Oppaan HuTK – Digitaaliset ihmistieteet, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

Digitaaliset ihmistieteet

 

Opinto-oikeus

Digitaalisten ihmistieteiden opinto-oikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Ritva Kylli, puh. 0294483307, ritva.kylli@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Digitaaliset ihmistieteet (engl. Digital humanities) on käsite, jolla viitataan uuden digitaalisen teknologian ja tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Laajemmassa merkityksessä käsitteillä viitataan myös digitaalisen kulttuurin ilmiöiden, kuten teknologisoituvan arjen, digitaalisten medioiden tai virtuaalisten yhteisöjen tutkimukseen ihmistieteissä. Oulun yliopiston Digitaaliset ihmistieteet -kokonaisuudessa yhdistyvät molemmat ulottuvuudet. Opinnot avaavat laajan näkökulman digitaalisen kulttuuriperinnön, muuttuvan media- ja viestintätutkimuksen, kieliteknologian, humanistisen teknologiatutkimuksen sekä virtuaalisten kulttuurien tutkimukseen.

Opinnoissa perehdytään keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin, sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Oulun yliopistossa digitaaliset ihmistieteet toteutetaan humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina. Opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan. Opinnot voivat painottua oman valinnan mukaan esimerkiksi kielten tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen tai historiatieteiden digitaalisiin menetelmiin. Opinnoissa painottuvat monitieteinen yhteistyö, opiskelijoiden oman kriittisen ajattelun kehittäminen, innovatiiviset työskentelytavat sekä käytännön työelämää palvelevat taidot. Opinnot edistävät opiskelijoiden työelämätaitoja monipuolisesti. Sivuaine vastaa muuttuvan työelämän humanistiselle koulutukselle asettamiin haasteisiin ja kasvavaan digitaalisten ihmistieteiden asiantuntijuuden tarpeeseen. Opintoihin sisältyy yhteistyötä yliopiston ulkopuolisen työelämän kanssa. Yhteistyöprojektit voivat palvella muun muassa kulttuuriperinnön säilyttämiseen keskittyvien museoiden, arkistojen, kirjastojen tai yritysten tarpeita.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Digitaaliset ihmistieteet on humanistiset tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Se on monitieteiden kokonaisuus, josta voi koota 25 op:n sivuaineen. Opinnot ovat avoimia kaikille Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille. Opiskelija voi suorittaa koko 25 op kokonaisuuden tai yksittäisiä 5 op kursseja. Kokonaisuuden ainoa pakollinen kurssi on johdantokurssi Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin. Opinnot voi kuitenkin aloittaa mistä tahansa opintojaksosta. Muuten opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan. Opinnot voivat painottua esim. kielten tutkimuksen digitaalisiin menetelmiin tai digitaaliseen kulttuuriperintöön.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op. Jos opiskelija suorittaa yksittäisiä moduuleita, ne voidaan liittää joko: 1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, tai 2) muihin opintoihin.

Opiskelijan on ilmoittautumisen yhteydessä mainittava suorituksen kuulumisesta digitaalisiin ihmistieteisiin. Sama opintojakso ei voi olla yhteinen jonkin muun oppiaineen kanssa, eli yhdellä suorituksella ei voi merkitä opintojaksoa kahteen aineeseen. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä jakson vastuuhenkilön puoleen. Tietoja opintojaksoihin liittyvästä vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta saa kunkin opinto-osion vastuuhenkilöiltä.

 

Opintokokonaisuuden osaamistavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on peruskäsitys digitaalisista kielen ja kulttuurin ilmiöistä tutkimuskohteena. Opiskelijalla on perustiedot digitaalisen humanistisen tutkimuksen keskeisistä teoreettisista lähtökohdista ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelijan itse valitsemien painotusten mukaan hän tuntee digitaalisen aineiston- ja tiedonhallinnan perusteet ja on perehtynyt vähintään yhden, oman tieteenalansa tai tutkimuskohteensa kannalta merkittävän digitaalisen tutkimusmenetelmän perusteisiin. Opiskelija ymmärtää digitaalisten ihmistieteiden mahdollisuudet ja rajoitteet, tuntee alan keskeisiä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja pystyy osallistumaan niitä koskevaan keskusteluun. Valinnaisten harjoituskurssien, projektien ja työharjoittelun perusteella opiskelijalla on valmiudet soveltaa omaksumaansa tietoa ja taitoja työelämässä.

 

Perusopinnot, 25 op:

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteeisiin, 5 op

708200P Digitaaliset kulttuurit, 5 op

708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op

708202P Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op

708203P Digitaalisuus työelämässä, 5 op