasvatuspsykologisten ammattikäytäntöjen perustana. Opiskelija ymmärtää kasvatuspsykologian ja lähitieteiden rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti

Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti kasvatuspsykologista asiantuntemusta vaativissa asiantuntijatehtävissä. Hän kykenee johtamaan asioita ja ihmisiä sekä kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja eri organisaatioiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

 Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa monipuolista psykologista tietoa hyödyntäen ja olemassa olevaa tietoa kartuttaen.

Opiskelijalla on valmius jatkuvaan oppimiseen ja vallitsevien käsitysten kriittiseen tarkastelemiseen. Hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä kasvatuspsykologian asiantuntijoille että alan ulkopuoliselle yleisölle. Opiskelija kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

.

Opettajan pedagogiset opinnot (35op)

Opiskelija voi hakea maisterivaiheessa suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja. Pedagogisten opintojen kokonaislaajuus on 60op, joista 25op (kasvatustieteen perusopinnot) sisältyvät kandidaatintutkintoon. Maisterin tutkintoon kuuluvat 35op opettajan pedagogisia opintoja koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Maisterivaiheen pedagogisten opintojen kurssit (35op) lukuvuonna 2020-21