Oppaan HuTK - Monimediainen luova kerronta, perusopinnot, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Monimediainen luova kerronta

Osoite: Kirjallisuus, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto
Sähköposti: kuisma.korhonen@oulu.fi (professori), kasimir.sandbacka@oulu.fi (tuntiopettaja)

 

Opinto-oikeus

Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen haetaan erillisellä haulla, johon voivat osallistua kaikki Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Hakuohjeet julkaistaan syyslukukauden aikana Kirjallisuuden oppiaineen verkkosivuilla www.oulu.fi/kirjallisuus.

 

Opintoneuvonta

Monimediaisen luovan kerronnan opinnoissa neuvovat professori Kuisma Korhonen ja tuntiopettaja Kasimir Sandbacka. Opintosuorituksiin ja opintoasioihin liittyviin kysymykset voi toimittaa osoitteella study.humanities@oulu.fi.

 

Katsaus oppiaineeseen

Johdatus luovaan kerrontaan tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi johdantokurssilla tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

 

Johdantokurssin lisäksi opiskelija suorittaa yhden erikoistumisjakson: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen, Pelisuunnittelun ja -käsikirjoittamisen tai Proosakerronnan. Kussakin erikoistumisjaksoissa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamissa valitussa välineessä.  Erikoistumisjaksossa painotus on opiskelijan omassa työskentelyssä ja pienryhmäkeskusteluissa, lisäksi oheiskirjallisuutta ja syventäviä luentoja mediakohtaisiin kysymyksiin (mm. kieleen, kuvaan, pelillisyyteen, tuotantoprosessiin) sekä vierailijoita: kirjailijoita, kustannustoimittajia, toimittajia, av-käsikirjoittajia, pelikäsikirjoittajia.

 

Sijoittuminen työelämään

Monimediainen luova kerronta tukee peli-, kulttuuri-, taide- ja viestintäaloille suuntautuvien opiskelijoiden opintoja.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka koostuu lähiopetuksesta sekä verkkotyöskentelystä Moodle-oppimisympäristössä. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan opetuksen yhteydessä. Opintokokonaisuutta ei voi tenttiä.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla osaa määritellä kertomuksentutkimuksen ja luovan kirjoittamisen peruskäsitteet. Hän osaa myös sekä analysoida kerronnan peruselementtejä että soveltaa niitä oman kerrontansa tarpeisiin. Opiskelija hahmottaa eri medioita yhdistävät ja erottavat tekijät kertomuksellisuuden näkökulmasta sekä tunnistaa keskeiset kerrontaan kytkeytyvät eettiset kysymykset. Lisäksi opiskelija hahmottaa oman erikoistumisalueensa (elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen, pelisuunnittelun ja -käsikirjoittamisen tai proosakerronnan) erityiskysymykset sekä osaa toteuttaa kerronnallisen projektin mediassa, johon on erikoistunut.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op

Pakolliset perusopinnot, 10 op:

687191P Johdatus luovaan kerrontaan, 10 op

Valinnaiset perusopinnot, 15 op:

687192P Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, 15 op tai

687193P Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen, 15 op tai

687194P Proosakerronta, 15 op