Oppaan HuTK - Suomi toisena ja vieraana kielenä, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Yliopiston opinto-opas lukuvuodelle 2020-2021 on julkaistu osoitteessa https://opas.peppi.oulu.fi.

Pepin opinto-oppaasta löytyy koulutusten, opetussuunnitelmien ja opintojaksojen kuvaukset ja niiden toteutusten ajat ja paikat. Opintojaksoille ilmoittaudutaan edelleen oodissa.

Mikäli sinulla on kysyttävää oppaalla olevista tiedoista, ota yhteyttä kyseisen koulutusalan koulutuksen lähipalveluihin https://www.oulu.fi/opiskelijalle/koulutuksen-lahipalvelut.

 

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Osoite: Suomi toisena ja vieraana kielenä, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: yliopisto-opettaja Sisko Brunni 0294 483 472

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

http://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/

 

Opinto-oikeus

Sivuaine on tarkoitettu äidinkielenään suomea puhuvalle suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelijalle. Kaikilta opinnot aloittavilta edellytetään, että suomen kielen perusopinnot (25 op) on suoritettu ennen opiskelun aloittamista.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa oppiaineen vastuuhenkilö Sisko Brunni.

 

Katsaus oppiaineeseen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineesta on mahdollista suorittaa perusopinnot (25 op) sekä aineopinnot (35 op). Opintokokonaisuus on tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneet suomen kielen opettamisesta joko Suomessa toisena kielenä tai ulkomailla vieraana kielenä tai ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Oppiaineessa tutustutaan suomeen vieraan kielen näkökulmasta ja annetaan valmiuksia käytännön työhön. Opintokokonaisuudessa mm. tarkastellaan oppimateriaaleja ja Suomea monikulttuurisena maana, perehdytään oppijankielen piirteisiin ja kielitaidon arviointiin sekä opetukseen käytännön tilanteissa.

 

Sijoittuminen työelämään

Sivuainetta opiskelleet ovat työllistyneet erittäin hyvin, sillä S2-opetuksen kysyntä on kasvanut jatkuvasti Suomessa, myös Pohjois-Suomessa. Lisäksi suomen kieltä opetetaan ulkomailla noin sadassa yliopistossa. Sivuaine tarjoaa suomen kielen opiskelijalle mahdollisuuden lisätä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opetustunteihin myös S2-tunteja, mikä voi auttaa työllistymisessä.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opintokokonaisuuden suorittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä. Opiskelu sisältää luentoja ja muita kontaktitapaamisia, erilaisia kirjallisia tuotoksia, verkkotyöskentelyä, harjoitteluja sekä kirjatenttejä. Kaikki opintojaksot ovat ainakin osittain verkkotyötilassa, jonka avulla sekä perus- että aineopinnot voi suorittaa myös etäopintoina.

Perus- ja aineopinnot järjestetään joka vuosi, ja ne voi suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Aineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti perusopintojen jälkeen.

Joihinkin perusopintojen opintojaksoihin kuuluu luentojen, harjoittelujen tai itsenäisen työskentelyn lisäksi myös tentittävää kirjallisuutta. Tentit voi suorittaa Examinariumissa, johon ilmoittaudutaan e-exam-järjestelmässä.

Opintoihin kuuluvan tuutoroinnin ja harjoittelun opiskelija voi tehdä itse hankkimassaan paikassa Suomessa tai ulkomailla esim. kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana.

Opinnot aloitetaan ilmoittautumalla Johdatus S2-opintoihin -kurssille Weboodissa tai ilmoittautumalla oppiaineen vastuuhenkilölle sähköpostitse. Kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa tai muutoin ohjeistetulla tavalla.

Perus- ja aineopinnot koostaa oppiaineen vastuuhenkilö.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää S2-alan peruskäsitteitä ja kertoa, ketkä opiskelevat suomea vieraana kielenä. Hän osaa selittää suomenoppijoille tarjottavan koulutuksen luonteen eri koulutusasteilla. Opiskelija osaa kuvata, miten suomenoppijaa ohjataan niin kielellisten kuin yhteiskunnallistenkin tietojen ja taitojen hankinnassa, ja osaa soveltaa tätä tietoa käytäntöön. Hän tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eroja ja osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana. Opiskelija pystyy myös kuvaamaan kielitaidon arvioinnin perusteet ja soveltamaan niitä opetuksessaan. Hän osaa etsiä peruskirjallisuutta tutkimus- ja opetustyönsä tueksi ja soveltaa niistä saatua tietoa käytäntöön.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen aineopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy opettamaan suomea toisena ja vieraana kielenä. Hän osaa tehdä tutkimuksia ja opettaa vieraskielisiä opiskelijoita käyttäen kielen oppimisen ja opetuksen teorioita sekä analysoida ja arvioida opetuksen malleja ja tapoja. Hän osaa käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja kuvata opetettavien asioiden opetusjärjestystä. Opiskelija osaa käyttää ja tuottaa S2-opetusmateriaaleja. Hän osaa kuvata oppijankielen luonteenomaisia piirteitä ja kykenee tulkitsemaan, analysoimaan ja soveltamaan S2-alan tutkimustuloksia sekä hyödyntämään niitä omassa tutkimuksessaan ja opetuksessaan.

 

Opintojaksot

Perusopinnot, 25 opintopistettä:

695000P Johdatus S2-oppiaineeseen, 5 op

695001P S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen, 5 op

695003P Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen, 5 op

695012P Kielitaidon arviointi, 5 op

695019P Kieliopin opettaminen, 5 op

 

Aineopinnot, 35 opintopistettä:

695013A S2-oppimateriaali, 5 op

695017A Opintopiiri, 5 op

695018A Opetusharjoittelu ja opetusportfolio, 10 op

695006A Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta, 5 op

695009A Tutkimusseminaari, 5 op

 

Valinnaiset opintojaksot:

695015A Oppijankieli ja korpusteknologia opetuksessa, 5 op

695016A Muu valinnainen jakso, 5 op