Oppaan HuTK - Elokuvatutkimus, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Elokuvatutkimus

 

Yhteystiedot

Osoite: Elokuvatutkimus, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: opintoneuvoja 0400 971 117 (yliopistonlehtori)
Sähköposti: kimmo.laine@oulu.fi (yliopistonlehtori)

 

Opinto-oikeus

Elokuvatutkimusta voi lukea sivuaineena, ja opinto-oikeus on kaikilla läsnä oleviksi ilmoittautuneilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Elokuvatutkimuksen opintojen aloittaminen ei edellytä erillistä ilmoittautumista – opinnot voi aloittaa ilmoittautumalla joko luentokursseille WebOodin kautta tai kirjatentteihin Exam-järjestelmän kautta.

 

Opintoneuvonta

Elokuvatutkimuksen opinnoissa neuvoo oppiaineen yliopistonlehtori, puh. 0400 971 117, e-mail kimmo.laine@oulu.fi. Yliopistonlehtori on tavattavissa opetuksen yhteydessä tai huoneessaan sopimuksen mukaan. Tiedot lukukauden aikana pidettävistä luennoista ja harjoituskursseista sekä alan seminaareista ym. ajankohtaisista tapahtumista löytyvät oppiaineen www-sivuilta.

Opintosuorituksiin, tentti-ilmoittautumisiin ym. opintoasioihin liittyviin kysymykset voi toimittaa osoitteella study.humanities@oulu.fi.

 

Katsaus oppiaineeseen

Oppiaineen ensisijaisena tutkimuskohteena on elokuva. Elokuva on kuitenkin osa laajempaa audiovisuaalista mediakulttuuria, ja sen lähipiiriin lukeutuvat niin ”perinteiset” audiovisuaaliset mediat kuten televisio ja radio kuin myös ns. uusien medioiden laaja kirjo. Elokuvatutkimuksen opinnoissa perehdytään elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin historiallisena, kulttuurisena ja esteettisenä ilmiönä. Oppiaineen painotus on teknologisesti, esteettisesti ja institutionaalisesti vakiintuneessa elokuvassa, jonka historian ja nykyisyyden valossa tarkastellaan myös muun audiovisuaalisen kulttuurin kehitystä ja nykytilaa. Oppiaine antaa opiskelijalle perusvalmiudet analysoida ja tarkastella teoreettisesti elokuvan esteettisiä piirteitä ja institutionaalisia suhteita sekä niiden kehitystä. Tämän ohella elokuvatutkimuksen opinnot tähtäävät mediakulttuurin, sen kehityskulkujen ja teknologisten ilmenemismuotojen laajempaan historialliseen ymmärtämiseen. Audiovisuaalinen mediakulttuuri muodostaa niin olennaisen osan modernia yhteiskuntaa, että sen ymmärtäminen on välttämätöntä kaikelle kulttuurintutkimukselle. Elokuvatutkimuksen opintokokonaisuus tukeekin erinomaisesti kaikkia humanistisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautuneita kulttuurintutkimuksen muotoja. Oppiaine tarjoaa myös mediakasvatuksellisia valmiuksia tuleville opettajille. Opettajiksi aikoville on perusopintoihin koottu 15 opintopisteen laajuinen mediakasvatuksen opintokokonaisuus, joka koostuu opintojaksoista Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen, Mediakasvatuksen perusteet ja Mediakasvatuksen harjoituskurssi.

 

Sijoittuminen työelämään

Elokuvatutkimus tukee kulttuuri-, taide- ja viestintäaloille suuntautuvien opiskelijoiden opintoja. Lisäksi oppiaine antaa mediakasvatuksellisia valmiuksia opettajiksi aikoville.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Tenttiminen

Elokuvatutkimuksen perus- ja aineopintoja voi tenttiä sähköisessä Exam-tenttijärjestelmässä. Examissa on kahdenlaisia tenttejä.

Luentosarjoilla on omat tenttitilaisuutensa, joihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Erillinen ilmoittautuminen luentosarjan tenttiin vaaditaan vain, jos kyse on Examissa suoritettavasta rästitentistä. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava kyseisen luentosarjan nimi ja ajankohta. Kaikki elokuvatutkimuksen kirjatentit ottaa vastaan oppiaineen yliopistonlehtori, ellei toisin ole sovittu.

Esseesuoritukset

Opintojaksoja on mahdollista ja suositeltavaa suorittaa myös esseinä ja kirjareferaatteina. Esseiden suoritusohjeet löytyvät oppiaineen www-sivuilta.

Opintojaksojen merkinnöistä

Opintotiedot

Opiskelijan tulee ilmoittaa tenttipaperissa, kotiesseessä tai harjoitustyössä aina opiskelijanumeronsa. Jos suoritettu luento tai kurssi on sellainen, että siitä voi saada korvaavuuden vaihtoehtoisesti useampaan kuin yhteen opintojaksoon, on tentin, esseen tai harjoitustyön yhteydessä ilmoitettava, mihin jaksoon korvaavuus kirjataan opintorekisterissä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti elokuvaa ja sitä koskevaa tutkimusta. Opiskelija osaa asettaa elokuvan historiallisiin kehyksiin ja osaksi muuta mediakulttuuria. Hän kykenee vertailemaan ja suhteuttamaan toisiinsa keskeisten elokuvateoreettisten suuntausten pääpiirteitä sekä erittelemään elokuvan kerronnallisia ja tyylillisiä keinoja. Lisäksi valintansa mukaan hän tuntee joko mediakasvatuksen, lajiteorian tai elokuvan ja historiantutkimuksen peruskysymyksiä. Valinnaisten harjoituskurssien perusteella opiskelijalla on valmiudet joko suunnitella ja toteuttaa lyhytelokuva tai punnita ja soveltaa eri kohderyhmien mediakasvatustyössä tarvittavia käytännön menetelmiä.

 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys elokuvatutkimuksen näkökulmista, teorioista ja metodeista. Hän hahmottaa elokuvan ja audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimuskentän laajuuden ja monipuolisuuden. Tiedollisesti tavoitteena on syventää ymmärrystä klassisista ja uusista elokuvateorioista, tutkimustavoista ja elokuvan historiasta sekä kyetä analysoimaan audiovisuaalista kerrontaa. Opiskelijalla on taidolliset valmiudet arvioida kriittisesti erilaisia elokuvatutkimuksen näkökulmia ja tutkimuksellisia suuntauksia sekä suhteuttaa toisiinsa elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuurin liittyviä esteettisiä, teknologisia, taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä. Opiskelija pystyy myös soveltamaan omaksumaansa tietoa ja osaa hyödyntää sitä esseessä, pienoistutkielmassa, esitelmässä tai vastaavassa itsenäisessä hankkeessa.

 

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op

Pakolliset perusopinnot, 15 op:

687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen, 5 op
687515P Elokuvan historia, 5 op
687516P Elokuva-analyysi, 5 op

Valinnaiset perusopinnot, 10 op:

687517P Mediakasvatuksen perusteet, 5 op tai
687518P Elokuva ja historiantutkimus, 5 op tai
687519P Elokuvan lajit, 5 op

687520P TV- ja videoilmaisu, 5 op tai
687521P Mediakasvatuksen harjoituskurssi, 5 op tai
687522P Elokuvatutkimuksen teorian perusteet, 5 op.

 

Aineopinnot, 35–45 op

687509A Teoriat ja metodit, 5 op
687510A Audiovisuaalinen/elokuvan kerronta, 5 op
687511A Elokuvateorian klassikkoja, 5 op
687512A Elokuvan historian erityisala, 10–15 op
687513A Elokuvatutkimuksen erityisala, 10–15 op