Oppaan HuTK - Politiikkatieteet, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Politiikkatieteet
 
Opinto-oikeus
Politiikkatieteiden opinto-oikeus on vain historian sekä tieteiden ja aatteiden historian (ent. aate- ja oppihistorian) pääaineopiskelijoilla, etusijalla historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajiksi valmistuvat.

Opintoneuvonta
Yliopistonlehtori Ritva Kylli, ritva.kylli(at)oulu.fi, 0294 48 3307; koulutussuunnittelija Maija Airio study.humanities@oulu.fi

Katsaus oppiaineeseen
Politiikkatieteiden opinnot (25 op) toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojaksojen tentaattoreina toimivat Lapin yliopiston opettajat.
Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosikymmenten poliittisten muutosten seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin.
Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Politiikkatieteet tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun,.
Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena. Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia.
 
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita
Kaksi politiikkatieteiden jaksoa järjestetään kontaktiopetuksena Oulun yliopistossa:
– 700742P Johdatus politiikkatieteisiin, 5 op (luennot 16 tuntia, luento- ja kirjatentti): intensiivijaksona syyslukukaudella
– 700746P Poliittinen toiminta ja toimijuus, 5 op (luennot ja seminaarityöskentely 16 tuntia, seminaarityö ja essee): intensiivijaksona kevätlukukaudella
Seuraavat kolme jaksoa suoritetaan kirjatentteinä Oulun yliopistossa:
– 700743P Ajankohtaiset poliittiset kysymykset, 5 op
– 700744P Valta, politiikka, poliittisuus, 5 op
– 700745P Politiikan teoria, 5 op

Opiskelija voi vaihtoehtoisesti suorittaa tentittävän teoksen suomenkielisenä esseenä. Essee on korvattavasta tenttikirjasta pohdiskellen ja arvioiden laadittu kirjoitelma, jossa opiskelija esittää oman perustellun kantansa tarkastelun kohteena olevasta asiasta. Pelkästään kirjan esittelyyn tai omiin mielipiteisiin nojaava kirjoitelma ei täytä esseen vaatimuksia. Essee ei ole kirjareferaatti. Tieteellinen esitystapa edellyttää, että lukija voi nähdä tekstistä, miten kirjoittaja on päätynyt käsitykseensä asiasta.
Politiikkatieteissä tenttikirjan korvaaminen esseellä edellyttää, että opiskelija määrittelee itse tutkimusongelman korvattavan kirjan pohjalta ja vastaa tutkimusongelmaan käyttäen teosta laaja-alaisesti. Lisäansioksi luetaan muiden teosten, aikakauslehtiartikkeleiden, sanomalehtiartikkeleiden yms. käyttäminen korvattavan teoksen rinnalla. Lähdeviitteet on merkittävä normaalin käytännön mukaisesti sisä- tai alaviitteinä sivun tarkkuudella (esim. Leftwich, 2004, 15).
Yhdellä esseellä voi korvata yhden teoksen. Opintojakson 700743P Ajankohtaiset poliittiset kysymykset teoksia korvaavien esseiden tulee olla 6-7 sivua pitkiä ja opintojaksojen 700744P Valta, politiikka, poliittisuus ja 700745P Politiikan teoria teoksia korvaavien esseiden 8-10 sivua pitkiä (kaikissa fonttikoko 12, riviväli 1,5). Esseen kansilehteä, mahdollista sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa ei sisällytetä sivumäärään.
Esseet arvostellaan asteikolla 0 - 5.
Kirjatentissä tentitään kerralla kaikki opintojakson teokset, ei kirja kerrallaan. Kirjatenttisuoritus arvostellaan vain, jos kaikkiin kysymyksiin on vastattu.

Opintokokonaisuuden loppumerkintä (25 op) voidaan koostaa opintorekisteriin, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat viisi jaksoa on suoritettu. Loppumerkinnästä lähetetään pyyntö osoitteeseen study.humanities(at)oulu.fi.
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana lasketaan siihen kuuluvien suoritusten opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona:
– erinomainen (5) = 4,50-5,00
– kiitettävä (4) = 3,50-4,49
– hyvä (3) = 2,50-3,49
– tyydyttävä (2) = 1,50-2,49
– välttävä (1) = 1,00-1,49
 
Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet
Politiikkatieteiden perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa poliittisista aatteista, instituutioista ja ilmiöistä ja kehittävät valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen analyysiin. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalan keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustapoja. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.