Oppaan HuTK - Humanistiset ympäristöopinnot, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Humanistiset ympäristöopinnot

Osoite: Humanistiset ympäristöopinnot, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistotutkija Esa Ruuskanen puh. 029 448 3329, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi Sähköposti: esa.ruuskanen@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/humanistisetymparistoopinnot/

 

Opinto-oikeus

Humanististen ympäristöopintojen opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistotutkija Esa Ruuskanen, puh. 029 448 3329, esa.ruuskanen@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Ympäristötutkimus alkoi ensimmäisessä vaiheessaan luonnontieteiden piiristä: se keskittyi kuvaamaan ihmisen kielteisiä vaikutuksia luontoon. Voidaan sanoa, että näihin päiviin saakka sen pääpaino on ollut ympäristöongelmien kuvaamisessa luonnonilmiöiden piirissä. Se on ollut eräänlaista diagnostiikkaa: ympäristöriskien tunnistamista, kuvaamista ja teknisten parannuskeinojen etsimistä. Ympäristötutkimuksen toisessa vaiheessa mukaan ovat tulleet ihmistieteet: humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet. Tässä vaiheessa on ryhdytty kuvaamaan ja selittämään ympäristöongelmien kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä ja pyritty ymmärtämään syvällisemmin ihmisen kulttuurisidonnaista suhdetta luontoon. Tässä tilanteessa on havahduttu ymmärtämään, että ihmistieteillä on tärkeä merkitys nykyisten ympäristöongelmien ratkaisemisessa ja ympäristön suojelussa. Humanistisen ympäristönäkökulman mukaan ihminen on osa ympäristöä.

Humanistisen ympäristötutkimuksen kohteena ovat olleet eri kulttuurien luontokäsitykset, luontoa koskevat arvostukset ja eettiset periaatteet sekä menneisyyteen kohdistuvat analyysit kulttuurin ja luonnon vuorovaikutuksen muodoista. Humanistisissa ympäristöopinnoissa on pyritty yhdistämään myös kulttuuriperinnön suojelun ja luonnonsuojelun tarpeet.

Oulun yliopistossa humanistiset ympäristöopinnot yhdistävät useiden oppiaineiden ja tiedekuntien opetusta ja tutkimusta. Perustan opinnoille luo filosofian, historiatieteiden, kulttuuriantropologian, kulttuurimaantieteen, taideaineiden, ympäristösosiologian ja ympäristöviestinnän yhteistyö ihmistieteellisessä ympäristötutkimuksessa.

Humanistiset ympäristöopinnot ovat tärkeä osa ympäristöosaajien ja -tutkijoiden laaja-alaista peruskoulutusta. Ympäristökysymyksien ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen edellyttää humanistista näkemystä alan moniulotteisuudesta. Luonnonilmiöt, yhteiskunnalliset toimintatavat, talous, tekniikka sekä kulttuurin käsitykset ja arvot nivoutuvat niissä yhteen. Siksi jo opintojen alkuvaiheessa tähdätään vahvaan poikkitieteelliseen asiantuntemukseen ja ajattelun kehittämiseen. Humanistiset ympäristöopinnot täydentävät pääaineista valmistuvien asiantuntijuutta ja siten työelämävalmiuksia.

Humanististen ympäristöopintojen opiskelu antaa valmiuksia mm. ympäristöhallinnon, yritysten sekä ympäristöjärjestöjen asiantuntija-, tiedotus- tai johtotehtäviin sekä tieteen ja median palvelukseen.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Humanistiset ympäristöopinnot perustuvat pääasiassa itseohjautuvaan opiskeluun. Pakollinen opintojakso on Johdatus humanistiseen ympäristötutkimukseen (5 op). Muita opintoja voidaan ottaa valinnaisesti, jolloin perusopinnoista muodostuu vähintään 25 op tai enimmillään 35 op laaja kokonaisuus.

Opiskelijan on ilmoittautumisen yhteydessä mainittava suorituksen kuulumisesta humanistisiin ympäristöopintoihin. Sama opintojakso ei voi olla yhteinen jonkin muun oppiaineen kanssa, eli yhdellä suorituksella ei voi merkitä opintojaksoa kahteen aineeseen. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä jakson vastuuhenkilön puoleen. Tietoja opintojaksoihin liittyvästä vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta saa opinto-osion vastuuhenkilöiltä.

 

Kurssien suorittaminen kirjatentteinä

Kirjatenttejä voi suorittaa Examinariumissa yleisinä tai henkilökohtaisina tentteinä jatkuvasti (kts. Exam tai kysy lisätietoja henkilökohtaisesta tentistä vastuuopettajalta). 

 

Opintokokonaisuuden osaamistavoite

Humanistiset ympäristöopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset valmiudet hahmottaa keskeisiä humanististen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia ympäristöongelmiin sekä kulttuurin ja luonnon vuorovaikutukseen. Opiskelija kykenee analysoimaan ihmisen ympäristösuhdetta erilaisten arvovalintojen kautta, tuntee humanististen ympäristötieteiden keskeiset lähestymistavat sekä osaa eritellä ihmisen ja ympäristön suhdetta eri aikakausina. Perimmäisenä tavoitteena voidaan pitää luonnon ja kulttuurin vastakkaisuuden ylittämistä, kriittistä kykyä hyödyntää sekä luonnontieteellistä että humanistista tietoa ympäristökysymysten teoreettisissa ja käytännöllisissä ratkaisuissa ja niiden soveltuvuutta ammatillisissa asiantuntijatehtävissä.

 

Perusopinnot, 25–35 op:

 

Pakolliset kurssit, 5 op:

687810P Johdatus humanistisiin ympäristöopintoihin, 5 op

 

Valinnaiset kurssit, 20–30 opintopistettä seuraavista:

687811P Ympäristöarvot ja etiikka, 5 op

687812P Ympäristöfilosofia, 5 op

687809P Ympäristö- ja ilmastohistoria, 5 op

687813P Energia ja ympäristö, 5 op

687814P Arktinen ympäristö (ja alkuperäiskansat), 5 op

687804P Ympäristötieteiden historia, 5 op

790161A Matkailu, kestävyys ja pohjoinen ympäristö, 5 op

687815P Ympäristöviestintä, 5 op

687816P Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus, 5 op

414081P Yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, 5 op

687363P Ihminen ja ympäristö, 5 op

687817P Työelämäkurssi, 5 op