Oppaan HuTK - Museologia, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Museologia

Osoite: Museologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: arkeologian yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, puh. 029 448 3345; opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: janne.ikaheimo@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/hutk/museologia 

 

Opinto-oikeus

Museologian opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla, mutta erityisesti historian, kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijoilla on etusija, mikäli opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan. Museologia on ns. sivuaine, joka on kytketty pääaine arkeologiaan. Lukukausien alussa ilmestyy museologian opetusohjelma, joka löytyy oppiaineen www-sivuilta (https://www.oulu.fi/museologia/). Myös mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen www-sivuilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa arkeologian yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, 029 448 3345, huone MN109.

 

Katsaus oppiaineeseen

Museologian perusopintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot museologiasta. Opetuksessa paneudutaan sekä teoreettiseen että käytännön museologiaan, ja opinnot koostuvat luennoista, kirjatenteistä, museotyöhön liittyvistä kursseista sekä käytännön harjoittelusta. Museologia on museoita, niiden toimintaa ja sosiokulttuurisia suhteita tutkiva oppiaine. Sen tavoitteena on tutkia menneisyyttä sekä kuvata ja selvittää säilyttämis-, tutkimus- ja kommuni­kaa­tio­prosessia osana inhimillistä toimintaa. Museologian tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva museotyöstä ja sen tavoitteista, museolaitoksen historiasta ja nykypäivästä sekä museoiden käytännön toiminnasta. Museologian perusopinnot (25 op) ovat usein edellytyksenä museoalan työtehtäviin. Ne tukevat tätä työllistymistä. Opinnoista on hyötyä myös muissa vanhaan esineistöön ja kulttuurityöhön liittyvissä tehtävissä sekä kaupallisen antiikin alalla.

 

Opintokokonaisuus ja sen osaamistavoite

Museologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa museologian keskeiset käsitteet ja museoiden toiminnan tärkeimmät osa-alueet, määritellä kulttuuri- ja luonnonperinnön käsitteet sekä tunnistaa niiden merkityksen yhteiskunnassa, määritellä museolaitoksen aseman ja tehtävät kulttuurisen tiedon välittäjänä ja soveltaa käytäntöön museologian opintojen antamaa teoriatietoa

 

Opintojaksot

687708P Johdatus museologiaan, 5 op

687709P Museo viestimenä, 5 op

687710P Museo ja kulttuuriperintö, 5 op

687711P Käytännön museologia, 5 op

687705P Harjoittelu, 5 op